Goudsche Courant, zondag 20 september 1868

V T n 676 Zondag 20 Septeuibcr l Sfi GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 TENT0OHSTELLIN6 Hedcrlmdschf ïlijrcrhcid en unst Geopend tot 30 September dagelijks Tan s voürroiddags 10 tot s natnid dass 4 uur Entree 50 Cents U jU Zondag 20 September Matinee Musicale Aanvang ten P uur Entree ƒ 30 Concert Aanvanff ten 7 nur Entree 75 Woensdag 23 September Matinee Musicale AaiivHiig ten l juur Entree 30 Openbare Vrijwillige Verkooping De Xotarissen BLKdEB k SCHAPEE residerfBiie te Puittrrdara aU last hebbende Tan hunnen principapj zijn voornemens op W0EN5 1 G Ier iZ SEPTE MBKR IS iS des namiddags ten 5 ure in het lokaal voor publieke vertoopingen aan de Geidersche Kade ie Rotterdam m het openbair e veiieo en later te verkoopen Een goed onderhouden en aangenaam gesitueerd HUIS bevattende DRIE KAMERS KELKEN grooten ZOLDER met afgesloten K MESTJE en twee SLAAPPLA TSEN vele K STEX en verdere Gemakken en ERVE voorts TUIN net de daarin OP den daï der levering aanwezige Ber rï en Bepla tlng en nog een stuk G ÜOND daarachter aiies staande en fgen aan den Katteusiiigel te Gouda 2 ji Je het hui gtmerkt wi k Q S 110 en gezamenlijk op den kaJasiralen legger voorkomende in Sectie A N 168 1221 1232 en 1242 te zamen groo veertien Eoeden achl en twintig Ellen eu wijders een GANG of POORT liggende n i t bei voorschreven buis bij het Kad isier der gemeente Gouda bekend in Sectie A N 1153 groot e ne Rf cd zeven Ellen behoudens de erfdieustbaarhedeu van doorloop overpad of welke ook als derden op bet laatstgemelue perceel mochlen kunnen doen geiden Grondbeiasiiiig over i56S f 13 In eigeu gebrjik en te aanvaarden der 1 November SOS Te bezichtigen twee dagen óór en op den dag der veiling van 10 tot 12 ure terwijl inmiddels nadere informatien te bekoisen zijn tf n kantore vau de penoemde NoUfissen BURGER SCHADEE Haderstoomboot d Ussel Van QoTlda Maandag en Ding dag smorgens 6 Bren de overige werkdagen s morgens 7 aren Zondag s morgens 6 j uur Van Botterdam op gelijke dafen s namiddags i uren Zondag s avond S Bies Dagelijks Setovrkaartm Openbare Verkoopingen 10 i BEDOEN en BEODEGOED Wollen en Katoenen DEKENS verder een INBOEDEL Alles te zien VRIJDAG en Z VTUE D G te voren van 9 12 en 2 4 uur 20 op MAANDAG 2S SEPTEMBER IS65 des voorra ten elf ure in hel Stations KoFFiJHtls aan den Cattensiiigel te Gouda van een kapiiual breed en sterk WINEELHUIS waarin sedert onheugehjke jaren de handel in Blanufacturen en Bedden werd uitgeoefend gelegen aan de Noodgodssteeg wijk B 11 172 te Gouda kadastraal bekend in Sectie D n 565 Zijnde ia het Huis een ruiïne Winkel met Kantoor üaarachier en groote Kamer daiirneven groote Kelder en Keuken boven twee Kamers trie Zolders enz Te aanvaarden 15 October 1S6S of vroeger en te bezigiigen drie werkdagen vuur en op den dag der veiling Inlichting ten kantore van den Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping op MAANDAG 2S SEPTEMBER 1S6S des voorm ten elf ure in bet St tions K0FFIJHCI5 aan den Cattensiugel ie GöUila van een kapiiaal met bijzondere zorg onderhouden WOONHUIS aan de westzijde vau de Gouwe wijk C u 167 te Gouda mei TUINTJE of PLAATS ACHTERHUiSJE eu uitgang aan bet Nonnen ater alles kadastraal bekend in sectie D D 1232 en 107 groot 1 Roede 21 Ellen Bevattende bet Huis vier fraai opgemaakte Kamers met Kasten Bedsteden of andere gemakkeu rnime Zolder droogen Kelder en goede Keuken met Wasehhok Te aanvaarden 15 October 1S6 of vroeger Breeder bij biljetten en inlichtingen ten kan ore van de Notarissen M KIST te Gou a of E BOEEE te Bleüxijk Malz Borst Bonbons 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEE8CHHEID en VEEKOUDHEIl Te verkrijgen bij de Heeren i C van TREUMINGEN te Gouda en HENEl J tas ues BERG te Woerden Malz Chocolade is mede verkrijgbaar in pakjes van 40Ctt 60 Cis 75 Cu en 1 10 Aanvragen om Depots franco aan bet j CentraalDepot Tac JOH HOFT te Axj STiacAM Voor vervaiuhing ordi ge waancbnvd Die welke het ongelnk heeft c n bril te moeten dragen kan het bate oordeeleo over den last het ongerief en tydverliei van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebrui ken welnu er bestaat een middel allen wier oogeu oog niet tot in drn hoogslea graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Cbantonaelaniis Oogenwater Bij elke wasschins der oogleden zm men de herstellende kracht der afgempue en verzwakte oogen voelen wederkeren zoodat men in vele gevallen de bril 1 eder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook ij die nog geen bril behoefden te gebr liken is dat het middel om voor aliij daarvan bevrijd te blijven bij veien ja Bij oneindig velen is ia l reeds 2t beginsel van verzwakking merkbaar Rjnwezig men lette mair op dat men vocrtdureud verpligt is op verdelen afsta id te zit n dat leners zich dubbel vert jonen dat schel licht hinderlijk is dat e oogeu begi men te steken e z enz V elnu gebruikt Dr CliaPiomelanus OOG EX WATER en gij zult u b ler bevinden Hel is verkrijg jaar a 60 et per üacon bij T A G TAS DETH Gouda J J BEUZ MAKf R XeyA n J H KEL ER w wageustr Rotterdam H V D GiilENDT Leuvenhaven H V D jRlENDT Gouds weg Mej L ScHOlTENS ScHLUTEg OosimolcnslMat J J JROENHUIZEN St C Virnht en ireer bekende Dépö s in ons rijk Mijnheer de Redacteur Üpgewfkidjor het artikel in de Preste van den 13 11 verschenen over de voortreffelijke werking van het ANATHERIN MOx DWATEB van Dr POPP hetwelk door f t artsen wordt aanbevolen acht ook ik mij verpligt daar ik de voortreffeiiike eiger schappen van het ANATHLRÏN MGNUW VIER aan mij zelvcn heb ondervonden tien volgenden open brief aan den Heer Dr J G POPP openbaar te maken Bank in Hongarije Geëerde Jriiblgenoct Sedert 23 jaren leed ik aan knobbels in de mondholte die dikwijls zeer pijnlijk waren en mij in hel eten en spreken hinderden ik consulteerde vele Artsen en ook Proessoren van de Hoogescholen te Pesth en te Weeneu in gebruikte de meest verschillende geneesmiddelen maar zonder ee ig goed gevolg sinds ik mij echter bedien van uw teregi hooggeprezen ANATHERIN MONDWATER ben ik aB mijn lijden gebeel bevrijd en betreur het slechts van gaoscher harte dat ik het niet Troeger heb aangewend ik kan h ft daarom niet nalaten U bij deze openlijk mgneB dank te betuigen en bid U dit mijn schrijven hetwelk der waarheid volkomen getrouw is in het belang van eveneens lijdenden door den druk openbaar te maken Met hoogachting Utc Diensiiciilige Pr LÖVINGEB Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E vaa Santen Kolff apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel j te Eagt bij J L F C Snabilié apotb te Leyden bq E Noordijk te Vtreckt bij F Altena apoth j te AMtterdam bij T v Windheim en C Terkoophuis BMWnAkrrij vm A BRl kM N Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags lu de Stad gi schiedt de uitgave des avonds te voreii De pi ij3 per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentieu van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezondeu ziju Overzigt GOUDA 19 Septembor Als Napoleon verklaart niets te willen zeggen om niet boosaardig geinterpreteerd te worden dan nog geeft hij aanleiding tot tal van hatelijke vermoedens eu als de koning van Pruisen zich geruststellend uitlaat over het behoud des vredes dan let men slechts op de bijaevoegde woorden om daarin eene bedreiging te zien Meu kan daaruit twee gevolgtrekkingen afleiden vooreerst dat men bijzonder weinig vertrouwen stelt in vorsteiiwoorden dat zeer oneerbiedig is en ten tweede dat men vasthu idt ain het denkbeeld eener naderende botsing Het eerste is misschien een resultaat der ondervinding het tweede vloeit voort uit den toestand van Europa vooral sedert de Pruisische overweldigingen Zoo als het nu gaat is ook aan geen wegnemen der ongerustheid te denken de wapeningen word n voortgezet en de schijnbaar zoo vredelievende poging vw Pruisen is een maatregel van tijdelijke bezuiniging Spanje is in dreigend gevaar eener revolutie in Italië zijn de oude woelingen tegen Rome weder in vollen gang en aan den Donau komt een onweder op Daarbij intrigeert de een en de ander om bondgenooten te zoeken De Italianen zoeken revenge van Mentana de Frauschen rectiBcatie van Sadowa en de Russen het kruis op de S Sophia De vrucht van het geweld is de vernieuwing van datzelfde verderf De vorsten zijn de laatsteu om dit in te zien maar de eersten om het te ondervinden De volken beginnen langzaam te komen tot hel besef der eenvoudigste waarheid het welzijn der menschen de bloei der maatschappij kan slechts rusten o den vrede Indien zij nu een stap verder gaan en inzien dat de mogelijkheid van den oorlog in onze maatschappij slechts rust op de ijdele verdwazing van bedrogen burgers eu op de hebzucht van gewetenlooze speculanten d an zal men te vergeefs hen zoeken die goed of bloed willen opofferen aan hetgene strijdig is met beschaving en welzijn evenzeer als met zedelijkheid geweien en godsdienst Wat is den volken noodig Licht duidelijk inzien hunner ware belangen Hoe kan het volk in zijn geKoelen omvang komen tot die verlichte kennis Door algemeen onderwijs Wat belet het doorbreken des lichts r Hatelijke pariijsuhap en vijandige onverdraagzaamheid Het oude moet vuorbijgaau oorlog en onderdrukking domheid bijgeloof en onverdraagzaamheid zijn zoo overoud in de wereld en voeren nog altijd heerschappij hoewel sedert eeuwen het licht is aangekondigd eu de vrucht beloofd Geen verdervende strijd meer maar aller eendragtig streven naar het kennen der waarheid zal ons leiden tot vrede en geluk In Engeland treden ernstige voorstanders op van de emancipatie der vrouw De engelsche wet geeft bij strenge gevolgtrekking der vrouw het regt van slem bij de verkiezingen Dit drijven is algeheele miskenning van de heilige roeping der vrouw en zou de dreigende ontbinding der maatschappij vreeselijk bespoedigen Zal de hoogere zin weder ontwaken en heili gevoel de verdervende zelfzucht overwinnen dan kan dit slechts uitgaan vau het oudoofbaar gevoel dat in het hart der vrouw en moeder zetelt Geen goede vrouw zal ooit bare verhevene roeping verloochenen om onzinnig mede te draven in het gareel der verwilderde partijen eu die de hand begeerig uitstrekken naar den ijdelen schijn zullen in zedelijke vernedering het loon der dwaasheid oogsten Kermisverlooningen expositien kampementen en weerbaarheidspret znllen weldra de plaats ruimen aan ernstige belangen Onze vertegenwoordigers komen zamen onze nieuwe ministers zullen blijk geven van hunnen zin Onze buitenlandsche bebngen zwemmen met de andere mede en over onze rivieren zal niemand ons leed doen als wij vast en bescheiden ons regt handhaven wil men een hond slaan dan is de stok te vinden wil men twisten en leed doen dan is elk voorwendsel voldoende Maar onze binnenlandsche aangelegenheden zijn zorgvoller wij ijn altijd rijt geweest in godsdienstige geschillen en daarin De prijs der Advertentièn van één tot zei regeU met inbefrip van het zegel is 80 Cent toot eiken regel daaróoven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend sur plaatsruimte zijn meestal burgerlijke belangen gemengd Zoo is het immers ook nu daar de geestelijke voorgangers van een aanzienlijk deel der bevolking het doemvonnis uitspreken over ons volksonderwijs zoolang geacht als ons schoonste kleinood Hebben wij nog een aasje in ous van den waarlijk goedeu nederlandscheu zin dan moet de e in hoe bescheiden vorm toch uittartende oorlogsverklaring allen wakker schudden die hoe slaperig niet alle aanspraak willen verliezen op verlichting en beschaviug Hier moet bovenal blijken wie onze bestuurders zijn alle verschil over bijzaken moet ophouden waar het regt en het beginsel van ons volksonderw s op het spel stapt Wij kunnen veel geld betalen wij kunnen geduldig veel aanmatiging en geplaag verdragen wij willen dringende verbeteringen lang zien uitgesteld maar de ontwikkeling des volks de hoop eener betere toekomst des vaderlands belet te zien door de vernietiging van onze voortreffelykslc instelling dit is te veel voor ieder die zijn land liefheeft als een land van vooruitgang vrijheid en verlichting öuttenlttttï Londen Sept De zittingen van de commissie tot opmaking der kiezerslijsten zijn begonnen ds verschillende reclames worden gehoord en tot nog toe zijn een groot aantal Tan hen die volgens de nieuwe wet aanspraak op het stemregt naken wegens informaliteiten niet op de lijsten toegelaten De heer Gladstone heeft zich op nieuw genoopt gezienepentlijk op te komen tegen de geruchten volgens welke bijmet de r k geestelijkheid in Engeland of met het hof vanRome eene onderhandsche schikking heefl getroiïen en de ondersteuning der katholieke kerk door het vooruitzigt op deslooping der iersche staatskerk heeft gekocht In een brief van 7 dezer verklaart hij die geruchten voor verzinsels l i Sept Uit Yokuhama zijn beriglen ontvaugen van 26 julij Japan verkeerde nog steeds in een toestand van onrust Er zijn troepen naar de noordelijke gewesten gezonden TeOsacca heeft eene overstrooming plaats gehad 1 b vreemdeconsuls hebben gewaarschuwd tegen de landverhuizing naar degoudvelden van Cheefoo Volgens beriglen uit Bombay van 25 ang zija iu BritscliIndie meerdere troepen noordwaarts uitgezonden In eene schermutseling met d insurgenten zijn deze laatsten met groot verlies geslagen Uit Afghanistan is berigt ontvangen dat Shere AU met 5000 man Caboui is binnengedrongen en aldaar den troon heeftbeklommen Een juist overzigt van den stand der kwestie betreffendehet stemregt van vrouwen in Engeland vindt men in het volgende advies per brief door het parlementslid G Denman over die zaak geschreven aan eene schotsche dame nDe zaak staat op dit oogenblik aldus De nieuwe wet geeft het stemregt aan ieder mensch man die ciet wettig daartoe onbekwaam verklaard wordt Dat woord mensoh man kwam iu de wet van 1832 niet voor maar daar stond persoon van het mannelijk geslacht Bij sommige ariikeleo van de wet wordt nu bepaald dat woorden van het mannelijk geslacht geacht zullen worden ook vrouwen in te sluiten in alle volgende parlements acteu tenzij in de wet zelf het tegendeel staat uitgedrukt Aan den eenen kant wordt nn beweerd dat de woorden in de kieswet ZOO zij niet bij de wet tot bet kiesregt onbekwaam worden verklaard verhinderen onder t t woord mensch man ook vrouwen te verstaan Aan den anderen kant zegt men dat die woorden alleen moeten verstaan worden van het geval van minderjarig gehuwd ie zyn en dergelijke toestanden bij de wet strijdig verklaard met de uitoefening der burgerschaps regten Voor de eerste opvatting kan gezegd worden dat toen ik voor eenigen tijd de kwestie aso den heer Disraeli voorlegde welke opvatting bedoeld was hjl mij een ontwijkend antwoord gaf en toen de ster MiB ia hsfr i