Goudsche Courant, donderdag 24 december 1868

üit li ssabi 1 norilt gemold dit op 17 dezer de minister▼ in fiudncien eu ad uuenm lau buileul ziken de sl atsraadC Bento da Silva zgu outslig heeft ingediend en dat destaatsraad S Lopes Calheiros minister van openbare werkenenz met de portefeuille van financiën en de maikies de Sida Bandeira president van den ministerraad en minister vauoorlog met die van buiten Undsohe zaken tijdelijk zijn belast PsrijS 20 Dec De Moniteur zegt zooals ij gisteren deden vermoeiien schijnt het incident betreffende de Ênosis op vreedzame wijze te zulieu eindigen De grootc mo idheden gaan in gemeenschappelijk ove leg voort om m verzoenenden zin werkzaam te zijn De Temps heldert het gerucht betreffende de nota vanprins Gortchakoff op door te melden dat er een ondernoudheeft plaats gehad van prins Talleyrand fransch gezant tePitersburg met den eersten Euslands minister zou dengezant gezegd hebben Indien Tnrkije zoo exigeant is omdathet reden meent te hebben te gelooven dat het door de groote mogendheden uonlt ondersteund dan zou Kusland regt hebben zich meer gereserieeril te toonen bj de gemeeu=chappelijkestappen tot 21 Dec De keizer heeft gisteren den griekachen gezantten gehoore ontvangen die zijne geloofsbrieven heeft ingediend Bij decreet van 19 dezer ziju de algemeene raden tegen 11 januirij bijSengeroepeu De ui slag der verkiezing in het depart de la Manche 13 ai5 lolgt Litgebtag 9 172 stemmen Daarvan verkregende ofliciele kandidaten Auvraj en Jvergorlay successievelijk 14 192 en 3 b62 en de kandidaten der oppositie Lenoell 6 293 en loubert 4 943 stemmen Er zal eene herstemming plaatshebbeu Berlijn 19 Dee Ilet hms der afgevaarJigden heeft bij de beraad l lollig o er de begrooting bij de behandeling van het hoofdtik der indirecte belastmgeu met 154 tegen 134 st in eernil van het verzet der regering een voorstel van Luwe aangenomen dat vóór Ibiü een wetsontwerp al inged end worden tot opliefüi g vin de belasting op het gemaal en het geslagt en lervanging daarvan door en klissen behsting an ders gezegd een inkomstenbelasting volgens kh ificatie der coutriouabelen De pre ident der kamer heeft get mstateerd dat het onmogelijk nas de begrooting af te doen vuor het begin van het volgende jiar De minister van financiën heetl daarop tegen de volgende zitt ng wetsvoorstellen aangekondigd tot verlenging van den termijn der begrooting van het loopende jaar Het huis i verdaagd lot 7 januarij Madrid 21 Dec Bg ministerieel besluit is aan de mu niripaliteit en provmci le besturen de verpligtiug opgelegd om hunne bij de dcp 5ito kas gedeponeerde fondsen binnen 30 digen te couve teren lu schatkistbons De Gaceta roiakt melding van e nige onbelangrijke onlusten bij gelegenheid der verkic iiigen m eenige kleine dorpen behoorende ouder Burgos Malaga en Alicante De Lstandarte deelt eene c irlistiscuc brochure me Ie diete Pirijs is gedrukt eii eindig met leve de katholieke eenheid en de vrijbetd van let viderland Ook is openbaar gem lakt een beroep op de pa ui cae mililairen en bemanningder vloot ter gunste van ilou Carlos De I apa tial refuteertten krachtigste de e stukkoi Alen verzekert üat d verkiezing te Cadix is geschorst doordien de voorbereidende documenten voor de verkiezingtijdeis de liatste onlusten vernield zijn AtbenG 5 D l e man er heeft aan de kamer overgelegd de diplora itiekc correspondentie betreffende het geschil me Turkije Konstantmopel 20 Dec De gneksche ge ant ontving op 1 dezer zijne pissen f ijkingen van het bevel dat alle mannelijk grieksche onderdanen binnen 14 dagen Turkije moeten verlaten biijven aan de porte overgelaten De por e heeft de handelingen van Hobbart Pacha voorSvra poedgeketru Di gezanten van Engeland Frankrijk enOostenrijk hebuen het verzoek door den riekschen gezant Dehannio by ji n vertrek tot hen gerigt om de belangen dernitgeupzen jrieken onder hunn bescherming te nemen van dehand gewezen ötnnenlanii GOLDt 23 December Z M heeft bij de dd schutterij alhier benoemd ot kaptem D D I van Goor thms 1 luitenant tot 1 luitenanteffecLief a i Prince l luitenant a la sui e en op zijn erzoe eervol onl hg vreleenu na B vm Galen kaplem m tvergui lung om de uniform ie moge blyven dragen Gii eren avond nerd alhier de genoiie n ii ter vergade ring van het dep Goudi der maatschippij Tot nut van t algemeen gehouden In jaren had men lo die vc gaderlng geheel overigens aan I uishoudelijke belangen gewijd geene zoo talrijk op kom van leden aanschouwd Alle betrekkingen schier der burgerlijke matschippij waren er vertegenwoordigd Geen wonder want het gold ditmaal den hechtsten en zekersten grondslag van bet maatschappelijk leven het openbare onderwijs Naar aanleiding van de bekende circulaire van hoofdbestuur ders aan de orde gesteld werd er met warmte van verschillende kanten aan de daarover gevoerde diseussien deelgenomen Versohi lende maatregelen verden er te deztr zake beraamd en enkele besluiten genomen Alvorens hiertoe echter over te gaan werd de vraag door den tijdelijken voorzitter ds J V Haverkamp Begeminn gesteld en den aanwezigen voorgelegd Zijt gij een voorstander der wet op he onderwijs van 1857 door allen zender onderscheid als uit één mond toestemmend beantwoord Aangiande den toestand der burger avondschool alhier m 1868 december ontvangen wij de volgende gunstige mededeelingen Iii september 1866 werden voor de burger avondsohod ingeschreven 11 nieuwe leernngen In scp ember 1 67 15 nieuwe leerlingen In september 1868 53 nieuwe leerlingen van welke 11 om onvoldoende kennis werden afgewezen In den w nter bü 67 werden de Us en gevolgd door 71 leerlingen in 67 6s door G9 leerlingen in december 1868 door 94 leerlingen Ten be i e dit het doel der inrigting begrepen wordt door de maitsch ippelijke klasse wiarvoor zy be temd is deelen wij de volgende opgaven mede van het beroep der leerlingen of van dat der ouders van die leerlingen die nog geen beroep gekozen hebhen Beroep der leerlingen 1 Timmerlieden schrijnwerkers enz 34 2 Smeden koperslagers 3 3 Steenhouwers netselaars 2 4 Siukidoors goudsmeden graveurs 3 5 Schilders verlakkers H IjO mb elite et onder de voorgainde begrepen 8 7 KwecKelingen kantoorbedienden klerken 3 Totaal 64 Beroep van de ouders der leerlmfen die nog geen beroef gekozen hebben 1 A nbachtsheden 17 2 T nkeliera S 3 Ambtenaren onderwijzers militairen 6 40 Zondei beroep of de moeder weduwe 4 Totaal II R IJ vernemen dat het best lur der 1 derijkerskame vande opbrengst der voorstelling van maandag jl op aanstaandendonderdag 24 dec en iii den loop der volgende maand eenebedeeling zal houden van brood bij den bikker Groenendaalop de Gouwe Bij kon beslnit van den 16 lezer zijn met ingang van 1 jan 1869 ter vervanging van de op 31 dec e k aftredendeen met herkiesbare leden van d3 geneeskundige raden nieuweled n dier raden benoemd voor Zuid holland de hh d A M Ballot te Eotterdm d H J Lulofs te Hirdinxveld d G H van Vollenhoven te Rotterdam J Broeksmit heelmeester te Eozenburg A van Seherpenzeel apotheker te Schoonhoven ro H J Burger advocaat te Rotterdam Tot plaatsvervangende leden van den geneeskundigen raad m Zuid Hollandz jn benoem do hh d J C G Evers hoogleeraar te Leyden d P M llebs te s Gravenhage d C J Snijders te sGravesande d C J VaiUant j e Schiedam P J Uaaxman apotheker te Küiterdam G J Jacobson ond apotheker te Schiedam m J L de Bruyn Kops te s Gravenhage en tot secretaris van dien aad de heer d C P Pons Koolhaas te s Gravenhage De minister van financiën heeft geantwoord op het voorloopig verslig der tweede kamer ten aanzien der ontiverpentot afschaffing vm het egelregt op de gedrukte stukken en deadvertentien in de nieuwspapieren Daamit blijkt dat de regering hare voorstellen tot afschaffing van een en ander volhoud en ten de e niet hilverwege wenscht te blijven stilstaan Zij trekt echter in de voorgestelde Eequivalenten 1 tot verhooging der belasting op den verkoop in het klein van tabaken sterke dranken en 2 tot verhooging vin het invoerregtop thee Daarentegen zil het voorstel worden gedaan om inovereenslemraiiig met het denkbeeld in alle afdeelingen dertweede kamer voorgestaan den accijns op Ie sterke drankenmet ƒ 3 per vat te veihoogen waaruit een ruim Equivalent oor de afsch fflng van het zegel z l verkre e worden en dns de aanvinkelijk voorgestelde Ee ui aente kunnen vervUle Het tijdstip van ing ing der wet s opengelaten om het bij de berndslagingen in de tweede k raer nader m te vullen Nair aanleiding van het bovenstaande is bij de kamer een ets ontwerp ingekomen aaruij de aecij s per vit gedistiUeer 1 id 50 pCt sterkte van ƒ oU op ƒ 53 wordt gebragt De leden vin de eerste kimer der st ten cncrail ijn ervergadering bijeengeroepen tegen mamdag 28 dezer des voormiddags ten 11 ore In de zitting der tv eede kamer van zaturdag ziin dealgera beraadsl gingen over het hoofdstuk rinancien vervul dDe hr Guijt ontwikke de sommige bedenkingen van a lm mstraUeven aard De heer vm de Putte vute het woord op te ren desprekers die gisteren het politiek beleid van den ministe r hadden besproken iMen poogde met den munster ir de leidingvan zijn departement m lar wel in hem te treffen het kabineten alzoo wantrouwen uit te lokken De hh Haffmans Rochussen en van jpe teui zouden tot hun lu l e en tegen debegrooting stemmen op bet pofren vm deu minister om denederiindsche geldmiildeleu v ui de mdische biten afhankelijkte miken De heer de Bosch Kemper achtte het onraad laradeze begrootuig te erwerpeu om reienen diarbuuen gelegenen om ministeriele veranderingen te verkrijgen die eene uitteerende ziekte voor het land waren De heer Vi van Goltslein verklaarde daarna dat mets verder van hem af was danhet ministerie in den heer vin Bosae te treffen De ministervan 6iian icn verdedigde zich alsuu tegen Je talrijke verwijtennopens zijn polnieke gedragslijn en de bedenkingen op zijnfinancieel beleid Eindelijk voerden nog het woord de hh vanVoorthuysen de minister vau Naimen Ruthussen Pijnappel Bergmiun en van Voorthujsen De algeraeeue beschouwingenwerden gesloten en daarn i de artikelen bijna zonder aanmerkingen goedgekeurd Het hoofüstuK werd vervoigei aangenomen met 41 tegen 27 stemmen In de zitting van maandag zijn de algemeene beraadslagingen over hoofdstuk I kolomen a invingen De heer Nierslrasz schetste den oestaud van Indie in ichteruitgaanden zin Hij vreesde onbe ekenbire gevolgen vvaaiieer men den te genwoordigen weg vpn regeren bleef bewandelen De heer Thorbecke betoog Ie dat meer lu Iiidie minde in Nederland moest geregeerd worden ledere hervorming moest uit een Indische kiem voortvloeijen en de Indische hoofden moesten meerder aandeel erlangen in hei bestuur van Indic Hij drong ten slotte aan op de spoedige indiening van het bestuur van hel w o regeleni e de voorw airden van de uitgilte v lu gronden n erfpacht De heer Hiffmins behandelde de regeling der financiële betrekkingtn tusschen het moederlind en In lie De heer VV van GoUste n maakte eenige algemeene opmerkingen over het beleid en de inzigten van den mm v kolomen om trent het bestuur van In lie waarvan de slotsom was dat hij constateerde dat het doel van den minister ook het zijne nas n 1 stabiliteit voor Indie hij zou daarom voor de begrooting stemmen De heer van Sjpesteju moest tot zijn leed ve eu den minister bestrjden Hoe ougiirne hy du ook deed had hij niet den moeo den muiisler te steunen c ie een weg volgde ten verderve van INederlaiid en Indie De heer Rochussen beantwoordde den heer Ihorbecke De heer van der Hucht besprak de regeling der vorstenianden op Java De hec de Brauw verklaarde voorloopig te zuUeu afwachten totdat hij deu minister zal hebben gehoord In eene des avonds gehouuen zittii s heeft de kiiner een aantal aan de orde zijnde kleine wetsontwerpen behui deld en meerendeels aangenomen In de zitting van gisteren zijn de beraidbiagmgen over hoofdst IX voorlge el De mm ter van kolomen beantwoord de in eene redevoering die rnim twee uren de vergadering bezig hield eerstens de verschillende sprekers van gisteren wijdde ver olgens uit over de algemeene punten in zijue ngtin in het algemeen om ten slotte bij de sprekers stil te staan die de vaste bjdrage hadden besproken De minister was van oordeel dat omtrent Indie overdrijving heer chte zoowel ter refter al ter linkerzijde der k imer dit di inmenging der staten generaal in den laatsten tijd verder w s gedreven dan het behoorde en dat het overigens te wenschen wire dat er toenadering kwam tusschen de punten wnroier het ver ohil van Indie s her orm g 1 p Hij was voor self government mdien dairmede bedoeld werd onnoodige inmenging van den minister en de staten ge raal behandelde vervolgeus de suiker en koffijcultuur den tegen oordigen toestand van de euroneesch indische maatschappij het grondbezit en de verschillende punten van de belangrijke rede van den heer Thorbecke waarmede hij het in hoofdzaak eens was Voorts stond de minister stil bij de quaestie van de vaste bjdtage Die red verd door onderscheidene leden beantwoord Diarna werden de algemeene ueraadslagingen geslo en en de artikelen behandeld wairbj iju i mgeroerd quiestien omtrent de kolomen Soiiname Cuiicio en de kust van Guinea Het hoofdstuk kolomen is ten slotte aangenomen met 59 tegen 13 stemmen Tegen de hh Nierstrisz Hoffra in van Vispen van der Does de Willebuis Hiffinans aivinaus Vader vau Wissenaer fatwyck BiHi et Rochussen van loreest Begnm de Brauw en van Sypeste n Dairiia is ook nog het hoofdstuk onvoorziene uitgiven met op eene stem na algemeene stemmen aangeno Gemengde Berigten Krupp te Esseu heeft ceoe bestelling ontvangen van 9 duims kanonnen tot een bedrag van 4 miUioen thaler Aan engelscbe kapita ten u coitf ssie verkeod oor tien aanleg van apoorwcgtn in Periie oa BiamarcL sttint tegen üjne overtuiging voor lie volle vnjbeid van spreken in de kamer omdvt het constitationiiele taatsleven oumogehjk IS zonder coinpro nissen In sommige di clten van Unt ch ludie blijft men vrte en voor hoog r i ood De sultan icil al de geloovigen oproepen tot verüedigiug vau het ottoroanisthe grondgebied bedert de uitvaardiging der liberale drokpersnet zijn in Iranknjk M vonnissen tegen dagbladen nitgesproken de gezamentlijke boeten bedragen 121 57 g rs an de polytLChnistne school te Delft iijn meeschreven 173 stn denten De insthnjviugeu voor de betrekkingen van Monli en Tognetti bedragen bijna 6 du z jd f ajc mr ten lec s mt gif en van 25 en oü een imes bljeengtbragt In T t mZ rCl Zt om te Ju onder de 3000 aitcbrvurksbJbliotheken i De nien e rotterdam che g was p dertig milUoen ingeschreven Burgerlijke Staad G OlJ D A V 18 Dec Adranns onders J C Leenntveld o C Aer 20 Bernlns Hendr kns Utbonius onde s A H de Groot i Smeemao Cornelia onder M Gibbon en C van I s ohan ouders C Reebeen en T A Ead maker OV K O S 20 Dee TC Kleiu w A Oudijk 4 21 MS Mol o huisvr van J rgoed M 23 J Leuvenberg 82