Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1869

De ondergeteekende maakt zijnen geëerden begunstigers bekend da iu zijn Magazijn voorhanden zijn KAJtNM ACHINES voor huishoudelijk gebruik EIJEEKLOPPERS FAMlLlEVVEEtiSCHALEN ora zonder gewicht te gebruiken nieuwe BLOEM en GLaZENSPüITEN MICA LA lPENGL AZEN die niet kunnen breken of springen en vele andere nieuwe artikelen Verders blijft hij zich beleefd aanbevelen tot het leveren van B SDWAARBORGKASTEN HAARUEX KAGCHELS CUISINIÈRES LEUIKAXTEN WIE tEX KELKEXGEREEDSCH APPEN ea wat verder tot zijn vak behoort Ook kunnen 2 i 3 bekwame PLAATWERKERS vast werk bekomen tegen goed loon bij C V a n B E R K E L i p 0 7 nem t EAgab Mefl gisteren den hr de Lavalette opheldering gegei en an het stilzwijgen van Griekenland dat veroorzaalct werd door eene verbreking der telegrafische gemeenschap Be Cou3tituliunuel zegi dat het waarschijnlijk is dat iet bealuft der conferentie direct naar Aiheiie zal worden overgedffiairt Aan Rangabé zal er slechts ofScieuse mededeeling va worden gedaan IS Jan De keizer heeft heden de zitting der wetgevende kaniers geopend met eene rede waarin onder meer voorkomt De rede die ik alle jaren bij de opening der zitting tot u rigt U de opregte uitdrukking der gedachte die mijn gedrag bestuurt Openhartig aan de natie en voor de groole staatsligchamen de gwlragslijn van het gouvernement bloot te leggen is de pligt van het veraotwoordeKjk hoofd van een vrij land De ta ifc die wij zamen ondernomen hebben is zwaar Inderdaad het is niet zonder moeijelijkheid om op een door zooveel omwentelingen bewogf n grond een gnuveriiement te stiohten dat genoe tz iam van de behoeften zijns tijds doordrongen is om aile weldaden der vrijheid ie aanvaarden en dat krachtig genoeg is om elfs de nitersie gevolgen daarvan te dragen De laud en eeraagt krachiig geconslilueerd ziju op voet van vrede De effeciieve sterkte die onder de n ipcns moet worden gehouden overlreft niet die der vorige regeringen maar on e meer volmaakte wapening oii e volle arsenalen en magazijnen onze geoefemle reserves de p weg van organisa ie zijnde mobile nationale aarde onze getransformeerde vloot en onze in gof len staat zijnde versterkte plaat n geven aan onze magt eene onmisbare ontwikkeling De omwenteling die aan gene zijde der Pyreneên i uitgebroken heeft on e g Pile verstandhouding met Spanje niet verstoord en d conferentie die gehouden wordt om een dreigend conflict in liet oosten te onderdrukken is een grooie gebeurtenis waarvan wij het liooge gewigt niet inogen miskennen Zij loopt ten einde en alle gevohnaïtigden zijn het eens geworden o er de heginselen die ge cliikt jn o n tot grondslag te strekken voor eene bijvende tueua ering tusschen Griekenland on Tiirkij Ondersteund door une goedkeuring en u e oedewerking ben ik vast besloten om te volharden op lien weg dien l mij heb afgebakend dat is om te bewilligen in lederen waren in tatregel van vooruitgang maar tevens ora niet aan tegenopi a ik over te geven de vooinaaraste grondslagen v n de siaati rig ting welke de nationale stemming boven bet bereik van alle aanvallen gesteld heeft Weldra zal de natie in hare kiescommités bijeengeroepen de staatkunde bekrachtigen die wij gevolgd hebben Zij zal eenmaal te meer door het uitbrengen harer stemmen proclaineeren dat zij geen revolutie wil maar dat zij de toekomst van Frankrijk wil bevestigen op het in ig verbond tus chen Let gezag en de vrijheid De Eendard zegt dat de rede des keizers dikwijls is afgebrt 1 dcor leekenen van instemmingen applandissementen die voor luide waren bij die passages waar de keizer hetvoornemen te i nnen geeft om de orde in het binnenland enden vrede in het nieiiland te handhaven Het geheel derrede wordt beschouwd ris vredelievend en vrijzinnig De France zegt dr i oit l c t woord des keizers duidelijker is geweest en nimmer beter overeengestemd Ke ft roet hetregtvaardig gevoel van w iardigheio van Frankrijk naar builenen met de vrijzinnige aspiratien naar binnen Naar buiten wilFrankrijk T v ic luaar een vrede zijner aardig eo het gevoeltzich sterk genoeg en gered op alle eventnalileiien om in hetoverleg der volken de moderne beginselen te handhaven waarbijhet met waarborging zijner eijen belangen de rust van geheelEuropa wil bevestigen Vij zijn voor den oorlog indien deomstandigheden er ons toe nood7ak n maar er is in onze napening niet dat de andere nogeudheden moet verontrusten indien zij met vreiielievende oornemei s bezield zijn 19 Jau In het wetgevend ligcha m heeft de presidenteeue korte aanspraak uitgesproken van niel potitieken aardwaarin hij een woord van herinnering wijdde aan hen die inhet jiar gestorven jn er uï leden uitnoodigde om welwillendheid en gemaiirï lheid in de discussien in acht te nemen Verscheiden wetsontwerpen ziju daarop ingediend waaronderhet supplemeninir crediet voor IgiiS en 1869 en het budietvoor 1S70 Djemil Pacha heeft heden zijne instructie ontvangen omhet protocol der conferentie te onderteekeuen Er zal waarschijnlijk heden eene laatste zeer korte zitting gehouden worben Griekenland zal eene notificatie krijgen van de geteekende verklaring der conferentie Berlijn n Jan Eindelijk heeft het huis der afgevaardigden gisteren de begrooting voor 1869 vastgesteW Slechts twee leden vah het huis stemden tegen namelijk Ir Krebs I eu til JrtCou De wijze waarop laatstgenoemde zijne stem motiveerde maakte een diepen indruk op de ledeu van het huis Hij koa dezen ministers die op den iaconstitut onnelen weg voortschreden tie begroeting niet bewilligen De staatkunde zoowel in het binnenals in het buiteuland door ben gevolgd was naar zijn inzien even verwerpelijk als verderfelijk De gewelddadige vergrooting der pruisische grenzen en de daaruit volgende uitbreiding der dynastieke magt konden nimmer de grondslagen vormen van Duitschlands eenheid en vrijheid Het huis gaf steeds nieuwe volmagt maar hij bleef bij zijn stelregel volharden dat de magt des volks zich steeds keert tegen de vijanden der vrijheid De minis er van financiën von der Heydt zeide dat vermits de redenaar met zijn gevoelen in het huis alleen stond de vergadering een antwoord van het ka ir et niet zou verwachten Madrid n Jan Er zijn te Maanj 11 000 stemmenier gunste van deu monarchalen en 5 700 ter gunste van den republikeinschen regeringsvorm uitrebragt De resultaten in de provinciën zijn overal ter gunste eener monarehie behalve te Ferrol en Tarragona 19 Jan Men gelooft dat van de 350 verkozen afgevaardigden iu geheel Spanje er 300 bebooren tot de rT archale parlij 30 tot de republikeinsche en 20 tot de bourbousohe Lissabon 16 Jan De president vice president en griffier der kamer van afgevaardigden zijn afgetreden Men zegt dat liet ministerie aan het bewind blijft en dat de kamer zal ontbonden worden Stokholm 18 Jan In de troonrede tot opening der zitting van deu rijksdag wordt de hoop te kennen gegeven dat door eene hnweüjks verbindtenis lusscben prinsen Louise en den kroonprins van Denemarken eene meer vusts verbinding tusschen de drie noordelijke landen zal worden tot stand geb agt Voorts zijn er ontwerpen aangekondigd tot eene nieuwe i jifsakte tusschen Zweden en Noorwegen en eene reorganisatie der armee De vriendschaps betrekkingen met de mogendheden zijn unver n ierd gebleven ilet ijiini en Japan zijn tractatea gesloten oor de nieuwe spoorwe ieeuii vtui drie millioen wordt geen belastiug verhiogiiig gevurderu Öinnenlanö GOUD 20 January Bij de tweede kamer der staten generaal is ingekomeade memorie van beantwoording over het wetsontwerp tot afschaffing van de bepalingen van het wetboek van burgerlijkeregisvordering over judicieie boeten en schadeloosstellingen Men schrijft ons uit den Alblasserwaard dd 16 jan Zoowel in de afgeloopene week als in de vorige werd door vele producenten de hennep afgeleverd van bet gewas 18 i Voor zooverre het geheele gewas werd geleverd wa ƒ 20 50 per 50 ned ponden te bedingen Voor de schil alléén besteedde men ƒ 21 en voor den bind 20 mede per 50 ned ponden Kaas is weinig meer voorbauden tengevolge waarvan de zaken daarin weinig beduidend kunnen geacht worden Ue prijs der boter is vrij algemeen ƒ 1 30 het ned pond Men meldt uit Kaïwijk aan Zee dd 18 Jan Door deseuiiton welke weder vroeg op de versch visscherij zijn uitgegaan w d eene kleine hoeveelheid aangebragt In den afslagwerd besteeii ƒ i per mand schol en voor de tongen 30 centsper stuk De geheele vloot raaaki zich gereed om bij gunstigweder naar zee te gaan Volgens alhier ontvangen berigt is er zatnrdag te Egmondaan Zee een schip gestrand de naam onbekend H ït hier bedoelde schip was de Djawa van Londen naar het NieuweDiep bestemd Het is door eene stoomboot en assistentie weder afgebragt en naar de bestemmingsplaats vertrokken s Lands middelen over het jaar 18C8 hebben opgebragt 71 282 632 88 ijnde ƒ 694 083 8C minder dan de opb engst in 1867 Dit vei chil moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de mindere opbrengst van bet regt van successie en vaa overgang bij overlijden Het U D meldt dat de twee leden van het pruis e ïalleriemuziekcorps die in den vorigen zomer te ütracbt al deserteurs van het corps hoornblazers van het T reg infanterie werden aangehouden op bijzonderen last van den ministervan oorlog met paspoort zijn ontslagen Gemengde Berigteo Het clQiteo peoer turksche leeniug te Londen van 60 roilUoeo golden IS uitgesteld tot na de afdoening vat het grieksche conflict Ue mUlukte conferentie zal zicb bepalen bij bet oiteprekeD van nadrukkeliike 2 ri rK p j g i p it li dn3cLe p ov Mcu 240 000 perwnen Iu deu staat Oiaca Mcxiro zijn aanzienlijke pe troIeombronDea ontdekt ïe Saragos a heeft eene demonstratie van vrouwen plaat gfhad ter gunste vau de afachalfiug vau Je coüscriptie Men is te Athene begoDneü met het aitgcveo van p pierengeld De Kooiuginne atoel een rots op de deeoeche kust is bij een ligten sehok Taii aa 4befing van 400 loet hoogte in zee gestort Etn hebreeuwsche bijbel op het einde der vijlticudu eeuw te Napels gedrukt is dezer dagen te landen voor 1920 r ulden verkocht Een krotighouder te NewYork David PatuUo uitSclotlaod geboonig laat ab intestato zonder bekende erven nagenoeg UGO dui2end gulden na gtwonnen met den verkoop van echten schotsc ieu whisky Te Tubbergeu en omatreken houdt men zich druk bezig met het slagteo vau paarden waarvan het vkusch voor 10 et verkocht wo dt De berigten ten aanzien der leipziger nienwcjaars mis luiden zeer ongnnstig In Roeland is voor het eerst eene dame bevorderd tot doctor in de geneeskunde Eene pirlemenls verkiezing te Londen kost gemiddeld 40 duutud gulden De otöcier vau juijtitie te Guttingea heeft appel aangeteekeiiJ vaa het vonni waarbij prof Ewald vrijgesproken is an inajesteitP Rchenuis Bij Zurich zijn weder meerwoningeu ontdekt In Zwitserland komen in de nabijheid vao Bagatz ontzettende a rdstcitiogeu voor Turkije eo Uusland hebben in den laatste tijd te I auden groote bestellingen gedaan vau steenkolen Ui leveren op korten termija Vergadering van deu Gemeenteraad Dingsdag 19 Jauuarij Tegenwoordig al de leden behalve de heer Keutinger Worden gelezen en gearresteerd de notulen der vorige vergadering Zijn ingekomen eene dispcsitie van bh gedep staten betrekkelijk de toevoeging van een gedeelte der gemeente Stein en de rectificatie van eene onvolledige opgave notificatie en ter visie eene missive van G Kcldewijn houdende verzoek om ontslag als hulponderwijzer daar bij benoemd is als onderwijzer in de Oost Indien dit wordt eervol verleend met ISjanuarij een voorstel van den beer J B Peetere ondersteund door de heeren Westerbaan en Prince ter betuigiug vau goedkeuring door deze vergadering aan den heer telegrafist van Schouw euburg voor zijne ijverige bsmoeijingen gedurende de tien jaren dat hij werkzaam is in zijne betrekking Het voorstel dadelijk in behandtling genomen wordt na eenige discussie gesteld in handen van B en W ten fine vau berigt en r iad De voorzitter berigt dat de in verschillende comrai ïiieu herbenoemde en benoemde leden de opgedragene betrekkingen hebbeu aangenomen uotif Voorts wordt nog gerapporietrd au verbchillende verhuringen vau land en grasgewasseii en dat de diepwerken in drie termijnen zijn aangenomen voor ƒ 1045 notif AlsBU ia aan de orde de herstemming over het voorstel betretiende deo torea van bet lutberache kerkgebouw waarover m de vorige vergadering de stemmen staakten Na eenige discussteu waaraan onderscheidene leden deel namen wordt de i ak onmiddellijk afgedaan en btÉloten ter vermijding van groote kosten den toren af te breken en met weder op te bouwen met 10 tegen 4 stemmen eo verzoekt de heer Prince aanteekening dat hij niet heeft medegewerkt tot dit besluit De heer Bnchner Komt in behaud ling bet voorstel tot vas telling van het besluit tot heffing van belasting op het gemaal als ƒ 2 v ii de lOO pond tarwe en ƒ 110 van de speft en worden eenige daartoe betrekkelijke stukken gelezen en in stemming gebragt met 12 tegcL 1 stem die van den heer Lnvten aangenomen Keo voortsel tot wijziging der begrooting voor 1868 ïn ontvang en uitgaaf ordt aangenomen Namens de commissie van fabricage wordt voorgesteld om de popnUerea Na eenige discussien wordt besloten de zaak aan te houden tot eene volgende vergadering De voorzitter herinnert dat er behoef e bestaat aan vermeerdering vau het getal noodhulp aansprekers en wordt daartoe besloten de benoeming 2al geschieden in eene volgende vergadering Nu wordt ter sprake gehragt eene besta uide vacature bij het overzetveer aan den TJsael vroeger uitgesteld met bet oog up mogelijke verbeteringeH doch daar hiertoe weinig u it zïgt bestaat wordt besloten daar zich een en Heiligt nog een sollicitant oordoet ia de volgende vergaderiog in deze vacature te voorzien Na verleende magiigiug ter oitvoeriDg zoader resumtie eindigt de vergadering Ï OSTEI UElsr De DiaECTEÜR van het Postkantoor te Gouda brengt ter kennis van belangbebbenden 2lïr timentien Heden overleed in den ouderdom an bijna 79 i ren onze hooggeschatte be hBwd wader de heer HEEMANÜS van BOVÉNE L A LANSÜOKP De BAKKEE Ol sCiT i iarij l UKMEBEM 1 dat cp den staat van brieven geauresseerd aan onbekende personen voorkomen de navolgende adressen welke in de 1 helft der maand December 11 van hier zijn afgezonden B L ter Linden Mej L G E Logeman B de Vries allen te Amsterdam Krol te Lith Ver Bruggen te Overschie J Zwarts te Bossum Regthebbenden kunnen deze brieven tegen betaling derport terugbekomen door middel van het Postkantoor te Gouda 2 dat ter voorziening iu eene besiiumle behoefie voortaan even als in andere handeUieden ook hier voor handelskantoren en particulieren de gelegenheid opengesteld is om de porten dv aangekomen brieven en de frankeergelden der verzonden brieven enz wekelijks of maaudelijks aan liet postkanioor te doen opschrijven tegen betaling van een rast regt per drie maanden In i bijzonder wordt de aandacht van bh handelaren hierop gevestigd Buitendien kan men de aangekomen brieven en couranten onmiddellijk na aankomst van elke post vóór de bestelling aan het postkantoor doen afhalen meJe tegen betaling van eenvast regt per kwartaal Voor elk afzonderlijk of voor beiden te gelijktijdig kanmen zich aan het postkantoor abonneren Belanghebbenden wordt verzocht zich ter bekoming vannadere inlichtingen reyisireeis te nillen vervoegen aan hetpostkantoor alhier De Directeur voornoemd KOETSVELD GOLDA 14 Januarij 1869 KANTONGEUEGT ie GOUDA Bij vonnissen van 7 Januarij lSé9 zijn 1 P S M de G en J E S B K io J H v IJ en G B wegens het maken van nachtelijke bewegingen tot verstoring van de rust der inwoners onder verzwareitde omstandigheden ieder veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 5 dagen 40 J V S wegens gelijke overtreding doch zonder verzwarende omstandigheden veroordeeld tot eeue geldboete van 5 50 of een dag subsid gevangenisstraf 5 P M jr wegens het in de gemeente Zuid Waddinxveen zittende rijden op een met honden bespannen kar waarvan hij geleider was en zonder dat die honden van mttilband waren voorzien veroordeeld tot 2 geldboeten elk van ƒ 3 of een dag subsid geva igenisstraf voor eike geldboete 60 B den H wegens het in de gemeente Reeuwijfc zittende rijden op een met honden bespannen kar waarvan hij gel ider was veroorileeld tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten van den procesee des uoods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand GOUDA J A Trij J van Dorp Geboken 14 Jan Gijsberta Ijeertruida ouders H Kramc ca J C Hiiijvenaar 15 Pieter ouders P Nootenboonj eu E de Vroom 16 Ofke ouders H Teekens en lï M san Etuwen lohan ooders E P Kien land eo F C M de Bas Joaaones Cornells ouders J P an Cat eo E L Biezenaar 17 OvEBl F DE 17 Jan 1 Broere 16 j 10 m 18 bits 3b j J den Blanken wed A Pelt 71 j Gt Hi wn 13 Jan C Jaspers en A C Stigter en J G de Does