Goudsche Courant, zondag 15 november 1868

1S68 Hollandsche Sociëteit an Levcnsverzelieringen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN GULDEN VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhlizen KANTOOR RegulieraJwarsstraal bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOORLOOPEXDE Verzekering met BELEEMNG VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering van WEDUWEN en W EEZL PENSIOENEN Litgifte Vin LIJFRENTE BRIEVEN zoo didelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING vanGELUEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEV GVERLEMNGS KVSSEV te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT ERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRI NIEN Generaal Agent de Heer T DBAIJER Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bj HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten lu Zui d Ho ll a vu Oudetrater de Heer R Haemtis Dekkee Burgemetster Rotterdam de Heeren Jan van deu Hoop Zoon Schiedam de Heeren P LooptiJT C Vlaardingen de Hr Pallls Kikkert Woerden de Hr G Gkofnevelü Zondag 15 IVoveraber m 699 GOUDSCHE COURAlfT Uitgave van A BRINKMAN Latif e Tiendew D n 60 X deHr M C E OveroaacwPenms Dordrecht de Hr H VttiEshNDoEP joriucheni ds Hr C DE Gijsela ar jouda de Hr W J Foutlun Drooq LEEVEH Notaris ï Graxenhage de Hr P J Landrij Leiden de Heeren Lf71mjn Lioeman Openbare Aanbesteding BLKGEMEESTER en WETHOLDLRS Tan GoLDA zijn voornemens op Het leveren en pooten van 800 stuks UPEN BOOMEN op den hoogen Schielandschen Zeedijk gelegen tusschen Gouda en Moordrecht W aarvau de voorv aarden dagel jks de zondagen uitgezonderd de voormiddags Tan 10 tot des mmiddags 1 ure ter plaatselijke secretarie en aan de stads timme werf ter inzage zullen liggen zullende de inschnjnngbiljetten op zegil geschreTen geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten 4 ure vaj den 19 November 1S6S op gezegde secretarie moeien ingeleverd zijn Botermarkt Wijk A n 67 J anderSA DE ÜWKFT en kOEKB KKER en verder wit tol bet vak oettoort beTeelt iich beleef lelijk in LEd gonst belovende een prompte en civ iele bediening UOLDA 12 Nov 1 IjS Een eervol onUlagen superieur llIJKsAMBFVNWR bekwaam Boekhouder scheidene kle e andere bezigheden Hij Mirne verta len eu als agronomisch schrijver met onbekend zoa hij ook iq dat vak zgn tijd emeben te besteden Liefst te Gouda zoude de hem gvns z aangeboden betretking van Rentmeester gaarne vaa woonplaats doen veranderen S t p adresseren aan de Heeren J an BENTÜM Zo te Gouda lett D S M A Aanbevolen door meer dan 2000 y Vrteen tegen alle oorlen van borstziekten long en leverlijden asthma enz bmverseel hulp middel bij ong eldhedeu van de raiag net IALZ EYTRACT Gezondheidsbierj van joh HOFF te Berlijn heeft bij boven staande en nog meer andere ziekten a steeds de zegeDrijk le resultaten op £ geleverd aar r ffe tet nieuice 5 mtthode gefabriceerd weoijvert het V thans in fijnen maik met de fijnste n £ en beste dranken ls tafeidraii ge 1 braikt wekt het den eetlust in faooge X mate en bevordert de spijsvertering V erkrijgbaar te Ocnida bij J C $ Av RELMINGEN te Woerden ti bij HLNKI J V IN DEN BERG A De HoogeKaid heeft op 23 Oct ISüS aan JOllVNNES UE KBLIJi zoon van wijlen den Heer J N DE KEUIJF eu van rou e ADRIAN ilTHOF Landbouwster nouende te Gouda verleend brieven van meerderjarig vorklaring goed gekeurd bij s Koning be luit van 2 Nov i Isu n 6 geregistreerd b Nov 1 I S v elke hem geven al de regten bij de et aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 47 Ss Burg Wetboek ABSHAUBBIiX S Anti RhuDiatiscIie Watten Adngiande deze Uattcn komen van vele zijden zeer gunstige berigten in De ernstige Rhumatische Lijders bestendige gebruikers dezer Wattau hebban opgemerkt dat dezelve met alleen spoedige verzachting en verdere genezing hebben aaiigebrigt maar gevoelen zicfa eel mcr opgewekt daar lijdende gestel on m estal me an lioUek van geest zijo Dit middel neemt elice zwarigieid uit het blued bevordert den ger gp den om loop en wekt den geest bestendig op deze gelu gci 3 liiat irh zeer goed begrijpen oradit liet alle buMziekten uitslag roos eui geneest w ke meestal uil Aaarbloedigheirt ontstaan Uie van de kinderziekte ongeschonden wil blijven gebruike deze V atlen Zij maken den lijder al spoedig de pijn dragelijker en waarborgen de huid tegen schending ook voor ille andere huidz ekten zijn deze Watten uitmuntend goed zij weren de buitenlucht en nemen de branderige en scherpe dcelen tot leh zij zijn daarom in elk geval doelmaiig ei onschadelijk De prijs dezer Willen is 30 oeats per blad Zg zijn ie bekomen aan het hoofddepot bij A BRLLl ELr Kl te Delft erder verkrijgbaar bijT A G AN UETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZewniutzeH G VMLHLLMLS Woerden T A DEN LIL iKioottkoven A KALLING Al ihen J GOUDKADE Boüooj J H KELLKE Sotterdam W este wageustr Slijm en Maagpiilen Deze PILLEN die smd vele jaren met het beste gevolg tegen de sbjm eu al maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn ziju tegen 32 2 o het doosje met uerigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aurtanderveen J F AUart Ams erdam P de Haan en Zoon apothekers Kalversiraat u 255 Bommel Zalt J v d Vegte Delft E Wilschut Delfihacen J Koch Deventer Gebroed Timan Dirknland D de nes Dordrecht H J Giltav Gouda L Schenk op de Hoogstraat ê Hage J Vi or en Zoos Spuistraat Hardi nrijk A Greidanus Haantreoht K Oosterling leijden J T lerburgh Haarlemmerstr Oudeiraler Il J Kuijper Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven W olif Tiel J Faassen Utrecht F Mtena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardtngen J M Lagerwerff De SLIJM en M UGPILLEN bereid volgens het echte reCept zijn door miJ te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbiar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm Maagpiilen is en biljet voorzien mei de haudteekening van J J SCHEEL DEB apotheker welke haudteekening zich ook bevindt op het zege lak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te nachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracoi in omloop te brengen rj Bóekdrakkenj van A BK KMAJi De e Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stdd gLSchiedt de uitgave des avonds te voren De pnjs per drie maanden liJ 2 frauto p post 2 23 idvertenticn van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijn BEKEN DM AKINa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het 1 aanvuUIngs kohier voor de plaatselnke directe belasting dezer gemeente voor het diensijiar 18fi8 door den Baad vastgesteld g lurende acht dagen van des voormiddags ten tien tot des naraidili ten een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeenie voor en ieder ter le in is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten m beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GoijUa den 13 November 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEE ER FORTUIJN v BERGLN IJZENDOORN Overzigt GOT DA 14 ï ovember De fransche regering heeft eene groote onhandigheid begaan door het verbieden der inschrijvingen ten behoeve van een monument op het onhngs gevonden graf van zekeren Biudin die den 3 dec löil op de birriciden gesneuveld is in de verdedigijg der constitutie Dit verbod heeft als altijd belangs elling ingeboezemd voor eene zaak die anders vrij onopgemerkt zou zijii voorbijgegaan De liberale bladen verzetten zich uu aanzienlijke en invloedrijke personen teekenea u at het gouvernement moet processen voeren die agitatie wekken Uit zulke nietigheden ontwikkelden zich meermalen ongedacht gevolgen want waar de grondslagen ontbreken kan de geringste ooriSaak het geheele gebouw doen instorten Uit Engeland verneemt men behalve van oproenge meetings ook van gunstiger uitzigt De geschillen met mer ka zullen uit den eg geruimd worden er is eene schikking beraamd en men zal arbiters benoemen Niemand geloofde nu nel dat dit geschil tot oorlog zou leiden maar de zanienstemming der twee mogendheden d aan de spits staan van den vooruitgang IS van hoog belaii voor ai e volken Het tweede engelsche nieuws Ou nog belangrijker zijn m i dien dit met eenigzin het air had vin eeiie verkiezings ma nteuvre Lord Stanley zou eene bemiddeling voorslelleo tusschen i irankrijk en Pruisen De fransche Moniieur denkt er gunstig over en Pruisen misschien ook Wat moet It sc s be ee kenen Toch wel ontwapening Maar er bestaat geen ver i schil dat ware te bemiddelen maar er bestaat naijver en wan I trouwen zal Stanlej dit wegnemen niet n i pschijnlijl De e poging moet afstuiten op ontveinsden onwil woorden en be tnigingen meer dan genoeg de daden laten zich wachten Oostenrijk altijd zoo vol van binnenhndsehe be nareu stemt met overgroote meerderheid een leger van OÜ O0lJ man De al gemeene verdwazing is zoo groot dat men de eii kolossalen onzin mauwelijks opmerkt en dat terwijl de verstandigste maatregelen van vooruitgang met verblinde woede worden be streden het rampzaligste verderf bijna geen tegenspraak ontmo t En toch is de s en oordi e onzinnige overdrijving de beste grond om te hopen dit de oogen weldn geopend zullen worden en de volken een einde zullen maken aan dat grootste verderf van den nieuweren tijd de staande legers oor de vereenigoe staten is het uiizigt geopend op de herstelling der unie onder het beleid van den bedacbtzpmen Grant Welk een geluk dat Johnson met voor zijn leven is aangesteld Nimmer zou hij zyne taak volbrengen bij is ongeschikt daarvoor en heeft het vertrouwen verbeurd Wat moe t Spanje niet dnlden voor het gelukte het hatelijk juk af te Bchadden en hoe gelukkig dat de tijden voorbij zijn van het heilige verbond toen de vorsten zich solidairJ verbonden achtten om elkander te handhaven en de volken execuleerdeo die de on De pnjs der AdTertestica vaa eea lot ses regels met inbegrip vaa bet zegel u SO Cent voor elten regel daarbovett 10 Cent Biiitengewoiit letters wordenberelte d mtar plaat sruimt derdrukking moede waren Dit heeft men te dankzo un dea ovenvegenden invloed van Engeland en aan de positie van den franschen keizer Niemand zal hem gian herstellen als hg heeft uitgediend en nu moet hij zelf wel het oegioKl boldigen n larop zijn gezig heet te rusten de volkskeuze Kh Spanje uu ijzeiijk innel dat geen vreemde pnnsjes heil aanbrengen dan mogen iij het beproeven met eene republiek en als de president onhandig is als Johnson dan kunnen xg zich bezinnen en lu enkele jaren eene betere kenze doen De mdische begrooting wekt bij het gros dea volks mindere belangetelling is de beoordeeling moegelijk en zelfs onmogelglc voor vele afgevairdigden wat zullen wij dan zeggen Üe hoofdzaak de onderdrukking en berooving van een geheel volk ten onzen bale komt met ter sprake Dit is eigenbelang een echt nette ndsche deugd De ongeregiighedeu van het vorige ministene worden mei den mantel der liefde liedekt Onwettige uitgaven voor Hutt And eje en voor bn enlandsche ridderorden zijn vergissingen te goeder trouw Het votV is onnoozel de liberalen worden dag aan dag snood üc asterd maar hij d e de bewezen schelmerij der conservatieven bij d n naam noemt IS brutaal en onwelvoegelijk loch gaat een voik slechts te grond door inwendig verderf geen kiachts inspanning geen lu ed zal het volk voor len oniler ang bewaren dat de beginselen verloochent van eerlijkheid regt en menschelijkheid dat den schelm toejuicht en den eerlijken man belastert en zich niet verzet tegen het schromelijkst onregt m zijn naam gepleegd Het IS een gunstig teeken dat de maatschappij gtot nnt van t algemeen hare slem verheft voor haar roemvol werk de velkMehoot en sis hel volk lijdelijk toexiet bg het vetdtr vernielen van dit kloino ni aan t f Kederland zijoe wezentlijkste lanspraak op 7elfstaudigheid CuttcnUnb Londen ll Nov De overeenkomst tusschen Engeland en de Vereenigde Staten tot regeling vjn de bestaande geschillen IS gisteren geteekend Bij art 4 is bepaald dat de internationale commis ie een vorst van eene bevriende mogendheid zal benoemen om als scheidsregter uitspraak te doen Eeiie proclamatie der koningin ia hed n avond gepubliceerd aarbij het parlt nt tegen 10 december wordt bgeengeroepen PanjS 12 Nov In het overzigt van den Monitenr wordt de hoofd ojj va r srieir redevoering roedf gedw Id over de betrekkingen tossehen Frankrjk en Pruisen en de bemiddeling van lord Staniev ten einde tot eene ontwapening te komen Het blad betoont zich ingenomen met dit denkbeeld Berlijn ll Nov De Provincial Correspondenz zegt id een artikel over de staatshuisbouding en den hnancielen toestand van Pruisen dat vau kwaadg inde zijde is beweerd dat de vredespolitiek van Pruisen ontspruit uit financielen nood Het blad beweert dit Pruisen m geen enkel opzigt wo dt belemmerd in de vrijheid van handelen het vleit zich echter dat de vrede zat in stand norden gehouden met bet oog op de politieke en Economische ontwikkeling des lands Weenen ll Nov De Pres=e zegt dat bij de onderhandelingen tot wijziging van verscheidene artikelen uit bet parijscbe verdrag iedere toekenning van uvloed aan eene bijzondere mogendheid op de aangelegenheden m de Donan Vorstendommen buiten gesloten is De wijziging in kwestie heeft ten doel om de sonvereioiteit van de Forte over de Donan Vorstendommen minder illusoir te maken De heer von Beust beeft in de zitting van bet lagerhuis de beschuldiging wederlegd dat hg zich in met vrêdelievenden ziu beeft uitgelaten in de zittmg der militaire commissie De minister zeide dat hij tot ou toe nimmer iet gedaan had wat omi t zou kunnen hebben te weeg Hij betreurde het dat het geschil met Hongarije