Goudsche Courant, donderdag 12 november 1868

BEUDEKER COMP BOKTWEI K EI S Minnebroederstraat Kleinen Oord te UTRECHT 1 te ARNHEM hebben de eer te beriglen dat door het toenemend debiet hun reiziger nog tot Openbare Verkooping m het Lokaal Nieuwsteeg wijk E N 16 17 te Gouda op DINGSDAG 10 NOVEMBER e k des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van de Notarissen MONTIJN KIST van eene aan ienlijke partg soliede Mahonyhouien Xieuwe Meubelen Huisraad en Galanterien als chif fonnicres Seeretaires Iniiieiien andere Kasten waschen ande e Tafels C inapt Stoelen Pendules Klokken Serviezen Spellen Petroleumlampen enz enz 1 les daags te voren te zien JBerigt voor Maaglijders lei deu den 12 Mei ls68 Den Hr H v Gimborn te Eiamerik ilijnlieer Daar ik door het gebruik van C Umverseel Zuiverings Zout v an br iking verbonden met water en kramp iii het lijf eergeheel hersteld ben zoo beveel ik hiermede L w uitmuntend preparaat ten zeeratede menschheid aan Met achting LEd Dw Dienaresse Wed SrOIFENDWL Het echte Universeel Zuive ringS Zout voor alle lijders aan ma igkramp maagpijn braakiust slechl spijsvertering enz 13 verkrijgbaar gesteldj in I verzegelde pakjes van i o k lo a 80 i kilo a 50 en g kilo a 30 Cents le I Gouda L Welter L Schenk Amiterdam B Adama Heeregncht hoekUtrechtsche Straat 250 M CItban Huidenstr 27S I PA Koopman Hrl dijk 232 J T Nuggelmaus ijz sir 540 Soilerdaia C J W Snabila Gr MarU FE van Santen Koiö Gebr Ledebof Hoogstraat M Cloos Apoth Hang 441 S J G Wulff W Nieuwl utrecht v Rinkhuijzen Hermiüghnijzen Wed J Porton Hambnrgerbr J J L ï Haarlem Vredeb 745 KW Hou ziger Saielstr r P T d Berg 8 Zn Heilige H J v d Kamer Gansemarkt JToerdeP H J v d Berg Brochures over het gebruik de geneeswijze enz gratis Aanvragen om DEPOTS franco j WV Tot waarborg der echtheid 13 elk pakje voorzien met de handteekening van den Fabriekant H von GIMBORN I Apotheker I klasse te Emmerik ajd Sgn Openbare Vrijwillige VERKOOPING bij veiling eu verhooging op WOENSDAG den 25 N0 EMBER 1S6 en bij afslag en combinatie op WOENSDAG den 2 DECEMBER ISbS beide dagen des voormiddags ten 10 u e in de herberg GoLDEHAkS ï ei aken te Gouóeral a van Twee kapitale BOUWMANSWONINGEN en verder aanbehooren benevens diverse LANDERIJEN grootendeels Wei en Hooiland staande eu gelegen in de gemeente I Oouderak ie zamen groot p m 67 Bunders b van een HUIS mgengt tot twee woningen alsmede eeu stuk Boomgaard en Bouwland m deielfde gemeente c van twee HUIZEN waarvan etn mgengt tot twee wonmgeul meue aldaar en d van eene partij I HOOILAND gelegen lu de gemeente i Oadcrktrk a d IJsad lu den polder de 1 Nesse groot ruim 2 Bunders 46 Hoeden eu zulks in zoodanige percelen als omschreven zijn in geürukte boekjes welke op gefrankeerde aanvragen kosteloos te verkrijgen zijn ten kantoren van na te noemen Notarissen en aan de adressen in de aangeplakte biljetten vermeld Te aanvaarden de Bouwmauswoningen en aanbehooren den 1 Mei en de daarbij behoorende Landerijen den 1 Janoarij lb69 de Huizen letters 6 en c vermeld den 1 Met 18G9 en het Bouwland letter c bedoeld alsmede het Land letter d vermeld den 22 lebruanj 18b9 Aoorts zullen op den 2 DECEMBER 1863 na alioop van voormelde verknoping I nog in het openbaar o n contant aeld worden verkocht 22 stuks Opgaande WilgenbOOmen staande op het erf van eene der bouwmanswoningen j Nadere mformatien zijn te verkrijgen I I ten kantoren van de jJotarissen G J SPRLIJT le Ouderkerk n d JJise en W 1 H J CAMBIER AN NOOTEN te Topilc Brieven franco Stoll vv erck sche I Borst Bonbons Tegeu heeschheid en hoesten is er geen beter middel Fcht te bekomen a 30 ets per pakje t Gouda bij den Apotheker J H BOERS en le Schoonhoven bij A WOLFF Boekarakkerij van A BRINKMAN f ihouubiirn Jtflhnl iHntrnücnn nk j op de OOsTHWtN te GOlD Bultenge one Voorstelling op DINSDAG den 10 NOVEMBEK 1 fis te geven door het L A ISCH N TION L TOONEELGEZEL CIIAP I van ANTWERPEN onder directie van den Heer ELOU LEMAIRE met medewerking vin Mejofvrouw B E E R M N S de Gre vloekt e Nieow Drama in 5 Bedrijven en 1 oorspel Di 4 n N A Blaauwe Schenen of een Misvatting Aanving der TooralelUng te 7 uren 1 Bureau geopend te G uren PRIJZEN DEE PLWTSEN 1 Rang ƒ O 99 2 Rang O 50 Bij Jen kastelein der Sociëteit 1 gt etüe lijst ter inleeWeiung De loting der plaatsen zal op den dag der voorstelling Toor HH nteekenareii plaats hebben des iBorgens te 10 uren preci s en kunnen na afloop daarvan phatsen be prokeo worden tot de nami I liga te 3 uren til de hand le koop EENE BOUWMAMSWONING met ruim 25 Bunder best LAND onder Stoliciji Te bevragen bij NoUns J G BROUWER MJHOFF te Haoitreckt Brieven frinco Xandcnlieerdr J G POPP êtad BogHCr fra se n 2 Ik heb het voor een pligt gehouden D mijnen voUedigen dank te beluigeu voor uw ïoortrelfeiijk met genoeg aan te be elea ANATHERIN MONDWATER Reeds oa het gebruik van t ee flacons had het op mjne tanden zoodanig ge werkt dat de zoogenaamde steen die de tanden bedeste geheel verdnenen was Maar ook al reinigingsmiddel zijn de uitnerksclen van n Mondnaler wonderbaarlijk wijl het de t inden tot de klein6te deelen toe zuivert Mogt dit voortreffelijk fabrikaat spoedig een algemeen midilel worden om andere vloeistoffen te 1868 W 691 Donderdag 12 November GOUDSCHE COTJB ANT Lfïll De pnj8 der Advertentien van een tot les egels met imbegrip van het legel i 80 Cent voor li uiten gen one letters worden berekend naar nlaatsrmmte Uitgave van A fïlINÏCMAN Latii e Tiendeweg ÏK n 60 Deze CouTsat verschijnt des Donderdags eu ZojiAsig In de Staa geschiedt de uitgave des avoads te Kennisgeving cï 5Cï sct De BUHGEMEESTrR van Gouda brengt Oy deze ter kennis van de belanghebbeuden dat door den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland op den S November 1868 13 executoir verklaard een kohier van het patentregt over het dienstjaar 1868 89 1 kwartaal Dat voormeld kohie Ier invordering is gesteld in handen van den heer Ontvangw dat ieder daarop voorkomende verphgt 18 zijnen aanslug op den bij de wet bepaalde voet te voldoen en dat heden logaftt de termijn van drie maanden bllDeo welke de reclames fcehooren te worden ingediend Gouda den 9 November 1863 Öe Burgemeester voornoemd Van BEEGE V IJZENDOOKN öwttenlonï IiOndSn 7 Nov De dagbladen zgn bijna geheel gevuld met verkiezingsredevoeringea welke slechts een plaatselijk belang hebben Binnen veertien dagen zal men roet den uitslag der verkiezingen bekend kunnen zijn De Spectator voorspelt dat de liberale partij eene meerderheid zal hebben vau minstens 105 leden Parijs 9 Nov Oe Constitutionnel laat ecoige ongerustheid doorsebemerea omtrent d o gang van zaken in Spanje Het blad Jait mi I i wi dat de Bsnifesten m manifestatieB der repablikeinaehe partg voortdurend vermeerderen Werkelijk maken de spaansehe republikeinen het den voor tanders eener constitutionnele monarchie vrij lastig De Imparcial te Madrid citeert o a een manifest door de republikemsche partij te Cadix aan het voorloopig gouvernement gengt uaann onder erkenning van de groote diensten door de centrale junta aan Spanje bewezen wordt verklaird dat het comité te Cadix wenscht de vest ging m Spanje var de democratische rcpuDliek met al de vrijheden aan dien regeringsvorm in zyne algeheele uitgebreidheid eigen Bsrlijn 9 Nov De inbeslagneming van den te Frankfort verschijnenden Beobachter wegens een artikel over de pruisische troonrede is gevolgd door eene hniszoeking om het manuscript meester te worden Ofschoon alle kasten en schrijft feU door de autoriteit werden doorsnuffeld vond men het maiHKcnpt niet o a de eenvoudige reden dat het onmiddellijk Bwlrt bet gezet was verbrand is Frankfort lO Nov De internationale commissie tot het sluiten eeuer conventie strekkende om geeiie ontplofbare kogek in den oorlog te gebruiken is den 5 dezer te Petersburg bijeengekomen De hoop die sommigen gehad hebben dat de commissie als hare eigentlijke nerkzaaralieden uilen afgeloopen zijn er in slagen zal om tot eene algemeene ontwapening te geraken zal met verMCzentlijkt worden Eenige groote mogendheden voornamelijk Frankrijk en naar gemeld wordt ook Pruisen zijn niet gezind dairover discussie te voeren Men zal iioh dus strikt houden aan het iii de bekende circolaire van prins Gortchakoff ontwikkelde programma fen sltgen moge opdat ons volk d i hier vooral de wakere ngvere ambachtsman bi de weinige hiertoe voor hente dezer itede bestaande gelegenheden hieno werkelijk eeoigeuren van nuttige en aangename erpoozing vinde Zeer ge ast achten wij het dat men de eer te der tot voornoeffld inde te houden bijeenkomsten op lag avond e k tebaat zal nemen om het eereblyk Ischappij hem bg ïijn pas gehouden jubil4 door hooi uurderg toegekend aan den verdieustelyken stads onder ijzcr W Reuhi lu openbaar 4iit te reiken Gelijk het den waardigen mnn naar het one Ërkomt een wezentlijk genot zal verschalfen zich alsdan r eene schare van knappe mannen omringd te zien waarbij zeggen kan net daar eenmaal miju jongens I Zoo Vertrouwen wij dat wederkeerig juist zijne beste discipelen van vroeger zich het meest zullen beijveren om zich van een toe angakaart te voo zien tot de vergadenng waarin hnn ge chten leermeester zulk eene onderscheiding te wachten staat binnenland GOT DA 11 ember Van goederhand vernemer nu dat dezen winter van wege het alhier bestaande departement der maatschappij Tot Nut van t Algemeen eenigt volksvoorlezmgen zullen gehouden worden voor volwassene mannen Wij hopen en de namen van enkele sprekers die wij reeds hebben hooren noemen geven er ons goeden grond voor dat men gelukkig zoowei in de keuze als in de behandeling der onderwer In de zitting der tweede kamer van zaturdag jl faebbeade minister van kolomen en financiën achtervolpeus de bezwaren van conservatieve zijde tegen deze begrooting en dekoloniale staatkunde van dit kabinet aangevoerd ieder van zyastandpunt beantwoord hetzij door bepaalde wederlegging of tegenspraak hetzij door geruststellende verzekeringe T ie geven waar overdrijving had plaats gevonden De hr de Uaal motiveerde nogmaals zijn progmnma voor indie en verdedigdehet met nadruk tegen hen die de onuitvoerbaarfaeid daarvanbadden betoogd De min ster gaf aan de hh v d Hncht enCasembroot de verzekering dat hij zooveel in hem wa deindiening van de aangekondigde w ets ontwerpen zou bespoedigen Den heer de Bosch kemper sprak hg pertinent tegen dat vrije arbeid op Java eene illusie is Nadat nog het woordgevoerd hadden de hh Saajmans De tweede kamer heeft maandag de beraadslagingen voortgezet over hoofdstuk II uitgaven in Ned Indie der begrooting van Ned Indie voor het dienstjaar ISbï De afdeelmgen II dep van justitie eu III dep van financiën werden aonuerdiscussie goedgekeurd By de vierde afdeeliag binneolandschbestuur werd met 60 tegen 5 sicmmen verworpen een amendement van den beer koorders om de onder afdeeling 42 to pographischstatibtische opnamen met 1000 te verminderen en met 62 tegen 5 stemmen aangenomen een voorstel van dehh van der Putte en Sloet van de Beele om de onder afdee1 2 45 koffij te verhoogen met 490 100 en zL jo ie orengen op 15 ÜJb 45vJ Ue Deer Moens stelde hij de vijfde afd dep van cndernijs enz een amendement voor om de onder afdeeling 39 onder ys voor de inlaudsche bevolking metƒ92 600 te verhoogen Na langdurige discussie werd dit amendement nadat nog de verbooging op ƒ 80 000 was gesteld met 53 tegen 17 stemmen ver orpen Gisteren zyn de beraadslagingen voortgezet over de 5 afdeeling Bij onderafd 65 geneeskundige dienst heeft deminister eeiiis e opmerkingen van den hr Fransen van dePutte belangstellend nagegaan By onderafd 66 nyverheidin het algemeen drong de hr van S pestejn aan op befaoorhjk toezigt by het ykwezen en besprak de hr Nierstrasz dekwestie van da samarangsche haven Ook juichte hy in dezenminister toe dat hy zouder schroom gebruik wenschtte maken van de aan het gouvernement toekomende hetrendiensicn by de openbare werken Omtrent dit laaUle ontstopu eenlangdurige en belangryke discussie over dt heerend osten mhet algeoseen De gh Geertsema en Fransen van de Puttebetoogden dat hei ruim gebruik maken van onbeloonde heerendiensten niet in overeenstemming wis met art 57 reg regl en het algemeen belang De minister van kolomen betoogde dat aan de woorden zopJer schroom eene be