Goudsche Courant, donderdag 3 september 1868

zi ueu biasciu p i iu bc it te nemen zonder dat zijne beEoemin door Li iiaiiajusche gouvernement goedgekeurd i zou ïoigens berigten uit Kome iu hechienia genomen zijn iudii n hij niet ia lijds gewaarschuwd was en naar hel pauselijk oel ea had kunneD lerugkeeri a Het uit Florence afgezonden tele r in den last lot zijue gcvangeuneming bevattende was te laat rtHngekomen daar de regtstrecksche telegraailijn door o crstrüumi iiesehadigd was Berlijn 3i Aug Er zal hier neldra eeue conferentie te zame i iiou cii vau gevolmagligdeu van den noord duitscheu bond ec r iuid duiische suten waarop het met Italië te s ur en pj verdrag zal behandeld worden Zct r onverwacht wordt het publiek alhier overvallen door het i er da de heer ion S ivigi y de vroegere b ndsgezant V cder 1 jctitve dienst zal treden en zich met de leiding van he m i ifr e zal bfi isien Het wordt ons medegedeeld door een bid i i at soma cer goed on errigt is en daar lezen wij het n u r e rivou ji weg iis een feit onder de minste opheldering er Dij De oSt ieuse organen zwijgen er over terwijl 7 i anders me Lun mededeelingeu spoedig genoeg bij de h nl ij Xaar men zegt heeft de heer von Savigny vroeger zeer sterker op Etrekfiid dat hij Londskanselier zou worden en zichalleen er i e r jkken op de i er klam g van v Bismarck dathij zelf nimciijk von Bismarck iie eenige was die deze betrekk ktn vervullen Men voegt er bij dat von Bismarck i ook alles briialve vieijend omtrent von Savigny 1 arineJe = tv i uti nie gc egd dat de weder opire i aats ger otm e ni araeve dienst en zelfs zijne aan v i het vu rzit f ïchap b j het nruisisclie ministerie t v in vi nt ig U ard zou zijn tejienover v Bismarck Z ö L o dm L st z er werkzaamheden wil verminderen j il i t he er t i minuer gewigtig gedeelte zijner htzigbedei fi M rtn n li oo de behandeling der spaci uil pruisische aai t eiren euen i an tei ander overlaten B j de ontw ikkeling van i ei nccrU duiischen bond en het geheele organUmus der ge meii lijke daar oe behoorende siateu rooet trouwens het pruisische ministerie wei langzamerhand m beleckeuis vcrminceren ier l daarentegen het bond=minisic ie eent uoveel te uitgcLrei ïcr beeeken s zal verkrijgen Frankfort Aug Eergisteren was het standbeeld van G the en de s i l Ce ailuer ais jide de geboortedag van den jrsi den gructsien zoon der voormalige vr e rrkssi id rai ki url n ecr dan gewoonlijk met de fraaiste bloemkransen eu gu riaudes versierd Voor het huis waarin Goihe is geborei thai s eige ido n van de wetenschappelijke ververeeniïrins Frti s I eut i es Iiuciistift wapperde eene groole zw r rocd l i u vlag In den stads schouwburg werd ter eLT aii d ii d g het drama van iöthe Gütz von Eerlichinuei pf evo d c d Egmont ouverture van Beethoven ten Weeneil J Aug De Xeue Presse verneemt dat cIr mi l er n le ii Ji Let opperUnJs gengt een muntlaat heeft ge üi e e ü oJije acteii van de geestelijke huwehjksreiriïiers u rrr oT t rg i ve daarvan geweigerd uorjt langs dtü ue Ier L regielnke executie te verkrijgen De minisier van h i pni z iien hteft eene circulaire gebonden aan de gouvernfur der onder r heiilene gewesten betreffende de nieuwe politieke organisatie des rijks De minister wijst met nadruk op de r codzakelijkheii om de ambttuaren welke de aan de Zoowel in den maravischen als in den boheemschen rmi zullen de oi derieekenaars der declaratie worden opgercej ova m den ïantldag te verschijnen en eerst wanneer t v ïe voorzien is binuen een termijn van acht dagen hiera iii niet votdoin zal het mandaat der czechische afgevaardigden worden beschouwd aU vervallen £ iissa l OIl 9 Ang Uit Rio Janeiro zijn berigten ontvai iuopeude tot s dezer De vesting Humaita is den 7 J i en gevolge van gebrek aan levensmiddelen door de Paragny nen verlaten en cnmiddeiiijk door de geallieerden bezet Het parignyaansch garni7oen ste s 4000 man is onder het vuur van het bra iliaansch eskader met eene wanhopige verde ii li g de rivier gepasseerd De geallieerden hebben 250 lAken gesc ut benevens eene enorme hoeveelheid ammunitie t gemjakt en de drie kettingen verbroken waarmede de p is= ge versperd was ömnenUnö GOIDA 2 September Ontvangen vcor de pastorie vnn G roesbeek bij de predikanten der hervormde gemeente alhier van M f 2 50 van X 10 van Q ƒ 10 Bij koninklijk besluit van 29 aug il is bepaald dat Jtegenwoordige vergadering van de stalen generaal zal worde gesloten op zalurdag deo 19 september 1868 des uamidda ten twee ure en dat de minister van binnenlandsche zakaiwordt geinagtigd om in vereenigile zitting der beide kamende vergadcrn g in s konings naam te sluiten De minister v m bmnenl Kaken brengt ter kennis vj belanghebbenden dat lot opleiding voor telegrafist bij de diensvan den rijksteiegi iaf na vergelijkend onderzoek ongeveer Ji leerlingen zullen worden toegelaten om te Amsterdam onderrigt te ontvangen Het vergelijkend onderzoek waartoe de belanghebbendenader worden opgeroepen zal plaa s hebben te 3 Gravenha r en aanvangen op den JU november ISGS Xadere bijzonderheden vermeldt de Si i its Ct van 31 aiig De minisier van binnenl zaken brengt ter kennis vaide belanghebbenden dat bij den rijkstelegraaf na vergelijkeedoi Ierzoek omstrt eks 20 klerken zullen worden in dienst gesieid Hunne bezoldiging beloopt minstens 300 gl eu kan to SOO gl klimmen Voor het vergelijkend onderzoek om als klerk te worden benoemd moet men zich uiterlijk den 211 september 166S b het departement van binnenl zaken hebben aangemeld voorwairden zijn vermeld in de Staats Ct van 31 ang liet tiende ned taal en Icltcrkundig congres heeftzonds avond een aanvang genomen In de zaal der leekenakadem aan den Bosohkani zijn de congresleden plegtig ontvangen dorhet gemeejiiehestuur waarbij de eerewijn werd uitgereikt Lburgemeester van sGravenhage nam het eerst het woord cido congresleden in de koninklijke residentie welkom te hecie N i hem trad daartoe uilgenoodigd door de nederiandsche a gering prof de Vries op om het congres te begroeten en t verzekering te geven dat de regering met belangstelling werkzaamheiden van het congres gadesloeg in de overtuigir dat deze bevorderlijk zouden zijn aan de ned taal en lelterkuuïle en tevens aan de bevestiging van de nederlandsche tationalileit in het zuiden eu in het noorden Xamens d vlaacische broeders werden deze toespraken beantwoord doo den heer Delcroix A oorts werd nog den congresleden name de belgische regering het welkom toegeroepen door den he de Maere Limnander die er met nadruk op wees hoe eveuniibij de zuidelijke als bij de noordelijke broeders g zindheif werden aangetroffen als die waarvan hier in de laatste daüciigeruchten waren uitgestrooid die ook tot in België door itdrongen waren De bevestiging der zedelijke eenheid tussche de Xoorden Zuid Xederlanilers zeide hij ziedaar het afcvan de congressen ook van dit congres Xa deze piegtige ontvangst begaven de congresleden zie naat de sociëteit der vereeniging alwaar zij den avond doorbrjgten Dr Jonckbloet voorzitter der regelings eommis en de heer Heeremans voerden aldaar nog het woord Maandag heeft het congres zijne eerste zitting gehoudet welke door eeu groot aantal leden en belangstellenden is bijg woond De heer dr Jonckbloet opende de zitting met eiK rede waarin voormmelijk wijlen de heeren dr te Winkel e mr J van Lenii p werden herdacht Vervolgens ia het bireau geconstitueerd en zamengesteld uit de heeren Jonckhlot voorzitter en Frans de Cort Jan van Boers S J van litü Bergh en Th van A estrheene secretarissen Eene molie va orde van jhr M Salvador om zonder het beginsel van toflating vau vrouweu te beslissen de dames die van vroegB congressen leden zijn geweest ook op dit congres toe te late is door den voorzitter den heer Jonckbloet bestreden cp grond dat eene motie van orde zich alleen kau uiistrekkeD tol regeling van weikzaamheden maar nooit eeu diep ingrijperl voorstel mag zijn Voorts is ingetrokkeu het politieke voorstel om het congres eene maatschappelijke strekking te geven Daarna is lang gesproken over het voorstel van het vorige jaar om de benaming taal en leiterkundig congres te anderen in taai congres Vier voorstellen werden gedaan aangenomen IS het voorsrei van dr Beeis om de zaken te laifN zooals zij zijn X a de pauze trad als spreker op prof H EMoltzcr die door verschillende voorbeelden betoogde dat i woorden der taal in den loop der tijden verandering van l teekenis ondergaan Ds J J L ten Kate droeg twee dicb stukkei voor Dr de Jager sprak over de kwestie van W al of nii t behoud van ae verbuiging der naamvallen terwijl prof Heeremans uit Gent sprak over de letterkundige beti tking tu n Xoord en Zuid in de zestiende eeuw H de k r a Z K H prins Frederik hebben een gedeelte van de i g bijgewoond Des avonds bad in dtn schouwburg het nationale concert plaats waarop o a met veel bijval werd uitgevoerd de cantate Heiligerlee muziek van E Pol op woorden van mr J EBanck Dit concert werd vereerd met de tegenwoordigheid van H M de koningin en van HH KK HH prins Frederik eo prins In de zitting van gisteren deelde ile voorzitter mede dat H M de koningin hem uitgenoodigd had haren dank aan het congres te betuigen voor de wijze waarop zij maandag was ontvangen Vervolgens bragt de jieer Vnylsleke rapport uit namens de commissie uelast met een onderzoek van de middelen ter verbetering van het onderwijs der ned taal in de vlaamsche provinciën en daarna de heer Max Rooses namens de commissie benoemd om onderzoek te doen naar de middelen toen aangeduid ter opbeuring van het looneel in Noord en Zuid Holland Daarna heeft de heer van Vloten in eene snijdende redevoering de vraag beantwoord Wat moet er worden van het ned woordenboek De spreker werd herhaaldelijk tot de orde geroepen De heer van Vloten beweerde dat eerst over 6 t jaren het woordenboek zou voltooid zijn terwijl beloofd was dat het over 24 jaren zon zijn voltooid De voorzitter heeft de opmerking gemaakt dat 2 jaren geleden op hel congres te Kotterdam het woordenboek van het congres is losgera iakt Prof Vreede heeft den heer van Vloten wederlegd en zijne medewerking aan het woordenboek belangeloos toegezegd terwijl hij hoopte dat dit voorbeeld natolging mogt vinden Ds Beets heeft in eene geestige improvisatie betoogd dat op de vraag vat er van het woordenboek kan worden alleen kan geantwoord worden ween woordenboek Prof de Vries heeft de spoedige verschijning der zevende aflevering aangekondigd en de spoedige voortzetting van het woordenboek verzekerd Aan het Weekblad voor het hooger onderwijs ontleenenwij het volgende berigt Men meent te weten dat in het ootwerp Fock aan de akademiscbe graden geene maatschappelijke bevoegdheden verbonden zullen zijn Het doctoraat zou voor alle studenten worden wat het thans in de godgeleerde faculteit is de ridderslag op het gebied der wetenschap Voorts zou het aan de akademische senaten worden overgelaten te bepalen in welke vakken of groepen van vakken een doctc at verkrijirbaar zal zijn en op welke wijze het zal kunnen worden verkregen Onze berigtgever voegt er de verzekering bij dat het ontwerp Fock nog ver van voltooid is Uit s Hage wordi aan de Arnh Courant gemeld datmet l januarij löG9 eene groote vereenvoudiging bij de administratie zal worden ingevoerd met dien verstande dat wederzeer vele ontvangkantoren met andere zullen worden vereenigd De internationale ligue tot bevordering van den vredeen de vrijheid die ten vongen jare te Geiioe was bijeengekomen zal dit jaar hare vergaderingen houden te Bern enwe vau 22 tot 2 1 Sep ember Op het programma der beraadslagingen komen de volgende punten voor 1 Vergelijking met betrekking tot den vrede en d3 vrijheid der staande legers en van het stelsel van nationale militie in verschillende landen van Europa mogelijkheid van eer e eiiropesche ontwapening en praktische middelcu om daartoe te geraken 2 Er is een onverbreekbare band tusschen de sociale en de staatkundige kwestien de oplossing der eerste zoowel als dt laatste kwestien raoet haar aanzijn verschuldigd zijn aan dezelfde beginselen vau regtv ardigheid en vrijheid 3 Iu welk opzigt is de scheiding van kerk en staat noodig tot vestiïiiig van der vrede en de vrijheid 4 Wat heeft men te verstaan onder federalisme Op welke wijze is het van stonde aan mogelijk eene organisatie van de vereenigde staten van Europa het hoofddoel van het streven der ligu3 voor te bereiden Het bureau behoudt zich voor om over elke dcier kwestien een gedrukt verslag aan te bieden dat een conclusie bevat welke bij het einde der verschillende discussien aan de vergadering zal worden onderworpen Eene bijzondere bepaling in het reglement laat toe dat de vrouwen evenzeer als de mannen deelnemen aan de beraadslaging en stemming Zij worden zelfs uitgenoodigd om aangelegenheden die haar meer in het bijzonder raken ter discussie voor te stellen Men meldt ons uit den Alblasserwaard dd 1 Sept Sedert gisteren is men met den plok van den zaailing hennep algemeen bezig Ook dit gewas is uitmuntend en de uitzonderingen zijn weinig Men verzekert ook dat de opbrengst van zaad ruim zal zijn en wanneer nu de prijs van het hennepzaad niet te laag is kan de landbouwende stand daardoor eenigzins gebaat worden tegenover de ongunstige resultaten van de melkerijen Tot heden echter hoorden wij van geen aanbiedingen of markt van her pzaad Binnen veertien dagea zullen velen met het dorscheu tie bandeo vol hebben aangezien de hennep bijn t overal tegelijk tot rijpheid komt in weerwil men in den regel de akkers zoo mogelijk eenige dagen na elkander zaait Gemengde Berigteo Eene internationale kleermakers vereeniging te Xcw York heeft ban hulde gebragt aan den presideLt Johnson die zijne vroegere kanarmd zeer heusch heeft outraugen Dea 2Q Aug is de Tistc brog over den Rijn te Mannheim geopend De kouing van Saksen zoa ook al naar zijn emeritaat verian u Twee duizend Taorstaoder Tan Zaalberg hebbeu te s Hage eeoe meeting gehouden eu besloten ecu adres in te dienen bij de b node Aan het statiin te Manchester is t n kist met hor logies ter naarde san ƒ 24 0 J weggeraakt De Tecziekte over wier aard de opiricn verdeeld zijn baart in de Tereen staten reel zorg en bekommering De Lantaara Rocbefort heeft thans te zijnen laste 2y maanden gtvangcitHstraf u 20 Ü 0 fra boete behalve de kost n In de diergaarde te Kotterdum is de groote olifant overleden Canbaldi heeft zijn ontslag genomen als afgc aardigde Voor eene rossische spoorwegleening waren in plaats van de gevraagde ïï doizend n dag voor de sluiting reeds 100 duizend actiën ingeschrctèn Het LoodoDHospi taal vtrkeert ia grooten nood daar het jrewoce aantal jiatienteu binnen weinige jaren van WO tot 4000 ge tegen is De teeiibou ers te Nante hi bbtn den arbeid gestaakt De veepest is nitgebroken iu de provincie L dine xiü het koningrijk Italië In Rusland is Tcrlof verleend aan alle soldaten die eeu zekeren tijd gediend hebben Te Vi h in Portugal 16 de nestor der doctoren OTcrledeu in den ouderdom van 110 jaren Men is te Londen begonnen roei de werkuamhtdtn voor bet leggtu an den franscheu atUntUihcu kabel Te N w York is a ten hiotle van eene groote meeting ttiu gevecht gdeferd waarbij twee n ers omkwamen eu vtit n gekwetst werden liet Urief der telegrammen naar Amerika is weder aanzienlijk verlaagd Te Breslau is dezer dagen een olksbuishouilkuudig congres gehouden De belgittcbc kroonprins eriTg rt Het groote dorp Robrodorf is 27 aug up een hais na verbrand Te i liüri is de gouvernement s m jnba k uidfab iek met eei i e personen in de lucht gevlogen lïe president balnate plnndert de L i p jt de ingezetenen door schromelijke qootisatien In China wordt o er ioed vau goud gevonden Ingezonden Mijnhttr de HedacttHT Met bevreemding heb ik vernomen dai twee sluisknecfateneen adres aan den Edel Achtb raad hebben ingediend waarinzij heogere bezoldiging verzoeken op grond van duurte derlevensmiddelen en vermeerderde werkzaamheden wat het eerstepunt betreft dit is waar maar dan zou dit ook voor alleambtenaren op uien grond dienen toegepast te worden en aanleiding ge eu dat etn groot aantal adressen successiï elijk tedien eindt mogteu ingewacht worden het tweede punt vermeerderde werkzaamheden wordt door mij betwijfeld hel iamij bekend dat de scheepvaart vermeerdert maar die vermeerderde werkzaamheden zullen zich wel het allermeest bij debuitenschuttingen bepalen en ik veronderstel dat de becoldiging ruim genoeg is voor de te doene werkzaamheden als mennagaat dat de lijst der sollicitauten waaruit op 7 augustus jl een slniskaecht gekozen is ruim genoeg was om in die behoefte te voorzien S Varia Met welgevallen zal voorzeker door ieder regtgeaard inwoner dezer stad vernomen zijn dat in het afgeloopen jaar de rekening der stad met het aanzienlijk batig saldo vau raim ƒ 40 000 sloot Geene kleinigheid voorzeker maar dit welgevallen zal bij menigeen misschien wel eenigzins verminderd zijn bij de gedachte hoe zoo iets bij eene goede administratie mogelijk is Waarvoor dient toch wel een begrooting als zooveel geld door de burgerij opgebragt kan overblijven l Kan een gemeente waar zooveel geld overschi onder de hulpbehoevende gemeenten gerekend worden Voor velen zal zoo iets onbegrijpelijk zijn en de begrooting voor het volgende jaar ingediend zoude misschien eenig licht in de duisternis konnen versch iffcn Misschien worden wij nu wel verheugd door de afschaffing der gemaalbelasting waardoor onze stad niet langer als bet arme Gouda buiten af zal bekend zijn Een gedeelte onzer krijgsmagt is iu het kamp te Milligen bijeen om zich onder aanvoering van onzen kroonprins io het edele krijgsmansspel te oefenen en zich op verscliUlende wijzen te vermoeijen en te vermaken Dit moge nu een aardige afwisseling zijn en zeer noodzakelijk om den militairen geest a an te kveeken te betreuren ia het dat door die kamp geschiedenis zoo velen nit bun bezigheden geroepen zijn om na een afwezigheid van vijf weken terug te keeren en dan misschien den winter zonder werk er zonder verdiensten in te gaan