Goudsche Courant, zondag 21 februari 1869

t GELD AANGEBODEN Raderstoombootrf J e Op LANDERIJEN tegen 1 Van Gouda I a rfay en i i 5niorHIJPOTHELK met of zonder aflossing gens 6 uren de oTenge werkdagen s mornaar de keuze van den jeldnemer i gens 7 oren Intresten 5 PERCENT Ym Rotterdam op gehjfce dagen s na Vv nfcard welle in be a Jehn2 uUen komen n de d scu sie over tr J ar kr er eke r L trdfd i neTe betrekkingen tnsschen Turk e en rjriekenland ii so facto hersteld iijn nahpid 1 De ConWautionne ge ft het trouwen u d sh d ven koMDg Leopold en va he l j e=sie met n r ir l d rbe rgX rw5ke ontstaan net betreffende ö 6 worIQI aan BmSsêlM ebr De = en at heeft het etsontwerp betrefeTdt po rwegen gerenvojeerd aan de regtsknndtge commissie De discussie is bepaald op morgen la Tc Morgen al het ont erp v in het overdragen van poor egen in den senaat ainhan den gesteld Het uugebi gt PP en tirJl 3 leden neming weru goedgekeurd met i stemmen ier y moeten iaii B rii r ebr De prov Corre p zegt dat de oorden var rrB m rek b j gele ei heul der deoit en in bet heeren huis over de inbeslagneming van het vermogen van koning George en den ge ez n keurvor t van Heksen van veel verdere beteekenis z jn d n in betrekk ng tot het ouder erp an be raadh ing aLt dat het me mders kan of lie oorden t êkken om de vredel evende vooruitzigten m Duitsch geheel Luropa te verhoogen en te versterken Madrid 17 ieur De = te hebben na te zijn geconstitueerd Serrano opgedragen om een nieuw kiomet 2 Wa rsLhgnhjk zulkn alle leden er deel van blijven uitmaken Gisieren is in de Cortes het onder oek voortgezet van de eeloofsbneven dat i r chyulijk don lerdag zal afloopen aar na vrijdag de cone defiuitiet geconstnueerd zullen oide i Jle den avond eene vergadering gebou len orden van de leden der metrue cid v elke zullen beraadsl gen over de elerverkiezing van het mimslene en het voorste om een souverem uu te roepen terstond na de coustitueriug der cones om dan het volk te laten temmen Lr loopt een gerucht dat dom Fernando van Portugal een bezoek gebragt heeft aiu den hertog van Moutpeu ier en verklaard heeft den troon v m bpanje met te Willen aanvaarden Ig febr In eene bijeenkomst van de leden der meerderheid in de cortes gisteren avond gebouaen heeft maarschalk Serrano verklaard dit het gouvernement voornemensIS om het sezag uc v leggen zoodra de Cortes definitief zullen n geconstiiueerd Ue ei gadering beeft een voorugenomen om het gouvernement dink ic betuigen enbelasten met de zameu lelling van een uiemv m te slei Serrano nisterie zeker beschou d dat Serrano door de corles als hoofd van liet voorloopig bewiud zal worden herkozen en deze benoe mmg ook zd imuemen 11 ie cones heeft eene levenfl ge discussie plaats gehad over de verkiezing te zaken de republikeinsche redei s beantwoordende heeft hun verue teu dat zij alies slecht vinden terwyl ij op slechts drie veriiezingeu iets a in te merken vinden tegen 200 verk ezingen die reeds goedgekeurd zijn In den verderen loop der discussie verweet de minister aan de republikeinen dat zij deeling van goederen gepredikt hadden Dit wt ijl lok e hevige profeten van de linkerzijde ui wairop de minister verklaarde de republikeiueu geluk te wensohen met de ifkeuring die zy door de protesten tegen over die begin den te kennen gaven Het mci lent liep daarmede af Men e looft lat het onderzoek der geloofsbrieven heden zal iHuopen Baciiarest is lebr Ilei aangenomen budget aarbij de mkomslen on 74 iiil ssS en de uitgaven op 74 217 Ibl francs geraimd is gesiic loneerd De minisic fimncien is gemagtigd om tot het tijdstip wairop de vistgcslelde belastingen in werking treden rentegevende schatki tbilletten a i te geven Oinncniand GOLÜ 20 l b aar Gisteren is de verjairdaj t ji Z M den koiiing ilhier op de gebruikelijke wijxe gegierd door het uit eken der vijfrgen vau opeitbare eu bij oii tre gebouueu door het spel v tn het cariUau cu door het houde i lu parade Des avonds was er bal m i p aocieleit He R m e cTLi iijt o en gelukken om tei vergoeding dezer = en avond te en Mgeren het zco algemeen loffelijk bekende crp ekphao der nli B iis eu Judels l e sc lss en in de tweede kamer der staten generaal over het e s ontwerp betreffend de maten ge gten en eeg erktui en iS oen lag voortgezet en ten einde gebrigt Hel amendement van den heer Begram om het ijkloon e hindha ven IS verworpen met 41 tegen 22 stemmen Een amendement van den heer vin N urnen om den ijk van g izometers inge Inks van heffing vnj te stell n werd verworpen met 46 tegen Ib stemmen Hier gold het meer een pirticul er dan een algemeen belang dat een toezigt vorderde Een ander amendement van oen heer Fokker om te bepalen dit oo het repareren en ju teren van gewigten enz door ambtenaren van den ijk zou moeten geschieden werd verworpen met tO tegen U stemmen Daarentegen vverd art 25 der voordngt houdende instelling van een inspecteur voor het toezigt op de verrigtingen der ijkers vooral na de bestrijding v n den heer Godefroi die geen reden voor dezen nieuwen titularis zag verworpen Alle verdere amendementen als op art 30 van den heer van Kujk om eene vaste geldboete op de daar opgenoemde overtredingen te stellen in stede van een minimum en maximum van ƒ 20 a ƒ 50 zoomede een amendement vin den heer Heemskerk op t 32 en een nieuw voorgesteld artikel van den heer van ku k eene gew ijzigde red ictie van de slotbepaling voorgesteld door den heer vin Naamen zijn vernorpen en diarna de geheele nets voordragt met 60 tegen 3 stemmen aangenomen In de zitting van donderdag heeft de kamer met alge meene stemmen aangenomen de volgende wetsontwerpen o WijZi ing der nei van 3 aug 1851 regelende de nul tatre puisioenen bij de landmagt b Voorloopi e regeling der regtsinigt van den hoogon rul der Nederlinden m W I kolom lie zaken en c Beknchtiging vin don onderhmdschen verkoop ï m twee tukken grond hng den staats poorwcg te Groningen am mr h Dull Vervolgens nam de k imer in behandeling het wetsontwerp tot wijziging van eemge Icpiungcii J wetten betreffende de personele belasting De voirnaaiuste strekking daarvan is um Je bestaande wettelijke bep dingen van eenige barer voornaamste gebreken of onbiUijkhedei te zuiveren Bezwaren tegen het ontwerp werden achtereenvolgens geoppeid door de hh de Bosch Kemper van Kuvk en J K van Goltstem De heer Moens deed z jne adhaesie aan du ets ontwerp vergezeld gaan van de aanwijzing van gebreken in de wetgeving op de personele belasting De heer vm Kerkwij maakte zijne stem afhinkelijk van inlichtingen De heer Hoffimn verklaarde zich voor het wets on werp De minister van fin incien verdedigde de wets voordragt Xa verschillende replieken kwamen de artikelen in heli indeling Na de aanneming van a it 8 tot 12 werd de discussie verdaagd tot vrijdag la de behardeling voa dit w t ontwerp zijn de justititle w etten aan de orde In de zitting der tweede kamer van gisteren is besloten tot de toehting na eedsaflegging van den heer MjrandoUe Daarna zijn de discussien hervat over het ontwerp tot het brengen van eenige wij mgcn m de wetten op de personele belasting De twee amendementen van di a heer Pijnappel betrekke jk het stelsel van boetsraffehjkheid in de speciaal anagewezen gevallen van overtreding der wet hebben aanleiding gegeven tot vrij langdurige discus ien De minister heeft die araendememen bestreden en zijn zij ook afgestemd waarna de geheele wijzigingswet met overgroote meerderheid 18 aangenomen en dairna insgelijks eene wijzigingswet van hoofdstuk I der staatsbegrooting voor 1868 en tien naturalisatie netten w nrvan de eT te aanleiding tot eemgt discussie gaf L ndelijk kwam aan de orde het ontwerp tot afschaSïng van de beperkende bepalingen van de artt 884 en 957 burgerlijk wetboek nopens het erfregt van vreemdelingen hier te lande hetwelk volgens die bepalingen van reciprociteit afbankelijk wordt gemaakt De discussien zijn niet afgeloopen ten gevolge van een voorgesteld amendement van den heer Heemskerk 7n die met vele anderen zeer toegedaan het stelsel van t ontwerp namelijk dat vin algchee e vrijgevigheid leg nover de reciprociteit sterk verdedigd door den heer van Goltstem Snr evennel in de toepissuig op boedels en verdeelingen naaria ï eaer anders en vreemdelingen gelijkelijk betrokken waren verduidelijking der wei allezins noodig achtte Over dal amendemeu zullen dediscussieu heden worden voortgezet Blijkens het voorloopig verslag der tweede kamer over het wets on vverp ter verhooging van den iccijns op het ged stil leerd ds aequivalent voor de afschaffing vin het dagblad en adverleutiezegel verklairden vele leden zich te en dit squi valent sunimigen i ii ti hunner achtten de vroeger voorïelngen i i oi 1 van smokkelhandel elke vrees door de vermindering van het veraccijnsd gedistilleerd sedert 04 vverd versteikt ele an dere leden vereenigden zich geenszins met de e bedenk ngen Zij stelden op c n voorgrond dit de rami ter tot het voordragen van dit aequivalent slechts was overgegaan op aandrang van de k imer zelve en dat de minster zelf reeds van den a invang at in de verhooging van den accijns op het gejis tiUeerd een i mbevelensw aardig sequiv tlent voor de zegelafschaf h Ig IJ doch lUeen oor de rees voor den sluikliandel nas teruggehouden De vr e = voor sluikhandel moest met van den voorjf s e den maatregel terughouden Bj kon besluit van 3 lebr is bepaald dit in de gemeenten waar geen tel giaafkantoor doth wel een pcstk lutoor is gevesligj de ver enoiii v m tt egnfiscbe ber gten aan het naastbij gelegen telegi i ifk mtoor dooi middel van de post overeer korastig het verlangen der afzenders dof met ungeteekend zal kunnen geschieden zoodat de veipliirting tot het imgeteekend verzenden der bedoeldt beri iiei komt te vei vallen Bij de verKie ii g vin een lid der tweede kamer m hethoofdkiesdistrict Gioningen ijn uitgcbi igt 5 geldige stemmen verkozen is met t42 stemmen mr S vin Houten kan did lat der liberakn Op mr J Dirk den kandidaat derconservatieven waren 60 steiiim n mtgeongt In het kiesdistrict Hi ilem zijn uitgebracht 1490 stemmen waarvan 9 van onwairde zijn verkliard De heer mrO J F Mirandolle vereenigde op zich 785 stemmen mr WWintgens 610 mr C Ih biron van Lijnden 80 terwijl 6 stemmen verdeeld waren Geko en al oo de heer mr C Jï Mirandolle de kandidaat der liberalen Men schrijft uit sGravenlage Naar wij vernemen zijn door de raadka aer v n het provinciial geregtshof m ZuidHolland reeds eei nintigtil pei unen ter zake van de ongeregeldheden te Eotterdam i lar de openbare teregtzitting van dat hof verwezen Het korps officieren der dd schutterij te Ltrecht heeftten gevolfe van Zr Als eerbiedigden wensch en betuigdetevredenheid over het corps besloten Z M eerbiedig te verzoeken op het verzoek om oi lag geen verder regard te slaan Onder de benaniii g Centraal tetplegiiigsgeiiticht toor 1 raeliti iche weezen ia l edt Hand ia er te utrecht eei gebouw daargesleld norden welke suditidg strekken zal ter verplegibg van Israëlitische weezen ui Nederland Vaar vvij op goeden grond vernemen hebben zich voor dit zoo nuttige doel te dezer stede eenige Israelitisehe Dames en Hceren vereemgd met het voornemen om in de m land april a s eene liefhebber tooneelmorüelhng te geven in net lokaal ut en Feniaat op ie oosthaveii alhier vv i rtoe reeds de vergunning verkregen is van het bestuur dezer gemeente W ij hopen dit vooruemep krichtige ondersteuning bij onze fadgenooten moge vinden en 1 eve cn dit goede doel aan teder weldenkende Tevens vernemen w ij dat door de HH die zich tot du weldadige doel vereemgd heb ben aan de ingezetenen lijsten ter teekening zullen a ingeboden worden en dat program ia en dag der voorstelling m dit blad nader bekend gemankt zullen worden Gemengde Berkten Men wd m Amerika toch eiudLlijk beproeven om aan de wedu we ea IvII deren van Lincoln eeoe som an ISC duizend gulden te doen aan bieuen De stads schouwburg te Keulen is afgebiand en de ka sier met vrouw en vijf kinderen daarbij omgekomen Te londeu wordt be halve de armentax en de bijzondere weldioigheid door mter dan duizend genootschappen jaarlijks 48 millioen gulden oor de aimeu uitgege en PnnsLs Bacciocchi heeft haar vermogen eenige inillioenen groot vermakt aan den keutrlijktn prins on bisuiart k heeft uu onliigs m het heerenhuis verzekerd dat de toestai d au Europa zeer btvredigeid b Het toezipt op Ie ooateorijksche seholen is der ceeatelijlvhe d ontnomen De t phus epidemie is te Brjesel geemd gd Ie Huchare t houdt men zieh bij voorbaat gereed oproenge bewegingen tegen Turkije te oi der drakken De stoira wierp te Glasgow eeu öO oet uoogen cchoorsteen op een hu dat 2l pertcntten DEPOT V BOOSEIJ S Goedkoope l U Z I E R by de Boet han lelaars J iN BENTLM Engeland is voorgesteld het bonwen van slsgthdizen voor boitenlandsho t e Drie p i ojen uesehuldigd an eeu diu lag op het leven van geoeraal Prim zijn gevangen genomen met de orsim bommea bij zich VERGADERING der COMMISSIE van 15 leden volgens art 131 der gemeentewei betreffende de uitbreiding der gemeente DINGSDAG 16 FEBRLABIJ Tegenwoordig de hr A A v B IJzendooru als voorzitter en voorts de leden van Catz ra er Goedewaagen Hoogenboom Hoogend k kabel Knaap Kranenbur Montyn Straver v d Want en var Zeylen Door de hh van Goor Kortenoever en de Graaf is bengt ingezonden dat ZIJ verhinderd zijn deze vergadering mj te wonen C notulen der voiige vergadering worden gelezen en gearresteerd De voorzittei deelt mede dat nog eene wijziging wordt voorgesteld m art 4 van het ontwerp als ampliatie der vroegere wijziging houdende de bezittingen van het burgerlijk armbestuur der gemeente Stem en Broek ijaau over aan de nieuwe gemeente te regelen door hh gedeputeerde staten Alsnn worden de discussien geopend de heer Knaap betuigt den voorzitter zijn dauk voor de medegedeelde stukken en verklaart dat al mo t de oo gestelde vereemgmg eenige gelaelijke opcffenng eisehen hij echter geneigü is die aan f emen en aan te bevelen De heer Kraneubiii heelt ook de stukke lUgezi n maar opgemerkt dat daarbij niet was overj ele d eene balans van baten en schaden om de heoordeeling gemakkel ker te makeu Nadat hij zelf die berekening heeft opgemaakt blijkt hem dat de bale Zdl bedragen ƒ 900 waar tegenover staat oitbie ding dei politie ƒ 600 armverzorgiog oOO vermoedelijke verhooging der stadsdoctoren beambten ter secretarie schoolwezen en meer andere zakeu waardoor hij zich verpligt zal zien tegen te stemmen De lieer Montijn is na het onderzoek der stukkeu overtmgd dat bet vooideel grooter is dan het uadeel en wenscht vooral dat de De heer van der W nt heeft ook bezwaar onder anderen betreSJende de verhehtiug De voorzitter beantwoordt d hh K anei ourg en v d Waut en be too t dit de bijvoegiDg van en agent beiekend legen f 32a eo f 50 Yoe kleedii j geuotp aara is De armverierging zal eel rouuler dan t 500 verhooging verei chen de verb logu g i eeu tad docter zou 100 km oen bedraden tot veihoop ug de beambten ter ecretane zal de voorzitter nimmer medevierkeu zullen er niet bijkomen De trlichtmg bepaalt zich tot de k gemeeute t geen blijkt uit den hestaaiden totstand Daan a bespreekt de voorzitter nogmaa de voordeelen De h tl Hoogenboom ziet volkomeu m dut de eree iigmg met Broek voordeelig is maar met die met titein De voor ittef erkent dit aiaar ziet de mogelijkheid uiet m de zaak zoo te verdeeUu eu 7on vreezen dat door de poging daartoe de geheele vereeuigiUp 7ou km nen ver allen Ook de hr Kabel el t Broek weu chelijker dan Stem Alsnu wordt in sten uiide gebragt art 1 van het oi twerp Broek eu aaagejiomen met II te en 1 stem de solgei de ar ikiUn worden met algemeene stemmen ani genomen art 4 iret de wijjigingen en art Smet de hij o gins kostel303 en daarna geheel het ontwerp net alg st j an het ontwe p tein wordt art i met h tegen 4 stemmen aangenomen de volgende artikelen met de wijzigngeo met alg stemmen Bij de era ung ove het geheel worden uitgebracht 11 stemmenvoor t I 1 tegen I HicruA wordt de resuintiej der notulen bepaald op Zaturdag a 8 des middd s ten twaalf re I Marktberigten Gouda IS Febr De markt verkeerde weder m flaiuwe I stemiiiuig en aüe ariikelen werden lager afgegeven I Tar ve PooUche per 2400 kilo ƒ diS a 340 Roode KI ƒ 3 Id Zeeuwsche per mud ƒ 9 bO a ƒ 10 60 Bogge I ƒ 7 75 a 8 80 Gerst ƒ 6 i 7 70 Haver korte 4 a ƒ 5 25 lange ƒ 3 00 a ƒ 4 20 Boekweit Fnu che per 2100 kilo ƒ 220 a ƒ 225 Xoordbr ƒ 250 a 2bÖ Bruine boonen 10 00 H 12 00 Witte 13 a ƒ 15 00 Paardeboonen ƒ i 0 a ƒ 9 00 rui eboonen 8 70 a ƒ 9 50 De veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handel kalfdragende geschikt voor uitvoer iets fliauwer Boter ƒ 1 54 i 1 bO Burgerijke Stand G o l D GbBOBEN 15 Feb Geertrnida Mara ouder J J Jan en en M van Leeuwen 16 dnai u ouder A de Joi g en M P Verblaaow 18 Jarubua oudtra aD Hoorn en J Groeueveld Jobanna ouders C de Giuil eu J vau Waas OvuLFDEN 16 Feb W F an ugt 75 j VV Feldka p Ï2 j 1 Dammers buuvr vso D Molwyk 34 j 17 W J van Leeuwen 8 m Ib A van der Post 11 w Geiit d j7 Feb de Joug en C Bulk P van der Draaij en K van uen Heuvel