Goudsche Courant, zondag 6 september 1868

18 IH Zoudag 6 September 7 GOUDSCHECODRAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg B n ® 60 GOUD A Geborfn 2S Aug Cornelia ouders J van Krimpen en N Oudijk 29 Adnana oudt rs C Noorlander en C A Mone Johannes Christiaun ouders C Mulder en B Zandburg Abraham oders A Blok en J JoDgkoen 3ö Jacobns Leeodert onders J A lenaar en J vaa Vlaardineeu 31 Aleiander He driciis ouders k 1 Kulik en N Kromme 1 September Leonardus ouders C van Bochove en J P van den Rin OvtElEDl X 23 Aof i dï kruijf 86 j 30 E Tak 2 j 4 m 31 J L Lommerde 3 j 1 September J Lans huiavrouw van M Morif 73 j Raderstoomboot d tJssel Van Gonda Maandag en Dingiiag smor gens 6 uren de overige werkdagen s mor gens 7 aren Zondag s morgens B j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks RetourkaarUa Boekdmkkerij van A BRIXKXIAN Is iou iti = ucJs erg ïüüf oi gehuwuej ook gehuwden 2ijn dit jaar opzeroepcn dikïvijls h in vrousren onverzor2 J achterlaiende Eeu aibachticsar beti hier te lande zelden zooveel TerJienstcD dat hij gelegenheid heeft tot spatec vooral als hl kor geleden gehnvrd is ea bij deze categorie behooren toch de meesten die nu opgeroepen zijn om vijf weken de wapens te dragen 0 ccrTce dieas i ii de garnizoensplaatseo te verriïten Het = zeer te betreuren dat hierop niet gedacht is de vele vrijste i n toch die op ertcek reeds verleend zijn bewijzen ca de tD nister zooveel in hem is de nadeelige gevolgen tracht e verminderen en dat men aiet tol den maatregel zoude zijn ovtr egian indien men zich in den toestand der verlof aLjfrf e verl men wil en wat men niet wil v in znlk een minister is geen beslissende oplossing te wachten en wie zat toch ook zich aan die oplossing wagen zoolang het nederlaodscbe volk in slaap gesust door de bitig slot politiek berust in hetgeen in het verre Oosten geschiedt en de voordeelen genietende de schande jici telt Groen heeft eenmaal Je conservatieven vermon de liberalen genoemd met evenveel regt kan men een groot leel der liberalen ten opzigte der koloniale kwestie vermonde conservatieven noemen Hevige discussen kan men wedf verwachten over de Indische begrooting maar daarmede Lal Indie zich dan ook moeten tevreden stellen gui rij rlof tot huwen verkregen hadden verf aat t had Nu i r ki evenwel slechts de last op bi d Jen § niet wisten cf geen voldoende protectie hadden om onbepaa d verlof te Te rrg£n De s he begrooting is gereed en ter beoard iling tn denraad v state gezonden Spoedig zal dus het algemeen instaat nn de bc lGeliiigen van het gematigd liberale ministerie ttr cp ig e der koi snier De koloniale Onlangs werd een berigt medegedeeld dat een onafhankelijke prins op Java die zich op de koffijcultuur toelegt de opbrengst aan het gouvernement moet afstaan legen ongeveer de halve waarde Hoe zoude zoo iets hier landbouwers of fabriekanten bevallen en toch de overgroote meerderheid der volksvertegenwoordigers zoude eker tegen stemmen wanneer bij amendement werd voorgesteld om den inkoopsprijs der koffij naar billijkheid te verhoogen Wat zoude dan toch van het batig slot worden kwestie ncht dr ngend op beslissing zal dit ministerie diekwestie cpU 7 t ü ü =n l n de hoop BTirgerliJxe Stand aehttnz deze minister moge genieiïi om volkomen met het verleden u awan e s illekeur door strikte r d e vervang et fi r cüd rtcheid maakt tusschen d iarop 1 gering H ten h z de m r r te breken a het s e reptvaufu i ci i ei ec Van een mri eultcres en tLtunrsie je die zich voorzigtig uitlaat om geender par en e verbitteren die nog niet mw maatregel genomenheef j t h r srrm in ci e e = ercuderds d angs a re 1 ecii om der wereld te tooueii dat Ne ij o 1 L e het alleen L J C c p ien en krachtig ie erklaren wat jt B ERTENTIEN l e Oc ierseteekenden l ecaigen 1 hnonec innigea j a v i X v Tan bsr el E i g g hun ba welrk ondervcnder J X BBAND i T TïX C BRAND 1 VN STR TEN GoCDi 1 September IS ii rhoua burg okaai But en üerinaak Dinsdat isz S s 7 Tiiherl388 EEN EEN 11 VOORSTELLING r b Z 1 J ir EIZE Nilit iNTWERpvy Dooa Hn NATIONA VL TOONEEL GEZELSCHaP viN cudé r t i H eren ELOU LEMAIRE C me meie erklr va der Heer VlCTOE r IESSEN5 r Mej BEEE5M VNS DE KOOPMAX van AXTWERPEX TOILET en BAD mskm van JOHA nN HOFF te Berlijn STUKJES van 17 3 35 50 en 75 CENTS Door het geregeld gebruik dezer Zeepen wordt de hnid gezuiverd van alle onreinheden als daauwwormpjes zomersproeten vlechten huidspikkels enz enz j Ze verfijnen en verfraaijen de hnid maken haar zacht als fluweel en zoo wit als albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ook wegens de voordeeligheid in bet gebruik verdienen deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE MALZ POMADE in flacons van 70 et en 1 dient ter conservatie der huid van het hocfd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei Steeds verkrijgbaar te Gocda bij J C vas VSEUMINGEN en Wed A C SCHOUTEN te Woeedex bij HENRI J van den BFRG i Alle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Maiz Zeepen en Fomade in verkoop krijgen en genieten rnim rabat g Aanvragen franco aan het Centraal Dépót te Amsterdam Openbare Yerkooping grooi TooceeUpel in 6 Bedr vec EstMiNrEL EOSSEELS door op MAANDAG U SEPTE UBER 1S6S des voormiddags Elf T re in het Logement DE Paacw aan de Markt te geen Nastnk Aanvang der Voorstelling te 7 uren Boreau geope J te 6 j uren Prijzen der Plaatsen 1 King 99 Cu i Rang 50 Cts IV De loting der plaatsen zal op den dag der voorstelling voor HH Inteekecarea plaats hebbeu des morgens t 10 aren precies en kunnen na afloop daarvan verder plaatsen besproken worden totdes namiddags 3 ureo Gouda van EEN HEERENHUIS aan de e a a te Gouda ijk B N 151 beva ii e rnime BENEDEN en vier BCVENK AMERS groote KECKEN V R tn ACHTEBK ELDEB POMi er ele gemakken Te oantiaardeH 1 Mei 1569 I Informatien te bekomen bij Notaris I M0NTIJ Couda Peze Coaraot verschijot deg Doouerdags ea Zondafrs Ib de Stad geschiedt Je uitgave des avonds te voren De prijs per dri maanden is 2 fraaco p pust 2 25 Advertentien vac 1 6 regels tot des middags ten 12 ore grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOL D 5 September De vredesbetnigingen ontleeneu nieu ve kracht aan de woorden van den minister Magne gesproken als voorzitter van den algemeenen raad van de Dordogne Het is als t ware eene algemeene afspraak om elke bekommering weg te nemen en toch blijft de onrust voortduren De daad der ontwnpening zou meer afdoen dan alle bedenkelijke woorden Maar dit ligt niet in den zin der vorsten ieder zoekt bondgenooten en waartoe moeien die dienen Misschien niet om den wel verzekerden vrede nog vaster te maken Men verzekert uit Madrid dat alles rustig is Waarom er niet bijgevoegd dat elk tevreden is De engelsche bisdeu blijven intusschen spreken van benden die zich in het gebergte vertoonen van buskruid en ammunitie die uit schuilfaoeken worden voor den dag gehaald Een fraosch blad had ongepaste bedenkingen gemaakt over de groote geschiktheid der keizerin als regentes en ïiedaar op eens allerlei geruchten over zwakhoofdigheid abdicatie en wat al meer Deze uit de lucht gegrepen praatjes bewijzen echter hoe prikkelbaar de algemeene geest ia en hoe weinig er noodig zou zijn om groote ongerustheid te wekken Het vervolgen en veroordeelen der dagbladen gaat altijd voort lieze onverstandige ijver doet veel kwaad en onderhoudt eene gevaarlijke gisting Men spreekt van grooie vereenvoudiging in het bestuur vanden kerkdijken staat zou het wel de moeite loonen om voorkorte leveindagen zoo veel moeite te maken Garibaldi bedankt als afgevaardigde hij wil de handen vrij hebben elligt om de rust te gaan bewaren in Spanje Portugal keert terug tot rust de betrekkingen met Spanje zijn allervriendschappelijkst zoo is bet altijd in de diplomatie het uitwendige de volkomen tegenstelling van het inwendige lïct sihijnt nu inderdaad dat Brazilië eindelijk de overha id bekomt op Paraguay Humaita is verlaten en de Brazilianen zijn meester van de rivier Het binnenland is vrij ontoegankel jk en het is nog niet uitgemaakt of Paraguay zich na zal moeten onderwerpen aan de braziliaansche eischen De engelsche partijen oefenen zich in voorloopige schermutselingen de kansen slaan goed voor de liberalen maar het tory kabinet en de voorstanders der staatskerk bereiden zich op een harduckkigen Jegenstaud Eusland leent zouder ophouden onder allerlei vormen het is zeker niet dom onder al die vredepraatjes de kas te vullen dat zijn gemakkelijk inkomende oorlogskosten bij voorbaat geïnd om oorlog te voeren tegen de landen waaruit h t geld gekomen is of althans tegen de bedoelingen der overige mogendheden den onnoozelen zieken man uit den tijd te helpen Turkije begint bij al zijn armoede reeds op een batig slot te pogchen dat daar wel nooit ergens dan op hei papier zal gevonden worden Overigens zou men bijna vergeten dat er eene oostersche kwestie bestaat zoo rustig en zeker als de toestand van Europa wel niet is maar toch schijnt Londen 2 Sept Men meldt uit New Tork In Vermont heeft de repnblikeinsche partij bij de verkiezingen met eene meerderheid van 27 000 stemmen de overwinning behaald Gedurende de laatste zes maanden zijn niet minder dan 666 winkeliers in Londen veroordeeld wegens het gebruiken van valsche maten en gewigten Het was voornamelijk in de behoeftige buurten dat de meeste gevallen voorkwamen daar de armen dit misbruik van hun vertrouwen niet zoo spoedig ontdekken en zelden gelegenheid en geld hebben om de schuldig n geregtelijk te vervolgen Deze misdaad wordt slechts met eene kleine boete gestraft terwijl de oneerlijke winkeliers als dieven behoorden bestraft te worucc De Daily Telegraph De prijs der Adverteutiëa vmn écu t t zei regels met inbegrip van het gel ii 80 Cent oor eiken regel durboven U ent Bnlteugewone letters worden berekend nwr j plaatsruimte zou het wenschelijk vinden dat men de schuldigen gevangenisstraf deed ondergaan De Scotsman bevat een artikel van den heer Hcrsman waariu het bekende thema eener veranderde zamenstelling vanhet hoogerhuis wordt behandeld In de eerste plaats verlangthg dat daarin geene bisschoppen meer zitting zullen hebben als zijnde dit slechts een overblijfsel van den geest vsm verouderde instellingen Wanneer een liberaal ministerie roet znUeen voorstel voor den dag kwam zegt hij dan zou dadelijkhet geroep opgaan de kerk is in gevaar I Doch joist daaromverlangt hij dat daartoe het initiatief wordt genomen door eent Dservatief ministerie en hij houdt zich overtuigd dat wanneer het tegenwoor ge gouvernement dit slechts deed lekerhet vijf zesde gedeelte der parochiale geestelijkheid zulk eenvoorstel ou toejuichen terwijl het zeker ook bij bet Mgerbnisgeen oppositie zou vinden Vervolgens stelt hij voor de benoeming van pairs voor levenslang mits nift naar goedvinden van een minister doch beperkt tot de tegeovtoordige Ie V venslange pairs en dezulken die volgens de openbare opinieach zoodanige benoeming wegens persoonlijke onderscheidingwaardig maken Het hoogerhuis zou over het geheel een meerbepaald karakter van werkelijke volksvertegenwoordiging moeten hebben opdat niet langer onder de 400 lords slechts eenklein aantal behoorlijk in staat zoude zijn om over de aangelegenheden des lands zooi lig te oordeelen als in een lidTan het hoogerhuis vereisci wordt Parijs Sept De commissie tot herziening der schadevergoeding aan de houders van de nieuwe mexicaansebe achnld krieven heeft haren arbeid voltooid Elk legthebbeode op sfliadevergoeding zal Tïirfceitnr af Is eem win lc a eospSe 30 pCt ontvangen van het te zijner gunste geliquideerde kapitaal Men verneemt dat de heer Bratiano op het voorstel vauOostenrijk om eene enquête te houden omtrent de jongste gebeurtenissen in Bulgarije en Rumenie heeft geantwoord datreeds door het rumeensche gouvernement een onderzoek wasgehouden en dat de stukken betrekkelijk dit onderzoek tér beschikking waren van al de mogendheden Dit is aarscbijalijk niet het antwoord dat het Weener kabinet verlangde Berlijn 2 Sept De oproeping der rekruten van dit jaar is 3 maanden uitgesteld Hierin ligt een voldingend bewijs voor het volkomen vertrouwen der regering op bet behoud van den vreedzamen toestand Volgens berigtcn lit Polen vermeerderen dagelijks deklagteu over de vervolging van het duitsche element in hetkoningrijk Polen Onder anderen wordt als bewijs hiervooraangevoerd dat de hoogere duitsehe school te Warschau doorDuitschers opgerigt thans ook gerussificeerd wordt Behalvehet godsdienstig onderwijs zijn er nog twee takken van onderwijs welke in het district behandeld worden al het overigeonderwijs moet in de russische taal gegeven worden de poolsche taal is geheel uitgesloten ötnncnlanïr OOUDA ó September Zondag jl heeft ten huize van den heer Buzard eene algemeene vergadering plaats gehad van leden der spaarver eeniging an den ambachisstand Uit het verslag bleek dat met inbegrip vn twee vaten petroleum ruim ƒ 500 in kas was de vereeniging bestaat uit S3 leden De leverantie van beste ruhr kagchei kolen voor de leden tegen den aanstaanden winter is met meerderheid van stemmen gegund aan S Lafeber C voor 57 et het mud tegen contante betaling hierbij verbindt de vereeniging zich voor een bepaald aantal mudden ook is men voornemens om op voordeelige wijze zich van aardappelen te voorzien Wij wenschen dat zij goed mogen slagen vooral daar dit vf en zou kunnen uitlokken medeleden van deze vereeniging te worden en tevens een prikkel zcu zijn voor bestuorders en ledeo om op den ingeslagen weg voort te gaan