Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1868

Buitenlandsche oekhandel jYe We D SCHINK 1868 Dunüenla 9 October M 68S 5 GOUDSCHE COURANT 60 LANGE TIENDETAEG D n = 0 003 =0 C den ir IJ d f c h I T t c u irordfit butiifn Qclercrd rrrommmdccit udi roor Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 teeen zeer bill Ke prijzen Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van f A llR é f Ö81 A ÏSB V L M E D E BESTE miJ AARDAPPELEN ALIZARIN SCHREIB und COPIER DIN TE KA SER VICTORIA DINTE ANILIN SCHREIB COPIER DINTE LG £ ZEFR LAGE PRIJZr N ASDTSalfESÏTllï In alle Binnen en Buitenlandsche COIRANTEV ir ri c o 1 opgetocjen waarvoor ei n GOUDSCHE WEERBAARHEIDS YEREENIGING i f Kf i li afathr ft volJo é INNEN EN o o L DA llf o f k c n fn kflrtst raugclgkcii tijd jat E 13 den mi eier T bergt jat hel gewoon p vjccn cp MWNPVG a zil piaaiï i ebben des na u e erI laae ng in bet Hcercn hebben pr zen voor cfz c r J e bes e gegeven mogten noz beUcgfaebbenden zich opdoen zoo narden j vcr ch i aarvan kennu te gevea Ma ndaz v r 12 ure D n WESTERBWN Prt H J TEENLEKGEN Sccr GoiDi den 17 U ONT Stalen Stotiëii oor h enz Man or Llon e a iEc e e e gro e k Fantaisie Artikelen en HANDSCHOENEN m aue suu ej De one geteekende recommandeert ZiCh stee tot bet leverea an GEMWkTE WINTER en EEGEN i NTELS CHiLES DOELEN BO ST enz we ke m a altijd m rujne keö e ter bezigtiging kan ontvangen W van der PALS Sociëteit Ons Genoegen op ZOND G IS OCTOBER 1 de middag ten 12 nre ten voorJecle van den 4jar gen Hofmecanicus D L BWIBERG te geven door zjne Zonen Entree voor HH Leden me of zorder eene Dame J O 4S voor Niet Leden ƒ 0 99 en voor edere Dame ƒ O 25 kinderen onder begeleiding huneer ouders hebbeu vn en toegang Doctorale Goedkeuring ove de voortreffel kheii van het Anatherin Mondwater tegen a Ie Monden Tand ek en Ik getuig dat ik edert eenige jaren he Anatherin Mondwater van den Tanden Docier Dr J b OPP uit V nen met hel beste gevoig f gen 3Corbuti ch rheumati che mondkwalen zie ndvlee ch a mede tegen tandpjn gebruik e en tegenwoordig nog ailerwege voors ir f daar van deszeif heilzame werking n m Lc praktijk dikv i h overa gd waGr Vdw Dr J FETTER m p te Te veri rjgen te Gouda bj E Schenk winkel er op de Hoogstraat wijk 123 te RjütrdaM b F E van Saniea Kolff apch en s nippereijn en 0 blaauwe por e einwinken te s Rage bj J L F Snabil e apo h ieZn dcn bij E Noordjk te Itrtcht hij F heeft de eer de ontvang te bengten det MEnValE MODELLr AN Winter en Regenmantels Japonnen en Mantelstoffen MO=kO R TIM BLCsKIN 72SUilt 33 31AnT 3fiaH 3ï 3B benevens eeue groote partn PSLTEMJEM ZIJDEN LlsTREN en KATOENEN Parapluies GoiDi Heraanbesledingp Op OEN D den 2 OCTOELR 1 de morïen ten 10 ure zal door de ceding Commi e van het gedeei e vin h t 4 Regemen Infanterie m 23rnizoen te Got da onder nadere goedkeuring van den kommanderenden Uffii er rorden heraanbeateed dö leverantie van AARDAPPELEN De voorn aarder liggen van af heden ter lezins b en De uu er mocien verzege 11 irel verd norue 6 d 17 O t 1 Een Boehliouder eenige avor wen=ch e die houden hebbende he B j Idres me H b Jcr uren di pouibel e l ete len tot van Boeken fra7 j br eve OLcer ft er l itgever dezer Coura t Afslas an best Vleesch De ondergeteekende maait zijnen geachten Begunsiigers bekend d t bj hem te verknjgen is best vet RundVleeSCh 45 ts het Ned S zordT beenea 50 L het Ned ï Biefstuk 60 c h t Nel LamsvleeSCh pnma kwaliteit 36 f het Ned bij P n BEEh Hoen Haarlemmerstraat en Heerengrach LfydrA lo Oct IS65 ilid oni roor Mx t m het lokaal op de Peperstraat aan 3S I den zendeling 5CHLITT van Anaterêam N Bof a nj T A BPINKMtN Dete Coarani öuttenUnïr Londen is Oct Vier houten schepen der bntache marine zullen binnenkort m openb ire veiling orden verkocht Vrocfier geschiedde du onder hands doch de ondervinding heeft geleerd dat de admiraliteit met meer voordeel de schepen kon verbranden dan verkoopeu Door een honderdtal invloedrijke personen waarondersommige parlementsleden is een adres aangeboden ain keizerNapoleon om het plan te opdersleunen tot aanleg van eentunnel tusschen Engeland en Fnnkrijk Duly News zegt met betrekking tot de waarschijnlijkeoverwinning der republikeinsche partij in De Morning Post is van oordeel dat de spaansche revolutie de merkwaardigste en best bestuurde beweging is waar oor een verdrukt volk eene ondragelijke dwingelandij van de schouders heeft geschud De overwinning 13 volkomen en het volk heeft met de minsle neiging geloond om zich over het geieden onregt te wreken Het is eene ergernis voor alle voorblanders der regeringswijze van Isabella dat het volk zich op zulk eene voorbeeldige wijze gedraagt Parijs 18 Oct Eene parliculiere correspondentie uit Madrid bevestigt de tijding dat de volledige vrijheid van ouderivijs 13 geproclameerd zoowel voor het lager als voor het middelbaar onderwijs Men moet etnig denkbeeld hebben an hetgeen in Spanje het on lerwijs was voor de revolutie om te begrijpen welk een kolossalen vooruitgang de vrijheid v in onderwijs in dat land zal ie weeg brengen waar het clericale regime tot duiver het onderwijs geheel aan zich ondtrworpeu had De heer Luiz Zorilla de minister van onderwijs heeft door dezen gewigtigei maatregel eene dicn t aan zijn land bewezen waarvoor het hem niet genoeg dankbiir kan zijii De maarschalk Niel wordt gezegd zeer misnoegd ie zijnover ü veedzame poliii t die thans het gouvernement volgten vooral over hel steUel van verloven waardoor zijn legerwordt gedesorganiseerd In den Moniteur i opgenomen een taat van de opbrengst der indirecte belastingen over de negen eerste maanden van 1868 Die opbrengst is bijna 11 millioen frs hoogerdan over hetzelfde tijdperk van 1867 Over het geheel biedtdeze staat gunstige uitkomsten en men maakt daaruit op datde ngverbeid langzamerhand ait baren kwijnenden toestandontwaakt Volgens de berigten uit Madrid it het waarschijnlijk dat de beslissing omtrent d n vorm van het toekomstige gouvernement bij plehiscit zal worden genomen Zoo 0011 een plebi cii op ijue plaats is dan chijnt het zeker we m deze gewiguge miestie en onoer de bestaande omstandigheden 19 Oct Een brief uit Madrid van den 17den zegt dat Pe prys der Advcrtentien van een tot ei regels met mbegnp van het zegel i 0 Ccai voor elkeo rt t l daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend our plaetsruimte de twee serieuse k indidalen voorden troon van Spanje zonden zijB de koning van Portugal en de hertog van Montpen ier De verschgoing van het gouvernementeel programma zoaworden vertraagd door verschillen t elrekking hebbende op hetpmclameren van hei beginsel van vrijheid der eeredieuslen De France berigl dat de rivieren in het zoi len des laDd sterk wassen De telegrapliiaphe gemeen chap tusschen Lvon eo Marseille en die tusschen laatstgenoemde piaais en Nice udientengevolge gestoord Weenen 19 Oct De minister van justitie heeft z turdag ID de zitting van het huis der afgevaardigden mcdegeileeld dat de wijzigingen der et op de drukpers welke zoolang roet verlangen te gemoet werden gezien door deo keizer waren bekrachligd Madrid 18 October De Gaeeta maakt eene verklaring van de cenlrje junta openbaar die ten doel heeft om elke overh i sle meening ten aanzien van bel plebiscit over den regeringsvorm des lands te voorkomen De junta protesteert tegen zoodauig p ebi oit op grond dat het de waarborgen van rijp overltg van bedaarde overweging mist De joola stelt dus aan de voorlonpige regering voor om te verklaren dat bet reg om over den regeringsvorm uitspraak te doen alleen aan de coustin erende cor es toekomt gel jk in hel maoifeit te Cddix uitgevaardigd reeds geproclameerd wenl Serniio OIo aga en fopete zijn Guatialonpe grpuseerd O ozaga heeft eeue retlevoeniig uitgesproken waannbq wees op de voordeelen der constitutionele monarchie Sernmo en Topete hebben ich daarbij voor zoover hun persoon s nerino hebben verklnrd dat zij de monarchie zouden eerbiedigei indien het volk lu dien zin bij het algemeen stemregt besloot daarentegen hebben OIo aga Serrano en Topete verklaard dit ZIJ hunrer jds de republiek zouden erkennen ais in dien gee t door het algemien stemregt uii praak werl gedaan Heden ochtend zijn Serrano Topete en OIozaga lhier aangekomen Hun is een dejeuner aangeboden waarbij verschillende toalen werden uitgebragi OIozaga beeft de meeu og geuit dat de monarchie bepaald moe t bl jven bestaan aar gezien voor de republiek eene vooruereiding lu de opvodinz noodig was Spanje zal vrij kuunen ziju met een moiM v i gouvernement Hel bestuur zal gt bt eerd zijn op bet alge eii stemregt Topete was dezelfde m ening toegedaan on ier bj voeging echter dat hij de republiek zal onders eunen indien de Cortes een republikeinschen regeringsvorm in het leven nepen Serrano zeide dat het voorloopig gouvememe it den lutionalen wil zal eerbiedigen De democraat lilaras verklaarde dat de democraten het denkbeeld van het vestigen der rrpn bliek als een schoon ideaal verwezentlijkt wenscben te zien maar dat ZIJ als trouwe wachters voor de vrijheid des lands eiken regeringsvorm zouden eerbiedigen die door de ratie gewenscht werd De Gace a bevat een decreet van het voorloop g bestonr waarbij Rios Eosas benoemd wordt tot pr deut van den