Goudsche Courant, zondag 29 november 1868

ontvreemd en Jen voU en lcn ochtcnil van een uitcbager elo t die daarop 2iü fl had gegeven lUt luodo boek dat iii Ji Pesther ddegvtle ia gezonden B ireekt over alles maar seen woord over de verhoodm tusbchen Ootcnnik en Irankrijk Men vLiiviiht vou liismarck 2 dec terug te Berlijn Te s Hage i cm vluct ij iosels waargenomen van het noordtn trekkende naar het zuidivtstcu Jlui bengt uit boinbav dit een bloedige vL Uljg tnsschen Miue ih en Khial Rahnna hetft plaal = ebad de laatkti is geslagen en up de vlugt gedreven De upstandehn eii nn Cuba hebben in grooten getale gekapituleerd Te llosola is leu opstand uitgebarsten tegen Guttierez De deensche ministfr van oorlog yat het buitenland bereuen De verkiezing der geuiceuti be tnreii i n Spjnje uitgesteld van X tot 18 dec Ie Gnzerat zijn jl ODIl personen lan ekomen die de liou erdistncten ontvlngten Ie nani ae heersetil opgewondenheid ten gevolde van den bon eener katoen piiinenj De argenlljnsche lonfcedcratie heeft besloten baar a odeel IJOSOtr n den afkoop van de scheldetul te betalen üc dagbladvcnol ing duurt net o iverraimlerde hevigheid vuoit in Viankujk De manifcbtatieu nemen toe in bpanje ïrccnwieh zal de eer hebben in bet parlement vertegenwoordigd te worden door Gladstone Marktberigten Gouda 26 Nov De rankt verkeerde weder ii H anwe etemmmg Tirwe Poolsche per 400 kilo ƒ CO i 50 lloode kl ƒ 335 Zeeuwsche per mud ƒ lü a 11 20 Rogge 7 ba S75 Ger t 6 25 i 7 S0 H er 1 a 5 50 Boekweit Fransche per 2100 lilo 2ÏO a ƒ 830 Xoordbr ƒ 250 a ƒ 270 Bruine boenen ƒ 18 i 13 75 De nan voer ter veemarkt was zeer aanzienlijk en alleloorten vooral het vette vee werden tot hooge prijzen vloverkocht gehjk mede het geval was met de schapen waren weinig vett varkens aangevoerd meestal ligte die 25 29 c vlug van de hand gingen Kia aangevoerd Sb pnrtijen 25 a ƒ 32 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 4S tt eiboter 1 20 a ƒ I 2S Burgerlijke Stand GOUD GLBoutN 24 Nq Antbonins roeras Man ondera J P A Kaster en H van der Werf 2j Pieteniella ouders au Eijk en J Feanet Johanna ouders M Tinbergen en H Jonpkc n Catbarioa onder J Wüson en A E N oriningboiis 2G Catbarma ouders H Neef en C C OvtliliUE 21 Nov P Stljnis wed aQ ijoa 70 j r ABVERTENTIEN f BcAA van JOHANN HOFF te Berlijn STUKJES van IT 2 35 50 en 75 CENTS Door het seregeld gebruik dezer Zeepen v ort t de huid rezuiverd van al c ooreiiihedeii als da xuw wormpje zomersproeten vlechten huidspikkels enz enz Ze eiSj ieD en verfraaijen de huid niakeu hnr zacht als tluvesl en 200 nit sis alb ist en ijn daarom oor Pimes ee 1 onsc iatbaar hulpmiddel by het ilet Ook negens de voordeehgheid m het gebruik verdienen tie e Zee en bij oiuler a iübevehng DB M A LZ PoM A DE in flacons van 70 et en ƒ 1 dient ter conservatie der huid van het ooid verwijdert de lastige schilfer en bevoruert den haargroei Steetls verkrijgbaar te GoiDV bij T C vv REÜMI GZN en Wed A C SCHOUrCN te Woebden bij lU NRl J iv de Bt lG Alle soliede Winkelier kappers e c kunnen de Malz Zeepen en Pomade in verkoop krijgen en genieten ruim rabat Aanvragen ra 10 ain het Ceiitraal Dt pöt te Weenen 2 i Vov A en heeft redrii te vermoeden dit de diseu iP o tr de legernet in net hui der heeren Ipchts eeiip i img al uuren en dat de net tn bloc at worden aaugriiomen in de l rc se ordt uit Konstantinopel bengt dat de divan besloten heeft de wis=eling van schrifturen met de rumeen che regering uiet voort te zetien imar dit de grootvizier leh 1 Qgni lals met een byzonderen orief tot den Madrid j ov Imparnal n op het be taan van zekere jriniie mirtoe men m t geheiir erkznm is en nelke het 1 il ne Lhrijft aan de republikeinsche propiguula Het maant de vuurstmdera n de democratiacl e momrchie aan om hunne werkeloosheid vaarwel ie e jen t n i m hunne ijde eeue benegng uii die lei lepuhiikeiu c hc over te stellen De m chrijvingen voor de leenmg nemen thans zeer toe Er IS reeds oor l y t milliueu reilen inge clire tii O tnncnland GOLDV Jb November In de itimg van de tweede kamer van woenslag werden de algeineene berawUlagingen over de staatsbegiooliiigïoor l t J voortgezet l e mmia ervin finai eien beiiitwuorddeondercheidene spreker L e h mJei ngeu van het mmi tiiie hadden getoond iii welke ngting het wilde arbeidiii De koloniale dicub ie h ld eene bepa ikle ngting ningeduul en ileïoordri t tot afsehaHing van bet dagblidzegel toonde ook ilt rifftin van liet kabinet aan Oroote maatregelen an fii mcielen aard had de rcgerii g nog niei genomen maar men moestook wichten tot dit de tijd daar w 3 om maatregelm te nemen ie gelc ener tijil zouden zij worden voorgedrigm Dathij thuis al er lu buidelen dan toen bij lid der karaei was kjn de iiui Ier met toegeven sedert meer dan JU jaren h idhij bij eike ge egeuheid gewaarschuwd tegen updrijving deruUgiven ock dan wanneer politieke geloofigenooten aan hetbewin l waren Hervorming van het belastingsielbel wts ten oord vTn grooie beteekei is men kon niet aantoonei dathij vroeger op eene algeheele afachaftiiig vin het bel istings iseihad aaugedroii ien Hij was steeds een voorstander van herziening en partiele verbetering Hij ou geeiie al ienieene herzieiun voordragen want dat was een onderwerp dat nog meerdan de choolkwe iie en de koloniale kwestie vatbaar was om igitaiie op te wekken oorlf moest gaan het bepalen van hetitehel dal ten op igte van denoloniile bijdrage moest gevolgd orden en het onderzoek of die bijdrige toereikend zou zijnom het ver chil tusstbeu de genone uitgaven en inkomsten a lUte vullen De minister van binoenl zaken voelde het woordom het beweren van d n heer Bichon te wederleggen dit Jerpnennor m de choo kwe tie niet consciencieus zou te werkgian ook beantwoordde hij den hter van Ku k ten op igtevnn ie werking der af chaffing van de pi accijn tn De heerKoorilers stond uitvoerig stil bij het optreden van dit kabinettn dit van der mini ler van finincien in het bijzonder W mneer dit abmet meende hij tot juuij nog aan het beivindluogt blijven dan zou de strijd bij de stembus nog verwoederen verblinder zijU dan na de jongste kamer ontbindingeu Daarnabehandelde hij nog de financiële kwestie om te betoogen datde tegenwoordige begrootiug alieeu sloot op het papier Nadatde minister van finane en den heer Koorders omtrent het tinanCiele punt bad beantwoord werd dat punt nog besproken doorden heer Kochussen Deze kon o a het ilenkbeeld door denLeer van Lusac s e I vuorgestam dat Nederland oiiafh mkelijk moP t non en gemaikt van de mdische bijdragen niet r menmet de if Lhaffiiiff der zegelbtl istin Die afschafüng achttehij met noodzakelijk veel noodzakelijker wis de afschaffingvan het ge i igt De heer Insiuger sprik over de radicile rigtmg der regering Hij had wel eens 111 het buitenland gehoord gij Isederlanders z jt zondei inge lieden m nr drie iken zijn er waaraan sij niet raken mo s de godsdienst de heurs en de gehechtheid lan het hui van Oranje bpreker meende dat bij de ministers gemis ain die drie zaken bestond De voorzitter verzocht hem zijne uitdrukkingen te matigen waarop ne spreker voortgaande o a de bewering uitte dat aan het hoofd der lagere school geplaatst waren erkende godloochenaars Toen zeide de voorz tier dat hij genoodzaakt zou zijn hem het woord te ontnemen indien hij op die wijze voortging De heer Insmger bepaalde zich daarop tot eeuige financiële beschouwingen waarbij by van een gerucht sprak hem medegedeeld dat de regering in bet zuiden des lands ambten ireii zou willen bezigen om op de verkiezinfn te werken Hij geloofde dat niet maar deelde het alleen mede ora dei mini ter v 111 binnenl zaken gelegenheid te geven hel tegen te spreken Nadat nog de bh PKBappel Hejdenrvck het wooid hadden gevoerd verkUarde de heer Insmger dat hij in het eer te i eel zijner rede eene verkeerde uitdrukking had geliezigd die hij lerug nara Hei andere punt de iniuKter iid hem verzocht de beschuldioin te constateren berustte slechts op eeue vertrouwelyke mededee ling welke hij niet kon schenden Daarna werden de alge meene beraadslagingen gesloten en hoofdsl I met algemeeiie stemmen aangenomen In de zitting var donderdag was aan de orde hoofist II hooge colleaieii van stait en bet kabinet des koniiigsj verschillende afdeelingen iriven slechts tot enkele opmerkmoeuaanleiding Bij afd 4 werti een amendeintnt v ui den heerDam om bet artikel waarbij het tnctemeiit van een aitjiiuctcommies biJ den raad v m stite vv i ï verhoog met JüO tevermiiidereu verworpen met 44 lei en 20 stemmen Het hoofd stuk werd met dge jieene stemmen aaiipenoraen ei volgenswerd een aanvaiiï gemaakt met de algemeene beraadslagingenover hoofist lil buitenl ken De hr v Wassenaer Calw ck stelde de optredmg van den minister van buitenl zakenm he d iglicht v in de politieke strekking van dit k ibmet be sprik de startkunde met betrekking tot het handhaven onzeronzijdigheid en deed ten slotte eenige vragen met betrekkini tol het njnvaait tr ictaat en onze diplomatie De heer v Voorthii zen besprak de geruchten omtrent eene alliantie met Franktij v Hij nenschte dat de minister dio thans nog eens zoulugenstrallen om voor goed den bodem in te slaan aan hetuiislrcoijen v m verziiisels die well gt met vrij van bedoelingen v culen veisprtul De heer Hejdenrjok stelde een onbegieiis i veiiroiiwer in de poli iek tot tlu ver door den ministergevül d die ouk de zijue was Voorts vroeg hij eenige mlichtingm over de legten van nederlaiidsche ingezetenen opsommige beurzenstichtii gen wier zetel van beheer in Belgiëgeveligd as en be oogde de wenscheiijkheid tot het sluitenvan een handeNiraclaat met den noord duitschen bond Deministei van buitenl zaken beantwoordde de verschillende prekers en nda op de vraag vin den heer van A oorthu zen datdie gduchteii ut mededeelmgen volkomen bezijden de waarbeid v ireii In de zitting van gisteren zijn de discussien over hethooldt buitenl ziken voortgezet Zij werden schier geheelHestce 1 a UI de behandeling van de twee bekende amendementen 1 van den heer de Casembroot om nu de handelarenop Japan schadevergceding vroegen voor galeden verliezen ookaan de nagel ilen betrekkingen der zeelieden die bij deze gelegenheid gewond of gesneuveld waren ook eenige tegemoetkoming te verschaffen en 2 dat van de heeren Pijnappel iruh en Iiej denrijek om op grond van billijkheid ain Jehanilelaren op Japan eenige tegemoetkoming te verleei er voorde nuor hen gleden schade tijdens de 001 logs ve iv ikkelingej 111 l bü 04 De discussien daarover waren ook uit een politiek commercieel oogpun net van behng ontbloot De slotsom 13 geweest dit de r Lcrderheid noch liet regt noch zelfs de billijkheid scheen te kunnen erkenren vin schadeveigoeding zood it het amendement C isembroot Cschoon van andere strekking dan de reclame der handelaren werd verworpen met 4j tegen l i en het andeie amendement met 5J tegen llslemnienlen slu te werd het geheel hoofdstuk buitenl zaken aangenomen met bS tegen i stemmen Daarna zijn de algemeene discussien geopend over het hoofdstuk justitie waarbij de vooruaamste punten nopens regtswezen regterlijke organisatie trnfiegtspleging en afschaffing van de doodstraf ter sprakekwamen Gemengde Berigten Sedert i ov 1S67 hcLft de p vOop der geestelijke goederen aao de italiaausthe schatkist op tbngt bijua 70 milhoen aD sept 1862 tot sept ISbl hebben lu Piigelanden all s nageDOCg eea miUioen personen teregt esfaan oor diockcu ciiap oq Bismarck zou het lejzer ainzienlijk i tn nikiimpcn De spaansche leening heeft voorloopig vooizieu m ue behoeften aa de schatkist Grant laat alle sollicitatie biieïtii vei branden Te I emberg i de bende ontdekt die sedert lang door poolsche eniigrantcu te Paiijs val che roosische roebelscheincn in omloop braet ic Ihrhngeo is ttu engeUth kapitein beboet voor ƒ 200 000 omdat hij zelf de z pels ligtte van door hem geladen suiker Ie Mala heeft eene nanife tatie van 15 000 personen plaats gehad ter gunste dtr republiek De burgtroorlog dnnrt voort in Jap n Di=raeli begiet te denken aan verhuizen Te Breinen heeft eene commissie lu w J i jaren tijds een strafwetboek outïvorpeu Eene kleine bende Carlisten b vei schenen inden omtrek van Burgos Op de jaarmarkt te Kilbretaiinö het graafsthnp Cork ziji bij de kiezerstwisten politiedienaren en onrustst kers doodgeschoten ooitdurend komen aardbevingen oor op de kostefl van Peru en Chili Ie New Orleaus maakt men zich eereed om eu opstand op Cuba te hulp te komen Dingsdns hrhben ernstige oogerepeldbedtn plaats gehad te Blaenoron en Moomontsbire De roexicaaosche troepen onder tscobedo zijn door de opstandeiingeo onder Vargas geslagen Ulne d g ziju te Kome twee tTS S v5o Sö 3o MJ o feyDuvs s B atll H 25JARIGE gJI P H BERLIJN UI 8l en 1 lp A J GERRETSEX j SS § Hunne dankbaie kinderen i jt gp GocDt 28 November 1868 ja 3Ï jgj l T a c 5 Si g cO Na een smartvol lijden overleedheden onze geliefde Vader en BehuwdvaderdeHeer ABRKIUM HUSSELSON diep betreurd door zijne bedroefde kinderen l ii aller naa i P Q HUSSELSOX GoLDi 27 ISov 1868 De Heer en Mevrouw MONTUN betuigen bij dezen hunnen opregten dank voor de vele bewijzen van deelnemng ter gelegenheid van liet overlijden hunner Dochter ondervonden oor de vele blijken van belangs elling en deelneming betoond zoo gedurende de ziekte als bij het overlijden van onzen geliefden Zoon CORNELIS ANTIIONIE betuigen wij door deze onzen bartelijken dank GoLDv F C MN ZEULEN 25 Nov 186S T MEINIÏ GER Openbare Vrijwillige VERKOOPIBfG van p m 5 BUNDERS Xj Ji 1ST JD in ée ne zitting op WOENSDAG den 9 DECEMBER 1868 des voormiddags ten 10 ure m de Herberg GoLUERiB 3 Weitaben te Gouderok ïe aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 2 Febtuarij 1869 Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPKlJlJT te Ouderkerk a i Utsel Brieven franco KLOHPENMAKERS genegen zijnde naar Jlmlaiid te vertrekI ken om aldaar legen goed en vast loon j in eene fabriek werkzaam te zijr kunI nen daarover nadere inlichtingen bekomen bij P DE GRAUW Pz Oranjestraat uo ven bet Kantoor van den W sterachout te Jtotterdam g Alleen ongehuwde heden kuu nen geplaatst worden SoHROEFSTOOMBOOT Volharding n 3 Leiden Gouda v v I1I1 MSI REGEL aanvangende den 1 DIX LMBER Van LeiClen Maandag Dinsdag en Woensdag voormiddag 8 uur Donderdag voorm 51 j uur A rijdag Toorm 5Vj uur en nam 1 2 uur Zaterd g nam il uor Van Gouda Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag nam 2 uur rijdag voorm 9 40 uur Zaterdag voorm 51 4 uur en nam iVs PE DIRECTIE IIEILZAtU HiUDEL VOOR KINDEREN De laar versterkende en Haar o iiwikkelende OUD CARTAGENA S BERGPLANTENOLIE is een zeer heilzaam middel om te gebruiken bij Kinderen het bevordert den groei van het Haarbij uitnemendheid en hou it het tevens in stand W it ziet men ook met vele menschen die ten gevolge van in hanne jeugd Hoofdk lieren te hebben gehad kaïe plekken op het hoofd hebben door het gebruik dezer Haarolie doet men weder nieuwe nortelen ontkiemen en men knjgt een fermen Haarbol Wie zich soms op een jeugdigen leeftijd schaamt voor een kaal hoofd hoc cl buiten zijne schuld kan het voorkomen door het gebruik dezer HAAROUE J = 5 = f F elije erkrijgbaar is gesteld bij BEEET ELT te Delft aan het Hoofddepot en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER i errfarn We=teH gestraat A EEIJN KD Oostpoort C WILHELilUö te Wutrda PRINS I ZereHliutze X P RFS Gormehem 3 3 GROENHCtZEN Vtreekt F L MN DETH Dordrecht E i mee bekende depots in ons $