Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1869

Na de stormachtige kamerzittingen die zoo langzamerhand geuoonte dreigden te worden bieden de zittingen der laat e neek een aangeii lam schonnspel aan il zijn de discussien nu ook minder opwekkend zij zullen praktische resultaten ople veren en vele zaken die reeds lang op afdoening wachten zullen nu in staat van wijzen gebragt orden Moge dit zoo eenden tijd voortduren dan zal dit zittingjaar op het gebied der etgeving goede vruchten opleveren Heeds zijn verschillende uellen aannenomen en ver chillende andere zijn zoover dat ZIJ in discussie kunnen gebngt orden Kon men nu nog slagen om door een her ieniiig van het reglement van orde spoedige afdoening van zaken Ie bevorderen zonder daardoor aan een grondig onderzoek te kor te doen dan zouue spoedig die massa z iktn die sedert jiren op regeling wachten afgedaan kunnen orden Wat het algemeen stemregt ons zonde geven k n eenigzms opgemaakt worden uit de Bevallen van eene Dochter A M DE HAAN geliefde echtgenoot van J VAN KLUII V E Zo6M 19 Februarg 1869 Heden overleed onze Behuwdvader en Vader de heer C van LEEUWEN te Nieuwaal in den ouderdom van ruim 74 Jaren W D DE LANG J E LANGE AN LEEUWEN Eenige Kennisgmng De oudergeteekende zeer vereerd door de vele blgken van belangst lliug en door het SMAAKVOLLE en PRACHTIGE CADEAU hem op den 21 de er geworden betuigt hierbij aan allen die daartoe hebben bggedragen zijn hartehjken dank Th van SCHOUWENBURG Directeur van het Rijks telegraaf kantoor GoiDA den 22 February ISB Zij die iets te vorderen hebbeu van of verschuldigd zgn aan den WelEdelen Heer JAN VAK SONSBEEK in leven houtbandelaar gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 Maart 1869 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FOETÜIJN DROOG e c el dt lui i cljkliei ch den vor u iulI kon aanprijzen Itn lotle 13 het imendem van de verMe strekking dat van den heer Heeni kerk Az aangeuomen met 29 tegen Zb stemmen en daarna het geheele etsonuuerp met 47 tegen 8 stdinmen ünarna nas aan de orde het ets ontwerp tot verkorting der termijnen van digvaardmg in het wetboek an bnrgeriqke regtsvorderiug gesteld in verband met de meer versnelde middelen van commuuinatie Over ditontnerp voerden het woord de hoeren Pijnappel Godefroi van Eek Bosch Kemper Ka ff van Beyma en de minister van justitie waarby als van zelf wederom de al of met wen chelijkheid van partiele herziening onzer wetboeken ter sprake kuam Na velerlei discussie IS zoowel een amendement van den heer Pijnappel als art 1 van het wets ontwerp verworpen waarna de discussie IS gestaakt In de zitiing van de tweede kamer zijn dingsdag degeloofsbrieven van den heer van Houten in orde bevondenen IS toegelaten na eedsiflegginging Het outnerp tot verkorting der termijnen van dagvairding is door den minister zoogewijzigd dat net alleen slaat op daïvaardingen buitenlands Het erd aangenomen met 46 temmen Het oatuerp tot bepaling der regi praik van den hoogen raad in ki satie metzeven in plaats van vijf raidsheeren is na verwerping vanhet eenig artikel behelzende dit beginsel door den ministeringetrokken De beraadshging is aangevang n over het ontwerp op het begraven de begraafplaatsen enz artikel 1 isin discussie l e tueede kamer der staten geueraal heeft gisteren art x der wetsvoordragt op het hegriven mdat bet door üen minister gewijzigd was aangenomen met 42 legen 12 stemmen de artt 5 en 6 ziju aangehouden wegens stikiiig v in stemmenover een amendement op eeratge oemd artikel De discussieIS gevorderd tot irt 10 Te Eotteidim zal in t voorjaar het garnizoen van grenaaiers en jigera door dat van Jf mariniers worden vervangen Meu Is op deze laatsten m die tad zeer g stpM Dekazerne i overigens geheel ontoereikend voor het tegenwoordig garnizoen Lit Luxemburg wordt geschreven dat bajkens een aldaar ontvangen depêche van prins Hendrik stidhuuder dekoninggroothertog uan de luxemburgsche nijverheid mi nieuwdebouche willende geven verlangt uat de voornaamsie voortbrengselen dezer nijverheid permanent zulien zijn teu toon gesteldm het paleis voor volksvlijt te Amsterdam De kosten daaraanverbonden zullen mar het schijnt door de luxemburgsche re genng 2e lragen worden Men meldt uit N ladinween Na driejarigen on vermoeiden k impstnjd met een der elementen het water namelijk in den middelburgschen polder binnen de gemeente Eeeuwijk rabij Waddinxveen schijnt men eindelijk tot het doel drooghou liugj te geraken Eerst werkte men met eei boven en een ondermoleo later plaatste men bij eiken molen eene locomobile doch mets baatte De heer J Paul civiel architect te Zevenhuizen ontwierp ten vorigen jire een plan om bij de bestaande watermolens vaste machmen te houwen n verbinding met de vijzels dier molens hetwelk na veel talmen en dralen van de zijde des a inuemers eindelijk sedert eene week iqne voltooijing bekwam De machinen werken met eei stoomvermogen van 80 paardenkrachten bij eene stoomdrukking van 40 pond die tot 70 pond kan worden opgevoerd alleruunemendst men kan met voelen dat men zich in de machinekamer bevindt zoo weini dreuning of chokkmg veroor nkt de verking He lalgebreide gelrjik hetwelk de noord amerikaanschemeuw bladen van den telegraaf maken en de goedk opheidder dienst u N Te Parijs heeft dezer dagen eene vergadering plaats gehad vin het vrede verbouo onder voorzitterschap van den heer Laboulaye die op zijne bekende heldere eenvoudige en geestige wijze de bnrbaarschheid en nutteloosheid van oorlog voeren aantoonde Het verbond en cht de theorien van der abt de St Pierre door den kardimal Dubois de droomerijen vin een braaf man genoemd m praktijk te brengen In deze droomerijen stelde hij zich voor een wetboek van inttrmtiomal regt te vervaardigen en alle twisten door een geregtshof uit alle natiën zamengesteld te doen bclechten voor dat bet tot ooHog kwam De heer LaboulaNe zeide dat de oorlog in 7ijne eerste kindschheid was toen Kun Abel vermoordde Zijne jeugd dagteekent uit den tijd van het bestaan der grooie rijken die Home s wereldheerschappij voorafgingen Onder de Eomeinen die het vroeger zoo zeer de mode was te bewonderen bereikte de oorlog den mannelijken leeftijd Tegenwoordig echter IS hij afgeleefd en op zijnen ouden dag Als een oude fat doet hij nog wel alle mogelijke pogingen om zich jeugdig en krachtig voor te doen en met getrokken kanonnen achterladers bommen torpedo s en gepantserde schepen traeht hij nog wel des ans I lrreparable outrage te verbergen maar hij verschrikt niemand men ziet zi ne rimpels en hij kan niet lang meer leven De mogelijkheid alleen dat twee legers elkander tegenwoordig kunnen doodschieten zonder eikander zelfs te zien bewijst dat de oorlog weldra van deze aarde zal moeten verdwijnen Gemengde Berigteo Id Beyeren worden petitieu geteektnd ter bekommg Tan het algemeen en regtstreeksch kiesregt De pruisische regenog begnt te begrni en dat grüute bednegenjej plaats hebben bij de legerleveraotien mj dachteo dit dit iD dtn regel was De tikoning vaoXapelsHil te Locueo eene leernng sluiten op de Faroese landgof leren ula oiideriwnd lu Ineslaud zet men vele lauden onder watLr om de mu zen te vcr ui eu De iirken hebben nn rozie met Perzie l e italiaansche leeaJDj op de domein f oederen is met Fould en Rotbachild tot stdbj gekoraeu In IbCb ziju oOO oosteünjksche officieren meestal om sthulden van de lij=teü der ktuerhjke armee geschrapt Ia faenegal heeft de cholera opgehodden Het keizerhjk oostennjksch fregat Radetzkij is m de wateren vau Leszina m de lucht gevlogen Het eiland Samos is door troepen bezet diar de sultan voornemens is de voorngten en immuniteiten der sporadische eilanden lo te trekken In het engelache parlement IS voorgLsteld den leden eeoige geldelijke vergoeding te lerzekeren De coüfesstoneie vereeniging te itrecht is erkend als regtspeisoon De onderkoning van Fgypte roemt xijn financiën die beter staan dan ooit Montpensier magterugkeeren m Spanje Euslaod zal het resUnt ooligatieu van den Nicolai spoorweg uitgeven Een fransch fregat gaat naar di Hateren van Cuba om c q de fransche onderdanen te beschermen In vele staten van Mexico is de opstand uitgebroken De gneksche kamers ziju ontbonJco De Pruisen gaan zich aan de oostfriescbe kusten toeleggen op de oesterteelt De turksche havent zyn weder geopend voor de gr ksche schepen Vergadering van den Gemeenteraad Zaturdag 20 Febraanj Tegenwoordig de heeren toq Bergen IJzendoorn voorzitter de Grave Viruly lujteo Braggaar Westerbaan Buchner Droogleever van Gennep Kist ea van Straaten De notulen der vorige vergadering worden gelezen en met eene kle nc wijziging gearresteerd daar de heer Kist ve klaar met medegewerkt V hebben tot het gunstig adres betreffende de uitbreiding der stad Aan de orde is een adres van den heer Smits te Dordrecht betreffende de leverantie der keijen uit het certificaat van oorsprong gevueg by de eerste afzending blijkt dat de keijen niet afkomstig zijn uit de bg aanbesteding opgegeven groeve en verklaart de adressau dat bet hem onmogelijk IS die te le eren daar zij niet meer voorbanden zijn Hierbg wordt medegedeeld dat de keyen overigens voldoen aaü het monster en wordt door B en W in overeenstemming met de corr missie van fabricage m gedaan onderzoek voorgestelü de gezonden keilen te aanvaarden De heer Droogleever heeft bezwaar om üer gevojgen wil af te Vijken van het bestek De he r van Gennep merkt op dat mdien men afwijitt van dit punt toch de overige artikelen van de voorwaarden van kracht behooren te hjven De Voorzitter beantwoordt de sprekers hebt de z ak nader toe en wordt met algemeene stemmen besloten art 2 in den bedoelden jEin te wijzigen l it het vroeger ingediende drietal wordt met 10 tegen I si m benoemd tot hnlpoflderw Ijzer aan de openbare lagtre scholen T A van Dam Hieriia eindigt de vergadering Varia A Haarlem houdt van verandering Mirandolle de moedige bestrijder van het culiuurslelsel die nog onlangs schreef dat alle pogingen met de beste bedoelingen lu het werk gesteld om bet stelsel van misbruiken te zuiveren en de bevolking tegen de knevelarijen der hoofden te beschermen moeten mislukken omdat het stelsel 7elf willekeur tot bazis en geldelijk voordeel tot eenig dopj hteit f nii olle n e p i u servatieven de verandering is groot en zeker niet algemeen verwacht Moge de haarlemsche verkiezing een teeken zijn dat ook in Holland een betere geest omwiakt van het rtig meon temr gt de stnat kan vooreerst aan de kerk dt eer overlaten om de bevolking daarvoor njp te maken Eindelijk is de griek rhe kwe tie gi indigd De conferentie beleeft veel eer vin haar werk Griekenland onderwerpt zich geheel ain de besluiten der conferentie omdat het buiten staat IS zich te verzeilen zonder zich e nwel in het minst voor het vervolg te binden Het behoudt de geheele vrijheid om neder te beginnen ls men dit nn een oplossing van de oostersche kne iie noemt dan zal niemand durven beweren dat de diplomatie eeleischend is lutusscheo men heeft tijd gewonnen Die officiense bladen het zijn kostelijke zaken voor slechte regeringen want een goede regering heeit zulke officiense waarheid met noodig De belgische regering verneemt dat eeo belgi Lhe spoorvegraaalschappij den weg wil verkoopen aan een fransche maatschappij en om dit te verhinderen heeft zij een wet ingediend waarbij de verkoop van spoorwegen verboden nordt Groote beweging bg de fransche ofEcieuse waarheid Het was of de oorlog met Belgic voor de denr stond Maar de belgi ch regering heeft zich aan al die beweging met gestoord de wet IS met groote meerderheid aangenomen en nu bedaart men om dat men ziet dat het gebruik van den grooten trom niets heeft gegeven Zoude de groote natie nog langer vertrouwen stellen in de ofEcieuse waarheid In Europa heeft Zj reeds sedert lang haar crediet verloren Burgenjke Staad G01jD Gei oben 19 Feo Hendrik ouders A Creadel en J Hogïvceo Gerardta Johannes ouders G J Hagenaar en J M Kruysheer V na ouders C van d r Zijde en M toR Mana Johanna Clara Co nelia Wilhelmma ouders T Bik tn C aa Beugen Hendricos oudirs A Joosttn en T hetteler A alha Pieterneüa ouders VV ï Endenburgen 1 Zandijk PieteinelU Johanna o iersG Ipelaar en H C bch ehroek Cornell ouders E He eu I an Harten 2 Johanne onder P Leetlai g en J C bcboonderwoerd O ERLLDE lü Itb G twr t i lu 20 H au der Draag 7u j L Andrufs 12 Jl H htoUijk 22 J de Algemeen stemregt het kimkt zeer mooi maar het vordert een bevolking die m staat is van dit regt een goed gebruik te maken en niemand zal durven ben eren dat wij reeds zoo ver gevorderd zijn Niet Jit er geen aanmerkingen te maken zijn op onze tegenwoordige kiesnet repds dikwerf is in het licht gesteld dat de tegenwoordige censu m veel opzigteu be zwaren heeft Velen toch die door hun bekwaamheden ten volle geregligd zijn om op de keuze van vertegenwoordigers invloed uit ie oefenen zijn uitgesloten terwijl anderen die daartoe alle bek vaamheid miasen het kiesregt bezitten Een wijziging der kieswet moge dus iveii=chelijk zijn maar in de eerste j iren kan nog niet gedach norden aan de invoering BEKROOND f BEKROOND 18 6 5 OPORTO 1867 P A R IJ S I iï ILVEIlEN MEt ILlE EEESTL KLASSE Bel bR0 Z£N MEDAILLE ADVERTENTIE smwmtae i g t De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Scbmidtsche AntiBbeu matische WaldwolWatten a 25 eu 50 et he pak Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende Igders van Jicht en Rheumatiek heeft opgelevenl niettegenstaande ille andere genee middclen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH tieneeskund gen geven voldoende bewijzen der deugdelgkheid Verkrijgbiar m onderstaande depots il ook dt zoo alom beroemJe W aidnolGezondnei Is Kleedmgstukken bekend ils behoej en geneesmiddel tegen alle Jicht en Itl eumatische lamloeningen Scbmidtsche BORSTBOSBONS a 30 et de doos zijnde het besie middel voor Sl jm Hoe t KIEFt RWDEL POMADE a 60 et de flacon IS een goedkoop en heilzaam middc 7en Rheuraatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg gnjs worden Verders verschillende VValdwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Roelofmrendteen H N ADEEMAN Rotterdam Wed P Dl KOSTER i hocnkoren ei A OLI Fen ZOON Wolfden G b PFENNING Woulrugge A DE RILDE IJuehtem J B ÜÖLLE Alphen L AROSIEAU Z Boskoop J GOÜDKADE Harmeien W G is UR ER3 Hazerswoude Mej J GAARKEUKEN Uontfoort J A JACOBl Oudetcater J vtv LIEFLAND En verdere Depots op de gebrudcsaanwijzingen Annvri c v DFP T hij Af T f H M r fr rit