Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1868

180S Donderdag 27 Augustus jVIarktberigten Gouda 1 Aug Bij weinig handel werden de meeste artikelen eder iets lager afgegeven uitgezonderd haver rogge on boekweit die vorige prijzen opbragten Tarne Poolsche per 240Ü kilo 4 0 Eoode Kleefsche o i1 Zeeuwsche per mud lt 25 a ƒ 13 50 Rogge 7 40 ƒ Gerst ƒ 5 00 a ƒ 7 7 Haver ƒ 4 a ƒ 3 80 Boekweit Fr tnsche per 2100 kilo ƒ ISO i f idO Xoordbr ƒ i25 ü ƒ 24 De veemarkt met rulmer aanvoer maar de handel lusteloos Aanzienlijk was de aanvoer van vette schapen die ook il 669 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tiendeweg D qO 60 J terdaM M Ca ban Huidtn tr n 27S helft H AV de Krui iT Dcifiliaftii J Koch Deventer Gebroed Timan Uir a d D de Vries G jiida L Schenk op de Hoogstraat f Graaiih ige J M Ilene e Boekhorststr Baastrecht K Oosterling Lei den 1 T Terburgh Haarlemmer tr hoek Bakkcrsteeg Oiideirater H J Knijper Ro terdaui A v d Toorn Weste Wagenst helej jitlioreii A Woltl Tieh A F Paassen IVoerden L Ruijteu Het depot dezer eChtC Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUdE alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand andtrs de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Pépèt zijn verkrijgbaar gesteld iii de h urrhoreii ojgegeven Stediii en fiaatten dan bij de lier boveiigeiioeaide Bi pvtlioders In elk doosje is een biljet voorzien met de eiqeuhandigi naamfeekening van de vervaardigers ea KuENEX Zoon Apothekers welke Handteekeniug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld ijn Wij verzoeken de gebruikers imtanteliji dj ir wel op ie letten en raden hun aan WOl toe te 2 ien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zicti aan te S haffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 2 1 Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Dingidag smorgens 6 uren de overige werkdagen smorj gens 7 uren Zondag s morgens i j ur Van Rotterdam op geUjke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 nren Dagelijks Bif mirkat ien BoeVJmkkerij van A BRi KMAX ïiücrtcnttcn i Openbare Verkooplng op D1NGSD G 25 AüGUsfUS l C des morgens ten 9 ure lokaal Nieuwsleeg w k E ii J lü 17 te Gi HL ten o ersta in an de Not issen MONÏI TN en KIST ilJaar van een INBOEDEL andere ROERENDE GOEDEREN I ecnige METSELAARSGEREED SCHAPPEN en Diags te voren te tien Eene BURGKRJUl VROUW P G tUïSuhen 3ö en 4il jaren wen chte kOSt i en inwoning p eeue ongeiiieubileerde j vrije kamer D iariegen wil zij de vrouw i des l ui 5 behclp iam zijn en eene bij I drage geven ai honderd gulden 1 Adres fr i oo ci der de letters B S bj dei Uitgever dezer üa t A S pap U9j stiuJ9 3p apnainpaS tcaq 30zaq smini jaq aooA üsgusjq a 3oi nrp napnansatapii uanfiz siaSy sanSog sjapja v ns u ioonaëpcig usp J3 13S n i i iz usmitia asm Tij ut jj sasAat 03 Hq iirz l Jrj sp do mBi j 5ariJaj J0 i au iz et isictn 53q jooa Sepuo na gi pjn r2 fit i p ttsisusq sj iaa ap jjaaq vaO OO ISlIiiEïtf 9 i Onl eilbaar Middel j WANDGEDIERTE Gevestigd als D p thouder van bovengenoemd raddel der Gebrs L v J tek HALL ie 0 d r ri n J LUh heb ikde eer mij door deze gelegenheid aan tebevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz I Ingev il men ook zelve iets dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder het motto SECRET b Jen Boekhandelaar A BRINKMAN u h r 1 T t llnliCl liTlOUdilW l OII vlug van de hand gingen Varkens en biggen waren moeijeiijk te verkoopen Goeboter ƒ I s a ƒ 1 43 Weiboter ƒ 1 18 a ƒ 1 23 Burgerlijke Stand GOUDA GtBOBEx 18 Aug Catbarioa ouders J B Teijgemaa en A M van Bo xel Pieter Oiders A Lens en M J Reparon C tRLE OEX 20 Aug J isstr i m II Gerritsen S il 1 an Vhet 4 w Gfhiwd 19 Aug P Wiebeia en T Drent G Berlijn en A Riedemaii P M N Sctiarten en A Wectcling OPENBABE VRIJWILLIGE VERK00PIN6 bij veiling en afslag op WOENSDAG den 2 AUGUSTUS 1868 en bij verhooging en combinatie op WOENSDAG den 2 SEPTEMBER 1868 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van GERRIT v iN DAM Herbergier te Stdirijt van Een zeer logeabel net gebouwd goed onderhouden en aangenaam gelegen HEERENHÜIS met grooten TUIN voorzien van exquise vrUChtbOOmen en ERF bevattende het huis ruime wit marmeren VESTIBULE en GANG 3 BENEDENKAMERS allen behangen geplafoneerd en van Stookplaatsen voorzien ruime TtINZ AL met wit marmeren vloer en gestuukte wanden 3 BOVENKAMERS ruime KEUKEN MANGELKAMER DROOGZOLDEE enz voorts 3 HtJIS JES met annex KOETSHUIS en PA ARDENSTAL TUIN en ERVEN en eindelijk nog een grooten goed beplanten TUIN alles staande en gelegen naast en aan elkander te Stulicijk in de kom der Gemeente Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J SVEUIJT te OvierVerk aan den IJist i BRir rN iuanco Oude Boekwerken 1 voor St HOLE r en GYMNASIKN ve knjgbaar in het Magazijn van S URCNKEL Voorstraat UlEiciII Aanvragen ranco Ook worden bestellingen getfle tueerd door de HH B H MAASKANT en P VAS OUDSHOORN Boekband laren alhier Doctorale Goedkeuring over de voortretïelijkheid van het Anath rin Mondwater tegen alle MondI en Tandziekten Ik getuig dat ik sedert eenige jaren het Anatherin Mondwater van den Tanden Doeter Dr J G PCPP I uit W eenen met het beste gevolg tegen scorbutisch rheum tiische mondkwalen ziek j tandvleesch alsmede tegen tandpijn gebruikte en tegenwoordig nog aüerwege I voorschrijf Grt V Kcs Dr J FETTER m p I Te verkrjgen te G i da bij L Scheuk 1 winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 I te HrMerdaiii bij F E van Santen Kolff apoth en A S hippereiju en C iblaauwe iporselein win el te llage bij J L F C Suabihi apoth te Lriidtii bij E Noor dijk te l tm ht bij F Aiteiia apoth te JhiatcrdauL bij T v Wndheim en C vcrkoophuis Urbanus Pillen i bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt j 1 Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der j I MA G en werken heilzaam op de SPIJSI VERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de G AL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der H UID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde oozen van 37 i Cent en dnbbele doozei zijn verknjgbaar bij de hh J arlondemrm J F Allart I JlUü i rdatn M Punt Wz Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden i t 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middagsten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn OuitenlttnU Londen 22 a ig Bij de British Association is een telegram uit indie ontvangeu inhoudende dat de wnarnemiog der zoDeclips door een benolkie lucht wel was belemmerd maar dat zij toch in het voornaaiaste gedeelte gelukt is Blijkens berigten uit de vereenigde stalen wordt naarmate het tijdstip der presidentskeuze nadert de verkiezingsstrijd levendiger en heeter O eral worden door de ttvee partijen ratificatie meetings gehouden dat zijn volksvergade ingen tol bekrachtiging der besluiten die door de afgevaardigden van elke partij iu de nationale conventie zijn genomen De organen der partyen in de dagbadpers roeren onderling eenen feilen strijd waarin natuurlijk het ontzag voor de welvoegelijkheid geheel wordt ter zijde gesteld terwijl de scherpheden meer egen de candidalen gerigt zijn dan tegen de beginselej die zij geacht worden te vertegenwoordigen Namen als van dronkaard menachenslagter worden aan Grant gegeven terwijl Seymour een leugenaar en verrader wordt genoemd Parijs 23 Aug De France zegt dat de keuze van den heer de Laguéronnière als fransch gezant te Brussel doet zien welk een opregte vriendschap tussohen Frankrijk en België bestaat die op dit oogenblik door cieta verminderd of verzwakt zou kunnen worden De ConstitDtioniiel bevat een artikel geteekend Baudrillïrt waarin geconstateerd wordt dat de woorden door denkeizer te Troyes gesproken vrucht beginnen te dragen Devrede zegepraalt het vertrouwen herstelt zich het oogenblikis voor de kapitalen gekooien om de onzekerheid vaarwel tezeggen en weder ondernemingen te durven op touw zetten de kwade tijden zijn voorbij 24 Aug lu een nader rapport van den beei Magnewordt bevestigd dat het ingeschreven kapitaal der leening een bedrag van meer dan 15 milliards vertegenwoordigt vooHsdat de onherleidbare inschrijvingen thans b 360 100 rentebeloopen en dat de overige inschrijvers 2 37 per 100 francsrente zullen genieten De France zegt dat de gelastigde vaa den bey van Tunisden heer de Moustier heeft verzekerd dat de bey vast besloten heeft zijne verbindlenissen na te komen Het onderhoud te Schwalbach wordt door veien beschouwdals in eenig verband te staan raet de démarches van admiraalFarragut te Konslantinopel De amerikaansehe admiraal toontzich zeer verknocht aan de belangen van Rusland hij verlaatden generaal Ignatieff niet en geaft blijk van zijne zucht omiets te doen tot versterking der vriendschap tusscheu Ruslandea de amerikaansehe republiek Men heeft reeds gesproken vanhet voorstel door den admiraal aan de porie gedaan om aanRusland de passage van de Dardanellen werlir tr o te ïtïïn Iu het enkele feit van dit voorstel ligt eene nieuwe politiekTan de zijde van Rusland dat zich voor die politiek de medewerking verzekerd heeft van Pruisen Men zegt ook dat teSchwalbach tusschen de beide souvereinen reeds overeengekomec omtrent den prijs dien Rusland ingeval van welslagenaan truisen betalen zal Polen zou namelijk op nieuw worden verdeeld en het oostenrijksche aandeel aan Pruisen wordentoegestaaan Daareutegen zou Rusland de zaken vai het oosten waarbij Pruisen geen regtstreeksch belang heeft geheelnsar eigen welgevallen regelen Brussel 23 Aug Volgens verlangen van Hunne Majesteiten heei i er een consult van zeven doctors over den toettand van den kroonprins plaats gehad Volgens hun eenparig advies was de toestand van den piins wel zeer ernstig Baar toch niet geheel zonder hoop Beilijn 23 Aug Men heeft zich thans levendiger dan dert eenigcn tijd het geval was bezig gehouden met de getachteo betreffende eene alliantie tnsschen Frankrijk België en Kederland en dat wel ondanks de offioieuse dementis welke san die geratiten gegeven zijn Nq valt het niet te ontken De prijs Ier Advertentiën van één tot ici regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor clkeu regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nur plaatsruimte nen dat de benoeming van den heer Lagnéronnière dien men als een ijverig voorstander van dat plan kent tot gezant to Brussel dit gerucht op nieuw voedsel beeft geschonken Bovendien is het hier aan de aandacht niet ontgaan dat de beer von Beust zijn gevoelen over deze politiek heeft doen kennen De heer von Beust namelijk ziet en hij zal dit waarschyulijk reeds direct of indirect aan de fransche regering hebben verklaard ia eene naauwere verbinding van Frankrijk met zijne nietduit che naburen geen gevaar voor den vrede van Europa integendeel zelfj want de oosten rijksche minister ziet daarin het herstel van het evenwigt der staten dat in 1866 werd verbroken en waardoor de vrede g ur aam zou gehandhaafd blijven terwyl in den tegenwoordigen toestand eene botsing tusschen Fiankrijk en Pruisen onvermijde ijk is Deze meeaing wordt door de Pruisische bladen op de levendigste wijze bestreden en wel op tweederlei grond In de eerste plaats beschouwt men die meening als onjuist men voert aan dat Frankrijk reeds door eene naauwere alliantie met België zoo aanzienlijk in magt zci winnen en zulk eene gunstige strategische positie tegenover DuitschlaBd zou erlangen dat het erlangen naar de Rijngrenlen zich veel sterker zou openbaren en wel met veel meer Tooruitzigl op verwezentlgkiug dan thans het geval is In de tweede plaats beschuldigt men den heer von Beust dat h j niet alleen vijandig gezind is tegen Pruisen maar ook vijandig handelt waartegen Pruisen op zijne hoede moet zijn De OBafhankelijke bladen laten zich met betrekking tot het eerste pont zonder onderscheid van pariijen in zeer levendige bewoordingen uit en verklaren dat Pruisen eene zoodanige magtstsrtrootiiig van Frankrijk niet dulden juag De gezindheid jegens Oostenrijk is in de officiële kringen werkelijk verkoeld en daarmede gaat hand aan hand dat Pruisen zich meer bij Rusland aansluit 24 Aug Uit Karlsruhe verneemt men stellig dat detegenr 1 5 september voorgenomen bijeenkomst van gevolmagtigden ter beraadslaging over het vormen eener zuidduitschemiliiaire commissie niet zal plaats hebben en men het planals voor gced afgesprongen kan beschouwen Weenen 22 Aug Di gezamentlljke landdagen zijn heden voormiddag door de opper laudmaarschalken geopend In den boheemschen landdag verschenen 122 afgevaardigden De Czechen waren afwezig In den moravischen land lag waren de aartsbisschop van Olmutz de bisschop van Bruno en de federalisten afwezig Midhat pacha is van den Donau te Konslantinopel ternggekeerd Het onderzoek door hem op de plaats zelve ingesteld schijnt de medepligtigheid te hebben bewezen van eenige m ssische consuls en rnmenische autoriteiten aan den inval van gewapende benden in Bulgarije welke onlangs heeft plaats gehad floreuce 22 Aug De senaat heeft aangenomen het ont n£rü hÊtrrïfi MÏe iïe nenprkin van rtP rimi ati rfcr hanlchil letten en met 106 tegen 11 stemmen de conventie betrekkelijk den tabak 6tnnenlanii GODDA 26 AngDstns Z M beeft o a benoemd tot leeraar aan de rijks hoogere burgerschool alhier dr C A Tebbenhoff te Rotterdam Gisteren avond is uit de Gouwe aan bet zoogenaamdeGalgenveld opgehaald het lijk van Wouter van Lokum pijpmakersknecht die vermoedelijk maandag avond door kortzigtigheid en waarschijnlijk ook door misbruik van sterken drank onbemerkt is in het water geloopen en omgekomen Naar men verneemt is de heer J Verwaaijen te Arnhem voor de som van ƒ 824 000 aannemer geworden van den aanleg der spoorweglijn Scheveningei Gonda Op last van de biinitter van binnenl zaken z li deveehond =rs onderrigt geworden van de dezer dagen liinDen degemeente NoordWaddintveen voorgekomen twee gevallen van