Goudsche Courant, zondag 15 november 1868

Per pakje 30 Cent Tegen keel en borstlyden f 68 Donderdag 19 November W 003 GOUDSCHE COURAlïT Het als het voonreffelijksl erkende huismiddel tegen hoesien heeschheul alsmede keelen borstkwalen Dtpots te Gouda bij deu po heker J H BOEES Oudewaler bij T J van VREUMINijEN Schoonhoven bij A WOLFF Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Openbare Verkooping mEDWEHÈUBELElf 1 iAIï la2 H ana van de Verkooping op MAANDAG 16 OVE IBER e k des morgens ten 10 ure in de Nieuwsleeg E n 16 17 VEEMARKT TE SCHIEDAM BLRGLMEESTFK en WETHOLDERS Tan StHIED VM brengen bij deze ter algemefne kenni dat lan te vangen den eersten December aanstaande aldaar Wekelijks op DINGSDAG eeue VEEMARKT zal v orden gehouden op het dtartoe ingerigte I lein achter den St Jokim Doele ScniED M den 10 Xovember l OS Burgemeester en Openbare Verkooping VAN TWEE PERCEELEN gelegen m deu Zuia addinx eenschen Polder binnen de gemeente 7L ID W AD1 1N LLN op Of NSD G den 25 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLEN A R te Zuidftaddinxveen MEnW STSTEEH tot A ering an Togt enz De ondergeteekende heeft de eer bet i geacht pnbliek te verwittigen dat hij van heden zich zal bezig houden met hei leveren en plaitsen vjn GrOHielaStiek BAND of BUIZEN elke alle openingen en nieren van ramen en deuren afsluii tot nering van togt mnatering stof enz Tevens berigt de ondergeteekende d it hij jLNT 3 geïorden van een huis te iniüverdam tot het leveren en plaatsen van massieve en opgelegde PAR QUETVLOEREN van diverse houtsoorten zaamgesteld Daar dezelve machinaal zijn vervaardigd is bij jn staat die tegen de billijkste prij7en te leveren J vnn i oijen M Timmerman te Waddtnxteen Ziet en overtuigft Uü PUIK BESTE EERSTE KWALITEIT AMERIKAANSCHE a 7 50 bij IVE S Cats ischmarkt te GoLDi Openbare Vrijwillige VERKOOPING bij veiling en verhooging op A OENSDAG den 25 N0 EMBER 1 CS en bij afslag en combinatie op OENSr AG den 2 DECEMBER l ins beide d igen des voormiddags ten 10 ure in de herberg GOLDEHAKs a van Twee kapitale BOUWMANSWONINGEN n verder aanbehooren benevens diverse LANDERIJE N groolendeels Wei en HoOlland slaande en gelegen in de gemeente Oouderak te zamen groot p m 67 Bunders b van een HUIS mgengt tot ee woningen alsmede een stuk Boomgaard en Bouwland m dezeKde gemeente c van twee HUIZEN waarvan tu ingerigt tot twee woningen mede aldaar en d van eono partij HOOILAND gelegen in de gemeente Ouderkerk aid IJsut in den polder de Nesse groot ruim 2 Bunders 46 Roeden en zulks in zoodanige percelen als omschreveu zijn in gedrukte boekjes welke op gefrankeerde aanvragen kosteloos te verkrijgen zijn ten kantoren van na te noemen J iotarts9en en aan de adressen in de aingpplakte biljetten vermeld Te aanvaarden de Bouwnajswoningen en aanbehooren den 1 Mei en de daarbij behoorende Landerijen den 1 January 1869 de Huizen letters i en c vermeld den 1 Mei 1869 en het Bouwland letter b bedoeld alsmede het Land letter d vermeld den 22 Fcbruarij 1869 Voorts zullen op den 2 DECEMBER ISSS na afloop van voormelde verkooping nog in het openbaar mn contant geldpotAm verkocht 22 stuks Opgaande WllgenbOOmen staande op het erf van eeue der bouwmansuoningen Nadere informat en zijn te verkrijgen ten kantoren van de Notarissen G J SPEL UT ie Ouderkerk ajd JTstel en tt H J CAMBIER AN NOOfEN te Lopik Brieven franco Ontvangen voor Soep Julienne alsmede allle soorten van ver sche en gedroogde groenten Délicieuse malsche Gember ƒ 4 de pot nieuwe gecon fijte Abncozen 50 et de 5 ons puike nieuïve Kistagnes nieune tafel Rorijnen ijgen Pruimedantrn en Amindelen echte Eiu des Carmca geconcentreerde WaierChocoliid nieuwe Buurbon anille 15 et het stokje A leesch 1 xinct vui Prof Liebig Nieune Scotch en India Pale Me goede geurige en witerhoudeude superieur Congo Thee a ƒ 1 25 de 5 ons HH Logementhouders genieten bij 5 pond 57o korting Appelen Ge eij 50 et per ned pond versche Patts de foies gras en nog 5 diverse soorlen Mie getnifeerd F J Melkert Haven Gojnla MijJi eer de litdacfevi Opgewekt door het artikel ni de Frtm van len 13 11 verscheneo over de voortreffelijke werking van hel ANATHERIN MONDWATER van Dr POPP hetwelk door vele artsen wordt aanbevo len acht ook ik mij verpligt daar ik de voorirefFelijke eigeu ch ippen van het KNVrHEKIN MONÜWMER aan mij zelven heb ondervonden den volgenden open brief aan den Keer Dr J G POPP opeu baar te maken BiNK i Hongaeije Ge trde jivtityenuot Sedert 23 jaren leed ik aan knobbel in de mondholte die dikwijls zfer pijnlijk waren en mij lu het elen en spreken hinderden ik consulteerde vele Artsen en ck Professoren v m de Hoogcoboleu te Pesth en te eeneu en gebruikte de meest ver schillende geneesmiddelen maar zonder eenig goed gevolg sin s ik mij echter bedien van uw teregi hoopgeprezen ANAaHERlN MONDV AlEE ben ik van mijn lijden genee bevrijd en betreur het I slechts van ganscher harte dat ik het me vroeger heb aangewend ik kan het daarom niet nalaten U bij deze openlijk mijnen dank te betuigen en bid U dit mijo I schrijven hetwelk der waarheid volkomen getrouw 13 m het belang van eveneens lijdenden door den druk openbaar te maken Met hoogachting Itö Dtenstmllye Dr LoVINGEB Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn enC blaauvie porseleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilit npoth ïe Leyden bij E Hoordijk te Vtrecht bij F Altena apoth te Amnterdam bij T v Windheim en C verkoophuls Boekdmkkenj van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de mtgave des avonds te 0uitenlanïr LondBn 17 Nov De depêches die heden uit de provmcien ontvangen worden bengten dat de liberalen de meerderheid hebben bij de meeste verkicingen Gisteren zijn 61 leden voor het parlement verkozen zijnde 39 liberalen en 22 conservatieven In 134 kiesdistrictenzal heden de stemming plaits hebben Parijs H Nov De ccrrectionnele regthank heeft GaiUard de vader en Guntin tot 500 fr en Gaillard de zoon tot 150 fr boete benevens eene maand gevangenisstraf veroordeeld Delescluse tot 2000 fr boete en 6 maanden gevangenis Pejrat Challemel en Durat tot 2000 fr boete 16 Nov De Moniteur in een bulletin over de rede vanlord Stanley sprekende zegt dat men dien minister dank verschuldigd Is dat hij alle consideratien heeft doen uitkomen terverzekering van het duurzaam behoud van den europeschenvrede Na vervolgens geconstateerd te hebben dat lord Stanley daaromtrent eene volkomen geruststelling heeft gegeven voorzoover het westen betreft treedt de Moniteur hierbij in eenesnalvse in goedkeurende bewoordingen aangaande hei gedeelteder rede met betrekking tot het oosten olgens de Patrie zijn inbtruetien gezonden aan de procureurs generaal over de gedragslijn te volgen met opzigt totde digbhflen die in het vervolg irschrijvingen voor het monument Raudio mogten openen ledere nieuwe publicatie vaneene lijst zal onmiddellijk in handen der justitie worden gesteld BfcrlijU Ifi Nov De minister van onderwijs heeft zijn ontwerp betreffende het schoolwezen bij de kamer van afgevaardigden ingediend Het is verdeeld in vier afdeelingen waarvin de eerste aangaande de mrigting en het bestuur der volksscholen de belangrijkste is De volgende afdeelingen loopen over den inhoud van het volksonderwijs de schoolpligtigheid en de regeling met betrekking tot aangelegenheden van plaatselijken en confessionelen aard Van eene liberale zijde wordt de opmerking gemaakt dat er tusschen dit onderwerp en de uitgedrukte wenschen der liberale partij geen enkel zoodanig pnnt an aanraking bcatiat zooals men gehoopt hi i binnenland GOLDA 18 November Z M heeft met intrekking van het besluit van 21 oct jl tot havenmeester benoemd bij het Zederikkanaal P A Koorevaar alhier Gisteren heeft de gemeenteraad te s Gravenhage benoemd tot ïeeraar in de geschiedenis aardrijkskunde en de nederlandsche taal bij de hoogere burgerschool akHar AI S de Grave kandidaat in de letteren te NoordwijL In de zaturdag gehouden zitting van de tweede kimer was aan de orde het opmaken eener nomin itie vin 5 personen ter Tervnlling der vacature in den hoogen raad veroorzaakt door het eervol ontslag van jhr Melort Gekozen werden 1 mr J J van Meerbeke raadsheer in het provinciaal geregtshof van Noord Holland 20 mr C D isser raadsheer m hetzelfde hof 3 mr H E C van Kerkhol regier in de arroudissements regtbank te Zwolle 4 mr E F B Coninck llefsting regter in de regtbank te Lejden 5 mr A A de Pinto referendaris bij het departement van justitie allen na verschillende stemmingen en met eene meerderheid van twee stemiLen tegen mr A F Luybeu ond minister van r k eeredienst Jn de zitting van de tweede kaner der staten generaal van maandag werd de behandeling der aan de orde gestelde wetsontwerpen door een incident voorafzegaan dat tot zeer langdurige beraadslagingen aanleiding gaf en gelegen as m de bewering van den heer Taets van Amerongen dnt de eerste kandidaat op de voordrigt aan den koning voor de benoeming van een lid oor den hoogen raad de heer mr J J v Meer De pnj der Advertentien van een tot zet regels met inbegrip ran het zegel u SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent BiiitengeKone Utters worden berekend naar plaatsruimte beke nog geen 10 j aren gepromoveerd was zoo als door art 12 der regterlijke organisatie gevorderd wordt om tot die betrekking te worden toegelaten In den loop der discussie die liep over bet in deze te nemen besluit id verband met eenige voorstellen tot dit einde aan het oordeel der kamer onderworpen toonde de heer Koorders uit den jaargang 5 59 van de jiunales Academici aan dat de hr Meerbeke op 21 jan 1859 was gepromoveerd en dus nog niet het radikaai bezat o benoemd te worden en maakte hierdoor een einde aan de discussie of de bewering van den heer Taets kon aangenomen vorden Ten slotte besloot de kamer met 30 tegen 27 st op voorstel van den heer DuUert over deze zaak geen besimt te nemen dan nadat de onderwerpen voor de publieke vergadering aan de orde gesteld zoudec zj i afgedaan Daartoe werd overgegaan en verschillende wetsontwerpen aangenomen waaronder dit tot onteigening van percelen voor de verbreeding van het kettingstraatje te sHage tot wijziging van hoofdst VIII staatsbegrooling 1S6S Voorzieningei wegens den brand te Amersioort op 7 sept 11 In de zitting van gisteren was aan de orde het wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk II der begrootingJvoor lati7 decoratien De heer Insiuger had het voorloopig verslag over ait ontwerp met leedwezen gelezen omdat het een blaam w lerp op de vorige regering en eei e doorloopende beschuldiging harer daden inhield Het griefde hem dat znlk een stuk van de kamer was uitgegaan De hr Pgnappei heohtteweinig waarde aan dit en m het algemeen aan ade voorloopige verslagen Ztj drnkken niet het gevoelen der ksiner o t omdat de commissie van rapporteurs n den regel niet scherp hoort en om meer redenen De hh van Nispeo de Bra a Kops Storm Tan s Gravesande Godcfroi en Fokker kwaoiea op tegen de insinuerende uitdrukking van dea vongen spr dat hij weinig waarde hechtte aan de voorloop ge verslagen omdat de commissie van i pporteurs rUiet scherp boort De bceren Godefi oi en Sto m wenachten zelfs dat de spr deze woorden zon terugnemen of amende honorable doen De hr Pijnappel betoogde daarop dat de zaak op misverstard berustte Zija hoofdbezwaar was eigentlijk gerigt tegen het reglement van orde en wat de uitdrukking nuiei scherp hooren betrof was zijne interpretatie dat dit hierop sloeg dat de argumenten met altijd juts in hnnne portee werden gevat Onderscheidene leden voerden nog over dit incident het woord Verder liepen de beraadslagingen over het wets oiitwerp zelf lu verband met de handelwijze der vorige regering Ee uge leden bestreden het andere verdedigden het in vereeniging met den minister van financiën terwijl inmiddels verschillende incidenten van meer persoonlijken aard plaats vonden De hh Iransen v d Putte en Begram beweerden door den heer van Bosse niet volledig te z jn ingelicht De eerste stelde ah motie voor de beraad slagingen te schorsen en van den minister van financiën tever oeken overlegging van stukken ten einde licht in deze z ak te verkrijgen De heer van Boss verklaarile zich daartoe bereid De motie werd met 52 tegen 15 stemmen aangenomen ervolgens werden goedgekeurd eenige begrootiogs wijzigiogeiv en begrootiiigsinngtiugen Men meldt uit s Gravenhage dd 13 Dov Dr J C Zaalberg aanvaardde heden m het morgeafivr ia de A illemskerk voor een zeer talrijke schaal op Bienw zija dienst eik in de gemeente v aartoe ZEerw tot tekst gekozen had Lw koningrijk kome la eene sierlijke rede schetste de redenaar deu omvang vin de zware taak die hem te wachten stond daarbij in het licht stellende dat zijne zegepraal niet was een persoonlijk feit maar eene vrijmaking van het denken op kerkelijk gebied Op de vraas of zijne wederoptreding zon zijn vrede of stnjd natwoor ule de reiieuaa met het voorbeeld van Jezus die in woede de wissetaars uit den tempel dreef maar acht genoeg was oui Ie duiven daaruit te dragi n Dat het zgns ondanks niet sehrel vrede zijn zou toonde de spreker aan door voorlezing van eene ifkondiging die hu 10 last des kerkeraads geroepen werd ter kennis JIK f