Goudsche Courant, donderdag 31 december 1868

nog niets bepaald en weet men nog niets aangaande de tostemming van Turkije Dat de conferentie bijeen komen Jl is zeer waarso jiilijk maar nog niet volkomen zeker H blad spreekt tegen dat de Grammont naar Parijs ontboH zonde zijii Volgens een particulier telegram uit Wee nen aan ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon A SCHOUTEN FiïN TROP GoüDA 2e December 1S68 Eenige kennügevmij Voorspoedig bevallen van een wel geschapen Zoon H E v iN ZANEN se liefde echtgenoot van J C MULLER ILl istrecht 25 Pee 1SB S 11 h lano de drijfveer i iii ooulen Jie in die verre gewesten op Ret slaatsiooirtel eeu rol spelen In N ederland mofre dit jaar ook strijd gevoerd zijn wij illen het verleilene niet oprakelen De slembus heeft uitspraak gedaan en de spanning die in het begin des jaars bestond is bedaard i de aftreding van het ministerie Een nieuw ministerie op verlangen des konings door Neerland grootsten sUatsman zameugestelil heeft het besinur aanvaard en mag zich tot nog toe in het vertrouiven van de meerderheid der olksvertegenwoordigers verheugen Heeft bet nog niet ve l op vetgevend gebied tot stand kunnen brengtn daar Je tijd ontbroken heeft wij mogen de verwachting koesteren dat de vroeger verloren tijd zal worden ingehaald de ijver de goede wil en de bekwaamheden der verschillende ministers aijn ons daarvoor borg ei zal de strijd nog dikwerf hevig zijn het nederlandsche volk zal oordeeien en welke middelen ook mogen gebruikt worder de uitspraak door de kieiera in het begin van dit jair gedaan zal ook bij volgende verkiezingen doo de groote meerderheid gehaadha 1 worden Werkt he gebeurde da irtoe mede dan heeft het ten minste nog eeni n it gehad OuitcnlanïJ Londen 27 Uec Ofschoon in de eerste dagen nadat de de uusiag der verkiezingen was bekend geworden de biltere teleurstelling o r de groole nederlaag der tories deze cabillijk maakte enjjiien aanvankelijk deed verklaren dal de overwinning der liberalen geeiie overwinning was en hen vervolgens deed verzekeren dat Gladstone s ministerie nooit eenige levtusv ilb tarheiJ liebiien kon beginnen de tories nu op echt coiistiiutiuniifle vvjze icb i ünuerwerpen aan de voiksuitsp aak door hel tiiiJ acuoinpU aan Ie nemen Zelfs de Standard het ultra onservaiieve blad bij uitnemendheid erkent heüen iii een hoofdartikel dat het huis der lords Ciiverstandig zou handelen indien het de et lut opheffing der iersclte kerk op nieuw verwierp Het bla gflooft echter dat het huis in staal zal zijn om ile C2re tva jic i epaliugen uit de et te verwijderen Deze verlil irihg is zeer gewigtig al kan de bewering dat er onregtvaardige bepalingen zullen zijn ia eene wet welke nog tiei eens is voorgesteld en waarvan de inhoud nog geheel onbekend is ook bewijzen dat het conservatieve blad nog veel te doen heeft eer het geheel en al zijne gewone taktiek van insinueren en verdacht maken op zijde heeft gezet De Economist geeft deze week eene verdere uitleggingvan zijne merkwaardige verklaring verleden r eek afgelegd datde staatkunde van non interveni e door zoovt en in Engelandvoürgeslaan aan dat bl d onpractisch en dikwijls oiizedelgkvoorkomt Aangaande de ooster che kwestie gelooft het bladechter dat het Engeland s pligt en uelang is om de grooten ogendheden van het vasteland deze zaak onderling te latenschikken Engeland heeft geen overgroot belang bij hef in standhou leu van het lurksche rijk zoolang namelijk Egypte in geenevija lige handen komt Zuodra Egypte bedreigd wordt moetEngE 4nd zich oum ddellijk partij stellen Een oorlog in hetoosten zon niet kort ki nnen luren en zou zeker leiden toteen oorlog tusschen Frai krijk en Pruisen Nu ziet de Ef uomist in Pruisen Engeland s natuurlijken bondgenoot op hetvastelan J en indien in een oosterschen oorlog Engeland P rankrijk s bondgenoot ware zou het lanJ weldra ijiindelijk tegenover Prui ien staan Een oorlog tus5chen Engeland en Prafsen in hst belang van Tr iikrgk zou echter zulk eene vrr T ardiging in het geheele l ind gaande maken dat geen asin teriebestand zou zijn tegfi dtTgelijken storm 39 Dec De ïimes vi ruecmt dat het begin el van beland oiD de punten ter conferentie te bespreken binnen zekeregr ii en te beperken iloor de westerscl e mogendheden is erkend In de Spectator van heden wordt eene merkwaardigeuitspraak van den beroemden Bunsen aangaande if neaangehaal l Bunsen schreef in ISSij juist 30 jare pn het volgenile aan zijne vrouw Ik zag fjladstone jn getogen over den man die ie eenigertijd Engeland z l besturen indien y boek de jetrekkiug Uiaschen kerk en jtuatlhem iii m den eg sT at Hij is de eerste man lu Engeland wa verstandelijke vermogens aangaat en heeft een hoogerzedelijk gevoel dan iemand anders op du eiland Hij neemtonder de tones de eerste plaats in en heeft ijne meesters verachter zich gelalen hoewei het ons niet moet verwonderenindien hij nog hunne kluisters draagt Zijn genie zal spoedigdeze banden verbreken en met eigene vleugelen opwaarts vliegen Dit is zeker eene merkwaardige vo r peiiino van eengroot man over een groot man is fercntie Parijs 2 Dec Luidens een berigt in den Ktendiird ngaande tijd en plaats van de bijeenkomst der confercn aangelegenheid 29 Dec De Patrie zegt da de onderhandelingen betreffende de conferentie voortduren De staat van zaken is seuertgisteren niet veranderd Hetzelfde blad gewag makende van een gerucnt terbeurze betreffende de aanbieding door Pruisen van een weisontwerp waarbij bet den badenschen onderdanen vergund wordtdienst te nemen ia het pruisische leger zegt dat zulk eenontwerp reeds sinds geruimeu tijd bij den duitschen bondsraadaanhangig is doch Pruisen schijnt de afuoening van dat ontwerp op de lange baan te schuiven In de betrekkingen metde stalen aan gene zijde van den ïliin is dus niet eenige verandering gekoraen en niets wettigt de geruchten die ter beurze met een doel om te spectiltren verspreid Hoi n BrUSSd 27 Dec De Indépendance bevat weder een telegram uit Berlijn van he ien meldende dat de grondslagen voor de Lonferentie zijn ds handhaving van bet status quo op Candia scliorsing der maa regtlen van goweld in het ultimatum van Turkije gemeld tu ondersteuning der billijke eischen door Turkije üeformuleerd Berlijn 2S Deo De Nord leulsche en de Kreuzzeitnng melden eenparig lat het berigt van de Indépendance volgens hetwelk de uiti iuiiigiiig tut cie conferentie van den kant van Er itikrijk reeds ge ciiied is en Ie conferentie te Parijs zal plaats vinden op goede gronden steunt De Norddentsclie ZeiliMig meldt uit zekere bron dat defransehe uiaioodigiug tot de conferentie tegen den i jan teParijs den 25 Ot er aan de regering te Berlijn is overhandigd Wsenen 2S Dec De berigten omtrent den datum der bijeenkomst en iiet programma van de conferentie zijn groolendcels oiijuHt De deliberaiien daarover honden nog aan en de conferentie zal zich in allen gevalle bepalen tot de behandeling der vijf punten van hel turksc ie ultimatum 29 Dee De Pressf meldt dat de grieksche regering eenecirculairedepêche naar het bititenlaud heeft gezonden waarin zijdoet uiikonien dat zij bereid is geweest om aan een deel vanTurkije s beswaren dat door de mogendheden gedeeld werd tegeiuoel te komen waarva i tuvksche g zant te Athene ondirrigt was In weerwil hiervan heeft Turkijr zijne vorderingeninden vorm van eea alti utum herhaald Dientengevolge kao hierop slechts een afwijzend antwoord volgen AttienS 27 Der De buitengewone zitting van het wetgevend ligchaam i jteslotea Te Bordeaux heeft de regering twee gepantserde schepen gekocht voor Chili bestemd Hobt t Pacha eischte dat de l uosi £ worde uitgeleverd of binnen zekeren termijn die heden afloopt worde ontwapend De Grieken hebben de boot laten zinken 3 Dec De regering heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin zij de ondersteuning des volks vraagt De grieksche gezant te Kons antinopel is alhier terugkomen Konstantinopel 27 Dec Men ver ekert stellig dat Turkije zich verzet tegen het houden der conferentie Ömneiilanö GOUDA 30 December Gisteren hield de afdeeling Gouda en omstreken van dehoU maatImppij van landbouw eene vergadering waarin doorde afgevaardigden de heeren D C Samsom en K de Vries een Dreedvoerig verslag werd gegeven van het verhandeldeop de algemeene verg idering te Gorinchem en medegedeeld dat de e k algemeene vergadering en tentoouslelling in 18fi9 te Purmerend z il plaats hebben Gisteren is ie s Gravenhage o m aan het ministerievan justitie aanbesteed de levering van lOüO ned K frieschvlas volgens monster A 824Ü ned B dito volgens monsterB waarvoor minste inschrijver was de goudsche machinalegarenspincerij aliiifT Met 1 januarij 1889 is aan den heer M Salverda de Grave predikant te Noordwijk binnen eervol emeritaat verleend Naar men verneemt hebben de aanzienlijke en rijk bevolkte gemeenten van het graafschap Zutphen voor zooveeldaarbij betrekke dezer dagen ook blijken gegeven van harebflangst lling m de nederl ooslor spoorweg maatschappij vooralmet het oog op de voor haar zoo belangrijke sectie Zutphen l Biliel en de SMsiu Uüg op de liatstgcnoemde plaats met ds Cjln Mindener banu door de verzen ling v u adressen aan de oinisiers van biiiuenlandsche zaken en van financiën tot onjersteuning van het verzoek door de concessionarissen van og emde maatschappij de hh Holtzman en Sieburg te dezer jake aan hunne Exc gerii Uit Harlingen schrijft meu Aan de hoogere burgerschool al ner zijn nog altijd vacant twee betrekUngen van leeraar ls in het teekenen sedert 5 4 jaar en in hei eiigelseh sedert ic October Gebrek aan sollicitanten alihans geschikte schijnt Je verulling onmogelijk te maken Hoe het onderwijs er onder lijflen moet zal ieder kunnen beseffen Of di toestand zü ii maar mag voortduren is eene vraag die de opbreiiïende burgers wel doen maar welker beantwoording nog niet eo ever is Over de oorzaak vau di vreemde versch nsel is men het aici eens Op den langen duur is die toestand niet houdbaar want zij moet zonder eenigen twiif het verloop der school na zich slepen De heeren J C vi n Marken jr technoloog te Amsterdam F W van der Putten directeur der brood en meelfbbriek te sGravi iihage et L van Dijk architect te Capellea d IJssei hebben het prospectus en de coiieept statuteu voorde oprigting eener nederlandsche gist en spiritus fabrick rondgezonden Naar wij vernemen ïou het plan bestaan om diefabriek daar te stellen op een stuk land ten zuiden van denstoomoliemolen aan den Haagweg in de nabijheid van Delft Terwijl de Monilenr zegt dat in Frankrijk de iistelling der voorlezingen voor meisjes over de vakken van m ldelbaaronderwijs in den loop dezes jaars aan uitgebreidheid heeft gewonnen behelzen de katholieke dagbladen een brief van den paus waarin bij die instelling afkeurt en verwerpt als zijnde een strik gespannen om de vormiL r musjes te uederven Dat de keiicriu der Franschen die in5 m onder hare beschermingen toezigt heeft geuoni ii i elt den paus niet gerust hij zegt 1 de keizerin niet in staat is om toezigt op al debijzonderheden te honden en noj minder om eene in beginselverivcerde insvhmg goe i te msken Een berigt op industric S gebied schijnt veel opgang temaken de mededeeling tiameljk van Justus voii Liehig overhet amerikaanscbe bakpoeder Ue bekende scheikundige merktop dat men sedert duidende jaren van den vroegs en tijd af steeds dezelfde methode van broo Jinaken heeft gevolgd en nogop dezelfde hoogte is als de oudste volken Nogtans leertds scheikunde dat die wijze van bereiding er toe leidt dat het brood de heKt zijner voedjaamheid mist Als het hoofdbestanddeel der oeding noemt vou Liebig het voediugszout Niihrsaizi en dit gaat door de bj iuiug voor de heltt verloren Eene andere broodsoort te doen gebt jiken is bijnaonmogelijk De meusch raadpleegt in zaken vau sionak weinig of niet zijn verstand Zwart brood hoe voed a m ook heeft geene kans het witte brood te verdringen Men moetdaarom eene andere methode volgen en het witte brood voedzamer maken De chemische analyse van het brood wijst deverhoudingen aan van de verschillende bestanddeelen die hetbrood vormen en er blijk uit dat het wittebrood te weinigphosphorzure kalk bevat in verhouding tot het roggebrood dat het brood 12 a 15 pCt minder voedzaam is dan hel koorn Op deze berekening n berust de zamensteiliiig van het bakpoeder van Horsford te Cambridge in Noord Amerika dat menbij het meel voegt om het dezelfde voed aamtieid als hetkoorn te geven Het is in Amerika algemeen in gebruik Hetmeel met bakpoeder vermengd is er onder den naam van self raising flour in der handel gsbragt Von Lieblg heefter acbt maanden lang de werking van gade eslagen eu bevonden U t het in alle deelen aan de ver achting beantwoord Hij heelt thans twee zeer bekende fabriekanten van chemischepreparaten de Heeren Zimmer te Mannheim en Marquart teBonn in staat gesteld betzelfde bakpoeder te icrvaardigen enbeveelt het gebruik sterk aan Het pond b ikpoeder kost ongeveer 35 ce ils Slavernij en armoede zijn afschnwelijkhedeu in de mant schappij legen welke ieder in naam der raenschhei ich moest bijk Zijn en niets doen zijn in den regel twee vereisehten die aanspraak geven om te klagen dat lieden die am zijn te weinig doen K n troetelkind van t geluk is niet geschikt om eea bedroefde te begrijpen Die het goede lief heeft en ernstig wil laat zich door geen zwarigheden afschrikken hij bezit een scheppende kracht die hinderpalen overwint en immer bevredigende uitkomsten ge ft Gciueagde BerigteD tiet kersfeest is ditmaal te s Iiage ingewijd met een orkest van kopcrLü iustraiLcntcD dat J het slaan aD htt middercachts uur klank VHL dtn türcn der groute k rk Op Sumatra s westkust werden in btptenjber schokkca waarg omen Tan aari b vin Te Brusütl zeet nicD maar nergens gtiooit raen dat de coufereutie deu 2 Januarij tt Pari 3 bijrenkomt lu de iadangsciie botenlaiidea blijft de Btirgerlijke Stand G Cl D 4 Geboul n 5 Dec Catharim Coru ilia ouJers L van der Klcy ea J van dtu Berg Maria ouders C liiljci en G rau WerkboTen 20 Jacub ouders J W Schooten en A Flei trop 27 Hendrik Cornells oudcTs D Huurman en C de Vroom Cornells ouders P Lan ricr eu M Kettner Pieteroella Jonanna ouders V J Boot en j bitton Gerarda Theodora ouders J de Vrie en M Hoogendoom CS riear ouders W v n Zwol eu C P van ijsden 29 Snzan a Wilhplmiua ouders J V Brakel eii J Muller O LULhUbs 25 Dec A Jonker 5 m A van Vljet wed B H bruns 70 j 2ö R vau Loon wed D den Ouden 68 j 27 r Sp rnaaij wed J F F lïoou van Ostade 2 P Dekker 4 j 5 Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapen Dochter JOHANNA MULLEK geliefde Echtgenoot van J W BEAKEL 60LD 29 December 1868 Eenige ktnnisrietiHg