Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1869

Kaas aangeroerd 21 piirtijen 2Ba 28 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 5 0 BurgërJijke Stand iitn 11 a 12 30 U tic ƒ 13 a ƒ 15 5Ü Paardcboonen ƒ SO a ƒ 3 75 Duivebouoen ƒ 8 70 ïi ƒ 9 60 De veemarkt met gewonen aanvoer en vlugger handel De vette varkens waren veel moeijelijker te verkoopen 1869 DüDderdag 21 Januarij GOUDA OvEBLFDtM 12 JaD vV de Ruiter hoisvr van J de Groi 58 j GOÜDSCHECOURAlfe ADVERTENTIEN De on ergeteekenü maakt zijnen geëerden begunstigers bekend dat in zijn Magazijn voorhanden zijn KAKXMACHINES voor huishoudelijk gebruik ElJEEKLOPPEES FAM1LIEWEEG£CIIALEN cm zonde g te gebruiken nieuwe BLOE I en GLaZENSPL TEN MICA LAMPEiN GLAZEX Jie niet kunnen breken of springen en vele ander nieuwe artikelen Verder i blijft hij zich beleeft aanbevelen tot het leveren van BHANDWAAHBOKGKASTEN HAARDEN KAGCHELS CüISIXIÈKES LEDIKAiVTEN WIEGEK KEUKENGEEEEl UP PEN en wat verder tot zijn vak behoort Ook kunnen 2 a 3 bekwame PLAATWERKELS vast werk bekomen teget goed loon bij C V a n B E R it E L Kleiweg wi IS o 76 Uitgave van A BRI K MAN Lange Tiendeweg D n ® uO Bevallen van eeu zoon H E BOEKELMAN Perk Maastkicht 15 Jannarij 1869 De rederijkerskamer De Goudsbloem derde voorslélling op Donderdag 21 Jan 1869 in het lokaal T I V O L I aanvang ten 7 uur Rikkcrstein en Ekstcrlust of Ie twee Villa s Blijspel in 2 bedrijven door A BUISCH gewijzigd voor Eederijkers Vooraf DB GfEVANGENWAGEN door A SNIEDERS Jr Xa afloop M Ss m I onder Directie an den heer H F GORISSEN Introdnctie kaarten voor niet leden te verkrijgen bij den heer P van OUDSHOORN a 75 ets ïoor een heer met of zonder dame Dames k iarijes a £ 5 ets Openbare Verkoopiiig op MAANDAG 18 JANUARIJ 1869 des voormiddags ten haif ELF uur in hei logement de P mw ten huize van den heer J P BLZARD op de Markt te Couda ten overslaan van den Notaris A N MOLENAAR residerende te Ziiidiraddinirveen tegen ALLTS prijzen en op drie maanden creiliet van EEN GROOTE PARTIJ Paletot Broek enVeststoffen op den dag der verkooping van 3 tot 10 uur des morgens te be giioeu Men verlang t met p mo of half F e b r u a rij een Dienstmeisje welke gewoon is netjes en zindelijk e erken en minstens drie jaar als werkmeidged end heeft om in een klein gezin zonder kinderen werkzaam te zijn Loon 60 gulden Franco brieven on ler Inter D of persoon bij den boekhandelaar P y vOCDSHOOEN te Goti Openbare l erkooping De notaris MONTIJN zal cp MAANHkG 18 JANUARIJ 1SG9 te 11 ure ir HET Hekthcis te Gouda publiek verkoopen Een HUIS SCHUUR en ERF aan hei J iagp i te Gouda wijk Q ii 59 Kad Sectie Vn 75 groot 1 roede 21 e pn TE H U U R met primo MEI eeu goed ingengt HCIS met tuintje en pik huis aan de MAKKT iilliicr waar nog steeds liet jLre en lintvak wordt uitgeoefdnj en tevens zeer geschikt is voor andere affaires Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg Belanghebbenden wordt ter kennis gebracht dat wy onzen Eeizigeb T M SOUPPRE uit onze dienst ontslagen hebben WENNEKES o v iyr dee WANT ficuDA 14 Januari 1869 De ondergeteekende berigt bij deze aan heeren Schutters dat bij hem te bekomen rr CHACOTS KOPPELDRAGEES en KOPPELPLATEN en verdere benoodigdheden Op bestelling zoo spoedig mogelijk te verkrijgen P L PEOOS ZÜIDESHOEK GoED v 15 Januarij 1869 De ondergeteekende verzoekt den stemgeregtigden Leden der hervo mde gemeente alhier dat zij bij de aanstaande herstemming vror Notabelen hem stemmen P HIJDELAAE 0CD 1 15 Januarij 1369 öe Consumenten van de Stollwerck sche Borst BoH DOns worden wegens üe veelvuldige nabootsing der verpakking welke ziel zelfs groote firma s veroorlooven op de voKe m en zegelversluiting der pakjes op Attentie ECHT LIEBIG s VLEESCH EXTRACT belangrijke afslag 5 60 ƒ 2 90 ƒ 1 60 en ƒ 0 90 het potje Deliciruse malsehe GEMBER per pot f i allesooiten van versche en gedroogde liROKNTEN alsmede SOEPGEOENTEN BOÜRBON VANILLE I2V2 15 en 25 et per jtokje nieuwe SARDINES a l huil ZALM KREEFTEN PICKLES AUGURKEN CAPRES au INAIGRE alle soorten van TAFEL VRUCHTEN MO vrERD CJREIE CAYENNE PEPER SCHIL PADSOEP PALING in GELEI versche PATÉS de F0IE3 GRAS en nog 5 andere soorten van PATÉS alles gelruffe jrd N I Geurige waterhoudende SUP CONGO THEE a 1 25 de 5 ons P J MFLKERT Havim Goedkoope MUZIEK voor PIANO Uiigme van F KOKSMA Ie Franeker Dépóthofder A BRINKMAN te Gouda Baumfelder Fantaisie de salon sur Eomeo et Juliette 0 50 Gounod Walzer aus Faust O 40 Jungmann Heimweh Melodie 0 20 Sehnsocht Melodie 0 40 Glockchenspiel Tonstuck 0 40 Ketterer Galop de bravoure 0 60 Krug Abendgebet q SO Ein Tag in den Tyroler Alpen 0 50 Mayer Romance jtalienne o 40 Parlow Enclume Polka 0 30 Eavina op 13 Nocturne 0 40 Richards Marie Nocturne o 50 Rubinstein Marche Turqoe oiso Complete Catalogussen GRATIS Raderstoomboot d IJ SS el Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s mor gens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s na middags uren Dagej jks Setourlcanrlen Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgEive des avonds te Kennisgeving DeBUEGEMEESTEKvan Gooda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Koniögs in de provincie Zuid Holland op den 5 Januarij 1869 is executoir verklaard Het kohier van het patentregt over het dien ljaar 1S38 69 2 kwartaal Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aansi ig op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ir gaat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames behooren te vorden ingediend GoCD den 16 Januarij 1869 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BUROE MEESTEE der Gemeente Gouda brenat ter algenieene kennis dat het Kohier voor de Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dezer Gemeente over het jaar lsS9 op den l j de er maand door den Heer Commissaris des Konings in de provincie aid Holland is executoir verklaard en gesteld in handen vsn den beer Ontvanger der Directe Belastingen alhier dat ieder belastingschuldige verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heilen ingaat de termijn van drie maanden binnen H eiken de reclames behooren te worden ingediend De Burgemeester voornoemd acht het niet onnoodig der In eteneu te herinneren de Wet van den 24 April 1843 Staatsblad N 14 waarbij ouder anderen bepaald wordt dat van alle stichtingen Ternieuwingen en aan of bijbouwiagen in de termen der wet vallende na de afkondiging dezer Wet voltooid de belanghebbenden verpligt zijn aangifte te doen binn n zes maanden na de ingebraikstelling der percelen of nadat dezelTe voor het eerst gehtel of ten deele worden betrokken en dat vau alle voornoemde Gebouwen met betrekking tot welke binnen gezegden lermiji geene aangifte gedaan is de aanipruk op vrijdom van Grondbelasting vervalt GoCDA den 19 Januarij 18G9 De Burgemeester VAN BEEGEN IJZENDOOEN Outtenland Londen I7 Jan Volgens den Observer heeft Engelands gevolmagtigde op de conferentie zich verzet tegen het voorsiel ▼ an een der gevolmagtigden betreffende het nemen van een gemeenschappelijk besluit volgens hetwelk Griekenland eventueel genoodzaakt zou worden zich te gedragen naar de beslissing der conferentie President Johnson heeft aan den senaat de tractatenmedegedeeld die met Engeland zijn aangegaan tot eene regeling der Alabama kwestie Een in den privy council genomen koninklijk besluit betreffende de kwestie der ritualisten is verleden donderdag afgekondigd Het is vaii den volgenden inhoud H M inoverleg met haren geheimen raad keort bij dese de uitspraakTan het hof Tan appèl goed en beveelt dat zij ten volle wordenagekomen Zaturdag is eene deputatie Tan bet coraxXé tot ondersteuning der armen te Woolwich bij den minieter Tan oorlog toe dftteE otü hem staütsoodTsteuuing of subsidie vcor anJs re Be prijs der Advertentien van één tot tt regels m t inbegrip van het z gel i 80 CeBtj toot eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordeabnekeiid star plaatsruimte der rijks werven te Woolwich De minister meende echter geen staatsgelden tot dit Joel te mogen be eden en achtte zich verpligt te kennen te geven dat welligt nog verdere beperkingeu der werkzaamheden t Wooi vich op handen waren Terwijl in de onlangs gehouden groote vergadering Tanritualisten die partij de bovenhand behield welke het nietwaagde de gehoorzaamheid aan de wet geheel en al te ontzeggen heeft de niet zoo verstandige minderheid zich door dentegenstand slechts in haar voornemen voelen versterken Vijftigritualistische geestelijken hebben eene vergadering gebonden eneenstemmig het besluit genomen om met de kerkelijke plegtigheden de altaarlichteo euz voort te gaan en het aan deoverheid over te laten om dit al dan niet te beletten 18 Jan Men beweer dat de mogendheden die op d con entie te Parijs vertegenwoordigd waren eene strikte neutraliidit in acht zullen nemen ia geval de daarin aangenomenverklaring niet wordt nagekomen Een telegram uit Madrid aan de Times raeKU dat deitaliaansche regering nooit de hand heeft gehad in de kandidatuur van den hertog van Aoste dat zij echter daarin bewilligen zou wanneer Spanje haar weuschte Een telegram aan de Morning Herald zegt dat in hetprotocol der conferentie verklaard wordt dal het aaostokecvan opstand in eens anders njk het verbreken van blokkadeseu het begMiistigen van de uilrusting van vijaniiige expcdiiien schending uitmaken van de beginselen van het internationaleregt De geiamenthjke onderteekenaars rigten een schrijvenaan de grieksche regering om haar te verdoeken zich volgensdeze besluiten der conferentie te gedragen De londensche bladen toonen zich ingenomen met deblijkbaar vredelievende troonrede des keizers Betrrflende de raaatregelfii die de tegenwoordige regeringtot uitvoering van het besluit van het lagerhuis omtrent deiersohe staatkerk zal nemei is nog niets met zekerheid bekend Volgens geruchten die vrij wat geloof vinden zou zij tot hetbesluit gekomen zijn om aan de te onteigenen goederen deranglicaausche kerk in Ierland eene ulei kerkelijke bestemmingte geven en ze voor doeleinden van wereldlijken aard zoo aUvolksonderwijs of armenverzorging dienstbaar te maken Deconservatieve party zal zich krachtig daartegen verzetten In eene bijeenkomst der kamer van koophandel te Glasgow heeft de ïice consul der Nederlanden de heer van Kaalte deaandacht gevestigd op de in dit jaar te Utrecht te houden internationale tentconstelliug van voorwerpen ten behoeve vanden werkenden stand Hij toonde aan dat van 1 jan tot 31 oct 1868 Engeland eene som van negen millioen naar Nederland heeft uitgevoerd zouder dat Glasgow daarin noemenswaardig beefi gedeeld Intusschen worden te Glasgow artikelengefabriceerd die allezius geschikt waren voor de uederl markt en de eenige reden die hij voor dien geringen uitvoer van Glasgow naar Nederland kon opgeven was gelegen in het gebrek aan eiierijie daar ter stede Hij hoopte intusschen dat Glasgow op de tentoonstelling te Utrecht goed vertegenwoordigd zou w orilen Parijs i6 Jan Het Journal OfiBciel zegt eenvoudig dat de conferentie gisteren hare vijfde zitting heeft gehouden De Constitutionnel zegt dat de conferentie gisteren hare werkzaamheden beeft geëindigd met uitzondering van eenige formaliteiten die misschien eene iiieuwe zitting voor hel laatst zullen noodig maken iJe gevolmagtigden zijn het na r jp beraad eens geworden over de declaratie waariu herinnerd wordt aan de beginselen van het internationnaal regt die bij het turkschgrieksche geschil betrokken zijn Zoodra deze declaratie voorzien zal zijn van al de handteekeningen zal zij ter kennis worden gebragt van Griekenland De Constitutionnel zegt dat zoo nog eene zitting mogt noodig zijn deze alsdan heden avond zal gehouden worden 17 Jan De dagbladen zeggen dat alle gevolaaagtigdengictefn het protocol der conferentie seteekend hebbeu uüge