Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1869

1869 W 709 Donderdag 14 January Verzekerings Maatschappij VOOR DE GOUDSCHE COURANT yySendragt Bindt De Directie van genoemde MaaUchappij heeft de eer Ondar en Voogden te informeren dat volgens Art 7 van hou Eeglement de deelneming voor de ügtiDg 1869 is npengesUld IJeze Maatschappij geeft in haar Eeglement aan de deelnemers een vasten wtórborg van soliditeil zq blijft geheel verantwoordelijk voor de door haar gestelde plaatsvervangers en nnmmerverwisselaars en neemt daarbij de verplichting opzich den opvolgendeo Broeder of Broeders overeenkomstig Art 49 der wet op de Nationale Militie van it persoonlijke dienst te vrijwaren en mogt er een door haar gestelde plaatsvervanger of nnmmerverwisaelaar door ontslag of andere redeoea bij de Militie komen te ontbreken en zou daardoor Jin volbragte dienst niet gelden tot vrijstelling van den broeder of broeders des lotehiiys voor wien hij was opgetreden dan stelt de Maatschappij vjr dezen broeder oi i eder3 een plaatsvervanger zonder dat daartoe aen nieuwe overeenkomst of eenige betaling van den deelnemer vereischt wordt De wijze van betaling b ijft ter kenze van den deelnemer hetzij in termijnen of ua verloop van vijf jaren zoodat it deelnemer niets behoeft te betalen voor dat de Directie aan al hare verpligtingen heeft voldaan Be Hoofd Administratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den beer W u L P Az Spui n 265 Verder kan men deelnemen en informatien bekomen in alle gemeenten van bet Egk waar Directeuren hunne Agenten of Correspondenten gevestigd zijn Voor de Provincie Zuid Holiand bij OuJersta nde Heeren te Leyden bij den Directeur A J h Herens Haarlemmerstraat n 3918 Gouda L SCHENK Winkeiier Hoogstraat n 123 n Schoonhoven C B v n BA AREN Deurwaarder iFoerden D GROEKEVELD Ambtenaar fihijn ii 3a3 Alpkm H DE GRAAL W Boekhandelaar Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetcêg D n 60 HL ISHOrDELIJKE UITVOER IXG Woensdag 13 Jaxiuarij 1869 des aronds Ie 7 t re in het Lokaal NUT en VEa lAAK PEOGRAMItA 1 = Afdeeling 1 Empor Hilhr a Das Veilchen Trio Curhchtnann b Mein Fruhling Doet Cumiert S Sonntags Morgen Andachl Greitli Bleib bei Mir lied f sopr Frisch La jolie fille de Perth Duo pour Teuor et mezz sopr Omcoiioe 6 Chor der Fraueu aus dasOratorium die Auferslehung G A Htinze 2 AFDEELING 7 lm Fnihliiig fy Bargiel a Cavatiue für Tenor a Faost CA Getuu d è Lied gute Nacht dn mein berziges Kind Fr Jbt 9 Geiitliches Abendüed Würst a Zuleika und Hatem Doet 10 for Tenor mez Sopr MendeUmhK i Ave Maria Kalliiooda 11 De Viischers Bruid onuitgegeven Ballade voor Alt van den Heer M Jos Bk Beltjau 18 Psalm 2 o opeervol verzoek Würst De Tekstboekjes zijn te bekomen by deu Boek en Papierbandelaar A QUANT ook zullen op iva avond der nitvoering aan bet lokaal toegang kaartm alimede tektlboekja verkrijgbaar zijn Openbare Verkooplng op MA NDAG 18 JANUARIJ 1869 des voormiddags ten half ELF uur in het logement de Paal w ten huize van den heer J P BUZAED op de Markt Ie Gouda ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR residerende te ZuidWaddinxteen tegen ALLE prijzen en op drie maanden crediet van EEN GROOTE PART IJ Paletot Broek en Veststoffen op den dag der verkooping van 8 tot 10 uur des morgens te bezigiigen Alles bij billetten breeder te omschrijven Te Koop de winkelopstand en gereedschappen met Ditmnntend loopend werk eener Gmtterij ïranco te bevragen letter D Bureau dezer Courant openbare Verkooping De notaris MONTIJN zal op MAANDAG 18 JANUABIJ 1869 te U ure in HET HEKTHüiiiite Gtmia publiek verkoopeo Eeu HUIS ÖCHDUK en laiF aan het Jaagpad te © onda wijk Q n 59 Kad ScetieAn 76 grootl edeSl ellen ZANGLUST De Damesvereeniging Zaoglusf heeft deee te berichten dat zij op 13 Jannarij e k hare gewone Huishoudelijke Uitvoering zal geven voor diegenen welke hiervan gebruik wenscheu te maken ziJD bij den Heer QUANT kleiweg alhisr toegangkaarten verkrijgbaar gesteld V oor een Heer met of zonder Dame ƒ 0 99 voor iedere Dame daarenboven 50 ets welke gelden zullen strekken ten vooruMle der armen Namens de Vereeniging H VAN LUENEN Directrice Mevrouw VOBST MAN te Gouda verlangt tegen Mei eene Protestaotsche eerlijke zindelijke en fatsoenlijke dienstmeid die goed kan koken en met de hulp van eene werkster en een Oppasser si het huiswerk verrigten Tegen kwaden reuk van lijdende monddeelen en tot volkomene herstelling daarvan Geëerde Heer Doctor POPP Daar ik het nieuw verbeterde Ana therinMondwater gebruikten eene ten uiterste weldadige werking daarvan ondervonden heb wijl het riet slechts den onaangenamen reuk verw jderde maar al de deelen van mijnen mind versterkt werden kan ik niet nalaten mijnen warmsten dank uit te spreken en dit mondwater aan ieder ten dringendste aaa te bevelen ANNA FUNK von SENFTENAU echtgenoote van den KK Opper Lujtenant Weenen Aanvr igcn om Ddpóts gelieve men te rigten aan den Heer Dr J G POPP prakt Tandheelmeester in Weenen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Eotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sschippereijn C blaauwé porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noórdijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij T van Windheim C verkoophuis te OudewaUr bg T J vaiï Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en JHngtdag smor gens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen nfi middags 2 uren Dagelijks Betourkaarten Boekdrokkerij van A BRINKMAN Dote Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden 18 2 franco p poat 2 25 Adrertentita vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad u 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van vijftien leden der Commissie bedoeld bij Art 131 der gemeente wet zijn aangeplakt en zulks aan de ingang van den Langen Groenendaai bij de Gonwe aan het gebouw der Luthersche Kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen erkdag van des morgsns tien tot des namiddags een ure GoDDA den 12 Jacuarij 18fi9 Burgemeester en Wethouders voornoemd De ecretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BEEGEN IJZENDOORN i3uttcnlantr LiOndon ll Jan De Morning Post zegt dat de vertegenwoordiger van Engeland op de conferentie te Parijs een ondubbelzinnige opheldering gegeven heeft van den toestand van het geschil en dat een voorstel van Rusland om eeo internationale commissie te benoemen tot onderzoek van Griekenlands bezwaren eo van bet bestuur op Caodia niet aaugeDomen is Parijs 10 Jan Het Journal Officiel meldt dat gisteren de conferentie eene zilling beeft gehouden en dat de volgende bijeenkomst op overmorgen zal plaats hebben De Public meldt dat de gevolgmagtigden ter conferentieheden en morgen officieus byeeukomsten houden Het bladhoopt dat in de zitting van 12 dezer de kivestie geheel zalgeregeld zijn 11 Jan In het financieel rapport van den heer Magnewordt gezegd dat de vlottende schuld van 902 tot 727 mill is teruggebracht De opbrengst van de directe belastibgen gedurende 1868 hebben in vergelijking met 1867 3i millioenmeer opgebracht Voor de dienst van 1869 zal er geen rectificatief budget noodig ziju De uitgaven boven de begrootingbereiken nog geen 28 millioen en zullen ruimschoots opgewogen worden door de overopbreugst van de belastingen Ophet gewone budget voor 1870 worden de ontvangsten geraamdop 1736 mill en de uitgaven op 1650 de 86 millioenen dieoverschieten zullen met het overschot van het vorige budget dienen voor de buitengewone begrooting Het rapport berigt voorts dat op het amortisatie budget voor 1870 42 millioen beschikbaar zullen zijn tot aankoop van rente Verder wordt geconstateerd dat het jaar 1868 zich gekenmerkt heeft door afwisselend vertrouwen en wantrouwen ijverige werkzaamheid en vertraging dat langzamerhand de publieke opinie zich er aan gewend heeft om meer kalm en naar eisch de politieke omstandigheden te beoordeeleu en vooral in de laatste maanden eene merkbare verbetering plaats gehad heeft Die verbetering ten gevolge vfin meer vertrouwen bij het publiek bewijst hoezeer de vrede noodig is voor het land hoe vele vruchten hij dragen kan en hoezeer de publieke opinie regt heeft om de pogingen toe te juichen welke uwe majesteit doet oro zooveel Tan baar afhangt door vriendschappelijke tusschenkomst de geschillen te voorkomen die den vrede zouden kunnen verstoren Volgens een gerucht zou de grieksche vertegenwoordigerlaturdag geprotesteerd hebben tegen de gunst aan Turkije toegestaan om eene deliberatieve stem uit te brengen terwijl aanGriekenland slechts eene adviserende stem is toegestaan Hetgerucht is onjuist of althans overdreven De heer Eangabéheeft zich vergenoegd met een verzoek te deponeren strekkende De prijs der Adverteotïen van één tot xes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte dat Griekenland tot de conferentie zon worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden als Turkije De Mouiteur de l armée zegt in een overzigt over hetjaar 1SB8 het volgende Door onzen militairen toestand wordtFrankrijk in staat gesteld om op alle mogelijke gebeurtenissenvoorbereid te zijn Wij zijn thans sterk genoeg om in volkomen harmonie te leven met alle mogendheden van Europa enmet goed gevolg al diegenen ouder haar te bestrijden die eenonregtvaardigcn oorlog zouden willen ondernemen en ons nogeenmaal zouden dwingen het zwaard te trekken Het bevestigt zich meer en meer dat tusschen den nieuwenminister van binnenlandsche zaken en den heer Rouherj gebrekaan overeenstemming bestaat De kwestie der algemeene verkiezingen is de twistappel tusschen die heertn Ouder de liberalen is er sprake van om bij de aanstaande verkiezingen den baron de Seguier te Toulouse kandidaat te stellen voor het wetgevend ligchaam Van eene andere zijde verneemt men dat die heer op uitnoodiging van deu keizer zelveu zich naar Parijs begeven zal omdat de keizer verlangen zou de zaak van het outslag van dien r g erlijken ambtena ir geen verdere uitbreiding te zien nemen Volgeus particuliere inlichtingen heeft de gezant vanGriekenland niet gelijk de dagbladen hebben berigt geprotesteerd tegen de plaats welke aan Griekenland in de conferentie gegeven is maar heeft hij gevraagd dat aan Turkijedezelfde plaats als aan Griekenland zal worden gegeven Demogendheden hadden dit punt reeds vooraf uit emaakt dooraan Griekenland alleen een raadgevende stem toe te staan De K beer Eangab4 de grieksche vertegen oordiger beeft daarop naar Athene getelegrafeerd om instructie te vragen of hij op die verwaarde de conferentie mogt bijwonen Het schijnt waar te ziju dal de conferentie Turkije en inekenland verzocht heefl om gedurende de onderiiuudehngeo den status quo niet te storen La France egt dat ile gevoltnagtigjen hedpn zaturdag avond officieus vergaderd besloten hebben coliectief Griekenland uit te iioodigen om niet op ziju eisch betrekkelijk de plaats die het op de conferentie zal inuem s blijven staan 12 Jan De conferentie zal heden middag ten 4 urebijeenkomen Men verzekert dat de gevolmagtigden beslotenhebben ingeval Griekenland zijne eischeu zou willen handhaven daaraan niet toe te geven Weenen lO Jan De Xeue Freie Presse meldt ten aanzien der nieuwe financiële operatien van Turkije waarmede Daoud pacha te Weenen is betast dat de hoofdgedachte is eene spoorweg leening uit te schrijven van SOO milioeu frs Een internationaal comité zamengesleld uit die landen die bij de leening betrokken zijn zal over het rigtig aanwenden der gelden waken De zetel der maatschappij zal te Weenen zijn waar de Credit nslalt voor een goed deel aan de leening zal deelnemen 11 Jan In de berigten van den heer ïon Melternichwordt geconstateerd dat in de conferentie eene vredelievendegezindheid heerscht en dat waarschijnlijk in de derde zittinghet werk der conferentie ten einde gebragt zal worden Ingeen geval zal Griekenland eene deliberatieve stem verkrijgen IVEadrid H Jan Particulifre dt p ches bevestigen het bestaan van eene Carlistische zamenzwering te Barcelona met vertakkingen in Sarragossa Torlosa en Lerida Er zijn talrijke militaire arrestatien gedaan Ouder anderen is generaal Castels in hechtenis genomen Men heeft zich meester gemaakt van talrijke en hoogs compromitterende bescheiden ten huize van hen die in hechtenis zijn genomen lle ongeregeldheden die sedert de revolutie hebben plaats gehad op de verschillende punten van het Zuiden van het schiereiland zelfs die te Porto Santa Maria Cadix en Malaga zijn alleen het gevolg van de Bourbonsche reactionnaire parlij en veel minder het werk der republikeinen De hoofden van de monarchale reactie hebben geen ander doel dan om overal wanorde en ongeregeldheden gaande te houden de verkiezingen voor de Cortes te beletten