Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1869

De Stoom Chocolade Bonbons Dragé9s Marcepijn Traganth ganthen Suikergoed Fabriek van Fra jz StoUwerck hofleverancier tS Keulen a R heelt de eer h ire rijke keus van erkende fijne en fijnste confituren elke op alle tentoonstclliugen met de voornaamste prijsmedailles zijn bekroond geworden dringend aan te bevelen De sedert meer dan 30 jaren zich in eenen steeds aangroeijendeo roem verheugende STOLLWERCK scbe BORST BONBONS zijn het beste tot heden bekende huismiddel tegen catarrhalische keel eu borstkwalen De Chocoladen van bijzondere fijnheid onderscheiden zich van die der eerste parijscbe fabrieken alleen door bare goedkoopheid Gevulde Choeoiade Bonbons en lafeldessens zijn sperialiteiien der fabrikatie Iu Knall Bonbons met humoristische deviesen komieke verrassingen alsmede fijne l resentBonliüniiière en voorwerpen voor surprises steeds het nieuwste ea rijk gesorteerd In marcepijn platen van V P l ief en 5O0 dessin in kuusiroaiige uilvoeiing ruime keus Geglaceerde gecaudeerje en iogemaakt vruchten aauchappi Genoemde bladen Ee en dat het geri g werp iBe ém li door ouregini tige rees en lu strijd i met Heünge en o Uu kkeling der n ern onale betrekkingen Pe heer Walew ki is heden morgen ten elf ure te Marseille aaiigekoaien Het Journal OtHciel meldt dat hg morcpD avond alhier wordi verwacht o 16 Febr Le l ublic zegt dat een belgische kwest e met bestaat maar wel een ernstige Economische kivestje welke te on elegener ure door het belgische ministerie opgeworpe 13 wij weten niet zegt het blad of de kwestie za uitgemaakt worden door het nemen van wettige weer vraak van Frankrijks ziide of door den val van het kabinet te Brussel Berliin 15 Febr Va bondskanselier heeft aan den boudsr a l een e ts ostwerp ingediend betreffende het domicilie van l3 bewijs hoezeer de handel in fondsen aan de beurs te Hamburg heeft toesenomen kan difnen dat de norddeut srhe bank de oprigting aankondigt van een bureau tot eileolenlikwidatie ten behoeve van eene gemakkelijker regeling van Ie reseonlre Het Heerenhiiis heelt met eene zeer groote meerderheidgoedgebeurd de weisontwerpeu betreffende de inbeslagnemingder fortuinen van den koning va Hanover en den keurvorstvan Hessen gelijk die door het huis van afgevaardigden aangenomen waren Weenea 15 Febr In de diplomatieke kringen alhier is men be urüd voor de toekomst De spanning tusschen Frankrijk en l ruisen neemt toe Ook in N Duitschland hecht men gewigt aan de aanvallen der frauscbe officieuse bladen tegen Pruisen maar meent dat de vrede zoo lang verzekerd is als de heer de Lav ilette aan het hoofd van het ministerie van buiienl zaken te Parijs olijft maar toch blijft men de mogelijkheid in het oog houden dat een voor Pruisen minder vrieadschappelijk geziud staatsman ter vervanging van den heer de Lavalettc zou kunnen worden benoemd Madrid 12 Febr Kivero is tot president van de cortes verkozen met 16S tegen Orense die 50 stemmen verkreeg He heer Rivero die tot president der conslitueerende cortes is gekozen behoort tot de democratische partij Van devicepresidenieu behoort de heer Armigo tot de partij der liberale un e Martos tot de democraten Cantera tot de progressisteu en Valera tot de democratisch progressistische fraciie 15 febr Generaal Duice heeft versterking aangevraagd omdat de insurrectie naar de zijde van Havana toeneemt Hijheeft levens de regering verzocht een voorstel bij de Cortesin te dienen tot het sluiten eener leening van 400 millioenrealen Oe Correspondencia zegt dat bevelen gegeven zijn omeene nieuwe expeditie van 6000 man naar Cuba te organiseren KiFebr De Iroparcial zegt dat gisteren eene manifestatie plaats had te Vailadolid ter gunste van de afschaSïng van de eonscripüe In Malaga had eei e manifestatie plaats ter gunste vande vrijheid van godsdienst en de afschaffing der doodstraf terwijl tnei s werd aaniredrongen om dit beginsel toe te passenop den veroordeelde fe Burgos Athene l Febr liet ministerie heeft de instelling eener nHtionaie garde en bet besluit tot eene buitengewone li iin van troepen ingetrokken Er heerscht volmaakte rust i Febr Ue vlugtelingeu van Candia hebben alhierbij de vreemde gezanten aanvnag gedaan om schepen ten einde hen ill m te stellen om naar Candia terug ie keeren Konstaatincpe I5 Febr Er heeft eene wijziging in het mirdsierif pl iais gehad lie ninisler van buitenlaudsche zaken is teum groü H ier gen irden er is een ministerie van biunenlaTidsclic zaken opgerigt waarvan de portefeuille is opgedragen aan Mehemed Huehdi en Sadik Effendi is tot minister van önancieu benoemd öinnenlanö GOUDA 17 rebraari De commissie van vijiiicn leden heeft pisteren eene naderevergadering gehouden waarin besloien is adha sie te verleeuenaau de beide wetsontwerpen ter uitbreiding der gemeente De tweede lezing van dr Zaalberg was nog lalriiker l c litr üiit niL 1 u i i i c het publiek aan zijne lippen le boeijen Voorzeker heeft hij door zijne uitstel pn le voordrachien op velen een blijvenden indruk geraaak en het verlangen gewekt om nog meermalen het genot te s n iken van zoo wel sprekende uiteenzetting der nieuwere wereldbeschouwing Z M heeft benoemd mr J P J A graaf van Zuylenvan Nyevelt oud miuisler van buitenl zaken lot buitengewoonTCZ3Bt en gevolmagtigd minister bij het hof van Eusland totdirecteur der rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem D L vaa der Heide hoofdonderwijzer te Breda In de zitting der tweede kamer van maandag is ingekomen een wets ontwerp tot herziening van de label behoorende bij de kieswet Daaruit blijkt dat door zamenvoegingof afscheiding van sommige gemeenten behoorende tot de bestaande kiesdistricten het getal leden wordt gebragt op SO De nieuwe districten hebhen tot hoofdplaats 1 Heerenveen 2 Tiel wordt eeu dubbel district 3 Brielle een nieuw district 4 evenzeer Zaandam ea ó Boxmeer wordt een dubbel district Goes en Zierikzee zijn tot ééu district vereenigd metZierikzee tot hoofdplaats Vervolgens zijn de beraadslagingeaaüBgevangen over het ontwerp betrekkelijk de maten gewigten eu v eegwerktuigen Op sommige artikelen zon eenigearseuderaenteu aangenomen enkele andere verw jrpen en opart 7 tot welk art men gevorderd is zij iwee amendementen voorgesteld Het beginsel om het gebruik der dernieuiv wetenschappelijke namen facullatief te laten tot op de herziening der wet is met groote nieerderheid aangenomen door verwerping van het arocniiement van Naamen zeer ondersteund door den heer Heemskerk Azn strekkende om alleen die wetenschappelijke benamingen zonder bevoegdheid der nu in hel ontwerp daarnaast gebezigde Ned ri uiidrrkkingen te mogen gebruiken Dat amendement werd verworpen met 53 tegen 7 stemmen Over t algemeen bleek bij deze discussie zoo mede bij de latere over de nietigheid van acten of stukken waarin benamingen van vreemde of oude malen en gewigien worden opgenomen in verband tot de strafbepalingen dat het eerste ontwerp van het vorig bewind en deels ook nog het later gewijzigde zich onderscheiden door harde bepalingen en de zucht om tr wille van een in t afgetrokkene aauprijzenswaardig vcienschappelijk stelsel de praktijk ter zijde te schuiven en noodelooze belemmeringen daar te stellen In de zitting van gisteren zijn de discussien voortgezet Een groot aantal ledea voerden het woord over de artt 7 8 en 9 die bepalingen behelzen nopens authentieke stukken onderhandsehe geschriften enz waarin maat of gewigt alleen in jandere dan wettelijke maten of gewigten is uitgedrukt Er heerschte groot verschil van roeening Verschillende amendementen werden voorgesteld Sommige vervielen door wijzi i gingen van de regering in de bewuste artikelen And re werden ingetrokken en een van den heer Godefroi aangenomen Artt 10 en 11 omschrijvende de gevallen waarin de benamingen voor de maten en en gewigten in het ontwerp vervat moeten worden vermeld gaven eveneens tot uiteenloopendéberaadslagingen aanleiding er werden met wijzigingen goedgekeurd Xa de behandeling van de arti 12 13 en 14 waarmede het 1 = hoofdstuk eindigde werden de artikelen vanhoofdstuk II van den ijk der maten gewigten en weegwerktuigen in overweging genomen De artikelen 15 tot 17 werden aangenomen Op art IS stelde de hecrBegram een amendement voor om den eersten ijk alleen kosteloos te doen plaatshebben den herijk niet Heden zal daarover bij de voortzettingder discussien beraadslaagd worden Xaar wij met zekerheid vernemen heeft de regering ten gevolge der berigten omtrent het op nieuw uitbreken der veeziekte in het buitenland reeds eenige daf n geleden last gegeven om het beiioodigd personeel naar ovenaar te dirigeren en is het ook reeds daarheen vertrokken om langs de duitsche grenzen tr ezigt te houden op deo invoer van vee Hieruit blijkt derhalve het ongegronde van de vrees die van sommige zijden omtrent eene beweerde werkeloosheid der regering ten deze werd te kennen gegeven GeiRciigde Berkten De vorst van Montenegro he ft van den niss keizer ODtvaDgcn eensabel met gooden schede en zyn naamcijfer in brillanten De prnisjsche kamer heeft het kosteloos lager onderwijs tegen de reeerinz gehandhaafd In Spanje wjI men taitecrleadsche professoren en geneeskunaigeii toelaten De gvmoflstrek wordt idgevoerd op al e Bcholen iflIranknjk De revolutionairen te Bucharest koopen wapenen en aramuniUe om den strijd vol te honden De mijnwerkers in de orristrekenvan Duisburg hebben den arbeid hervat Gortschakoff geeft an tlïrkije ae chulJ van het verschil met Griekenland Het geregtahof teKichraor d heeft htt v rtltr pro es tputu J tf r PvL i r ven Dom lu a deren Men spreekt van geheime onderhandelingen tusschen Berlijn en Parijs over de eventuülitiiten df r tIix o VülJrillL ïii Ütlgie In Heijeren doet men pi ingeu tot het iiu xrcn viin htt idgcmeen stemregt Op Cuba blijft de opstand voortduren De gritk che reserves zijn niet iu uoonlcn uitgedrukt maar Itthts mentaal De Hclgen honden zich bezig icet den verkoop van den luserabnrgdthen sjioonvcg en de afschaffing der grieksche taal Men begint nu ook het poolsche regtswezen te brtiigeu op russisthea voet De ïrii ken geven toe om bij de eerste gelenei hoid weder te beginnen 2 a de conversie za üe oostenrijksche schuld bedragen 2 65i U fi Gö fi en de rente 107 583 944 1 Het eng hoogcrhnis heeft eene zitting gehouden waar vier leden present waren in Kiisiand zamelt men nog altijd gtldtn in voor de Grieken die geiiotiod worden zoidelyke stani en geloofsgenooten Vuor berrjcr s zooveel geld ingekomen dat men twee standbeelden voor hem w il oprigten een te l arijs en een te Marseillt iüj het verbranden der stoomboot Nelly t ti t ns in Arkansas zijn ü3 personen om zt komen in Portugal worden vtel proeïamaticT vcrs reid ter gunste van de Iberische eenheid Socialistischf benden hebben zich vtrtooud in Galiicie Varia A Eindelijk zal de toestand van Spanje erctreld kunnen ivorden de vergadering daarioe geroepen is bijeen gekomen en de kwestie republiek of Jlon pensier nadert haar beslissing iS och de eene noch de andere beslissing kan den grooten keizer aangenaam maar hij zal zich in het noodzakelijke als een ge ocr meiisoh moeten schikken zich troostende met de ged ihte dat door de spaansche revolutie toch ook de m i dtr geestelijkheid is verminderd zoodat hij bij de aanstaande verkiezingen beter op de fransche geesielijkheid zat kunnen rekenen de eene dienst is toch de andere waard Ue groote meerderheid der spaanpche eorles is de monarchie toegedaan zoo las men na dr verkiezingen en dit is zeker geworden als men nagaat met elke uitmuntende monarchen de Spanjaarden sedert eeuwen gezegend zijn De groote welvaart in Spanje is daarvan een sprekend bewijs Alles zonder onderscheid verkeert in diep verval en de groote schuldenlast en het slechte vertrouwen in het buitenland zijn de waardige monumenten door de monarchie aan Spanje nagelaten Toch is Spanje monarchaal en zjil het zoolang blijven tot de cOrtes geeu geschikt prinsje kunnende vinden zich faute de mieux voor de republiek verklaart Altijd natuurlijk uit gebrek om het geheele monarchaal gezinde Europa niet te veel te ergeren Het voorbeeld mogt anders voor sommige volken eens aanstekend worden In een staat van de handelsbeweging van de verschillende mogendheden van het vorige jaar slaat Groot Brittanje met een tonnenlast van ongeveer zes millioen boven aan maar wordt bijna geëvenaard door de vereenigde staten Uuitschland Frankrijk en Britsch A uerika brengen het niet veel hoogcr dan een millioen Nederland die handelsmogendheid bij uitnemendheid zoo als wij ons nog zoo gaarne zouden willen verbeelden komt de negende in de rij met ruim een half millioen Zelfs door het armoedige Noorwegen worden wij overtroffen Noorivegen zonder koloniën zonder kapitaal overtreft ons die over groote kapitalen en kostbare koloniën konnen beschikken Zoude het geen bewijs zijn dat die koloniën zoo dikwijls onmisbaar genoemd zeer goed kunnen gemist worden als geestkracht en onderncmingszucht dit gemis vergoeden De gemakkelijk verkregen winsten door het Java varen sedert jaren behaald zijn voor onzen handel doodelijk geweest Gelukkig breekt een betere toekomst aan nu de vaart op Java niet meer de vroegere voordeden geeft en de rederijen gedwongen worden nieuwe handelswegen te zoeken en nieuwe connectien aan te knoopen willen zij in staat zijn aan de toenemende concurrentie der vreemden het hoofd te bieilen Meer en meer verdwijnt de zoogenaamde bescherming waardoor onze handel kwijnde en ïrtiertentten ESS 5ttfilO S SO f ® l ÓóT i 3 tï St Ondertrouwd E C BOX van Paramaribo GcUDA 17 i ebruarij 1869 Eeniffe Kennisgeving EECEPTIE Zondag 21 Februarij 1869 Fluieeelen SinncK G H G DB LANGE tot een normalen toestand ternggebragt zal hij ook bevestigen at de ondervinding aliijd en overal reeds beeft geleetd dal handel noch industrie bescherming behoeven dat zij slechts vrijheid van beweging noodig hebben om zich krachtig te onl iitkelen Volgens de laatste opgaven bedraagt bet getal horologies ilat jaarlijks in Zwitserland vervaardigd wordt gemiddeld 1 200 000 waarvan de waarde op ongeveer dertig millioen gulden kan geschat worden iO 000 arbeiders vinden met dit werk iun onderhoud Onze onderwijs agitateurs hebben hun fabriek in ees slechten tijd begonnen waut nergens schijnt men meer van hun waar gediend te wilien zijn Oostenrijk Spanje Italië vraar vroeger het ondernijs geheel in handen der geestelijkheid was en dus wel geen sprake van godsdiensiloo of hoe die mooije woorden meer mogen zijn kan geweest zijn hebben meer dan genoeg en onttrekken het onderwijs aan de handen der geestel kheid zonder voor mandementen of banvloeken te vreezen Engeland beeft behalve een iersche kerk kweitie ok een onnerwijs kwe lie en de wenschen der groote meerderheid vragen daar v at wij reeds zoo vele Jaren bezitten neutrale staatsscholen omdat de kerk haar verpligtingen tegenover liet ondri wijs niet vervuld heeft In Duitschland wordt ook de strijd levendig alom weuscht men wat wij bezitten en zouden wij dan roekeloos wegwerpen wat men alom verlangt Godsdienstonderwijs zeggen de gemoedelijke klagers ontvangen onze kinderen niet op de staatsschool en dat is zeer te betreuren Lazen zij et slechts in deu bijbel leerden zij slechts psalmen zingen en werden zij er bekend gemaakt met Jehova s groote daden aan bet Israel der oude en nieuwe hedeeiing bewezen wij zouden met de scholen vrede hebben maar nu het kan zoo niet blijven Maar moet nu de staat daarin voorzien of is het n veeleer de pligt der kerk om in dit gebrek te gerooet te Lomen Welnu dan faersteiling gezocht waar men herstel mag verwachten Is die wcLsch ernstig dan alom adressen gerigt aan de kerkeraden om dit ondernijs te verkrijgen Zorgt de staat voor het zijne Door haar departementen krachtig oudersteönd zal de maatschappij Tot Nut van i Vlgemeen de verdedi jin der openbare school op zich nemen Hebben de verdedigers der openbare school tot nu toe weinig of niets gedaan tlrans is het oogenhlik gekomen dat de maatschappij aau ivie wij vooral onze neutrale school te danken hebben baar verdediging zal op zich nemen Scharen de vrienden der openbare school zich om de maatschappij dan zal d aardoor een raagt gevormd worden waartegen de holle deelamatien der agitaleurs zullen af stuiten en de school wet agitatie niet bestand zal zijn Bïirgerijke Stand GOUD h Geboee n 13 Feb Jobaones Jvicolaas oiwlers N de Hoop en H vaa der Ree Aletta ouders vao Leest en A de Gruijl 14 Agatba Joh iuiia oadcrs A G Leenibroek en k Bosman Johanna Jacoba ouders P Lieu euhuijzen en C J Pijpe Ktl Barta OvtKLtnt N 12 Feb G Philip huisvr van A ütnivei fi3 j M Kooiman buisvr van J van der Geneugten 5S j N J F Prinsenbtrg Sm d Nieuwland 4 m i A H Polet 45 j J F Kevet 9 Tl 14 J Jongerheld 3 k P J Jaspers 1 j 10 m 16 T J J van Baaien 23 d