Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1869

I860 Donderdag 11 Februari M mi GOTJDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendew D n 60 Binnenlandsche SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TüSSCHEN DORORICHT GOUBA EN AfflSTERDAOI en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PAS3AGIEES GOEDEEEN en het Slepen van SCHEPEN met de Stoombooten DOKDRECHT n 1 tot en met n 6 in directe aanduiti g voor bet VEEVOER van GOEDEREN aan de Mo rdijk 10 met de Spoorweg Maatschappij GRAND CENTR U BELGE van en naar Btlgi Frankrjk ai Zn Uier iand 20 met den 5TAATS SF00RWEG van en naar 2inihmen M Wif ricM Sindhocen lttik rimj i en Lurs Ans beiden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van DonlrecU Zondags iugsdags en Donderdags c morgens ten 5 Ure Moerdijk Zondags Dmgsdags en Vrijdags AiiViterdaM Zondags Woensdags en Vrijdags u ii ii Agenten te Dordrecht tan kantore der Directie Goiuh J VAN A LST Vest Aiiuierdam A HE kE iiiu eu Amstei bij de Arastelstraat In directe verbinding te Dordrecht met Dii VRACHTGOEDEREN STOOIIV VABT MAATSCIIAFFIJ te Middelburg voor goederen van en naar Middelburg en te A asterdüM met den beurtachipper K ENGEL op Zaandam Zonder kusten vun o er aüiiig J J B J Bouvy Directeur J C DEKIJSG DURA A J VERBEEK v d SANDE L C van OLDENiiORGH COMmiss rissen H ♦i 4 ♦ ♦ H M H 4 J Onbetwistbare bewijzen voor de wonderbare lieil f kracht van de Hüflsche Malz Praparaten zijn navolgende schrijvens in den loop van de 4 4 ROTTERDAM 11 January iS6i Ik berigt u gaarne dat mij de vorige Z 3 Flesschen reeds veel goed gedaeu hebben zoodat mijn maagpijn geweken is echter het $ Bbakelstraatj 2 maand Januarij 1860 ontvangen en ook mijn eellust en spijsverteering veel zijn verbeterd Ik wil iiebiii t nog eenigen tijd voortzetten J VERDELMAN v Bbakei ULUTOGENBUSCH 23 Janu irij 18G9 Gisteren kwam mij iemand bedan ken die op mijnen r lU door uwe voortreffelijke BORST BONBONS te gebrul ± ken an Jieeschlieid en aawljrsüijkeid waaraan hij sedert lang lijdende was ridicuU geueieu is ik vond raij gedrongen u dit in het belang van gelijk soortige lijders mede te deelen Tb J JANSEN SLUIPWIJK bij ÜOLT i I as Januarij 1S69 Door deze verklaart de Ondergeteekende geheel en t al hersteld te zijn van eene bloedziekte en daarmede gepaard gaande pijnen en tzwakte door hel gebruik van slechts Zes Flesschen MALZ EXTEACT hebbende ♦ t eetlust en slaap en lust en kracht tot den aibeid herkregen W OOMS IP eLk geueemiddd r iag zich beromisn op dergelijke schitterende resultaten Zeker 4toch moeten zulke brieven afkomstig van geachte en bekende personen hier te tlande aan den eeaen kant de benijders en lasteraars tot zwijgen brengen doch aan den andeten ant voor eiken lijder eene bron onthullen waaruit hii met t Llt 7 7 p i g van zijn lijden mag boopen De uitgave is gering t vergeleken bij de ijke winst van een gezond leven een leven zoiTaer pijn b HEIDSBIEK is te verkrijgen op de Oude sioemmarkt bij debtilsteeg F154 en in deszelfs bekende depots Op de flesch Eti uetten staat de handteekening JOIIAKN HOFF MALZ GEZONDIIEIDS CHOCOLADE het voortreffelijkste geneeskrachtig t bSn eHmttlJ vervanging van de opwekkende koffl 1 ± Het eenig echte HOFFsche MALZ EXTE CT GEZOND lEIDSBIEK is te verkrijgen op de Oude Bloemmarkt bij debtilsteeg F154 en in deszelfs bekende depots Op de X pwekkende koffij en MALZ EXTRACT GEZONDIIEIDSBIER genees en versterkinesmidd l ngenaam van smaak en verfrissehend 6 flesschen ƒ 2 50 IsTel che f ƒ 5 ot t BORST MALZ BONBONS een snel oplossend middel bij hoest en last van I tf i t tZ Mtterzoeten aT I i UENHI J YAN DEN BERG I ly Ê r Jt J EÜMINGEN te Wo k ij K rvv J H v HB NOTARISSEN worden beleefdelijk uitgenoodigd te wiU len nazien of onder hunne minuten ook berustende is een testament van Mejufvrouw JACOBA VA X EINSBERGEN weduwe van den Heer GIJSBEHTUS yan LUUK gewoond hebbende en onlang overleden te Helder en zoo ja daarvan ten spoedigste kennis te geven aan hunnen ambtgenoot B WEEEXDLIJN SMJÏ te Helder Ter BOEK en STEENDRUKKERIJ Tan G B van GOOR ZONEN kunnen dadelijk geplaatst worden TU EE JONGIBAATJES ter opleiding De WINKEL in GAREN BAND en GEMAAKT KINDERGOED van D BRIEDÉ is ÏMPMATST van de Markt naar de Kleiweg Wijk E N 24 over den heer de Ruijteb chouirl urn ïok i ü i üi fit Ueraiuik op de OOSTHAVEN te GOUDA Buitengewone Voorstelling op ZONDAG den 14 FEBRÜAEIJ 1S69 te geven door het VLAAMSCH NATIONAAL TOONEELGEZELSCH P van ANTWERPEN onder Directie van den Heer ELOIJ LEMAIRE met medewerking en ter beneficie van Mej BEEBSMANS MISS HULTON Het groot succes van den dag Comedie in 8 Bedrijven naar het frsssca van EuG NUS en Ad BELOT vertaii nj van M H van OFFEL Dit stnk is meer dan 100 malen mot hel beste succes te Pabus opgevoerd POMPIER VnïlFLEMA Oorspronkelijk Blijspel met zang in één Bedrijf door Th VALCKENAERE Aanvang der Voorstelling 7 uur Bureau geopend 6 uur 1 = Rang 99 Censt 2 Eang 50 Cents Bij den Kastelein der Sociëteit ligt een lijst ter inteekening De loting der plaatseu zal Zatnrdag den 13 Febraarij voor HH inteekenaren plaats hebben des morgens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 uren Deze Conraut verschijnt des Bonderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoaa te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p poat 2 25 Adverteutien ao 1 6 regels ot des middl ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ïugezonden ziju Kennisgeving = 3 s y = i3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengenter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wetvan den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Pro cessenVerbaal betreffende de benoeming van twee leden dercommissie bedoeld bij art 131 der gemeente Wet ïijn aangeplakt en zulks aan den ingang vau den Langen GroenenUaal bijde Gouwe aan het gebouw der Luthersche kerk alsmede datgelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederenwerkdag van les morgens tien tot des namiddags een ure GOUD V 5 Februarij 1S69 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE fORTUIJN v BEEGEN IJZENDOORN öuttenlanïr IiOndeil 7 Febr Uit Indie zijn betere tijdingen ontvangen In die streken van de noord westelijke provinciën waar de nood het hoogste is heeft de lang gewenschte regen eindelijk de kanalen weder gevuld en het land verfrischt zoodat de prijs der levensmiddelen onaiddelijk is g daald Door de o vermoeide pogingen vmr den heerDixoa parlementslid is te Birmingham eene league tot stand gekomen welke zich ten doei stelt om te zorgen dat in Engeland enWallis elk kind behoorlijk onderwezen en het schoolwezen herzien wordt met aanneming der volgende grondslagen 1 dewet legt de locale autoriteiten de verpligting op voor eenvoldoend aantal scholen in het district te zorgen 2 da kostenvan het onderhoud dier scholen worden bestreden door localebelastingen met tegemoetkoming van staatswege door een subsidienstelsel 3 het bestnur over de scholen wordt uitgeoefenddoor de locjle autoriteiten maar met toezigt van staatswege 4 in die scholen mag geen leerstellig onderwijs worden gegeven ze zijn toegankelijk voor de kinderen van alle gezindten 5 de gemeentelijke autoriteiten kunnen de ouders nopenhunne kinderen naar de scholen te zenden inoien de laatstenniet elders onderwijs ontvangen De league roept voor dezebeginselen wier verspreiding in Oud EngeUnd inderdaad eenzeer gewigtig verschijnsel is algemeene deelneming in en hetIaat zich aauzien dat de league voor hare zaak een krachtigeusteun bij een voornaam deel der drukpers zal vinden 8 Febr De Morning Post meldt dat de koning derHellenen het voorneroen heeft te kennen gegeven om afstandte doen van den troon en bevel heeft gegeven voor de toebeleidselen tot zijn vertrek naar Parijs indien de bevolking blijftTolharden bij hare tegenwerking Parijs 8 Febr De Corr Havas meldt dat in Griekenland nog geen nieuw ministerie is zamengesteld maar dat Zaimis het als waarschijnlijk beschouwt dat de door hem beoogde combinatie tot stand I omt De heer Walewski moet gisteren uit Athent de terugreis hebben aangenomen Het berigt dat Griekenland t dagen nitstel zou hebben verkregen om op de besluiten der conferentie te antwoorden alsook het berigt dat de conferentie heden weder eene zitting zou houden is beide gebleken onjuist te zijn geweest In het wetgevend ligchaam is heden het rapport van denheer Dumiral gedeponeerd daarbij wordt voorgesteld dat debuitengewone budgets van Parijs en Lyon voortaan aan degoedkeuring van het wetgevend ligchaam zullen onderworpenwordefl De Public verklaart het manifest vnn Vcnin in T sahelh De prijs der Advertentiën van écn tot xea regels met inbegrip vad het zegel is 60 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengen one letters worden berekend aftu plaatsruimte nel ontvangen zegt dat het ministerie Zaimis is geconstitueerd met Delyannis als minister van buitenlandsche zaken Het nieuwe ministerie heeft de declaratie uer conferentie Mugenomen 9 Febr De vorming van een ainisterie Zaimis te Athenewordt nog door geen enkele officiële depêche bevestigd De regering heeft in de laatste 48 uren geeoe depêcheontvangen uit Griekenland Berlijn 7 Februarij Volgens geloofwaardige berigten uit Bucharest tracht de vroegere minister Bratiano aan bei hoofd van een gedeelte der Boyaren in de kamer het land eu bij het leger eene agitatie in het leven te roepen tegen vorst Karel die indien hij zich niet vóur den wil der partij van actie voegt ter zijde moet gesteld worden 8 Febr De vorst van Montenegro is heden hier atagekomen hij zal zes dagen te dezer steile vertoeven In den loop dezer week zal het pruisische heerenbaiszich bezig houden met de voorstellen betretiende de inbeslagneming van het vermogen van koning George eu den getrezenkeurvorst van Hessen welke voorstellen door het huis van afgevaardigden zijn aangenomen De beraadslagingen der commissie onder deelneming van gra f Bismarck Z j i reeds afgeloopen In de zaak van koning George hee u graaf vaa Munster zich tegen het voorstel verklaard Hij was bet eens metde beschouwing om de vorming van een Welfen legioeo in betbuitenland als landverraad aan te merken en hij stemde toedat de regering verpiigt is elke agitatie van de Welfische zijde met alle middelen tegen te gaan maar hij hield de faedoelèl inbeslagneming voor een onregtmatigen greep in een parti tCB t l vei uiogen in strijd met bet verdraf a 2i Sept 1867 Graaf Bismarck verdedigde de houding der regering tegenoverdie bedenkingen en hield zich minder aan het regtsbeginsel derzaak dan uel aan bare politieke zijde Evenzoo bad hij eenuitvoerig pleidooi te voeren met betrekking tot de zaak vanden gewezen keurvorst van Hessen waaromtrent evenwel deaanneming der bedoelde voorstellen in het heerenhuis zoo goedals zeker is Er wordt nu slechts get 3cht op het rapport dercommissie hetwelk spoedig gereed zal zijn Weenen S Febr Thans is iets nader bekend geworden omtrent de onmiddellijke reden die het rnmenisohe ministerie aanleiding gegeven heeft tot het indienen van zijn ontslag In de kamer van afgevaardigden is namelijk eene in erpellatie tot de regering gerigt betreffende de terugroeping der militaire commissie die Rumenie naar Parijs bad gezonden Hierop werdt een ontwijkend antwoord gegeven eu de kamer nam toen een voors el aan van den heer Bratiano waarbij zij haar leedwezen over deze terugroeping betuigde Uel kr binet nu zag in de aanneming van dit voors el hetwelk was uitgegaan van den vroegeren minister president die sedert zijne aftreding niet opgehouden had werkzaam e zijn voor eene agitatie tegen de vreedzame politiek van het ministerie reden genoeg om zijn ontslag in te dienen Maar er is hierop ie s gebeurd dat aan de zaak weer eene a dere wending gaf De ministerpresident verscheen namelijk lo de kamer en zeide dat hij op begeerte van prins Karei uitdrukkelijk van de kamer verlangde te weten of het ministerie nog haar ven ron en bezat Hierop werd bijna eenpariglijk een toestemmend antwoord gegeven en het gevolg hiervan was dat het kabinet zijn ontslag introk Men zal erkennen dat alleen de polii ek zich tol zulke plotse n ge wendingen leent Voor de vindingrijkheid van een staatsman is het gebied der staatkunde een onuitputtelijk veld Wel hem die er een goed gebruik van weet te makeu Europa zal zeker met welgevallen zien dat de woelzieke Bratiano niet andermaal de teugels van hei bewind heeft mogea aanvaard Hij zou waarschijnlijk met ontstuimige vaart het schip van siaat gestuurd hebben in de rigting waar het gevaar bijna niet te ontwijken was 9 Febr Volgens een particulier telegram door de arondb i i opEerf men liPbbijj ilnii e De eorg H de op Iragt