Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1868

He z l bij ue beiiaudeiiiig der begroeting weder een jeknibbel zijn over eenige honderden eu de grondoorzaak oer kwaal het krijgswezen zal natuurlijk onaangetast blijven Dais de eer en de glorie des lands van geestdrift klopt het hart van ieder regigeaard Nederlander als Lij van ons dapper leger hoort eu de millingsche en waaldorpsche heldendaden met gulden leMeren in s lands historiebladen vermeld vindt lei nra UiiiT c triiig jjebragt Ojrcr b i irheij n lie ic geworden en ieder die daarin belang swlt kan ich bekend maken met de belangen van gemeente provincie of rijk Maar iüist die beUngstellmg ontbreekt uiet slechts hier maar overal etn enkele plaats nitgeionderd en toch wat geeft openbaarheid wal geven regtst eek che verkiezingen wat geeft veranlwoorriel khe j nanneer men zich met de zaken niet bemoeit Men is DO in lie geiegenhe d geweest de begrooting der stad Ie zien lï het nu voor ie ïer duidelijk waarom deze s ad onder de hnlpbeboevendc gemeenten moet bebooren hoewel zij nog ƒ 30 0i 0 voordeel van ie gabel heef I OS ZoiHlag 4 October H 680 GOÜDSCHËCÖmiANT Burgerlijke Stand G o U D K GebobeN 24 Sept JohaoDa ThecJora onder D Je Jong en F E Tm Bucren i6 Mitthr ouders J Doilland en M Boot Gysbtrta ouders L Groeneudaal en M aa de Meev e WilhelmiDa Jacoba ouders J G Moermaa eu S J de Jcng T N iilem ooders W at Bruin en T den Ouden Eliazer ouders M Mocasch en R Zwareo slem Jobances Jacobus oudc s F T charie i8 en W Houwel ÏS Maria Mephana ouders ï de Pater en J Fakkeldij Adnanci ouders W Bouwman en K vac der Hoe e Uitgave van A BRINKMAN lanffe Tiendeiceg D n fiO Pe minister van ficrincien beeft ook zijn begrooting iiigeuieml en ons iand bi jft ook nog onder de hulpbehoevende landen bebooren Als de Oost niet hielp zou de rekening geheel auaers staan om de oost indische balen draait nog alles hefn tü sieobis enkele wargeesien voor nien niets heilig is durven beweren dat dit niet moet maar de uiigaven des iaoiis zonder vreeirde hulp door de inkomsten moeten kunnen ge ic ori en maar or ze ma tsch ippij hangt van subsidien a n e saaJer en zoo zai het tia rsch l k r cg jaren blijven het B een itberjal of conservatief ministerte hebben OvH lEOts 24 Sept S Moolevcid 12 w Paiuw 12 9 w 25 J Spieringsbnek 30 ADVERTENTIEN iz be arg Dg êD eir g b v z g e btgr2 t gfjeven be zt Ie cr ie sf c fttieb j ie cci LitErrs ie be e i Dgen aan vr er c =ti en tekcM en det b r e ks er J iLk u ïTRaVER GorDA J Ssptctubi 1m S Jl Mi c lOSVZZV G C Z 2Z 5 is c K = r us HARMONIE op de M rit t G Zi re t e rtn dec Heei F SO Z 1 i ii I r N atgcwüstid ioor Muziek Zang Eatr c 4 C I PI Publieke Verkoooins DE PAAUW OOMS te ove st v i l = Xota i VOLiy i NAJAARS en WINTER lANDFAGTUREN i = e e e i i i ec t zei Stalen c e lEjevraag cp d larec r it op den Terit rpcir 13 9 1 ure REDERIJKERSKAMER de Oouclsbloeni In i e vergadering van 2 Sept is de jaar k cbe ocntribntie algemeer ges eld op twee gulden I e ballotage van nieuwe leden iai plaats hebben vót r de eerste nitvcericg Mejutvrouw IK BRIEDÏ HEEFT DE nieuivste Stalen voor WINTERKLEEDJES en MANTELSTOP ontvangen Dr Cliantomelanus OOGEXWAÏER P t t T rdeerbaar Oogenwater is een v n ce 5 i kigste uitvindingen der werr het c e bezit de kracht om alle 00z L tr ii irt verbeteren welke door des C j trl cf atidere omstandigheden er Je ia ver wakkiag a matting j ike L b ts jhi bicedroode en druipende ocgez ir des nachts toekieven la e je fL r jrtikkesde en stekende z en dc r ïesp mnen zien of le = verit zp e oogspieren of ade cci eL j in s traeen vocra iZV r r ez cie e e b een sterke zt o c zc iich Ltet goed kunnen ez z e en meer 3i dere ooggebreken wzr cz z r itt Ozgenwater hersteld en vz z z de ge ie oogen tegen die g b cz fcouit e in stand zoodat xez zoogen ct ic tcn geen bril zjl bebtrcz Hetzeiïe is voorioopig veri g r gesie j a D Cis per ttacon b j T A G VAN DETH Gz scj J J EEL ZEMAKEH L d H K ELLEK w w genstr Rctterja H T D GRIEVr T Leuveuhaven H v E GRlENrr Gouds weg Me L A S EovTiNi ScKLÜiiK Ocstmoiecstrtiat J GBOENHUIZEN i C = l trtdU en meer beie e DcpOa in on ri k M J L it de hand te koop TWEE BOUWMANSWONINGEN de eene met ruim 33 Bunders en i e andere me p m 27 Bunders LAND beide geiegea in den Knmpc ierraard en ie aanvaarden 1 Mei 1 JH Xadere iDformatien bij den Xou ris G J SPRUIJT te Oudi kcrk aan U h Brieven franco Goedkoope MIZIER voor PIANO Vitgave ra F KOKSilA te Fraru D ythvdcr J BPjyKMJX te Go Barthüiomeus Menuette la conr Bdumfelder Eant iis e de saion sur Romeo e Jui ette Beethoven Sonate paihetique Cbopin op 42 Valse as Hur Cramer Potpourri La belle Hc iïce La vie parisienae Hunten Les bords du Ehin Valse Krug Sbendgebet rel 2r e5 tonstuck Ein Tag in den T roler V Vinbevolen door meer Jan ÏOU J 1 Artsen tegen alle soorten van borstziekten long en leverlrden asthma enz Universeel hu p Jl middel bi ongesteidheden van de maag Het MALZ EXTRACT Gerondheidsbier van JOH HOFF te Ber n teeft bij boveas aande e nog meer andere ziekicc steeds de zegecnjkste resultaten opgeleverd Xnar ef f aeiffi r rit e ce a ricte d wedt vert het iha r fi er smaak met de fijt ste en bese draLien AU tafeidrank gebrc iit wek het det eetlust in tocge mate ec bevorder de spijsvertenag Verkri ïbaar te Cnf a bij J C TiS VREIMINGEN te JToerde bij HENRI J TA DIS BERG B eW lkeri van A BRIVKMi Deze Couraat vcracbijnt des Donderdags en Zondass In de btad gi schiedt de uitgaie des aionds te voreu Pc prijs per drie maanden isf franco p po t f2 23 Advertenticu van 1 6 regels tot des middags leu 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOIDA 3 October Het was niet moeijelgk te voorzien wat er in Spanje gebeuren nnest de fransclie Moniteur was de eenige die het niet wilde zien de maat was zoo vol dat in geheel Spanje geeo verzet was tegen ile geheele bewegiug en alles ware zonder bloedftorten afgeloopen indien het radelooze bestuur niet geheel doelloos eene onmogelijke poging had beproefd Isabella is niet teruggekeerd naar Madrid maar geweken op franscheo bodem en het is voor haar volkomen uit Zij is met verjaagd door vreemdelingen niet geannexeerd doorboudgenooten maar vp laten van geheel haar volk draagt zij de gevolgen van hare onkunde en verkeerdheid Het eerste bedrijf van het politieke drama is afgespeeld Wat zal het tweede geven De dynastie schijnt verloren Het regeiilschap over den prins van Aslurie zal iiaauivelijks meer Ier sprake komen In Andaluzie zou meu het wel met Moutpensier willen beprocver maar in het overige Spanje zal zijn invloed luttel zijn en Napoleon zal zeker niet medewerken om een Orleans in Spanje te doen kroonen In de tweede plaats dreigt de carlistisehe factie het hoofd op te steken en de niiu ve don Carlos zal vleijen en beloven bij zal door het verloop des tijds bekeerd zijn tol het constitutioneel geloof en de schijn der vrijheid voor het wezen bieden Toch is er weinig goeds van hem te wachten Maar er is in Spanje eene partij die verder vooruit wil tot waarheid en vrijheid Souvereiuileit des volks eigen gekozen bestuur volkswapening met een woord regering van wet en legt gemeeuebesirege ring Hel is wel waarschijnlijk dat die parlij grooter is dan zij ons ordt afgeschilderd het verlangen naar vrijheid is zoo Datuurlijk bij een volk dat zoolang vernederd werd ouder het juk der dwingelandij die beginselen zijn zoo oofeiluaar waar zoo volkomen in üvereen itemming met de meiischelijke rede dat dit ideaal telkens oprijst uit de diepten vaii het gemoed Maar de tijd is nog niet gekomen hel geraeenebest op naarheid gegrond eo de waarachtige vrijheid schenkende kan uiet geboren worden uit het onzuivere beginsel des gewelds het moet rusten op zedelijke kracht nog lang moet het menschdom onder velerlei druk en ee worden voorbereid Wij vergeten niet dat elke mislukte poging nader brengt tot het doel en dat 17 9 1830 en 184S bewegingen zijn in dezelfde rigliiig en dat geen raagt ter wereld den voortgang belet van den hoogeren loop der m nschelijke ontwikkeling Eu is het dan dat wij schier wanhopen in Spanje eene duurzame republiek gevestigd te zien loch zijn onze weiischen met hcii die voor dit I beginsel strijden na aan het volk de keuze verbleven i van een nieuw bewind Welke die keuze zij verwarring slnjd eii ellende zuilen niet uitblijven maar hoe groot dal la iX ook zij het zal een school zijn voor de toekonisl en niet ligt zullen de Spanjaarileii het vernietigen der gevallen regering betreuren Voor den franschen keizer is de spaansche oronenleling ceu échec De belgische vrijheid is een doorn in het oog maar Spanje was een troost voor deu gedrukte Franschman Nu wordt het een gevaar Geheel Europa streeft de grooie natie voorbij Pruisen Oostenrijk en Italië leven in een vooruitgang die in Frankrijk ot het verletlen en tot de tofkomst behoort en de lijd der interventie is voorbij nat Frankrijk betreurt juicht Engeland loe en is een blijdschap voor Pruisen In Engeland denkt men ernstig aan het iiikrinipen van het krijgsHezen Ook dit getuigt voor den gezonden zin van regering eu volk maar het beteekent weinig voor Europa Niemand IS bekommerd voor engelsche krijgszucht daar is men opregt vredelievend in het waarachtig belang des lands en der menschbeid Engeland zal nieuwe krachten vinden in de uitbreidiug van de regten des volks en in het vernietigen van eeuwen heugend onregt Geruchtmakend en schitterend was de vertooning van het weerbaarbeidsfeest En het moge dan al niet meer dan eene De prijs der Advertentien van één tot aea regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BiiiteDgewoiie leners orden berekend naar plaatsruimte ijdele vertooning zijn er ligt een ernstig beginsel ten grondslag de volksweerbaarheid dit is de beste vorm van het geweld geen leger meiT proclameert men in Spanje en indedaaé de algemeene volkswapeniiig zou leger en schutterij overbodig maken het is de vrije uiting van het gevoel des volks t geo den onziiligen dwang der conscriptie Geen bloedbelastiag maar vrijwillige aandrift tot bescherming der maatschappij geen gekommandeerde heidensche vaderlandsliefde maar eigenwillige handhaving onzer zelfstandigheid en regten In onze vertegenwoordiging is een hardnekkige aanval beproefd op het nieuwe bewind Het voorwendsel was het gemoedelijke bezwaar tegen het lezen leeren zonder godsdienstige bijmengselen Dit ministerie wil onze schoolwetgeving kandfaaven eu de wet getrouw toepassen Clericalen en confessionelen zijn in verbond getreden om de eeiiig mogelijke neutrale school te verruilen tegen tallooze seclescholen Zij ziju niet talrijk maar woelig zij schreeuwen hard om ons te doen gelooveis dat zij velen zij Hun nederlaag was vooraf zeker Miar de vijanden van het ministerie beproefden met de hulp dier bondgenooten een vermomden aanval wiens mislukking het volkomen bewijs leverde dat het ministerie rekenen kan op eene voldoende meerderheid in de kamers öuitenlanï Londen 30 Sept De Nonconformist bespreekt den waar f hynlijken uitslag der aanstaande verkiezingen na de lijst der andidaten aan een naauwken onderzoek te hebben otHiecworpen Om de vooruitzigien der liberale partij niet te rozenkleurig te maken heeft dat bUd een tachtigtal twijrelacl ige verkiezingen in districten waar zich èn liberalen èn conservatieven hebben candidaat gesteld allen ten voordeele van de conservatieve partij gebragt Desniettemin berekent de Nonconformist dat er 39ö liberalen en 260 conservatieveo zuilen verkozen worden zoodat de heer Gladstone door eene meerderheid van 136 leden zou gesteund worden Het huis van vertegenwoordigers van Georgia keurde de bill goed tot uitsluiting der negers van de jur Er is eenecommissie benoemd uit de geweigerde leder die naar AVashingto zal vertrekken om protest in te dienen bij het congres Volgens tijdingen uit Madrid is aldaar gisteren namiddag het berigt ontvangen dat de troepen van Novaliches bij Cordova teruggeslagen wai en Dit iiieuns bragt groote opschudding teweeg De minister Concha legde zijne betrekkingneder om een botsiiig met het volk Ie vermijden en de iroepeumaakten daarop gemeene z aak met het volk Er heeft geenbloed gevloeid De beelden en wapenschilden der koninginwerden door de straten gesleept Een provisioneele junta isgevormd Er heerscht de volroaakste orde De bijeengeroepenjunta heeft geproclameerd dat de dynastie vervallea is Bij algemeen stemregt zullen de constitueereude corle bijeen geroepen worden 1 Oct De inkomsten gedurende het afgeloopen kwartaal hebben bedragen £ 15 119 005 zijnde in vergelijkingmet de inkomsten over gelijk lijdvak van 1S67 eene vermeerdering van £ 20 t 365 voortvloeijendc uit de verhooging derbelasting op de inkomsten de opbrengst der in en uitgaanderegten eu accijnsen en van het zegel zijn weder verminderd De Times zegt dat in militaire kringen verzekerd wordt dat bij bet ministerie van oorlog het voornemen beslaat omroet nieuwjaar het leger aanmerkelijk te verminderen de mcstedepotbataiilons zullen worden opgeheven waarschijnlijk zai desterkte der troepen in Amerika en Australië verminderd worden Ook bjstaat het voornemen alle troepen uit de koloniënterug te roepen en aan deze zelven de ztr voor har T dediging over te laten Een berigt uit Bombay dd 8 aept bev igt oSweel ÜKvroeger ontvargen mededeeling dat de citadet van Kabul ftf menderhand is ingenomen 7