Goudsche Courant, zondag 3 januari 1869

1869 Donderdag 7 January W M GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKJIAN Lange Tundeiceg D n 60 COMMISSARISSEN van de SPAARBANK te Gouda beriglen bij deze aat op Vrijdag 15 January 1869 des avonds van 7 tot 10 uur in het Gasthuis zitting zal worden gehouden gehoutlen voor het bijschiijven van renten in de inlegbockjes Namens Commissarissen voornoemd Gouda KlSr icorzitier 1 Jinuanj 18G9 RT IJTER Secretaru Men vraagt alhier op een kantoor iemand met boekhouden idministratie en kantoorbezigheden bekend en eene goede hand schrijvende Adres met franco brieven onder Lts B B bij de Boekhandelaars J van BEMUM ZOON te Gmida StolUverck sche Borst Bonbons Tegen 1 eeschheid en hoesten is er geep beter middel Echt te bekomen a 30 ets per pakjp te Gouda bij den Apotheker J Il BOEPiS en te Schoonhoven by A AA OLFF AA NBE TED I N G Be DIHLCT E der STE Rl rS MBKIEK 0 0 VDA l op d n 12 J NU RIJ 1869 des namiddags ten één ure in net Logeme t D Z LM I NeToüTEN loods lang bni en erks 45 el 60 breed 26 efen ImTde Se OPHAALBRUG m gaders een ge strekkende vl lrdl v aanbesteding Hen op den Januanj e k in genoemd Logement ter lezing liggen terwijl da aanwijzing loco zal geschieden op den 8 en 9 Janoarij des voormiddags tnssehen U en 12 ure x e u ter ontvang=t van de gesloten en gezegelde billetten geplaatst in gemeld Logement zal den 11 Januanj de namiddags ten 4 ure gesloten zijn De DIRECTIE de Slearine Kaarsen labnek hoiMa VA ITEKSO Dir lUUJitsKgepriv cii eerste Aaier en Eng gepatent AKATHERIN BONDWATER nsr HDï O C3 i oipi PRVKTISERL D TVXDMEESTER TE AA BENEN BO NEKSTRWT 2 Dit voor reffe y prep ra t heeft zich sedert de 16 jaren van z jn bestaan verbreiding en ro ra ze f = ook bulten Europa verworven Dts df amuraidmg ee voortthoeduMt egtn alle ïmiipjn hoe ooi yenaamd tegen alle zieltm aan ie teeiere iuhn Tan hu Mo iajtn holle Tanden ligt Hoedend lek Taadtleeich en Scheurluik Uet lod de sl j i op Kaardoor de aatkaUing verhinderd icordt terfriicht den fmaal i den Mond en verdrijft daardoor ten eencnnmle den onaangenamen reuk die door Imist oj holle tanden docr spijzen of tabalroo ni ovtstaat Daar dil Mondwater de Tanden en deelen van den Mond op geeneriei wijze aantast of i i irop bijtend werkt b nij t het ook als bestendig zuiverinx roiddel van den Mond de ioortrefl elijk te diensten en bewaart al de deelen daarvan in volkomen gezondheid n frischheid tot in hoogen ouderdom Allesten van voorname geneeskundige autoriteiten hebben zijne onschadelijkheid en aanbevelens aardigheid erkend en het wordt door vele ber iide Artsen voorgeschreven Plombeersel airmede men elf holle Tanden kan plomberen prijs ƒ 2 60 Anathenn Tandsmeersel prijs ƒ 1 50 Plantaardig Tandpoeder pnjs j cents Verkrijgbaar te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogsliaat nijk 4 123 te Hotterhm bij t vin Sinten kolff apoth en A Schippereijn iblamwe porseleinwinkel te s Hige bij J L I C Snibil C apoth te Levden bij L Noordij ie Itreeht bij F Attentie Door deze h b ik het geiioege i mijnen geep d besu t er Tienden en bekenden te doen weien ut m ue SctlllderS en Glazenmakers Aliaire is ver plaatt V m cie TiOOGslUAAï naar den TIENDE AEG w jk D i 0 mij bij vernieuu g aanbevelende PLAATWÉiir VAST WERK begeereude vervoegen zich bij J GOEDEtt A GE Jiljddraat Depot van BOO EIJ 4 d f O s goedkoope muziek voorbinden Oratorio s Mi sen Opera s a ƒ O bö kleinere ukken a ƒ 0 35 Calalogusen grtnn verkrijgbaar bij de depüthouders J vü BEnTLM S ZOON te Gouda BOELHUIS TE ZÜID JrjDhlNZrEEN op VAOENSDAG 6 JANUARIJ 1869 ten sterfhuize van den heer GOVEET BLOEMEND L aldaar aan den Kerk weg b2 C OM COMWT GEID eenen netten en goed geconserveerden INBOEDEL onder vele andere goederen bestaande in Drie BEDDEN met toebehooren MATRASSEN wollen en katoenen DEKENS Maghonj houten SECRETAIRE COMMODE soliede eiken KABINET STOELEN TAFELS SPILGELS SCHILDERIJEN BEDen TA FELLINNEN koperen KETELS KARAilEN GLAZEN THEESERVIEZEN wit lAFELGOED een KLOK een KAGCHEL en ve e andere goederen te zamen uitmakende een fatsoenlijken inboedel Soliede man ONDER en B0 ENKLEEDEREN Sfl ENKOLEN en TURF e j eeuig gewerkt ZILVER Alles bij biilellen breeder omschreven en daags te voren Ie bezigtigen van des njmiddigs 1 tot 4 uur Nadere informatien bij Notaris MOLEAAAR te Ziud ff addmneen zj o r Hhi v oonr ZANGLÜST DeDamcsveieen ging Zinglust heeft de eer te berichten dat zij op 13 Jaiiuarij e k hare gewone Huishoudelijke Uitvoering zal geven voor diegei en welke hiervan gebiuik vvr i clifii ie maken zijn bij den Heer QUAM kleiweg alhier to =gangkaarLen verkrijgbaar ge=teld oor een Heer met of zonder Dame ƒ O 09 voor iedere Dame daarenboven 50 ets welke gelden zullen strekken ten voordeele der armen Namens de Aereeniging H V4N LLENEN Directrice HUISHOUDELIJKE UIIAOLRING Woensdag 13 Januarlj 1869 des avonds te 7 U re tn het Lokaal NUT en VERMAAR PBOOmMMA l=te AFDEELING 1 Empor Riller a Das A eilchen Trio Cunchmann h Mein Frihlmg Duet Gumbert Sonntags Morgen Andacht Greitk Bleib bei AI ir lied f sopr Fruch La jolie fille de Perth Duo pour Tenor et mez sopr Conoomie 6 Chor der Franen au das Oratorium die Aufersteh G A Hemze 2 AFDEELLWG 7 lm Fruhling W Bargiel gfflCivatine fur Tenor a Faust Ch Gounod i Lied gute Nacht die meinherziges Kind Fr Abt 9 Geistlic ies Abendlied Wurst a Zuleika und Hakem Duet 10 fur Tenor mez Sopr MendeUiohn 4 A ve Maria Kalhtcoda 11 De A isschers Bruid onu t gegeven Ballade voor aU van den Heer M Jos Hk Beltjem 12 Psa lm 28 op eervol verzoek Wvrat Buekdrokkenj von A BRINKMAN Deze Courant Terschijit des Donderdagg en Zondags In de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maaudeu 18 2 francop po8t 2 25 Ad erteutien van 1 G regels tot dts imddaKs tp 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijii i3uitenlanb Londen l Jan VTelke zijn de uieuwejaiis giften vraigt de DailvNew welke de kei er eerste ministers on volken heden voornemens zijn te Keven of tebelo en Zal Napoleon III de vrijheid geven lan frankrijk of al Frankrijk bij de aanstaande algemeene verkiezingen de d na iie der Bonapartes geruststellen Zal Engeland regtvaardigheid aan Ierland en aal de heer Gladstone aan t lind een zmnig beheer en eene krachtige administratie scheuken Zal generaal Grant de bescherming der wet en geheele vrijheid geven zoowel aan blanken als aan negers in de zuidelijke staten Zil de diplomatie H in oostelijk Europa vrede schenken Zi eene verstandige wetgeving het licht van wetenschap en kennis doen schijnen op hen die in een treurig verstandelijk half duister rond dwalen Ziedaar vragen welke nu niet beantwoord kunnen worden mair welke de geheele men chheid hoopt dat op 1 jan 1870 bevestigend zul en zijn beantwoord i I i j De chinesche gezant in Amerika Barluigame isvan hier naar Parijs vertrokken na met Engelinds regeimg eeneovereenkomst te hebben aangegaan over de naleving van helbestaande verdrag waarbij bepiild is dat wanneer onderhandelingen gevoerd word n dit zal geschieden met de centraleregering te Peking en niet met de provinciale autoriteiten Lord Clarendon heeft aan de engelsche consul en onderdanen in China een schrijven gerigt betreffende hunne verhoudiag UAia itwvseiw regering Volgens een telezram van de Moru ng Herald wordt deoorlog te A olgens de Times al de conferentie ter zake vtu Griekenland op 9 de er b jeenkomen ten ware onverwachte voorvallen dit verhinderen Uit New ïork wordt gemeld van gisteren federaletroepen onder bevel van generaal Siblev zijn nair Savannah vertrokken om de ongeregeldheden onder de negers bedwingen Parijs 3 Jan Het lonrnal Officiel zegt Na de afbreking der belrekkingen tusschep Turkije en fjriekeiland hebben de ver ch llende kabinetten getond bezield te jn door den Tvensch om er de gevolgen van te voorkomen Pruissei heeft den raad uitgesproken om de vriendschappelijke tusschenkomst an de onderteeken ren van het parijsche verdrag in conferentie vereenigd te baat te nemen De keizerlijke regering heeft dit voorstel als niet ontijdig erkend en oiimiddelijl aan de andere regering aanbevolen er mede in te stemmen en met haar overeen tekomfn dat de beraadslaging ot eenis en wel omschreven on lerwerp zou hebben het onderzoLk in hoeverre er reden is om recht Ie laten wedervaren aaü de ei chen die in het turksche ullimdtum geformuleerd zijn Een telegnm den 31 sten Decmber ontvingen berigtte dat de Porte bereid is ain de conferentie deel te nemen Er werdt eveneens bepinid dat de vertegenwoordiger van Griekenland zou toegehten worden als adviserend lid De onderlinge overeenkomst is du iu chen alle mogendheden tot stand gekomen om te Pirijsde conferentie te openen De heer de Lavalette heeft voorgesteld op den Oden January de eerste zitting te houden Het Journal des Dcbats geeft m de volgende bewoordingen een overzigt van de staatkundige gebeurtenissen m den afgeloopen jaarkring Het heeft in het jaar IbC met ontbroken aan gebeurtenissen wairdig eene plaats in te nemen in de jaarboeken der geschiedenis In hei buitenland een re geiend vorst vermoord een heidei sch raomrch zich zelven oiuorengende op de puinhoopen zijner stormenderhand veroverde hoofdstad eene belangrijke parlementshervorming m eene Tan de meest stationaire landen der wereld tot stand gekomen zonder beroering of schokken eene ploi elinge en regtvaardige omwenteling welke eene tien eeu tn oude monarchie omverwerpt en de laatste kioon verbrijzelt eener vermaarde Be prijs der AdTcrten ien an een tot zes regels met inbegrip van het zegel u SO Cent fOor elkeu rCp l daarbo en 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nasr plaatsruimte dynastie welke weleer nog vier andere troonen van Europa bezette een dapper en ondernemend volt me r prat op den rSem zijner voorvaderen dan in staat hen te evenaren ter wille van eerzuchtige plannen misbruik makende van de toegSeflijkheul zijner be cherroers en Europa bedreigende met een welligtalg oorlog m het binnenland na eene veel gerucht makende beraadsliging d groole ctten aangenomen voorts eene ee üte proefneming met schoorvoeiend aan het I md hergeven staatkundige vrijheden een gedur g duidelijker ontwaken v m den publieken ïjeest het plotseling vervaiiffen van drie ministers en eindelijk herhaalde treilende erfgevallen welke een cigenisrdig gewigt ontleei en un de beroem iheid er afgestorvenen ziedai Je hoofdtrekken w lardoor het jaar I fts zich heeft aeken merkt n 4 J in De Etendard en de Public = prektn het geruchttegen dat het gouvernement een fransch imbi sadeur naarMidrid ZO hebben gezonden met mstructien om de kandidatuur te ondeisleuuen van den prins der 5 Jan De Gaulois mei It dat er eene carlistische zamenzwerirg te Barcelona i ontdekt die vertakkingen heeft inSaragossa foitoa en Lerida Er zijn eeniffe arrestatien gedaanen eenige comproraeitiiite tukken in be lag genomen De er dagen is te Bordeiux een reu sireding gevoerdovef het toedienen van ligchamelijke k istijdingen door het luerv+y end pesoneet van een JezuiteB aolleeie aldaar jun dejeugdige kiveekeiingen hetwelk geëindigd is met de veroordeeling van twee pater tot eene gev ingenisstraf vaii tien dagen cp van dei rector van het coliegie tot eene geldboetevan Ui fi Na ir iii n uit Rome meldt had de paus besloten lijfsbehoud e schenken aan Er zijn er altijd nog die gelooven aan het bestaan v mraoeijel jkheden tiis chen de groote mogendhedei ter zake vanhet griekschturksche ge hu of aan de mogelijkheid van onaangename verrissingen gedurende i en Icop dt x beraadslagingen van de conferentie Doch laat ons daarover met bezorgd i Op den bepialdeii d itum al de bijt enkomst plaats hebben en de beraadslagi fen zullen loauwelijk meer dan tweeof drie zit ingen duren Me op igt tot den toestand van Candia ill het statu quo behoaden bl jveii zoodat van die zijde geengev iren ku men rij en Op we ken grond de vrees van sommigen voorhe uitbrek nvan ce I europeschen oorlog rust is onmogeljk te vaiten Pruisen en Rus ind hebben er geen bel ing bij om een algemeenconflict te provoceren da de positie die Pruisen veroverdheeft in gevaar zou kunnen brengtn en voor Rusland nogernstiger gev lar zou ku len na zich epen Frankrijk alleen OU oorlog kunnen m ikcii het woora van miarschalk Niel isvolkomen juist De vrede v m Europi ha igt alleen van hetfraiische gouvernement a Het belang der frins he politieknu brengt naar ieders overtuiging volstrekt niet mede denvrede m gevaar te brengen Alet het oog op de aanstaandealgemeei e verkiezingen zou de reger ng zich zeer veei kvvaaddoen als ij het aantal ontevre lenen rog vermeerderde Zijzal toch reeds veel te doen hebben om eene zjj groote meerderheid bijeen te houden dat het tegenwoordige regime zalkunnen worden voorlïezet Bsrlljn t Jin Ue Kreuzze tung is zeer bevre igd over de rede van den heer A a nbuhler minister v m bmteniaudsche zaken in AA urtemberg bij de debatten jver het adre van antwoord op de troonrede Het bla l verkl lari dat de pruisi che regcing tegenover de zuid duit che s aten zal volharden in Je tot nu toe betoonde trouw tan de tractaten W eenen 5 Jan De Vbendpo t deelt een particulier telegram mede inhoudende dat naar men met zekerheid verneemt