Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1869

1869 Zondag 21 Februarij W 7 Onschadelijk en doeltreffend Menigmalen komt mij de vraag voor Mijnheer kan ik uwe Watten gerust gebruiken of lalen gebruiken Zgn dezelve aan dit of dat niet schadelijk en vind ik mij derhalve verpligt tot inlichting van de nog onbekende lijders te moeten herinneren dat de ABSHAÜBBIITS WATTEN bij bare buitengewone genezende kracht in alle Ehumatische ziektens en aandoeningen Ledemaatspijn of Slijvigheid benevens Loomerigheid Huiduitslag Jeuk of andere obsirnctien door zwaarraoedigbeid ontslaan overigens in alle ziektens Tan anderen aard volmaakt onschadelijk zijn zoodat men ze ten alien tijden zonder eeuig gevaar kan gebruiken Zij zuUeu nimmer schaden maar wel in de meeslen gevallen nul aanbrengen Zg worden door de Doctoren zeer en door vele ernstig aanbevolen De prijs is 30 Cents per Pakje verkrijgbaar aan het HooED nÉPoT bij A BEEETYELT Az te Delit XaI b ëWWWvTn g GOÜDSCHE COUEAIfT 0 r 5 onder nadere De CHUTTERSRAAD der DD StHUTTEEIJ e Gocda zal on goedkeuring van Bibgemeester eu Wetuocders der gemeente op MAANDAG den 1 = MVART I3f 9 es naaiiddags ten half eeu ure in het openbaar bg m ehrjviag aai b3Jt3l31 Je lereri n het ia 1869 benoodigd getal KLEEDINGSTUKKEN voor gezegde Schutterij De oor aarden van aanbesteding zullen van Maandag 22 Febrnarij tot Zatnrdag 27 Februarij 1569 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen in de Schuttersraadkamer in het gebonw ASn Legp op de M rit te Gouda alwaar de inKhrijv ngsbiljetten op den dag der aanbesteding vu r des morgens 12 nre moeten woni en iazeleverd waarna vervolgens tot de opening der biljetten zal worden Uitgave van A BRINKMAM Zariffe Tiendeiceg B n 60 laxerend zijn zijn tegen 32 het d iosje met berigt van het verkrijgbaar bij de heeren Aarlauderreen J F Aliart Amtttrdaiii V de Haan en Zoon apothelerci Kiiierstraat n 255 TIJN o KIST van eene aanzienlijke Bommel Zalt J v d V egte Alles daags te voren en op verzoek Jden J T TerDurgh Haarlemmerstr ook Zondag e k te zien Moordrecht G H Post OudeKaler H J Knijper De Ondergettekenden berichten dat zij Jeo Zfrt aw v Santen Kolf korteHoofdstee overgegaan Openbare Verkooping OM CONTANT GELl i aan de Bouvrman Woning van nu wijlen den Heer JAN VlSsER staande binnen de Gemeente BEOEK Op Woei sdag den i MAART 1S69 des Voormiddags teu 10 Ure van Levende Haaf Eenige BOUW en MELK GEREEÜS G H A I P E N H O O I S T E O O en anilere KOERENDE GOEDEREN Nadere inrormatien ijn te verkrijgen te GoLDi b j Notaris MONTI IN en te ZudWaddinxveen bij Notaris M O L E N A A R Openbare Verkooping Op DINGSDAG 23 Februarij 1869 des morgens ten 9 Ure in het Lokaal Wijk E o l J 17 inde Nieu 5 eeg ie fio DA ten overstaan van de Notarissen MON pirt j nieuwe Tapijten Karpetten Loopers TafelJcleeden Damasten Moirés in alle kleuren en soorten Neteldoeken afgepaste Gordijnen Meubelsitsen Gordijn Linnen enz verder Meubelen en Hulsraad Bedden Beddengoed enz tot het leveren van WIJNEN LIKEUEEN enz als hurnen AGENT voor Gouda en Omatreken hebben aangesteld den Heer J C G DUTILH Zevenstraat te Gouda wien zij bij en door deze beleefdelijk aanbevelen Wed HAANSBERGEN DUTILH Lndai Feb ruarij 1S69 De Tooncelvoorstelling aangekondigd tegen U dezer zal plaats hebben ZONDAG 21 FEBBU AEIJ a s Heeren elke geen gebruik van deze Voorstelling kunnen maken worden verzocht hunne Kaarien tegen terugbetaling Donderdag U dezer van s morgens 9 tot 12 1 sdc Uil de HAND te KOOP eene ZOO goed als nieuwe ONDERPUI Adres bij den Boekhandelaar A BEIXKMAN te Go cD Men verlangt dadelijk of met primo MEI in KOOP of in HUUR een geschikt HUIS ES VEEDEE BIJ T G v o DETH Wed BOSMAN A PRINS I G WILHELMUS T W DEN UIL Gouda Zevtvhitizen Wotrdcit SchofMhovt n AJph Boskoop met 6 a 7 Kamers waarbij drie a vier Bunders Land SlijiH eii Iaagpillen Deze PILLEN die smds vele jaren A KAULlNü met het ijeste gevolg tegreii de sÜjm J GOUDKADE en als maagversterkend gebruikt l J H KELLER o r a j Westewageustr worden deur hare zachte erkirig SpijS A REIJNAKDT Oosipoort vertering zeer bevorderen bij orro hoogendijk Capeiu a d Uaei 2 cent ebruik zonder goed tegen de gal en zeer zaCht Zendt mij per ommegaande van uwe MALZ BOKST BONBONS lltljt E Wilschut Lelfihaten J Koch TJetenter Gebroed Timan DWkuland I de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Sfhenk op de Hoogstraat Ha je Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus llaoitrecht K Oosterling Verscheidene fieneesheeren maken hier van uwe Frseparaten gebruik GoiD i 29 Jannarij 1869 J C V VBEüMINGEN Gisteren kwam mij iemand bedanken die op mijnen raad door uwe voortreffelijke BorstMalz Bonbons te gebruiken van heeschbeid en aamborstigheid waaraan bij sedert lang lijdende was radicaal genezen is s Bosch 23 Januarij 1869 Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhom Wolff Tiet A J paassen ttrecht F Alteiia op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff j De SLUM en MAAGPILLEN bereid I volgens het echte reCOpt zijn door mij te Gouda alteen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op I Hoogstraat I LET WEL I Om elk doosje der echte en s nis onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met I de handteekeniug van J J SCHREUDEE i apotheker welke haudteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje i verzegeld is Men gelieve daar wel attent op Ie Zijn en zich Ie wachten voor het ge I bruik van r m ak ui i aJ t Th J JANSEN EEN EVEN VOORTREPPELLTK ALS GOEDKOOP HUISEN HULPMIDDEL TEGEN HOEST HEESCHHEID en VERKOUDHEID ZIJN DE JOH HOF scHE BORST BONBONS die dagelijks lucer en O t bijval vinden Alleen echt verkrijgbaar in Zakjes fblaauw papier van 30 Cts in JOHAN HOFF scH Centraal De pót Oude Bluemmarkt bij de Siilsteeg F 154 te Amsterdam alsmede Ie Gouda bij J C VAN VEEUMINGEN te Woerden bij HENEI J TAN DEN BERG Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentjen van 1 6 regel tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BÜEGE MEESTEK en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat van heden af de niet aangespannen honden weder op den openbaren weg zouder muilkorf mogen losloopen GOUDA 20 Februarij 1869 Burgemeester ea Wethuuders van Gouda De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUiJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 20 Februarij De grieksche kwestie is gesust en uitgesteld De Grieken geven de hoop niet op dat zich beiere omstandigheden zullen voordoen De vorst van Montenegro is de hoop van het oosten en vernieuwde dezer dagen de betrekkingen met Euslaud Turkije beklaagt zich reeds weder over kwetsende uitdrukkingen die in eene grieksche proclamatie voorkomen De oostersche kwestie is geheel dezelfde gebleven met dreigender aanzien Men verwacht dat Serrano in Spanje vooreerst aan het hoofd Tan bet bewind zal blijven Espartero houdt zich terug Prim werd door een aanslag bedreigd Drie geestelijken mogen op verbod van den paus etn deelnemen aan de cortes De candidaten naar de kroon krimpen in Monlpensier blijft steeds in aanmerking met den koning van Portugal of liever zijn vader dom Fernando en de dagbladen geven zich eiudelooze moeite om de i ieligheid en de verdeeldheid der republikeinsche partij te bewijzen onderlinge eenstemmigheid in bet En onbeduidend voorval heeft eene hevige agitatie doen ontstaan De luxemburgsche spoornegliju dreigde over te gaan aan de fransehe oosteibaan Het belgische bewind draagt eene wet voor om in het algemeen de overgang van eenige spoorwegexploitatie zonder magtiging van den staat te verbieden Wij dachten dat België een onafhankelijk land was en kunnen ons zeer wel voorstellen dat men de eigen spoorweglijneu niet gaarne in fr insche h inilen zag Zoo beschouwen de bladen in Frankrijk de zaak niei zij achten het eene schromelijke beleediging tegen het grootmagtige Frankrijk en kunnen niet gelooven dat België zoo onbeschaamd kan handelen zonder opgezet te zijn door Pruisen Als het niet zoo bedenkelijk as te spotten met de ligtgeraaktheid van Frankrijk dan zouden wij het beschoQwen als een potsierlijk bewijs van overmoedigen franschen wind Zij spuwen vuur en vlam en bedreigen met allerlei verderf De belgische vertegenwoordigers hebben de et aangenomen de senaat volgt heden dat voorbeeld De Franschen moeten wel bedaren maar het zet kwaad bloed Te Groningen was de zegepraal der liberalen Ie voorzien Het noorden is de ziel van Nederland Holland is overzadigd en uitgeleefd Dordt herleefde een oogenblik en sluimerde weder in HoUandsche liberalen zijn traag zielloos schroomvallig Zij kiezen beurtelings water en vunr met het weifelende Amsterdam aan het hoofd En toch Haarlem is ook nu weder eens ontwaakt Zoo kort geleden Koorilers en nu Mirandolle ennari De prijs der AdvertectieQ van één tot ei regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte lagers van dat onderwas aanbevolen De agitatie tegen het onderwijs releveert de geheele liberale partij De volksachool telt talrijke vrienden het is een volksbelang het sieraad van ons volk het rust in den geest der eeuw en het is de band der Toreeniging voor de massa der beschaafden Zelfs de indische kwestie treedt op den achtergrond nu bet geldt de handhaving van instellingen die door het beter deel des volks als voortretfelijk gekend en gewaardeerd worden ÖMitenlanb liOnden is Febr Het opperste geregtshof der unie heeftdezer dagen eene beslissing genomen die voor den handel inhet algemeen en voor de geldmarkt in het bijzonder van hetgrootste gewigt is Het heeft namelijk uitgem iakt dat de wetten waarbij het papierengeld der nnie tot wettig betaalmiddelwordt verklaard niet in aanmerking kunnen komen tegenovereene verbindteuis waarbij uitdrukkelijk is bedongen dr debetaling eener zekere som zal geschieden in goud specie Naarmen zich herinneren zal is ten vorige j ire beproefd het ilfdedoei te bereiken door middel eener uet welke echter om verschillende redenen niet werd aangenomen Wanneer men weet hr T de handel werd belemmerd door de omslundigheid dat e fde som gelds d igelijks en men kau zelfs zeggen bij het uur van aarde ver inderde dan valt onmi ldelijk in het oog hoezeer de geldmarkt door deze beslissing zal worden gebaat Uit New Tors meldt men van gisteren De presidentheeft bij den senaat het verdrag met Columbia ingediend waarin met betrekking tot het kanaal door de landengte vanDarien aan de vereenigde staten bet uitsluitend regt van aanleg wordt toegekend Het congres beeft gisteren een voorstel tot eene belasting op de rente der staatsschuld verworpen Parijs 17 Febr De Bien Public bestrijdt de alarmerende geruchten die in omloop zijn en die zouden ontspruiten uit het incident in België Het blad verneemt dat het belgische kabinet maandag jongstleden eene ophelderende nota aan de fransphe regering heeft gezonden welker inbond bevredigend zou wezen en de gevoeligheid der openbare meeoing zou kalmeren 18 Febr De Coiislilutionnel zegt dat de dagbladen die de belgische regering met betrekkiug tot het wetsontwerp betreffende de spoorweg coucessien trachten te verschoonen de kwestie van convenientie uit het oog verliezen die alleen aan de handeling haar wezentlijk karakter kan geven Het Jiiad tracht wijders aan te toonen dat de ilaarmede gevolgde gedragslijn van den geuoiien regel afwijkt en kwetsend is Het bestrijdt evenwel elke overdrijving ten deze en wederlegt de dagbladen die het incident beschouwen als eene ondergane vernedering en die gelooven dat er eene breuk op handen ii De Constitutioiinel gelooft dat of het helgisch ministerie voldoende opheldering daaromtrent zal geven of dat het keizerlijk gouvernement een beroep doende op de wijsheid der belgische natie en haar welbegrepen belang het daarheen zal brengen dat de oniiangenaroe gevolgen der wet die door de kamer van afgevaardigden is aangenomen en waarop de bekrachtiging van den senaat wordt verwicht zullen vernietigd worden Wij hebben zoo vervolgt de Coiislilutionnel weinig twijfel omtrent den uitslag van het belgisch incident Het nationaal gevoel is levendig zelfs prikkelbaar onze groote natie heeft zich steeds fier gehouden wanneer zij kwaadwillige bedoelingen vermoedt en zij gelooft zelfs welligt len onregte in deze zaak den invloed van eene buitenlandsche mogendheid te zien maar eene dergelijke aangelegenheid zal toch niet bij magtezijn om den algeroeenen vrede te verstoren Pe confprpntie m i tep S i e ï m n