Goudsche Courant, donderdag 28 januari 1869

JP lede staatsmau van dien uu vertrekt heden van hier hij zal zondag Ie Marseille scheep gun en met voor Jen 21 sten te Marseille aankomen Het schynt dus Die wel mogelgt aat TÓór 29 of 30 de er maand eenig intnfoord by ons Kaoiaei ran het grieksche gouvernement zil inkomen Volgens tijdingen over Marseille van Montevideo van 21 december van paraguyaanscben oorsprong wordt het aeri t der Brazilianen betreffende de overwiuning bij ViUeta niet oeve t gd en houden de Pdnguyaneu nog altijd hunne positie bn Angostura en Villeta bezet 26 Jan Ten opzigte van de interpellatie betreffende degebeurtenisse op Reunion heeft het wetgevend Iigchaam na betantvioord van den minister van marine aan den heer Jules bimou met 195 tegen 22 stemmen besloten over te gaan tot deorde van den dag BerÜjn 26 Jan Als eene bijdrage tot de kennis van het 5=hool ezen in sommige gedeeltei der pruisische monarchie deelen eenige dagbh len het volgende roede In het laatst van december des vorigen j ar hadden de geiamentlijke onderiiij ers in let Udje M irienbur zich bij rek e t tot den magi rait genend met he ler oek hun inkomen 22 1 th te Weenen 5 Jan De l us e egt dat de porte in eene circulaire aan de turksche ge inten in het buitenland hut tevredenheid over de conferentie betuigt By de eensumraige veroordeeling der houding van Gnekeniauu ais sirijii luci hel volkeuregt ziet de porte af van de stipte uitvoering van het ultimatum Verdere deinoediging cf beoorloging van Griekenland 13 niet het doel der porie geneest Zij beschouwt derhalve het ultimatum als vervallen vermits het vyfde punt daarvan het eigenlhjke onderwerp uitmaakt van de verklaring der conferentie De toestand van Griekenlmd wordt in brieven en telegrimmen uit Athene zeer bedeuKelyk gencemd De gezetenbnrgerii de handelsstand en de uyverheid vvenschen niets liever dan eene vredelievende oplossii g Het woelige gedeelteder bevolking echter wil van geene schikking liooren l e njini lers zyn verzoeningsgezind maar vreezen eene uitbarsting dervolkswoede en durven niet toegeven tenzy iets geschiede datslechts den chijn bee t van met den volksweusch te strooken auhoii leiid komen verzoekechriften in om den oorlog te verklaren en niet zelden worden deze mei de grootste plechtigheidaiu het ministerie overhandigd an zelf spreekt dat de eensgezindheid der mogen Iheden vin grooten invloed moet zyn opde stemming van het ministerie eu ook van de bevolkingAlen verwacht dat de grieüsche dagbladen die by het afzendendezer berigten nog vuur en vlam spuwden tegen Turkye weldra hunr e verontu iirdiging eenige toonen lager zullen stemmen 23 Jiu erscuellene bladen spreken het telegram tegen dat de Gaulois heeft meesred eld volgeus t welk Grieüenlandzou geweigird hebben de verklaring der mogendheden goed teke iren en ue Eiendard zegt dat Griekenland zich waarschynlyk by de be luiten der conferentie zal nederleggen Laats genoemd bWd spreekt dat de voornaamste fransche gezanten ii hel bui enlind naar Parys geroepen zyn dat het mogelyk i dat de heer Benedetti zyn zoon die ziek is zal komen bezoeken Madrid 26 Jan De burgerlyke gouverneur van Burgos is vermoord lerwyl hy ziuh nair de archieven der cathedraal zou begeveu om vcu gevolge van ontvangen it structien aldaar een irveniiris op te maken De misdaad heefteene diepe verontwaardiging te weeg gebragt De Gaceta meldt dat Burgos m stait van Mag is verklaard By besluit van het gouvernemeat neemt bet rijk bezi van de archieven bibliotheken eu kunstverzamelingen mrathedraleu kerken en andere godsdienstige gebouwen De bib lotaeken derjemmar ums zullen in handen der geestehjkheidbyven Het blad meldt dat die inbezitneming van wegi den ehad ge onJerd te Burgos zonder hinder heeff plaats Florence 26 Jan De kamer van afgevaardigden i ten al dt e met 207 tegen 1J7 sleuimen overgegian tot de orde ïsd tmg den dag ÜJinnenlanö GOIjDA 27 January Z M heeft op zijn verzoek eervol ontslag verleend aanmr P P P K st als auditeur by den sohutter raid der dd schutterij alhier en in zyne plaats benoemd mr J FortuynDroogleever t i Door Z M IS aan den luit generaal J Andresen commandant van het leger in Ned Indie en chef van het dep van oorlog aldaar op zyn verzoek met April 1869 wanneerhy zyne voormelde functien zal nederleggen op de meest eervolle wyze ontslag verleend aan de militaire dienst onderdankbetuiging voor de langdurige goede en trouwe diensten door hem aan den lande bewezen Uen 20 Jan ziju aan het ministerie van buiteul zaken tusschen den oostenrijkschen gezant en den minister van boitenl zaken uitgewisseld d wederzydsche verklarirgen omtrent de veranderingen in het postnezen tusschen lyedeiland en Iricst in het byzonder en den geheelen keizerstaat in het algemeen Volgens die verklaring mogen die brieven tusschen de beide landen voortaan verzouden wordende zv rJsr Zyü dan tot uu lOe hetgeen vooral van belang is voor de correspondentie met Ou t Indie die over Tritst gevoerd wordt De heer Koorders lid der tweede kamer voor het kiesdistrict H larlem is maandag nacht overlelen In ISb zyn door den ryksteicgraaf overgebragt 838 948 binuenl berigten 431 5 10 buitenl berigten 222 996 transitberigten terwijl die overbrenging in lsb7 bedroeg 492 733 binuenl berigten 370 34 J buitenl berigten 249 9o4 transitberigteii Het aantal binnenl telegrammen is dus onder dewerking van het vin 5Ü op 30 ce its verlaagd tarief met ruim 70 ten honderd toegenomen De opbrengst der binnenl berigten was in IShS ƒ 2o7 845 tegen ƒ 2j9 76d in 1307 Degeheele opbrengst van aen ryk elegraaf bedroeg in 1868 ƒ 497 sl9 legen 495 800 in lbb7 bcucfi ecu paar maanden bestaat er een conflict tusschenden gemeenteraad en het corps officieren der d 1 scliuuerij te 1 tret l By de behandeling ner stedelyke begrooting voor 1869 werd de door den schuttersr iad ingediende begrootiugverworpen Liter werd eene nieuwe ingediend welke gewijzigd werd aangenomen doch bij de beliaudeliug waarvan eenpaar of eigentlyk meer bepaald ten der leden van den raad zich volgeus hel oordeel van de ofiiicieren der dd schuttergmin gevoegelyk hadden uitgelaten Het gevolg daarvan as dit eu de schuttersraad en het corps officieren adressen aaaden raid hebben ingediend om het gesprokene te doen herro peu doch zoowei ten opzigte van bet eene als van hetandere adies 13 de raad overgegaan tot de orde van den dag niet zoozeer omdat meu de party koos van de enkele raadsleden Hien het gesprokene gold maar om te constateren datde raadsleden met belrekking tot de begrooting vry in hunneuitcingen waren lusschen een paar raadsleden van welke efubet onwelvoegelyke van het gesprokene wenschte te doeauitkomen liep de discussie zoo hoog dat deze hatste zyn ontslag als hd van den gemeenteraad heef ingezonden Menverneemt dat Z Eic de commissaris des kon ngs dezerprovin cie zoo ook de burgemeester van Utrecht officieus pogingenhebben in het werk gesteld om de zaak nog in der minne by te leggen hetgeen evenwel naar men verder vern emt metheeft kunnen beletten dat het corps officieren met uitzondering vau een zijii verzoek om ontslag aan Z M geteekeudheeft Door de scheikundige sub oommissie van de openbare gezondheids comm ssie te Goes is een onderzoek ingesteld naarde aldaar verkocht wordende melk Ais resultaat van dit onderzoek zijn de namen medegedeeld van aile 24 meikverkoopers en achter hun naam gevoegd het gehaltevan den room en van het water dat in de melk doorelk van hen verkocht gevonden is Terwyl de eerlykste vanhet giid 19 pCt room en O pCt water gaf vond men in damelk van den laatst vermelde o pCt room en 67 pCt water GcDieiigde Berlgtëm O 1 Ja Hobbart pacha heeft ue wateren vaa S ra verlaten Het chmesche gezantschap 13 by keizer Napoleon ont angen De kamer der afgevaardgden IS on boaden te Lissabon De onaer koning van Eg pt neeft 50 duizend man en zijae tloot Ut beschikking gesteld Tsn den grooten heer Zondig 3I heeft oor het eerst t e Mpdnd eene prot tMche godïKlienstoefeDiog in het openbaar plaats gehad Vele officieren 00 Java dringen aan op regeling van de positie der ofliLieren van het I leger by de iLL run et i i ht x te Weenen heeft 2f 0 00 J tt grieven voor een isrirhtisch ga thais vnn lOÖ Iwddca De bfijt rsiche regering il 5 raillioen gulden btstedenvoor nieuwe geweren Te Ingezonden Het 2 d aesconeert dat 11 dond plaats had bleek we cium een welgcsi a dc pFucve tc ZjU cm met i emse e of lit vpp insteedsche mu iekale kricbtpn cis goeds te bewerkstelhgen De welwillende medewerking van mej van den Berg gafdaarioe aanleiding De aria uit de Fidelio en het Biisslied vin vo Beethoven en ooral het eilchen vin vos Mozabt werden zeer goed gezongen Zg heeft eene fris=che lieve stemen verdiende het ten volle dat zij na hair laatste zangnummer teruggeroepen werd j De heeren pianisten hebben zich weder zeer verdiens el jk ge maikt door het uitvoeren van Moscheles diep gedacl t les contristes De fantiisie over Ctnee Motiven von Mocheles door Kw st was voorzeker en het al ook door mej van den Berg gaarne erkend worden het glanspunt van den avond Het ttas de eerste mail dit de heer Kwast voor ons als solist optrad We kunnen kort zijo met te zeggen d it het spel uitstekend was Bij een prachtigen aanslag paart hij e u fijn geuuinceerdeToordragt en eene groote techniek y hopen hem nog menigmaal als soliat te hoor n Het overige benevens de orchestwerken liepen goed van stapel Het orchest nee nt toe I in oetere voord ragt Accem 2MDAMES C0 CËUT7 Euphonia gaf donderdag weder blijk dat net met achteruit gaat Wij bemerkten met genoegen de meerdere zuiverhei I die de eerste violen verkrijgen de toon wordt steviger en IS niet meer zoo zaagichti als vroeger De Nebelbilder en het Stabat Mater werden fiks i gevoerd het h itste vooral hoorden wij weder me gennegen het 19 ten tut da ir men nooit genoeg van heeft De van itien vojr Huil door den kleinen dilettant voldeden leegt wij geloov n echter dat indien zij door den een of anderei éicve vau het conservatoire te Parijs slechter waren uitgevoerd men beter voldaan zou zijn geweest De zmg bevestigde op nieu dat m de stad onzer in o Diug deze schooiie kunst met succes wordt beoefend De zangeres verviel niet in het algemeen gebrek van tot gillen over te gaan en de terugroeping na Veilchen as wel verliend Om de fanUusie voor piano te waarderen moet men zelf pianist zijn Wij voor ons hoorden sedert Henri kelten het publiek medesleepte m de e concert zaai geeu piano spel zóó geacheveerd zóó artisti ue Over de solo voor twee violen zullen wij niet veel zeggen het stuk scheen naar het afgebroken applaus te oordeelen niet nittsrmate in den smaak te vallen Men begrijpt nog niet dat het meer studie vereischt middelmatig op een viool dan brillant op een rommelpot te spelen en men eisoht van een liefhebber wat aan een meester behoort en dit is te veel De zaal was beter bezet dan de vorige maal toch haa men nog het genoegen vele ledige stoelen tusschen de toehoorders te tellen Do h Keulen en Aken zijn met op eenen dig gebouwj De voiige maal niet veel nu middelmatig oe volgende maal propvol Zoo althans verwachten wij het Varia A De keizer van Fran yk heeft i=ijn profetenstem weder doen hooren en het eerbiedig luisterend Europa woorden a iv de vr eid en ntwilVel ig top eroepen Nooit was frankrijk vredelieiend ils thlu Het verbind tusschen het een en ander 18 zoo duidelijk mogelijk voor de officiële en officiei se bidden een gewoon menschenverstand kan anders moegelijk die diepzinnige waarheden vatten het is gewoon op daden te zien en woorden neinig te tellen indien de handelingen daarmede in strijd zijn De geduchte leger organi aiie en de vrede de zoo hocggeruemde vrijheid en de drukpers ervotgmgen de eensgezindheid van alle mogendhede eii de zoo goed als misluktt conferentie zijn K kere scbaduweu op het zoo prachtig geschilderde beeld van iranknjk welvaart en vrijheid Wanneer nu deze rede zeer geprezen wordt om de duidelijke Terklaiingen en de opregthe die daarin doorstnalt at moet veii dan wel van vroegere redevoeringei denken Het pctieve leger in i nkrijk bedraagt iJ7 5a man in Algiers 64531 man en in llalie 5vi o c welke cijfers vermeerderd moeten worden met 114 000 man die vrriof liben Het totaal bedraagt dus 334 280 man effectief ds reserve 198540 man en de nationale mobiele garde 331723 man totaal 1 028980 manschappen Den 31 december bestond de vloot nit 430 booems waa onder 331 stoom en 99 zeilschepen De niei as vloot bestaat uit 314 afgewerkte sloom en 70 7Piivaartuigen In 1863 7ijn in de arlillerie werkplaatsen meer dan 100 millioen pafonen vervaardigd en de particuliere industr e Kppft hnvptiHipn CPU gelijk aantal geleverd Het keizerrijk is de vrede Den 31 October 1867 was het gp poliiieke bladen te Parijs 74 en in dp dcpinemrnten 3 O Den il oc ISus areu die getallen 82 en 39s Ook het getal uiet polilieke bladen is van 606 tot 785 ge egen Vu het eten van paardenvleeach hie e lande itieer eu meer in zwang schijnt te kniaen ijn de volgende opgiven niet oubelmsrrtjk In 182b werd ten gevolge van een iPneeskunaig on ertoek het eten van paardenvlee ch in Frankrijk officieel toege=tiin Sedert 1855 echter is het gebruik vai dat vleesch in Pinji sterk toegenomen zoodat er tegeawoordig reeds 23 wmkeU beslaan waar het uitsluitend verkocht wordt In het jaar Ibiil zijn er mesr dan 2300 pairden gesligt terwgl in Weenen reeds vier jair vroeger lö50 en in lSb5 te Berlijn ruim ISOOpiirden gesiagl zgn In Engeland schgi t men zich evenwel met het eten vau paardenvle 1 nog niet te kunnen verzoe ien Bhjft eveuwpl de duurte van het rundvleescn in een ongekende verhouding met de g ootle der dagloonen dan z uue het gebruik van paardenvleescb als voedii gsmidde zeker aan te rideii zgn omdat volgens het oo icci van deskundigen het vleesch van oude paarden veel beter is dan dat van oude koegeu De conferentie heeft haar werkzaamheden voltooid en alle Juicht over het behoud van den europe chen vrede De diplomatie heeft weder een lauwer te meer in haar kroon AloegeIgk zoude he echter jn om nu beptald te zeggen wal de coi ferenlie heeft uilsewerki T irkye en Griekenlind hadden t i8t die tHisl moest bjgelegil orden en daarom een deftige ljgeenkom t vau diplomaten die reeds vooraf plannen geI maikl h iddeu om niets te doen ji toch iets men heeft Griekenlind riad gegeieu wil het dien raad opvolgen dan IS het goed wil het met ook goed dan kan de europesche üiplomatie haar handen in onschuld was=ehen De tgd toch voor den heiligen chas=epot i nog met gekomen nog is het 1 eendragt vrede en vriendschap In 1862 waren in Vustralie cngeveer 20 millioen si uopen die meer dan 50 millioei ponoen nol opleverden Door dn invoering vin zuid amerikaansche ra eu heeft men vooral de kwaliteit van de wol veel verbeter i zoodat wol altgd nog een der hoofdproducten van den uitvoer blgft In 16 jaren hebben de gondmgnen op Nieuw Holland meer dan 1800 millioen gulden opgebragt Bovendien worden ook tabak ijn en steenkolen belangrgkebronnen van wjvaart voor die bloeyende kolomen die uitmuntend bestuurd bengzen dat een gepaste vrgheid ook voorkolomen noodzakehjk is Burgerlijke Stand G OL DA Geboren 22 Jan Team Jacobos Johannes ouders G J van Baaien en G de Brec 23 Dirk ouden U Schmk en M C Vtr I blaanw Pirk oudera D Bioee eü A M an der VVolf tijsbcrI tns ouders H W Zandijk en C J Batting Hendrik 01 ders D I Stolwyk en E Lsmmers 24 Leentje ouders J M Okkers n C I J van der Bree 25 Hendr sa Gerarda ooders M van Detb en J C kro nnie Johmnna onders D L Jongerheld ra M G Wteldenlmrg Adnana ouders C van Leenwen en H BrcuklanuerOcraiEDEN 21 Jan J L Arts 1 m J T van d r Pluim Sm 22 K Weijman 63 23 N Groenendaal hmsvr van P J Rakoaw itj K Fredrik s wed F van Son 72j 24 A d Jong d