Goudsche Courant, zondag 8 november 1868

t ADVERTEMTIEN isl Ondertrouwd MG BLOLML DV L M M DLECkfeLV vin Gouda lUHliFRniJh 6 I ov ibO gr SS Helen overleed zeer onverwacht onze tt larde Vader en Behuvrdvader de ouderdom van byna 71 Jaren Uit aller mam C J C PfilNCE trOLDi 6 November 1868 Eentge ienuvigeTing Raderstoomboot d IJssel an Gouda Maandag en IHngsdag smor gens 6 uren de overige werkdagen mor geus 7 urn Van Rotterdam op gelyke dngen s na midd igs 2 uren Dagelijks lielourkaartet is d l ben u tir ter tlcgcnbeid der iii tillilie in de meun e 1 leren der schut erj I z ttiug aa de tuLtJe kamer vm Hoeusdjg is debera aingevangen over de ontwerpen van wet tutTa tieliiQS der begrooting van Nel ludie voor ls69 Deheer in vpesteiii gaf zju leed ezt ji te keu len idt de mlnisler b ijkbior het koloniaal debat w dde rmij len want hgzeg in lie memorie van beant oordi dat hij gaarne tocgieltn be oürleel i er meerderlieid lit ucter is bij hoofdst I der slatt begrootiDg de koiounle politiek te beh uideleuSpreker za d lanu bezin ir omd it men dm afgemat as en L i tyj mter over hal hij hoopie met lil de k tmer zichop het diiiii poor zju iateu brengen en v lu het debat zouut en II j zag ojk in de memjiie lau bemniüording eenTo shgen weigering om te armiojrdeu op de i ragen om in ic n cn of om verlingde stuiken over te leggen het scheenof ue minister eeue soort van uiten rees had luorde gemeen ip met hel parlement Spreker kan zijue em niet lan debegrooting seven als liij niet oordeeien mag over de de iilsLene nndoe=lisiug omtrent den toeslaud van Jav i achtte hgdriugi 1 i nooiig d en zeer kunstmatig erft re en hetgeen hg trachtte in erl eden iin ie toonen Omtrent hel stiitkundig be 1 1 len n i ter gif de m morie hem geeu licht dan z f 1 pnnt j imelgk de heerendiensten w i iroratrent fip c i 1 ronde tial uitdrukte Welke nis des mi Het serncht zeuk d it de minister op koloniaal gf h II s In tiiee punten vond ig ho uo gp H iui ter de W ui en Ihorbe ke n in u i ie c y te regelen en lu ilent m in riad ii laehtise en i erder betoog i dei mini er wi die drukpers rre voiiinuen zgue geUchtei te lerbergen preker d it bet een ücr eerste pligten an ue Irukpersvrghcid ip ludie te be enge en de ver e fniioordigiiig m den bo em der i idische maatschippg aan te kin e en len slotte gaf spreker een ongunstige schets Tan dtn totstind n Ind volgens hem de vrj hlen van een liber il benur Op md in Celebes opstand m Ball op Menado rïes loor t and lu Padang vrees uor verwikkeling over Einth J i beroer ng De heer Nierstrisz gaf te kennen dat hy me het door de vorige sprekers a ngevoirüe instemde en con ateerde dit meer en meer bleek bet moeytijke om de ind he besroolii g by de el vist te lellen legenoverecn oe n 1 1 die leej h ischeiyker uerd loud den mii is ei volgers hem leclit te doen of de conservatieve beginselen te volgen of mede te erken lot looping en vemiCiing De hr Gefken veniaarde yne stem tegtj de begrootiug te zullen ni brengen om nt het eindcyfer t hoog w is Op verhngen van den miu er van kolomen f ie daarm aan bet woord was werden de benad i igingen tot den volgenden dag verdaagd In de zilting van donderdag beeft de heer iransen vande Pc te in eeue uitvoerige rede het ongegronde van de beschn d g ngen tegen den mii i ter mgebragt aaugetooiid Deheer de Ci embroot beeft nog enkele bgzondere punten beproken miar nerd telkens door den voorzitter in de rede gevailenDe mills er van ko omen heefi na de pauze in eene breede redevoenng e denkbeelden om reut koloniile poiitiin ontvouwdZyn progrirami is de w g van bedaarde ontiviki ehnz metgroote zorg voor de hii ii cieii en eerbiediging uei maatschappelgke toe inden geen geweid van wetten en geen geueldvin willekearige dwaiigoplegg ng her leriiii vnn ar oh regerings reglement en iinhieding van wetsontvveipen illen detrekking heoben Ie om voor te berei ien een toestand van vrijhe d Ouk mott de wetgevendt lu igt vaststellen w Indieaan Neoerland dtrt t verschuldigd is De heer van peste n uU ambtenair vj K vertegennoordiger door ilen muister be antwoord heeft 7ich vin net verwy vin gemis van parlementi ren in rachien te zuiveren De hh Rochussen en J KTin fio ein voerden daarna nog het woi rd De laatste wederkgde i e rede des miiji ters lu J zittini vin gisteren zyn de ilgemeene beraadslagii g u voortgezet doch met t n eirde gebngt Vier nieuwesprf s hehlien het woord gevoerd de hh Pgmppel van derIIiic de T o h Kemptr en vin Nispen De drie eerstenhebben zich meer ter gun te van letkoloninl beleid verklaarddm de oppo ttie De hh koorders Koehu en jcfken vande Putte en v Sjvpe teio hebben hunne opiniet nider uitgelegden aanaedroigen Het debat tnsschen den heer van bvpesiemen den minis er was zeer levendig en de oppositie laat het metontbreken aau tal van halelyke lusinuanen Het geheel leverteea toonec van onwaardige kijvery die nemig Lcvorderlgk k n zyn aan de ifloening der zaken die zoo dringend rege Il 11 De prov st i en nebben in de woensdag gehouden zittinode werkzaamheien ten einde geb agt Een aant l voorstelleavin ge iep sta eu werden at ngenoraen ook tl it om den termitnvan de opheffing der ambachten in Kynland te verlengen lot 1 jan ls 1 eu deswege benoemde commissie di igent teverklaren De heer Leon neef jn vroeger vermeld voorstelm dien geest geivyzigd dit i i iJerm een idres lan denkoning zal worden amgeboden met verzoek lot verhoogin van het cyfer op de staatsbegrooting voor de tr ik tementen derambtenaren ter prov griffie uitgetrokken hetzy tot wyiio der prov wet te dier zike Dat voorstel i aingenoinen ejJaarna de mjiiis vergadering gesloten Door de hh Frinseii van de Putte en Sloet is op h ofdstuk II der tegrootiiig van iNederl Indie voor 1 6 fuUgaveu lu Nederl Indie een amendement voorgesteld strekkendeom de ifd I depart van binncnl bestuur onder afleelm ió iojij te verhoogen met ƒ 4 J J ldU ea alzoo te brengenop ƒ lj ü3b 4D3 Het btaatsblad n 143 bevit een koninki besluit njden 24sten oct ISfaS waarog orden ingetrokken en buitenwerkmg gesteld het koniukiijL besluit dd io aug 1 24 Madlblad u 4ö de bepilincen sub lit M ui het koninklyk be simt dd 2o maart 1 b ii 124 eu sub 2 in dit vu 2 januirj 1 + 1 n i4i alsmede het koninklyk besluit dd 2smg l 4o Si it bia 1 n 4 allen letrekkii g heobeiide opue keikbes uieu eu keiktlyke adiuiuistritien by de vei chilleuüet rt lie sten Men bchrgft uit Levden dd 5 nov Met leedwezen h boen y gt leii dat het gisteren en eergisteren avond lai gs verschil IciHles raten uict tjo rustig w is als gewoonlyl zoodit hetelile g beurde ils couiigieus mag beschouw worden Troepen jijii gtUa doorkruis en zingende en = nreeuweiide ommige tralei dairby zich niet ontziende by i ukt Ie ingezetenen glazen u te werpen en zich tegenover de policie uiliirtende bewoordm gen veroorloovende Ue policie werd gisteren ivond gesteuij düor ten de u bemeut huzaren dit purouiliereii Ie am de za meiirottuig spoedig ten ene ip i tkte len drietil jongei werd voorloopig iinf ehoudeu Men mag verlrounen d it oo dera en meester d e eeaig gezig over de jeugd uitoefener met het bestuur zullen zimei werken om dergelyke uitspittiii gen te voorkomen eu tegen te gaan Lu eei e buitengeuone Le dsche Courant van gist reD l vrydag blykt dat de burgemeester het noodig heeft gcau ille veieeijipiijgen op de openbire slriat van meer dan per soneii Ie verbieden v ui avonds 6 tot morgens 6 ure N lar meu uit Kotterdim meldt chynt het aid nr dilde vroegere kilmte weder is teruggekeerd By voondurirghebben er echter gevangeunemingeii plaits die het gevolg Zji nu een voortgezet onderzoek De N Ctr Courant den wen ch uitsprekende dal etspoedig een wetsontwerp op de schutleryen moge mgedienworden voegt o a daarbg de volgende aanmerking Er isthans een aandrang te meer tot bespoediging der afdoenuudezer aangelegenheid olgens art 1 SS d r grondwet dienen d sehuttergei niet slecht in tyd van oorlog tot verdediging vaohet vaderland mair ook tot behoud der inwendige rust ittyd van gevaar lerwijl de aanzieulgke kosten ten behoeve der dienstdoende schuilenden m tyd van vrede door de stedelyke ka seu wordet gedragen hebben de besturen in die schutlery een kriehtigen steun bg gelegei heid vm onvoorziene rampm en volkshene gingen Uy zien d in ook hoe by brand leeds daartoe be stemde afdeeliiigen der schutierg tegenwoordig zyn Maar nu vrigen wg w i ir bleef de schutlery bj de jongste volksbewegingen te Rotterdam r Lene stil die drie batailloa dezer gew ipende burgers bezit voor wier uilrusung de ge meeiite zich eeue uitgave vin dmzen e gulden s jiars moet getroosten levert een beschimend lOorLeeld op wat vau de opvolging van dezen eersten pligt van de tegenwoordige schutter Is te vernachten Men kin to h cene ifdeelmg van het brind piket aan hit raidhuis gepla itst net wel beschouwen als voldoen nu de eischen tier sehnttery gesteld In het Droevige onlusten hebben te Kotterdim plaats gehad Zoo aan de eene zgde de herstelling der orde eene strenge les i voor diegenen die uu bildadigheid woelingen veroorzaken ain de indere zyde mag het gezegde niet vergeten worden Het hollandsche volk is een volk van boter die het wel be h indelen wil moet er zacht mede omgaan Kn zichheid behoeft met met zwakheid gepaard te gaa Juist dan is een policie het sterkst wanneer zg haar zedelijk ge ig vveet te doen gelden Men schrijft ons uit den Vlblasserwaard dd 5 novDoor bet gure eu natte weder ondervinden de veehouueB eene gestadige verminder ng v in de mel erg Sommige koegen IS het der moeite niet wiarlig te g ui melken Gelukkig dit de ka IS ƒ 28 de ÖO ned ponde de goeboter ƒ 140 en de weihoter tegen ƒ 1 2U opbrtugt Somiiige producenten bedongen zelfs nog meer voor de zw ire vette varkens vriij t men hier tot 3U et uil Ligtere soorten 2ö et de ö ons Aardappelen goe soorten gelden van ƒ 2 40 tot ƒ 2 SO het mud Beste soorten van ippelen ƒ 1 oO Peren van ƒ 2 90 ƒ 3 40 liet klassik bestuur van sGravenhage heeft m beschikking op de nieuwe aankligt door den kerkernd tegen dr Znlberg ingediend geoordeeld ofschoon geenszins het oog sluitende voor de bezwaren die bg den kerkeraid tegen het hervaten van de dienst door dr Znlberg blyven best i m deze ziak op de aangevoerde gronden niet op nieuw in behandeling te kunnen of mogen uemen en den kerkeraad ia zyn aanklagt en eisch me ontvankelyk verklaard Gcmeiij de Beristen J5 3 t Getrouwd ép D A T N AKEN en E A M A IJZE DOORX Gouda 5 Nov 1868 l t G ®f i 5JS t Ondertrouwd J P L KAMSTEEG en J J DIJXHOORN GotDA 5 November 1868 Receptie 15 November Catalonie wil Espartcro cand dtat stellm voof aeo troon Cass gnac tekoiüt als redacteur viu dt F i s oO ÖOO Irs De ivcizer is voor dom ïernando en de ke zer n voor don arlos Mazzmi heeft zich voor de rcpubl ek verklaard Niet ct ti laaude alle moeite kunnen de docteron vou Bismarck met it aiaap krijgen In het oosten van Cuba bevinden Zich 6000 opsf ucleliügea JJe oorloop ge spaaiische regeriUe ht ft de mesicaar ji fie republiek erkend De Persignj y iï zijne gedtLkschrifteu ni £ t vcj liiii ezoiH en Et lEPtK V VCHfE ZICH VOOR SCHADE Heden norgcu was leaiand behoorlyk voorzien van de daarvoor benoodigdt ikte en net vergunning van den e genaar m diens water met gezelschap naauwelijks a in bet vuschrn of de yksveidw ichler de Jong verscheen haalde een schakel uit het vtater en met zjne ringen de hoegrootheid der zaazea metende achtte hy zich verpligt bedoelden pers x n met het gebruikelyke woord te calangeren De e ja eeniga woordenwisseling over het in beslig nemen tan het vischwant aU aoderzius met genoemden ryk eidwachier en oa afspraak om genoemd net ain zekere persoon in bewirmg te geven ten einde de ambtenaar S i dairvoor bes emde ma t van zijo faois ging halen en na terugkomst metende gevoelde hy iich verpligt to e i eiiiieii dat ue ma en mtt te klein aren A y vragen nu op onze beurt hoeveel arme men chen zyn op deze wg e door genoemden betedigden persoon al niet beboet en daardoor onwettig gestraft oi op koileij geja igd Het zal dan ook wel i lem md verwonderen dit de bevoegde autoriteit hiervan in kennis is gesteld Gouda fi N ov l bs B O V Marktbengteii Goud ï I ov Litgezondera haver die tot vorigeprys goed de band ging vierden de overige artikelen minder afg c en Koode kleefsche 12 Uogge Haver ƒ 4 Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 400 f 365 Zeeuwsche per mud f 10 75 i y 7 bO a ƒ 9 30 Gerst blU a 77a ƒ 5 o5 Boekweit Frin ehe per 2100 kilo ƒ 240 24d Noordbr ƒ 275 a ƒ 2 0 Bruine boonen Ma 13 5U De aanvoer Ier veeinirkt was wei er vrg aanzienlijk alleen de eer te kwaliteit ging vlug van de hand terwijl de mindere soor en moeyelyk waren te verkoopen Ovengeus wa er goede vrug naar schapen alsmede na ir varkens en biggen Goeboter ƒ 1 40 a ƒ l 50 eiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GO DA Geborin 2 Not Frednk Charlea ea Johaaaa Hana oodera A van Gastel en U 11 FiqL 4 Letadrrt ouder G Brriija eu A S cdftman o ir ua oi Jers LI van d r Draaij CD A H erkeas OviRlLülN ï o G va der Huur h i ssr vaa H H klopper 63 j A de ei huisir vau J Ka ttieio 57 j J van Kleef 14 O A Kiuppert buisvr van A faalbommil 46 j GmiMi 4 ov C Maree eo A Zm t ijk i H k en J Hoofeaoging D KaptijQ en 1 P Rond a A T van kin ea E A M A IJzeudoorD Openbare Vrijwillige VERKOOPING iè uu ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk am den IJsül op EUDAG den 27 NOAEMBLR liiÖS des voormiJdags ten 10 ure ten huize van GEKRIT Vi D M Herbergier te Stolnjk ven eene BODW MANSWONING met HoMberg en Erf benevens diverse Landerijen m de gemeente Stolicijk m hH Bejerscbe te zamen not ruim U Banders en eene partij LAMD m dezelfde gemeente in Benedenheul ter grootte Tan p m 3 Bunders 75 Koeden alles bij biljetten breeder omscfareveD De VV oniuï en Ijandenjen id het Beijersche Zijn verhuurd tot oen 1 = Mei 1 70 terwijl het Land in Bcnt enbeul te aanvaarden is dadelijk na de betaling der kooppennmgen op 1 February IHIti Nadere informalien zijn Ie bekoiBCtt ten kantore van genoemden Nolans Brieven franco