Goudsche Courant, zondag 25 oktober 1868

1S68 Donderdag 29 October w esT OUDSCHE COURMT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitp ave des avonds te voren Pe prijs per drjt maanden IS 2 fiancop post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot dfs middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg y D n 60 De prijs der Ad erlentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiiteugcvoue letters worden berekend naar plaatsruimte AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie brengen ter algemeene kennis dat bij de e door hen vergunning ordt verleend om de straten te schrobben behalve naar die in de laatste twee maanden iijn vernieuwd of liersteld op Vrijdr g en Zaturdag den 30 en 31 October aanstaande tot des piiddags 13 ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen engoten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erveneenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden opde nakoming waarvan door de politie streng zal worden toegezien GOEDA den 27 October 1S6S Burgemeester en Wethouders voornoemd De Sccielarib De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJK v BERGEN IJZEN DOORN Kennisgeving Verkiezing van Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en W ETHOUDERS van Gouda doen te eten dat de vergadering tot het kiezen van vier Leden voor de kamer van koophandel en fabrieken aldaar ter vervanging van de Ueeren D W Westerbaan G J de Jong C A Schouten en G F van de Velde welke met den 31 December 18fi8 als zoodanig moeten aftreden zal worden gehouden den 24 November 1S6S ten raadhuize dezer gemeente Dat de inlevering der stembrie es door de Kiesgeregtigden in de ter vergadering aan e igp stembus zal aanvangen des mort ens ten 10 ure en voortduren tot des namiddags ten 1 ure na welk laatstgenoemd uur geune stembiljetten meer aan enoaien zullen worden dan vau de kiezers in de zaal tegenwoordig zullende onmiddellijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Dat aan ieder kiesgeregtigde acht dagen vóór den dag der verkiezing een stembiljet zal worden bezorgd en dat wanneer eeni kiezer geen slembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke secretarie zal kuni en vervoegen Dat de lijst der kiesgeregtigden zijnde die ter zake van eenig bedrijf van handel of fabriekwezen in het patentregt tot eene hoofdsom van zes gulden en hooger zijn aangeslagen van heden van des oormiddags lien tot des namiddags ten één uur ter inzage zal liggen ter plaatselijke secretarie en dat de bezwaren te en deze lijst hetzij die den klager hetzij die an dere ingezetenen betreffen gedurende i dagen na heden bij het gemeentebestuur ingeleverd kuunen worden doch na dit tijdstip geene bezwaren meet in aanmerking zullen kunnen komen Wordende den kiesgeregtigden voorts medegedeeld dat om tot lid der kamer benoembaar te zijn wordt vereischt dat men den ouderdom van 30 jaren heeft bereikt wone ter plaatse waar de kamer gevestigd is en aldaar gedurende ten minste ijf jaren bestuurder eener onderneming van handel of van abriekwezen of in eenige met die takken van nijverheid in erband staande betrekking is geweest GoCDA den 27 October 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOKTUIJN v BERGEN IJZENDOOBN 0uttenland IiOndeU 26 Oct De Economiat wijdt als naar genoonte eene beschouwing aan den stand en de toelkomst der peldmarlit en komt daarbij lot de conclusie dat men mag verwachten dat het geld no j langen tijd 2eer goedliocp zal zijn Het grieksche ministerie heeft m de kamer van afgevaardigden zoo goed als eene nederhiag geleden Bij de behandeling ¥ an een volum van venrounen in de regering heeft dezeuel 19 waar de meerderheid verkregen doch slechts met demeerderheid van een paar stemmen en deze meerderheid erlangden de ministers nog alleen doordien ij zelven in dezedelicate kwestie meegesterad hebben Men verwacht nu dat deministers den koning hun ontslag zullen indienen Met het oog op de verspreide geruchien verzekert de Observer heden op de stelligste wijze dat lord Stanley en dearacrik gezant zijn overeengekomen om de vorderingen vanengelsche en amerikaausche onderdanen voortspruitende uil gebeurteKissen tijden den opstand der zuidelijke stalen voorgevalleu ter beslissing te onderwerpen aun de uitspraak eenergemengde commissie en dat hieraan slechts de ratificitie ontbreekt der amenkaansche regering om dit punt voor goed tebeslissen dewijl de engelsche regering hare goedkeuring reedsheeft toegezegd De keizer van Ruslan l is uitgenoodigd aUscheidsregter de vraag te beshsseu of het uitvaren der Alabama uit Liverpool moet geacht worden eene schending te zijn vande internationale regten Zijn de internationale wetten daardoorniet gesciionden naar hel oordeel van den geroepen scheidsregtsr dan geeft Amerika ijne vorderingen deswege op isdit wel het geval dan zullen de eischeu tot schadevergoedingworden onderworpen aan eene gemengde commis ie welke verder wcijens andere punten v iii geschil uitspraak zal doen Parijs 25 Oct De Momieur de TArmée publiceert een decreet waarbij bepaald wordt dat jaarlijks 7S00 betiekkïngeu zullen blijven gereserveerd voor gereengageerde militairen in eompenöatie voor de afschafSng van de premie die aan militairen welke zich op nieuw verbinden werd uitbetaald Frankfort 26 Oct Het internationale saniieils cuiiiir te Geneve heeft deu 20 dezer de additionele artikelen der overeenkomst van 1864 die door de vertegenwoordiger vjin Kederland Frankrijk en Engeland geretUgeerd aren onderteekend De onderteekening was hoofdzakelijk vertraagd doordien verscheiden gevolmagtigden meenden dat hunne insïructien huu niet veroorloofden zoover te gaan als de besluiten lulden D meeste gevolmagtigden zijn den 20 nog van Geneve vertrokken Hun ter eere had daar eene reeks van feesten plaats een der belangrijksten was het feest dat hun op den avond van den 19 gegeven werd door mevrouw Eynard de hoogbejaarde maar nog zeer krachiige en geestige meluwe van den beroemden Philhelleen De Berner Bund stelt aan de deskundigen tot ern igonderzoek de vraa of de vreeselijke overstroomingen vieikedit jaar in Zwitserland hebben plaats gehad niet in verbandstaan met hel sinds vele jaren waargenomen verechijusei vanhet afnemen der gïetscher In bet Chamounydat is die afneming inzonderheid merkbaar aan de glaciers de Bossen ec debekende mer de glacé welke zoo als de Band zegt op merkwaardige wijze afnemen Weenon 27 Oct De hr von Beust heeft gisteren egenover eene commissie van Het htiis der afgevaardigden verklaard dat Oostenrijk met Frankrijk en Engeland iii de beste verstandhouding staat tem ijl het ook met Italië op goeden voet is Tegenover de eventualiteit van een oorlog tusschen Pruisen en Frankrijk moet Oostenrijk steeds berekend zijn alsmede om de ueutralileit te doen eerbiedigen Ten gevolge dezer verklaring bepaalde de commissie dat de sterkte van leger en vloot SOO OOO man zal zijn Madrid 26 Oct De junta van Sevilla hcefl bij de oot