Goudsche Courant, zondag 27 september 1868

1H68 Donderdag 1 October W 670 ADVERTÉNTIEN GOUDSCHECOURAJJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D a 60 r i g t u tkomsten welke bet gebruik der Schmidtsche Anti Rheti V t en a C5 en 50 et het p ik Deunennaaldeti Olie a 35 en jatzei lé i dera van Jn at en R ceumatiek heeft opgeleverd e andere ïT =smtddclen te vergeefs beproefd waren de bijzon 11 H iieeskucdiger seven voldoende bewijzen der deug r ar er erstaar ie licp jts aUook de zoo alom beroemde j Kken ciccd als behoed en geneesmiddel tegen n i r B DR5ÏB0NB0NS a 30 et de doos ft tic t n c vror sl m Hoc t Verkoudheid Xstbma benaauwde Borsteüz KIEFERNADEL POMADE T 60 et ae Sacou a een go ckoDp er tieil Mam middel tegen Rheumatische heofjptjn zwakheid der hoofdiecu i=r r et uttvalien van het H i tr en het roes tis worden Vfr iers ver T eLie Waldwol Art ke en volgens pr scour r t H ji i Agent voor Neder ïttd M J t HAM Vtrechi Te GOÏ DJ Mrj è e U ee POSM iN Eti verdere Depöü op de gebru j i t t wijz nsen A 7r ig eto DEPOT b M J C H M Vtreci t Openbare Verkooping te corMJ I op MAANDAG den 2 SEPTEMBER lï des vocrmiJJagi ten e f ure in hetSTAiio sKOfFunrii i daar van j Een HUIS ERF en stuk GROND s aan Ie en liggende aan den Groenewei te Gouda vr ik L N 1 Een HUIS ERF en TXHN met een een afzonjerl ien Opgang heb bend BOVENHUIS a in è Peperstaat ie Gjü k K N 30 en i a Twee HUIZEN en ERVEN id de w jde poort aan den Grcene eg te Gci6a L N en 103 En zes HUIZEN en ERVEN in de ilessetnjierssieeg te Gavda O N 4CÏ tot 43 N idere n ingfn 2 nte bekomen ten kantore t j uci Nütar 5 W J FORTl I N l R hjLEEVF R te Ge k Het HuiSs Tuin en Erve aan V ï i e v k Q r 110 te A oei sdag door de Notar 5 n f BEKROOND f 1865 i 5 C n T o I = = S B e 1 a z r M HaDEL in het Notaris j geveiid lil op Woens September Iv 5 des na r 5 ere doer Je g noemde N 5 ï ter c fi r plaatse woruen afgeslagen Aipia L OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPIXG I bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 3 OCTOBER 1S6S en bij afslag en CDmbimtie op VEIJDAG deu 9 nCTOBEU Isas beide dagen des vooraii ljag5 ten 10 ure ten huize van H KCSTERS herbergier Ie Krimpen aan den IJystl van eeoe Bouwmaoswoning met SCHUREN HOOIBERG verdere Geiimmerten TUIN BOOM iAAED ERF tn DIJK alsmede aiverse perceien WEI HOOI BOUW en GRIE5ND LAND WEG en WATERING alles staande en gelegen in de gemeente KriiU i rn aan dt sic in den polder Langelan J aan of bij elkander te zamen groot 35 Bunders 43 Roeden Nadere informatien ten kantoren van ie Notarissen G J 5PRUIJT te Ouder r aan dr IJ rn V A MEIJBÖOM te Ltkhtriccr Brieven franco TE HTJTJi I BEKROOND 1 1867 i I i g PARUS pBRONZEN MEDAlLII a r en 1 November eene ruime gemeubileerde VOORKAMER met Alcove en Kasten in een gesloten huis Brieven franco onder iett H B b j den Boe handelaar A BRINKMAN t Gouda RzTir Wed P DE KOSTER Scic vVed VVOLFF en ZOON Woe Geb PFENNING ffC r A DE WILDE s r J B MOLLE Op eeu der beste standen an de Oosthaven alhier is T E H U U E eene gemeubileerde Voorkamei met Alcove Eefleclerenden adresserea zich met franco brieven onder iett W bij den Boekhandelaar A BRINK 1An te G juda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en ec 9 Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Z jn zeer nuttig in ongesteldhtden det M A AG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED tn UITSL AG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJM AFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 o Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh AarlaHderrceii J F MV tttaerdaTK M Punt Wz Amsterdam M Clcban Sl C droogiste heilige weg D 331 en huidenstr KK c 37 Be ft H W de Kruijff Dflf hareu J Koeh DctmttT Gebroed Timan Dirk land D de Vries Gouda L Schenk op de Hocgstniat Haaiirecht K Oosterling Lfydtn J T Terbnrgh Haarlemmer tr hoek Bakkersteeg Oudtrtrater H J Knijper Rotterdata A v d Toorn Wesie Wagecst Schitdam D Maltha S i jonheren A Wolff Tir A F Faassen Utrecht F Altena op het Steenw cicr de Donkerstr n 372 Jf y rdt i L Ruijien Het depot dczer eChtö Ur uaui S Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in a iïemeen gebruik is door ons te GoUdfl allesen en uitsluitend geplaatst bj den heer L SCHENK op de Hoogslra il WAARSCHUWING Men wordt icstantelijk verzoch we attent te willen zijn dat door on b niemand anders de Urbanus Pilien bereit volgens hct oude en echte Rect pt m DépC zrn verkrijgbaar ges e d in re hifrl r n cf frftrfn Steden en p aat en da bij dt iirr l urtruoenoeinSe Dép thjjiidtr In e k doos is een biljet voorzien met de ewruhandi na inieekening Tan de vervaarnigers flea Kul IN Sc Zoos Apothekers wel e H EC I teekenir j zich ook bevindt op het Zegelia i I waarmede de Doosjes verzegeld zi n i verzoeken de gebruikers i toifc j4 da I wel op te lenen en raden hun aan wé I toe te zien bi wlen men de Doos i P ilen haalt Alleen die Ftootjes wïirJ en b ljet met onze Handtetkening is lic aan te schaifen eo zich te wachten vort het gebruik van de vele namaakseU I Eaderstoomboot rf IJssei Van Gouda iiaandag en ItUgsdaj soc gens 6 Van Rotterdam op gelijke dagen tumid jags 3 uren Zondag s nam ï nreii Dagelijks SHcmrkatirtea B t k ij T a BRINKMAN Deze Cüuraat verschijnt des Donderdags en Zondags lu de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prys per drie maanden is 2 franco p post i 25 Wvertentien van 1 6 regels tot des middags tci i 12 ure grootore moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving C S5Ci Ci i De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij de e ter kenms van de belanghebbenden dat door den He er Commissarisdes Komngs in de provincie Zaid Holiand op den 13 September 186S IS executoir verklaard een primitief kohier vanhet patentregt dienst lS68 fi9 uö vn dJX n l i = gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt IS zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen eii dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GouD i den 26 September 1868 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN öuttenlttixïr Londen 27 Sept Er zijn berigten uit Santaoder van den b volgens welke bij de inneming dier vesting door de troepen der regering deze 26 dooden en 600 gewonden hebben gehad Üeueraal Calonge zou den volgenden dag met versterking naar S mtona gaan met het vocrneioen om ingeval van tegenstand de stad in brand te eken Volgens tijdingen uit M drid van 26 dezer 3 namiddagsheeft geueraal Calonge ivel ontvangen en zal hij niet naar Santona oprukken f ji terngkeeren ten evoU van het veld winnen der insurrectie Te Valladolid en ir een groot deel van de beide Castilien is ook een pronuuci tn o uitgevaardigd Parijs 27 S pt De Gaulois zegt dat verscheiden frai scbe vrijwilligers ii teren van Parijs vertrokken zijn om naar Spanje te gaan Kei blad voegt er bij dat deze zelfopoffering overbodi il tlaar de spaansche omwenteling waarschijnlijk zonder ernstipen tegenstand zal zegepralen De Gaulois bespreekt verder het berigt dal Menotti Garibaldi van plan zou zijn om naar Spanje te gaan Dit zou het blad betreuren want zegt het de italiaansche vrijwilligers zouden voor de zaak der Spanjaarden meer last dan hulp zijn Nog bevat de Gaulois de verzekering dat de hertog van Montpensier aan keizer Napoleon heeft doen weten dat hij nimmer zijne gemalin zou toestaan de kroon van Spanje voor zich te aanvaarden 28 Sept Het Journal du Gironde bevat berigten uitBayonne van den 27 meldende dat Concha bevolen heeft geensoldij uit te betalen aan 27 regimenten die aan den op iandhadden deel genomen Heden hebbeu de opstandelingen Santander hernomen Havas maakt de volgende tijdingen uit Spanje bekend Een dagblad van Sevilla heeft den 20 dezer eene proclamatievan Prim opgenomen waarin gezegd wordt dat het spaanschevolk zich niet langer kan onderwerpen zonder zich te verla gen uur voor de revolutie zegt hij heeft geslagen De volharding dtr regering in het kwaad heeft ongelukkiglijk ten gevolge gehad dat lare coucessien te laat gekomen en onmogelijk geworden zijn V ermijdeu nij eene voorbarige oplossing die de loop der gebeurtenissen voor verwezentlijking onvatbaar maken kan en die het oordeel van het volk zou vooruitloopen De proclamatie geeft verder den raad om het algemeen stemregt in te voeren en zegt dat Serr no Dulce en andótcu ae beweging te elijk meli het eskader moesten beginnen doch dat zij is vertraagd geworden door een incident Ik spreek niet slechts uit mijn naam zegt hij maar uit den hunnen terwijl hij aldus eindigt Leve de vrijheid leve de nationale Bouvereiniteit J e Patrie zegt dat de staat van zaken in Spanje sedert df laatste 24 oren erger schijnt te zijn geworden De meeste De pnjs dei Advertentien vao één tot zei regels met inbegri van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven in Cent Biiiieugewone letters Horden berekend naar plaatsruimte pirticuliere brieven geven een ongunstigen iudrnk de openbare Ofinie weifelt doch een gewigiig succes van de opstandelingen zou de gemoederen voor de beweging kunnen winnen t T t r I t J e officieren meï zich r mende Te Toulon is bevel ge even om twee of drie vaartoig n naar de kust van Spanje te zenden met dat ia Bern 27 Sept Het iuteriatlonale congres der ligoe van d n vrede en de vrijheid zet zijue zittingen voort Den 22 d er heeft het een voorstel der doitsche leden aangenomen Uidende als volgt Erk nnende dat de pogingen de arbeil ders om hunne poliliek sociale emancipatie te verBerven allezus geregivaardigd zijn eu dat deze vooi de vrijheidliévende ei vreedzame ontwikkeling der volken noodzakelijk is erkennende dat het cesarismus en mitsdien de binnen en buiten andsche krijg slechts vermeden kan worden anneer het proletariaat niet langer ot middel kan strekken voor dynastieke en persoonlijke i eifzucht zoo verklaart het corsres betrekking tot de oeoonomische en sociale kwestie 1 wezentlijke democratische staatsregelingen en wetten zooal in algemeen kiesregt in volledige drukpersvrijhei l in vrijhe d van vereeniging en vergadering de eerste middelen tot zelf bevrijding gelegen zijn l dat deze echter niet toereikende zijn lot wegneming der eerste sociale rampen en ook niet ee a waarborg opleveren voor het herstel der beginselen van reztvaardigheid in de Economische toestanden 30 dat mitsdien fi i die de gezamentlijke regten oer ourgers uai is uer sneuschen omvat Eindelijk verklaart het congres l dat hel niet dien in te nemen hoe omvat zijne taak is om bepaalde besluiten te nemen dit doel het best bereikt kan wordcii doch 5 icht het ia het belang van den vrede en de vrijheid noodig dat dit doel als de hoeksteen van alle sociale welvaart moei worden beschouwd In de zitting van 24 dezer was het voorstel betreffende de scheiding van kerk en staat aan de orde Het Ini tt als volgt Overwegende dat alleen het stelsel van volledige scheiding van kerk en staat in overeenstemming is met de vrijheid dsr burgers en het herstel des vrcdes onder de volken zoo verklaart het congres zich voor dit stelsel en geeft den wenach te kennen dat het zoo spoedig mogelijk door alle volken die bestemd zijn om de vereen igde staten van Europa te vormen in praktijk gebragt worde Het verlangt derhalve dat voortaan geen gezindte meer al officieel erkend wor le dat alle coneordaien opgeheven en dat het budget voor eeredienst verdvvijne en het govisoieiist onderwijs van de openbare school geweerd worde Het protesteert voorts tegen de wereldlijke magt van den paus eu tegen elke vreemde jnterTentie welke zich het behoud dier magt ten doel stelt Madrid 27 Sept Het gouvernement heeft tot de ambassaden en legatieu in den vreemde het navolgende telegram gerigt Aangezien het engeiscbe gouvernement aan de regering te Madrid het voornemen heeft te kennen gegeven dat het van plan vvas oorlogschepen naar de kust van Spanje te zenden heeft de heer Concha dezen maatregel afgeraden waarop het engelsche gouvernement aan het verlangen der spaansche regering gehocr gaf Toen Concha echter den 26 = september berigt kreeg dat de opstandelingen Cartagena bilden bombarderen heeft deze minister hel eugelsehe gouvernement medegedeeld dat de spaansche regering uiet vsrantwoordeliik w ocr it schade welke He er geU ue onderdanen zooden kunnen lijden het engelsche gouvernement dus vrijlatende die maatregelen te nemen welke het gepast zou achten De hertog de la Torre bevindt zich met 10 000 mao nabg Cordova Hij wijkt zooveel mogelijk terug terwijl hij op versterking wacht In Andalnsie hebben zich 25 000 man der nationale garde georganiseerd In Béjar hebben burgers kanonnen gegoten uit kerkeuklokken Prim heeft sit Ckdii 40 kanonnen medegenomen Men gelooft dat bij ia Tarngoaa