Goudsche Courant, zondag 6 september 1868

1868 Donderdag 10 September ü 73 GOUDSCHECOURAIfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeteeff D a 60 thomrburjliokal ¥ lui en Ufrmaah Dinsdag den 8 September 1868 EEN EENIGE VOORSTELLING OP HUNNE DOOSKEIZE NAA E ANTWEBPEN rooE HET NATIONAAL TOOXEEL GEZELSCHaP van ANTWERPEN onder Directie der Heeren ELOU LEMAIRE Cf met medewerking van den Heer VICTOR DRIESSENS en Mej BEEESMANS DE KOOPMA van AXTWERPEX groot Tooceeispel in 6 Bedrijven door Emmanuel Rosseels Door de uitgebreid eid der Voorstelling geen Nastuk Aanvang der Voorstelling te 7 2 uren Bureau geopend ie 6V2 uren Prijzen der Plaatsen 1 Rang 9 C 2 Rang 50 Cts üF De loting der plaatsen zal op den das der voorsteUing voor HH Inteekenaren plriat hebben des morgens te 10 uren precies en knraien na afloop daarvan verder plaatsen besproken vrorJen tot des namiddags 3 uren S A van Deth IS VERHl ISD Tan de MARKT naar den KLEIWEG boven bet IJzer Magazijn van den Heer TAN BERKEL E 76 Aandeoheerdr J G POPP Tand cru te Jï ttneu itad Bogncr Straae n i Ik heb het voor een pligt gehouden u mijnen volledigeu dank te betuigen voor uw voortreffelijk niet gpnoeg aan te bevelen AKATHESIN MONDWATER Reeds na het gebruik van twee fiacons had het op mijne tanden zoodanig gewerkt djt ie zoogenaamde steen dia de tanden bedekte geheel Terdwenen was Maar ook als reinigingsmiddel zijn de uilwerkselen van uw Mondwater wonderbaarlijk wijl bet de tanden tot de kleinste deelen toe zuivert Mogt dit voortreffelijk fabrikaat spoedig een algemeen middel worden om andere vloeistoffen te verdringen die onder den naam van Mondwater het publiek zoo menigmaal aangeprezen worden I w toegenegene PETER PAUL HEIJER Secretaris in Reinberg bij Wezel aan den Beneden Rijn Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rofterdam bij F E van Santen Kolff apotfa en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel ie Hage bij j L F C Snabiüc apoth te Lryden bij E Noord jk W l treeit bij F Altena apotb te J isieTdaj bij T v Windheim eo C vtrkoophuis Lantzetidörfifer WIJDSTRAAT heeft de navolgende soorten HAV VNACIGaEEN ontvangen als Buena Vista in jq kis met knip bekroond op de Algemeene ïentoonstellingte Amsterdam per mille ƒ 40 La Salvadora Regalia de la Reina in Vjq kist n 50 The AmstelHOtel in Violist 60 E Principe de Galles in Vlo tist CO La Caoba ia 1 10 La Qniutaesenciain 5a ff Cuba es mi patria in jg 80 kist met knip 90 Emperador Regalia in lokist met knip Alexander II Non plusultra in jp kist lOü Openbare Vrijwillige Yerkooping De Notarissen BURGER Sc SCHADEE residerende te Rottiardam als last hebbende van hunnen principaal zijn voornemens op WOENSDAG den 23 SEPTEMBER liüi des namiddags ten 5 ure in het lokaal voor publieke verkoopingen aan de GelJersche Kade te Rotterdam in het openbaar te veilen en later te verkoopen Een goed onderhouden en aangenaam gesitueerd HUIS bevattende DRIE KA MEKS KEUKEN grooteu ZOLDER met afgesloten KAMERTJE en twee SLAAPPLAATSEN vele KASTEN en verdere Gemakken en ERVE voorts TUIN met de daarin op den dag der levering aanwezige Bepoling en Beplanting en nog een stuk GROND daarachter alles staande en gelegen aan den Kattensingel te Gouda zijnde het buis gemerkt wijk Q N 110 en gezamenlijk op den kadastralen legger voorkoiuende in Sectie X N 168 1221 1222 en 1242 te zamen groot veertien Roeden acht en twintig Ellen en wijders een GANG of POORT liggende naast het Toorschreven huis bij het Kadaster der gemeente Gouda bekend in Sectie A N 1153 groot eene Roede zeven Ellen behoudens de erfdienstbaarheden van doorloop overpad of welke ook aU derden op het laatstgemeld perceel mochten kunnen doen gelden Grondbelasting over 1S6S ƒ 13 In eigen gebruik en te aanvaarden den 1 November 1S68 Te bezichtigen twee dagen vóór en op den da der veilmg van 10 tot 12 ure terwijl inmiddels nadere informatien te j bekomen zijn ten kantore van de genoem de Notarissen BURGER Sc SCHADEE Sociëteit Ons Genoegen te GrOTada ZONDAG 6 SEPTEMBER 1S68 SOIREE inSIGALE door het RHIJNSCHE ZANGGEZELSCHAP onder Directie van dea Baritonist den Heer SCHNEIDER uit Boüx Aanvang half Acht ure Opening 7 ure De tusschenpauzen worden met Piano aangevuld ENTREE Niet Leden 49 Cts HH Leden met hunne Dames of Kinderen 25 Cts per Persoon MEN VERLANGT TEGEN NOVEM BER a s TE GOUDA TE HUREN eene nette Burgerwoning voor een klein gezin lres met omschrijving en opgaaf van huurprijs franco onder lett R aan het Bureau dezer Courant Openbare Verliooplng op WOENSDAG den lü SEPTEMBER 1868 des voormiddags ten elf ure ia het PosTiluis te Moordrecht van eeue Bouwmanswoningf met ruim 2 o bunder uitmuntend goed WEILAND waarbij Termoedelijk meer land zal kunnen worden gehuurd staande en liggende in het oosteinde te Moordrecht Nadere inlichtingen zijn te bekomen ter kantore van den Notaris W J rORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping VAX EENE Bouwmanswoningf in Boren Haastrecht met eenig BOUWLAND daarachter te aanvaarden dadelijk op Vrv g 11 September 1S6S des Tcrmiddags ten 11 uur in be logement de Vriendschap te Uaaitrecht ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF aldaar Raderstoomboot iV IJssel Van Gouda Maandag en Dingidag smorgens 6 nren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6I 3 uurVan Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Boekamkkjrij vsn A BRINKM N Dese Coarant verschijnt des Doudenlag ea Zondass Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren l e prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentiên van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeien vóór 10 ure ingezou n zij öuttenlttnïï Londen 6 Sept De Cambrian heeft gisteren berigten aangebragt van Naial 22 Julij Kaapstad 4 Augustus en Madeira 30 ugiMtus In die berigten wordt de rijkdom der ontdekte goudvelden ten volle bevestigd Monsters van goud houdend kwartz en van goudstof zijn ontvangen er worden troepen goudgravers georganiseerd en bestellingen van werktuigen tot verbrijzeling van bet kwartz zijn naar Engeland gezondeu De Transvaal verzekert dat men voornemens is de grenzen tot over het gouddistrict uit te breiden en wel tot aan de Limpoporivier Een pruisisch reiziger heeft gepoogd den president der republiek te bewegen om eene duitsche immigratie te bevorderen en daartoe te trachten het protectoraat eener europesche vastelands mogendheid te verkrijgen Het wetsontwerp betreffende de uitgifte van papierengeld is bij tweede lezing aangenomen De spoedige outbidding van bet kaap parlement is waarschijnlijk De expeditie tot opsporing van dr Livingstone is den 2den augustus vau Tafelbaai vertrokken 7 Sept Zaturdag avond had te Manchester eene orangistische volksvergaderiog plaats Mi rphy hield eene aanspraak Troepen Ieren kwamen opzetten er had een scherp gevechtplaats met steenen en stokken 6000 personen namen er aandeel er werden velen gewond en onderscheiden personen zijngearresteerd Gisteren had eene herhaling plaats Parijs 6 Sept De France protesteert tegen eene correspondentie in de Indépendance Beige waarin gezegd wordt dat het fransche gouvernement vooral steunt op het leger en dat het leger de regering nit t zal toestaan den oorlog tegen Pruisen uit te stellen De i rance zegt dat het leger de natie zelve is ie hetgeen er meest nol el en edelmoedig is In het binnenland de bewaakster der openbare orde en der wetten kan de armee in het buitenland slechts de vertegenwoordigster zijn der nationale politiek In Servië is de toestand verbeterd De regering heeftdaar zeer krachtige en ernstige maatregelen genomen om degrenzen te beveiligen tegen elke onderneming der vrijwilligers die er zieh mogten willen organiseren om een inval te doenop turksoh grondgebied Wen was namelijk onderrigt ge orden dat onderneminjien van dien aard waren ontworpen maarServië is volstrekt niet geneigd om zich de medepligtige temaken van Rumenie in deze soort van intrigue politiek Hetwil zijne goede betrekkingen met de suzereine mogendheidonderhouden 7 Sept De Etendard zegt dat de heer de Monstier enlord Stanley in hunne laatste bijeenkomst elkander de meestvredelievende verzekeringen hebben gegeven omtrent alle aanhangige kwestien Hetzelfde blad logenstraft het berigt datde pauselijke regering eeue nota tot die van Frankrijk heeftgerigt betreffende de italiaansche aangelegenheden De France maakt gewag van een berigt in de Krcuzzeitung volgeus hetwelk de keizer der Franschen elke provocerende taal in de fransche gouvernementele drukpers afgekeurd heeft en voegt er bij dat zij alle reden heeft om tegelooven dat dit berigt juist is Berlijn 6 Sept In een herderlijken brief verlangt de bisschop van Limburg afscheiding der katholieke en protestautsche scholen en dringt hij bij de katholiekcii aan om bij de landsvergadering tegen het behoud der godsdienstlooze school te protesteren terwijl hij de onderwijzers die bij de landsvergadering voor het handhaven van het nassausische schooledict zouden stenimeii met verlies der bevoegdheid tot het geven van godsdienitig onderwijs dreigt De maatregel welken de regering als annonce van hare vredelievendheid en misschien ook ja zelfs meer dan waarschijnlijk volgeus sommigen in het belang voornamelijk van hare fiaancien heeft genomen het uitstel namelijk met drie Dunden Tan de oproepiug der recrulen voor de linie infante De prijs der Advertentiên van één tot zca regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Ceut Buitenge none letters worden berekend naar plaatsruimte rie is hier overal als een eruslig en ontwijfelbaar vredesversckijnsel opgenomen Natuurlijk dat er echter ook mensoh a zija die zooveel niet op hebbeu mei dit vredesteeten Er zijn penoueu die zoo scherpzinnig zijn dat zij het gras hooren grt eijcn en dan ook juist in dien pacifiekrn maatregel nieuwe gevaren roeenen te zien doch dat zijn overdreven pessimiftteo D pniisische regering gelooft niet aan ee oorlog met Frankrijk al moge dan ook het eeuwige oorlogsgeschreeuw in vele frajsche bladen haar langzamerhand onaaiigeiiaitm gewordea zijn en zij tegen zulke zaken als de veelvuldige icrrein studieu van fransche officieren de oogen niet geheel kunnen sluiten Overigens is de stemming in de regeringskringen in het geheel niet vijandig tegen Franknjk Men gelooft aan de vredelievendheid van keizer Napoleon en slaat de moeijelijkheden ran zijn toestand niet laag aan Veeleer heerscht er een werkelijk onvriendelijke stemming tegen Oostenrijk want men ziel hier zeer wel in dat alleen de mogelijkheid van Oostenrijks ondersieuning Frankrijk tot het ondernemen van een oorlog tegen Pruisen den moed zou kunnen geven De N Preusi Zeituog heeft deze gedachte scherp uitgedrukt iu een artikel dat wel is waar in den vorm zeer beleefd is jegens den heer v Beatt maar waarin toch tusschen de regels te lezen slaat dat ietn de schuld er van zou gegeven worden als de fransche regering in de wankelende houding welke zij tot nog toe beiraard heeft mogt blijven volharden In de eerste dagen van november verwacht men dat de Pruisische kamer bijeen zal komen Omstreeks dien tijd zal naar men hoopt ook de bondskanselier wel in zoo verre hersteld zijn om zich weder geheel aan zijne bezigheden te kunnen wijden ofschoon zijne aanwezigheid te Berlijn op dat 00genblik zelfs niet dringend noodzakelijk is Nu de landdag zoo laat bijeen is geroepen is het wat men er ook tegen zegge waarschijnlijk dat de regering omvangrijke wetsontwerpen zal indienen Aangezien de zitting slechts drie maanden kan duren zal het evenwel moeijelijk zijn om bij de andere menigvuldige bezigheden zoodanige ontwerpen grondig te bediscussiëren Weenen 6 Sept in sommige czechische districten vau Bohenien ziju gedrukte geschriften aangeplakt waarin vxrdt aangespoord tot het weigeren der belasting en om te biyren voortgaan op den weg der oppositie wijders worden degenen die belasting betalen met straf bedreigd 6tnnenland GOUDA 9 Sepliimber Men verzekert dat bij den minister van koloniën hetvoornemen bestaat om nog vóór 1 januarij 1869 de kwestienopens de suikerregeling tot eeue eiuiïbeslissiag te brengen Naar men verneemt zijn de ontwerpen der staatsbegrootiog voor 1869 door de regering in gereedheid gebragten zullen zij spoedig na de opening van de vergadering derstatengpiieraal worden aangeboden Men verzekert dat de minister van justitie aan een regterlijk ambtenaar de taak heeft opgedragen een voorstel teontwerpen tot afschaffing van de doodstraf daar de regeringeen dergelijk ontwerp reeds spoedig na de aanstaande openingder kamers wonscht in te dienen In de vergadering der inspecteurs van het lager onder wijs van 17 23 juuij gehouden zijn verschillende onderwerpen het onderwijs betreffende ter sprake gebragt Omtrent het gebrek san geschikte kweekelingen erkende de vergadering dat aan haar nog geen afdoend middel bekend was om daarin te voorzien Evenwel werd den minister voorgesteld om waar het gebrek bestond tot aanmerkelijke verhooging der toelage aan te raden daar men vaa iim maatregel somtijds goede vruchten gezien had Golf het aanstellen van vrouwelijk persoueel werd aanbevolen Éen and punt van behandeling was het onderwyi aan volwaasenen w k