Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1868

J Oot N i ir men v cr ükert iï oen p irlieuUer lelegrim uit Parj ni ue e ry heJen ontvangen aarin gemeld orJt dat de republiek ie Madrid is geproi i iraeerd Parijs SO Sept l e telegraaf deelt aan den Moniteur de D iïu genie ern nge berii ien mede uu Madrid v in den 29 11 = ijccta ze i Jat er een eerste butsiug heeft plaats gehad tussehen de irütpiu ouder berel van Novaliches en Serrano up de iirn vau lie Dpitiion en de Temps üoemen onder heu die het voor Mipis jioiiveri einLüt iullen uitmaken Jo ülozaga FuwurriïU Ki ero en t onto Ite i r egt 1 h t vaorloopig bestuur unaniem den rep i n rekten gsvurra ver erpt j e no ii li i iaeii i i Sj anje aangekomen c r t l c ieu uil I ji iit Ue kouiugm Isabella tii i g gep t Li J gitaude nair Paü r ir voor p r j b Zrjet uiet vreugde uit het oogpnnt c i Uf rcvo ui e lu Spinje Hel i toch i vuorjr l lan gene iijje der l yreneeu 2 ji Lri cLuent verloren ga en het succes i en 10 verschtliende onder ieelen der libe p ije heelt al eene goeie Ie njn voor zoo h er te i ii i die maar niet b r nen willen i i a lei Uiting v iu alien die vr dieid me opsiering van alle ondergeschikte ge v f i jrrifrj mo heeft de italiaansohe mi cci e rcsuiu e gfi omen aarbij tien man b j eike compa i e eik escadroii en eitc b tterij met veriof E ïar hui i t i arjï e ieu orJiii gezoiiLen rï i iirrj De Paine en de Etendaid const neren t t en ï voorzorg ici opzigte der Spanj larden die e ierneerd ziju gceneriei raisun d etre meer h bm aan de e uitge t eueu volle en algcheele vrijen Ber r h L t r tii li eer s bet hu = as l len r zi L mea i hoe per i z cb n j Sept Pe prov Corresp meldt dat graaf von n vc op het landgoed Varzin bevindt doch fiat t rï i p toei eemt zoodat zyn terugkomst alh er e tutrt i e r f ui October ordt te gemoet gezi i i icrv t ri ie r esien is namens de regtbd j ir wordt me ie iteid dat de i rae egcLS zijne l Ja in r il en redevoer I f veroordeel 1 i e reel ingetroakcu is als val j lt ie v n i tj i c 1 tot versterking v u den Jadeboczem me r ht o rtgezei De angst a e vnor e r l diug soeïterae bl kl hoe I ii jtr j a e li gewefc=t en de groo e ver vac i i de fcieuis dezer zeehaven had zu en ver v c r i keu u de r 5 i che spoorwegen in verschillende rigtir dersc z ji waren Weenen Or li s be r 1 r r IS h r t voor rel d krachtig gearbeid Over de on tiiet rvploitatie daar te Linde jn in junij i er omstreeks 2i milhoen pud koop Pt Neue Presse meldt dat de tutk Kttcnü met verlof na ir Kn ïtantip üniatiekt kr i gen loopt hei gerucht d ii r f P P te Wt ntij zeer probletnaiisch is KoLs i rl a Mi de N ue Presse toegezon j heeft ie p rte er Lheiv eüe reuecen om Hay 1 Tvargrn uaar ue e natnelt k iD de uwesiie der B raJo noch met kracht de l aUj cn der e aan de regering te Weenen de noodige I heeft Men zegt dat Hai ibei hen ver T Z d Generaal Xo aliches is hier lieden ocïi gevolgen zi i er bcrtomen wenden Caionge rr ii kr K gearresteerd Te Madrid heerscht t üd tot de revolutie toegetreden Prim ett i iet aangekomec Florence cbcr Het Giornale di Koma bevat eenbriel van den p r n de protestanten en andere onroomschen waarin tij hen 3aant om zich ter gelegenheid vau het conciiie met de k clieke kerk te vereenigcu Pe brief eindi t aldas Vai e vereenigii g hangt voorname jk het heil der christelijke m sjhapp af ite wereld kan geen ffaren vrede ta eua iudieo men geene enkele kudde m aakt ouder é n herder 6tnncnlanb GOUD V 3 October Woensdag namiddag viel het kind van den schoenmakervan der Linden notiende aan de Spieringstraat alhier in betstroomend water voor zijne woning en zon daarin gewis omgekomen z jn 00 niet de hri r H J Steenbergen Sr die vanuit zijne woning het hulpüe ciirei hoorde 7 icli geheel gekleedte water had begeven die i m ook liet kind redde en aande ouders die radeloos op den w iterkant stonden teru af Naar men van goejerhand ifineemt zal de heer Victor Priessens op 1 oct i s eene voorateliing geven en wel vanziju door tien koning der Belgen bekroond drama Guldentopof de luïgrialen galeiboef in de zitting van Je tweede kame an woensdag zijnde beraaJslagmgrn voortgezet over i 5 v h t ontwerpadresiu antwoord op de troonrede en de d i irop voorgesteMe amendementen De hr de llrauvv beuituoordde de hh de Bosch Kemper en Godefroi Volgens heai wer l er geen onderwijsgegdven dat voor iedereen bruikbiar is zooals de grondnetwtl De grondwet sprak van de regeling van het onderwijsmaar niet vau de regelms der scholen en uit de gewisseldestukken over de grondwetsherziening was niet op te ni ikendat men alieeu de gemengde school verlang Ie U J natiezoo gehecht was aan de ope ib re gemensJc sciiool Lm hchoefde men ook geene vr js te koesteren voor de gesubsidieerde bjz school Pe min van binnenl zak n ze ie uat dezaak in de troonrede was verzwegen maar er n over zoovele punten gezwegen zonder dat daarnit mogt worden afgeleid dat de n indacht daarop niet was gevestigd Ue regeringtelde bezwaren niet ligt z j wensehte die te ovprwegei Officieel waren de kiaïien van dui einleu of honderdihii emleThem niet bekend Kon aan de bezwaren te gemoet wordengekomen d ui zou h j het niet nalaten Van de z jie der regering werd geene poging ged ian om de oprigting van hijz schüien te be emmeren Overigens moest hij zijiie vroeger afge egde verklaringen hanilluiven De hr Thorbecke iid derco imiS5ie van hci ailresi zeide dat het adres geheel in denkriug der troonrede hleef De commis ie kon zi h met litbeide ameademenien niet vereenigen Be iie hadden nageiioejdezelfde strekking om de kwestie van het onderwijs bj d kroon aanhangig te maken In beide lag besloten de veroordeeling van de openbare school Wat zou het gevolg zl na Je kamer een der amendementen aannam Dat men da r zou uitmaken dat de kamer zi h iu de grieven tegen de j derwijswet partij stelt en hierop meest men letten wam was hier geene vergadering v ii pariciilieren maar tweede kamer der sta en generai Het gevolg zou o dat ieder onbevredigde hevredig ns van zijr e eischen ken in de aangenomen zii ne ie I e comtni sie ovei van een regtvaardig toepas eu der wel kon geen stem opgaan voor de regtvaarJige toepassing der wet De i van der Maesen de Sorabreti verkla irde zicli tegen de aiue dementen omdat htiJe etne vijandige strekking hadden tegei het ministerie De hr Kaltf verklaarde zich te kunnen vfr eenigen met bet amendement van den hr W tan Goltsle De hr llatfmaus was in de eerste plaais voor het imeiu ment van den hr Geinen maar werd dat er ijrpei df voor da van den hr van Goltstein Pe hr P jL ppel v au iLeening dat om tot eene wet te geniken men eer ffi wetsvoordragt moest doen en spoorde de leden aan 101 ir beppdlde voorstellen voor den dag te komen Oniler Lbeiuei leden hebben voorts nog hunne vroeger uitgedrukte myni toegelicht of verdedigd Itondt rdag z jo de beraadilagingen vr ortgezet Pe hr r Kuyk verduidel kle zijne zienswijze iu zake het onder s t bc ireed uit dit cogpunt stellingen door sommige spr iifis ver kcndigd Voorst iiuler van de wet van 5T te zijn ton i ameng ian met oplo ing van bezwaren daartegen Ook ii I i r Koorders voorst i Jer van het amendement Gefken ffleemi de steliingeu door d hh Jonckbloet Thorbecke e i den oil van binnenl zaken verkondigd te moeten weerspreken D hr J K van Goltstein achtte de klagten over hel iaeer 08 Jcrwl s 700 onbepaald en overdreven dat zij niet behootii aan Ce regering aapbevoleu te worden Hij zou tegen j atrenatmenten stemmen l ie hr de C asembroot zon voor B amendeme tt Gefken siemme i Pe hr van der Linden ii op veriverping der beide amendementen aan De hh N stras er Insingtr verklaarden zich voor de ameBdementWi Pe hr Zinnicq Bergman was v ior het amendement Go tsU i Pe hr Gefken heeft en sub amendement van den br Knyk oiergenoinen aardi or hel woord middeibaal ODO u s uit Zijn amendemeut verviel De hr Kersten verkla lie zich voor het amend ment Gefken dat open ra roid ♦ klaarde wat die heer wilde liet amendement Goltstein was onduidelijk en had eene politieke strekking De min van binnenl zaken ver Iedigdc n ider kr ichtig de aangenomen houding der regering Zj bleef die met de volste overtuiging liaiidhaven Hel amendemeut van den hr jefkeu waaruit de wüitr len betretfende hel middelbaar onderwijs waren weggenomen en dat dus allen sloeg op herziening van de wet op het lager onderwijs werd vernorpen met iy tegen 23 gleromen Het amendement van den hr van Goltstein om tegenover het stilz vijgen der troonrede in het antwoord te wijzen cp de bezwaren vau velen legen het lager ouderwijs werd mede verworpen met 41 tegen 31 stemmen Het voorstel der eurauiissie voor hel adres om te verklaren dat de kamer s konings bijzondere zorg voor het onderwijs op hoogen prijs sielt werd ten slotte a diigenoiuen Hel resultaat der zitting van gisteren komt hierop neder 1 Afstemming met 60 tegen 8 stemmen van een amendement van den heer Pijnappel om de geheeie tweede zinsnedeVan 6 van het adres van antwoord waarin gezegd wordt datvoorlvarendheid in de vollooijing van het pcorwegnet vooraldoor aansluiting in onze greuie koopsteden voor de levensbelangen des vaderlands een gebiedende eisch is 2 Afstemminginci 4 t tegen 19 stemmen van het amendement van tien heerViruly Verbrugge en door hem toegelicht om hangende despoedig te wachten behandeling bij den gemeenler iad te ilotterdain niets te prejudiciëren omtrent bel spoorwegplan en omalzoo uil de tweede zinsnede te doen vervallen de woorden vooral door aansluiting in onze groote koopsteden 3 Dekoloniale f waarop een amendement van den heer de asembroot was voorgesteld gaf aanleiding zoowel tot toeiiehliugvan de zijde des voorsiellers meer speciaal betrekking bebbeniteop den z i zeer precairen toestand van Indie hoewel hij zijnamendement introk ten einde nu geene langdurige dio ussienuit te lokken als tot een zeer vijandig ingekleed verhoorop vra i rpunieu door den heer van Sypesteyn lot den ministergerist die ze allen zeer bedaard kort en zaUelijK beantwoordde 4 Heeft de minister in antwoord op de vraag vau den heerLeiiting ter zake van het gebeurde met den heer Busken Huet te keni en gegeven dat nu de zaak in Inuie en hier publiekbesproliiu wa hij magligiiig des koiiings zou vragen om thelgeen de hier l enting verz jcht had de siukken over te leggen 5 Het etieeie a Ires i d niiop onveranderd aanj enomen met 59 le n 13 stemmen ieiren de heeren Hatl mans Koorders Insi i er lleydenrijek ïei ken van Sypesteyn van WassenaerCatv yk van Nispen de iïrauw Bichoo Hoffman Saaymaus Vader en van Fureest Lu de sta iisbegrooling voor 1S69 blijkt Uat de vioegervoorgenomen iri clenientsverl ooging voor de kapiteins en luitenants om financiële reienen achterwege z d blijden Maarvoor de soldijen wordl eene verhoogiug voorgedragen terv ijltevens wordt voorge leld hel zakgeld van de soldalen tol 25 centen per vijf digen te suppleren in die garnizoenen w a rhel zooveel niet bedraagt Voortaan zullen al de milicien van de in te lijven ligting bij de inf mierie tot hunne eersie oefening 10 maandenachtereen onder de wapenen blijven en bij de vesting arlillei e de pontonniers den lr iii en de mineurs en s ipeurs O maanae Het algemee cidlegie van loezigl op het beheer de kerkelijke oed ren van de hervormue gemeenten zal deu il oct Ie s Hage weder bijeenk jmen Dan zal In behandelingworden genomeu het onlangs opgestelde ontwerp reglemrnt opdat beheer met de daarop door de onderscheidene kerkelijkecoliegien gemaakte aanmerkingen Gemengde Berispte De l oDicgin van Spaoje hpcft uo iiMk A ti h k etii vn je oDdtTimmen naar Frankrijk Men organiseert in l dtrlr i on uuiiw Ajtiiliieweginp in t cwijzig tlen vorm Warschau luclC liii tl j jrcilïumiiif ril voor de komst van den russischen kei r I njv n eur xauGuluir graai Goliithüwski lö afgetreden Aau bcliuli c IMümiIi dtii vountrlttr der arbeuUri is verweten dat de patronen hem omgekorht hchbi u or 45 duuend thlr In lïoheiüen zal de g e=t ijkhtid lervoUd worden wegens hilar serzet tegen het burgerlijk huwelijk I e latijii rhe whool is opgeheven te Hoorn ten gevolge der opngfmg van de bnrgerscLool In Callfomie iij 2iM vierkante mijlen Loi eli door brand vernield Te BesaiiCDu is een baukitr wtg gegaan om het half millioeu te zoeken dül hij té kort komt Tc Calcutta hebheu ziih gevalU n voorgedaan 3o cholera Ue óuitsche iioordpool ejpeditie 15 woeu dag behouden ie Bremen terug gekeerd Tc Hnïl zijn 30 mctisrhen begraven onder een iostorteod pakhuis met graan en lijnzaad JDe af tbrokeii onderhandelingen lot overeenkomst omtrent eene nieuwe Rhijn eheep ajirt icte ijn hef at IJsland wordt bedreigd met hongersnood ten gevolge an slecht j vinch angst en 8chapen7iekte Zaalberg is bij voorbaat geoordeeld door Ü500 leydsche leden der kerk Op K Zeeland is op nieuw etn oproer der Maori s uitgebarsten De homftopatische geneeswijze is op zware straffen verboden in Rusland Te Cairo is op den onderkoning geseboten Barcelcna was de laatste stad die getrouw bleef aan IsabtUa het stadhuis is vernield door de oproerige menigte Ingezonden Wie moeten liet ijkloon betalen Men hoort morcpeleu van verandering in de wetgeving op het ijken men zegi d it t advies der kamers van tcophandel gevraagd is Is dat oo dan is bovenstaande vraag vooral niet overbodig Vergist men zich ook dan kan de beantwoording geen kwa id Laten we eerst vragen Wie betalen het ijkloon r Be koopman de fabrikant de winkelier in t algemeen elk die maten en gewichicu gebruikt liij de uitoefening van zijn beroep Dat is onbillijk want niet in hun voordeel heefi het ijken plaats Het dient tot waarborï voor de koopers dat de gebruikte maten en gewichten de juiite maat en t jui ie gewicht hebben dat voor elk hunner door de regeeriug is vastgesteld Xiet i dereen kan iu den manufa tuurwinkel controleeren ot de e wel een el lang is en evenmin of de kruidenier soms den iia im geelt van pond aan een lichter sluk pewirht Omdat iedireeu dat niet k in heeft de sia t het op zich genomen IIij cüulroleert door zijne nliienarpn alle maten en gewichten en ten bewijze dat zij greoi roleerd zijn worden zij seiikt Tegehjk rtijd wordt het gebruiken ï an ouiieijkte malen en gewichten verboden en gestraft Is t nu biU jk dat zij die niets geen voordeel iuiegeudeel last van dien maatregel hebben de kosten voldoin daardoor veroor aaki en z ij die er alieeu voordeel vau hebnen daartoe niets contribueren f Is i biiiijk dat de verkouper het loon betaalt van hem die arbeidt ten voordeela van deu kooperi Neen dat is onbiliijk en kou s echis bepaald worden in een tijd waarin de staathuisiondknnde nog niei werd gekend of erger nog werd miskend Uat moet lus ook veranderen iu dezen iij l nu die schooee wetenschap niet alleru in eere hersteld maar ook aan de mannen der toekomst onderwezen wordt laar deukt misschien deze of gune de verko iper zal het ijkloon in lekening brengen aan de kor pers Hij zal er zijn prijs mee verhooïeu en dus betaalt hij slecht in eens Vüormi wat hij laier bij gedeelten terug outv iugt Neem aan dat t zoo is dan valt het ijkloon onder de indirecte helaslingen en de groove nadeeien aai dezen verbonden worden tha vrij algemeen erkend Maar is i wel waar dat de verkooper t zijoen klanten in rekening brengt Zou de grooihandelaar zou de fabrikant den prijs zijner goederen met een klein bedrag verhoogen om er 1 t Ijkloon uit te halen terwijl hij daardoor gevaar loopt een j verlies te lijden dat veel grooter is dan wanneer hij eenvoudig het ijkloon als verliespost a iumerkt r Zou de winkelier t dan doen die nog vee ai in den wa in verkeert dat hij zijn prijs stellen kan zoo als hij wil die zelden vraagt en berekent tot welken prijs hij verkonpen kan maar die veeleer een halven cent mindir vraagt ïan zijn buurman om ue eu afbreuk te doen 7011 Ier na te gaan of hij zich zelven daardoor soms nog meer afbreuk doet r Noch iu groote noch in kleine zaken zal t ijkloon onder de kosten van voortbreugii g worden gebracht tis een verlies voor deu ondernemer Wan eer de slaat al He kosten die het ijken na zich sleept betaalt en l kosteloos doet verrichten dan is a ui de oubiilijk held een einde gemaakt Hij laat t zich door alle burgers terug betalen want alle burgers ziju verbruikers ziju knopcrs en in hun ticlang bevd hij den ijk Z 1 Marktberigten GrOUCla 1 October Zeeuwsche tarwe werd lager afgegeven andere soorten onverautlerd boekweit liooger ïirwe Poolsche per 2400 kilo 420 Kooce K eefschr ƒ lil Zeeuwsche per mud ƒ 10 25 a ƒ 1 2 00 Rogge y 20 a t 7 i Ijerst l 25 a ƒ 7 7 5 Haver ƒ 3 73 a ƒ 3 2 5 Boek veit 1 rausche per 21 f 0 kilo ƒ 190 i ƒ 210 Noordl ƒ 27 ƒ 2t 5 Bruine boonen ƒ 12 k 1 3 00 I l e veemarkt met goeden aanvoer maar geringen han del varkens en biggen traag schapen moeijel k te verkoopen i Kaas j Joeboler ƒ 1 36 a ƒ 1 46 Weiboter ƒ I IG i ƒ 1 26 Burgerlijke Stana Gebokln 29 September Neellje onder W Boot eu C Lokom 30 Hcniink oaöers U HortcQsios m K sUrtt Maria üudf s 1 y van Maaren eo J M Besem Paolus ouders Z P Harnevt M i n A van Waas 1 Oct Wiliemma C de Zeeow 2 Christina ouders ïi 11 lü n es C Fan tr 0 ULEDts 28 Sopt I Michaelis 4 J S ï9 J H van Kranenburg 12 d 30 C D ttdhelm wed V h Gijsberu 47 j 1 Oct G van Soest 17 d Gehvwd 30 Sept i Boabnd en J Nrdnhof 11 Bront en i llarncs