Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1869

e re meening iegen deze voordragt te handhaven t U l heer Heem lerl verklaarde thins me de vnjhe i te hebben hei ontnerp aan ie nemen De hetr de C = embrout zon voor al in het be anfr van Java het ontneip verwerpen IJe heer Fokker sielde eene motie van orde voor strekkende om hetgeen aan demiatshippj te kor komt voor den aiuleg viu den spooru Simirang Djocjocarti hnr uit de soh iikist bij ivijze van Ipening f voorschot te verstrekken De bert uWagingen da roie jn gt t i tot inunlv M den ifloop der uiscu ie over du eis o lerp ijn lan de orde gesteld goed kenring van e n verdrig isschen Nelerlint eu Italië af schitfing van het zegelregt op eir kie tu ke tnz In hn eerste geleelte der i ng vin ne tneeiJe Kamer der engeienil vin m i md ig is ne di=cu sie gevoerd over de bekende mol e Fokker belrekkclijt de ie lol eii edragslijn ten aandien der spoor eg conee ie S ira iring orsteniandeo nairlegen 7ieh Ie heeren Pijii ippel v Be mi Len ing s Gra lesinde de Bo u Kemper en v d Putte verkiuri n zoo ook de min ter tii fin lucien die bezwaren opperde vin wege de oubes eiiiHhe d vin h ren inhoud De nioiie nerd hoenel geu lïl veruorpen met ji iegen 11 stf mmeii iirni de dl eusieu over I ft uei iüor lcl tut nij igin der concessie lerdeu herval is u neer ile heer I r nsen v d Putle m eene redevoering ihe meer lm inderiialf niir de onver leclde aandacht lan de i n ol e kjEier en vin het uitgeleien publiek tp de gerf ervee ie i ibni es be ig hield vooreerst de geschiedenis dezer onfe ie den eersten spoor eg laiiUg op JdVA uileen ette daarm met ioesifrarain v in den minister gebrui mogende maken fvpu ai de leer HeeTDskerkj nu fei en hem uit eene vroegtre bereiking bekend de geschiedenis leverde vin de mails hippj eu h lar met kricht en klem en met de stukken in e hïnd venie ij de te ren de min of meer bedekte en onver ei Je aaiivilen tegen hair gerig 1 1 irbij in tegenspraak met den heer lleeii kerk a iiwij en e boe eer de reijering v ui l507 de ID ut chippj I ad teaen e erk terwijl hij m hel derde gedeel e Zjucr rele de et vojrlragt zoo ils zg daar lag verdedig Ie legen de vc erlei aan villen d urresren gerigt en de kamer krachtig aau pounle tut wn e niiig de er voordragt in het belang van ilat Inu e du 700 vele mulle e en voor onze spoorwegen h 11 ten bes e gegeven In de ziitiii Van gisteren ijn de beraadslagingen voortgezet De heer Heemskerk u y Ie eeii langdurig betoog in antivüurj op de re levoeriiigen vin den minister van financiën eu 1 11 heer Fr in en Vdn de Putte die spreker trachtte te orit e men Hij bleef volhouden dat het v c ontwerp onaannemeljk nas overtuiir I dat m dit geval de concesstomrii en met 111 lere voor ie leij voor en dig zouden komen vooril bij de eoiiclnp uu de e discussie voortvloeijen Ie dat de kamer den ijiileg van poorvvegen op Jivi toeijeuegen is De heer Nierstrisz hield vol dat een voorscho lai de maalsch ippij voor b ir eu het land v Onleelig mu zijn De hr v Voorlhuwen ueerlegle versihi en Ie slelliusen ter gunste vin de voorln t a ingevoerd ging de geschiedenis 1 der maatsch ippij en hire verr gnu eu icgenover de gelever Ie regtvairdiging en kwam tot de sloi om dal hij tegen de et zou siemmen De heer de Bruvn Kops gif 111 overweging de lijn Batavia Bliler org van de et if ie cl ei len De heer bloei van de Beele verdedigde de et en leverle ee 1 e geschiedkundige bescnouwiug der zii De neer Turbeike ichtte de wet slechts aaunemelijk wanneer de ijU B t vii Buitenzorg nerd afgescheiden die nog niet behoorljk wis onnerzoeht De beei de Bosch Kemper drong aan op verwerping der net De heer lokker verkLarie voor Ie vet te zullen siemmen omi at hij Jiva van h rle j oorne e guit eu grootere nadeelen en gelijksoortige teleursielliuee niet 111 lere maatschappijen tiI voorkomen De minister vin kolon eu beiutvoordde de sprel ers en trad n eene nadere breedvoerige verdediging van het ets ontwerp Na het sluiten der algeineene beraadslagingen heeft de hr van Kerki ijk een imeudement voorgesteld op art 1 te weten om de Iijn Batavia Buitenzorg af te scheiden van deze wet Daarover zal heden de di cu=sie loopen Alen chrijft ons uit Mjordrecht van eergisteren Heden had alhie eene bijeenkomst plaats van behngstellen den in de liberile kie vereenising Gouda to het vormen eener onderafdeelii g d larvan voor de gemeenten Moordrecht en Gouderak Na eenige ber adslagingen over hel doel der v r eemginï honMTo 1 1 i wetat dat men vrccit voor zi n leven Te Jeipzig is et verboden om met velocipedes te njden op de openbare straten pleinen en waodeK plaatsen De directeur vin het po tkantoor te Gouda brengt ter kernis an belanghebbenden dat op den staat van brieven geadresseerd am onbekenL personen over de 2 belfi van januarg IS69 voorkomen de navolgende adressen afgezonden van Gouda aan Wed van Eijn te Regthebbenden kunnen deze brieven tegen betaling der port terug bekomen door middel van het postkantoor te Goada GoODA De directeur voornoemd 5 Maart 1869 KOETSVELD Krrïr7irïrG irï G ¥ 7 G oiFii A Bij vonnissen van 20 January 1869 iijn 1 P S en J F wegens het in vereeniging maken van nachtelijke bevvegiugep tot verstoring van de ru t der inwoners ieder veroordeeld tot 1 Jag gevangenissinf 2 M IJ G V E C A de K M B ei J VV M wegens gelijke overtreding ieder veroordee I ais voren d L rt wegens het zich vertoonen lo kennmjker tut van dronkenschip op de openbire in t ti Moor Irecii veroordeeld tot eene geldboe e van of 1 dig subBiduiic gevan geiiis trif 4 D Z wegens het vieschen in eens aiders visohnater 1 zon er aote of ko ldoo e vergiiim nï en 2 zonder schriftelijk bewijs van den egiiinr o reglhebbende op dit vischwater veroordeeld tot twee geldboeien elk van f 3 verlieordverklaring van het viscliiuig met bevel tot uitlevering of voldoening der w a irde id i cents eu bij met voldoening aan een en ander tot 3 dagen subsid gevang iiis traf 5 P V d L wegens het jagen op eens ander jagtveld 1 zonder icte consent of buitereewone magtigiug en 2 eonder sohnfelijk bewijs vm den euen lar of reg hebbenue op dat Jagtveld en zulks bij herha ing verooideed tol 2 geldboeten elk vin iü en tot eene gev uigenisstraf van 7 dagen verbeurd verkl iriiiir vin leljisrIUig met bevel tot uitlevering of voldoening der iv i irje al 20 en bij niet voidoeniqg aiq een eu ander lot 19 dagen subsid gevangenisstnf 6 L Z viegens gelijke overtredingen als n 5 doch niet Iiij herhaling veruordteld tot 2 geldboelen elk van 10 ver beurdverklaring vin het jigttuig met bevel tot uitlevering of I voldoening der naarde ad f 8 en bij niet voldoening aan een j en ander tot 3 d igen subsid gevangenisstraf 7 t V B wegens geliike overtredingen als n 5 doch met verboden Jiatiuig veroor leeld tot 2 gelilboet n elk van 20 en tot eene gev inijeiiisslrif van i d igeii verbeurd ver j klaring van hei g b 1 ongeoorloofd Jngttuig met bevel tot uitli vering en aisd in des elfs vernieling of voldoening der waarde ail f 20 en bij niet voldoening aan een en auder tot 6 dagen sub id gevangenisstraf b K J wegens het vangen van kievitten veroordeeld lot eene geldboete van y 10 of 1 dag sub id gevangenisstraf en verbeui 1 verkhring v in het in beslag genomen ongeoorloofd jigtiuig me oevel tot vernieling daarvan Bovendien lUen veroordeeld lu de tosten vao den processe I des noods luvorderbiar bij lijtsjnang Burgerijke Stand uuiurecnt en ci adslagmgen over hel doel der ver eemgmg hoofdzakelijk bestaande in de hindhavmg der open bare school tegen alle regtstrceksche en zijdelingsche aanvallen traden 5 personen tot de vereeniging toe waaronder 19 kiezers voor leden der tweede kamer Jleu meldt uit sGravenhage aan het Utr Dagblad Reldra kan men de wederiudiening van de schutterijwet Terwachien Het oieuwe ontwerp is bijna gelijk aan het ontwerp v Heemskerk letnelk voor een paar jaar door de tweede kamer VI erd aangenomen en door de eerste kamer werd verworpen iica verwacht von de z de der eerste kamer thans min G o l D A GsBOBEh 5 Maart Jacnba Johanna Elizabeth ouders J J van Bfcm mei en II G Welter Tona Willemina ouders W Uil cuoten E aii der Kint 6 ornclia Pieterneila ouders K J de Beun en C van Miet Johanna Cornelia onders J U Alone en C vao Geade ren CUzina ouders V V D Schenk en C F Herman de Groot 7 4 ua Maria ouders J Boere en J A de Graaf Aana Martina onders J M van Gelder en P C Bergman Cecilia Doroihea oudcra J A var Leeuwen ep J M van Duijn Adnana Johan ia ouders W Jroer en P C van der Ben Wilhelmiaa Lhratma Cornelia ouders A H van Dillen en I P van Dam S OvERtEDEH 5 Maart D Aknjn 78 j T C J Faay 4 w 6 P J V d Heij 19 m T D I oitjes 8 m G Snel 13 yv J W van Ommen f ro N F i der oppositie dewijl nu in Limburg en ondencheitlene kleinere o emeenien de sehullerij eels 13 ingevoerd Ha vermeerderd aantal dienstoefeningen zal dus weder op 40 per jaar voor de oiigeoefenden worden voorgesteld evenzeer als de verpligte the orie de voordragt der officieren speciaal van den commandant uitgaande en Men suhrijft uit de residentie dat aldaar een gezantschap van de kust van Guinea is aangekomen be i nde uit den kapitein Meijer m la 111 coram ind lut van het fjrt LI umi en den inlander Lraiz ug om met den minister vin kolo iieu de belangen der kolome if bespreken De Middelburgsche Cuurint schrijft iir nij vernemen IS op klugte van den roimsior van j lalitie bij hel openbiar ministerie der regtbank te Hnriera door deze laiisle regis ingang verleend tegen den ex directeur der ri ka k ee chool voor onderwijzers aldaar den heer Gastman die verdacht wordt zich aan verduistering van gelden onder zijue administratie te hebben schuldig gemaakt IVaar men verneemt zullen de personen die wegens de ongeregeldheden te Botterdam door de raadk imer van het prov geregtshof naar de openbire tereg zitting van Odt hof verwezen zijn achtervolgens in vier of vijf gedingen voor dit hjf leregt staan Men verzekert dat het Ltrste regi geding te dier z ke nog voor het einde dezo miiiid voor het hof zal worden behandeld Men zegt dit m I tt geling tegen de letter een hot der lul getuigen zal worden gedigvaird Uit Groningen wordt gemeld Ut antwoord op de uit noodiging des pausen a in de protestanten om het iinstiande oetumeiiisch concilie bij te nonen hebben prof Ilof tede de Groot eu eenige predik uiten uit Groningen en Li eunarden vooral r lai Rome een brief gezonden wiirin ij met opgaaf der redenen wairom voor de eer dier nitnoodigiiig bedanken Volgens hen is het principiële verschil tns chen het kitho licismu en het protestmtismus te groot te duideljk dan dat men ooit redelijker wijze aan hereen ging zou kunnen denkeu Lit Groningen nonlt gemeld Ier voorziening in devacature van een iid der 2de kamer lu bet hoofdkiesdistnctZuidhorn nor len als kandidaat bij tie aanstaande verkiezing genoem 1 de heeren ilr J Leunngh lid van gedepu eerde statendezer provincie te Leek jhr De gemeenteraad van Maastricht heeft vrijdag met 8 tegen o st besloten burg en weih te magtigen eene uitgave I voor de schutterij te doen benoodigd tot kleeding ep apening van 44 man zijnde het een tiende gedeelte der door de net voor Miaatricht aangegevene sterkte Dit besluit is genomen ten gevolge van de zienswijze van den raad dat het hier geene eerste oprigltng van de schutterij maar slechts eene uederinvoering der schutlergwet te Maastricht geldt De bqrgemeesler heelt daarop verklaard geene uitvoering te kunnen geven aan hei besluit dat hij m strijd acht met de net Men schrijft uit Dockum De handel in vlas ia steeds zeer levendig alles wat hier nocnsdags ter markt komt wordt ook telkens tot hooge prijzen verkocht en ofschoon er veel ter markt komt dat vtel zoutdeelen bevat als zijnde tijdens de roting geen veisch water te vinden wordt dat niettegenstaande de koopers zeggen dat niet te kunnen plaatsen toch even goed opgeruimd als het andere het mees e wordt verkocht vour Lugeland bchotland en Ierland de prijzen variëren van 150 tot ƒ 3 5Ü Gedroogde chicorey met neimg h ludel prijshoudend a ƒ 9 50 a 9 75 Gemiddelde prijs der tarwe a ƒ 10 p m en rogge 225 per last In aardappelen wordt tot nog toe weinig handel gedreven De handel in levende have is steeds aanzienlijk waardoor altijd de vette koeijeu zeer duur zijn Onder Garderen 111 Gelderland is dezer dagen by het omspitten der heide een voor de oudheidkundigen beiargrijkevondst gedaan zijnde een grafplaats vermoedelijk van de alleroudste bewoners onzes ands afkomstig Tal van nog goedbewaarde urnen met asch eo beenderen zijn daarbij voor dendag gekomen bij de meeste urnen vond men tevens lansen ofsperen mede in zeer goeden staat De Locomotief Simarangsch Handelsblad zegt o a Volgens zuivere regtsbeginselen is een kolonie aan het moederland geene toelage hoegenaamd verschuldigd Zij moet natuurlijk de kosten voldoen au haar eigen beheer van barebescherming door zee en I indraagt zij moet alles terugbetalenwat ten haren behoeve in het moederlanH u j maar n J ons evenwel de geschiedenis leert dit ulk een schatting zeer dikwijls gevcrdrd geworden is dan leert zy ons alleen dat de magt van den sterksten zeer dikwijls het regt ter zijde heeft gesteld In onzen tijd zijn de beschaafde ns ien met uitzondering van Spanje en Nederlinii tot de overtuiging gekomen dat hare eer niet duldt vin hare kolomen gelden te ontvangen w mrop zij erkenden reglens hoegenaamd geen aauspriak te kunnen maken Noch hngeland noch Frank ijk trekken eenig ander voordeel uit hun overzeesche be Ut ngeu dan het zeer belangrjke m ir indirecte volkomen regimatige en wederzijdsche voordeel van het handeUverkeer len laste van Britsch Indie worden geene andere uitgaven gebragt dan die inderdaid gedann zijn ten voordeele van dat rijk en de ger ngsle afwijking van dien regel vindt gelijk onlangs bij gelegenheid der expeditie naa Vbyssin e tie heftigste afkeuring in de engelsche dagbladpers en in het parlement Ausi ralie Canada betalen evenmin ten shilling toelage aan de enge scoe schatkiM En zoo behoort het te zijn Onder de binnenlandsohe berigten in de Goudsche Courant van den 28 februarij 11 door andere couranten overgenomen komt een artikel voor van den volgenden iiihond Llijkens eene aangifte bij de politie is zaturdag jl u t een p Kje met de post verzonden door den heer J M Lucardie 1 e otterdam aan het adres van deu heer Levie Sanderi Koopman in juw elen enz alhier vermist drie diamanten steenen zoogenaamde groote rozen alsmede eenige robijnen Bij een ter zake ingesteld onderzoek is door den geadresseerde I Sanders zoonel in mijne tegpnwoordisrheid als 1 1 die van den commissaris van politie te Gouda en den directeu van het po ikantoo a Inar verklaard dat het bedoelde pakje onder voorzorg van aanteeiening verbonden door hem persoou Iijk van het posiki toor te Gou la is afgehaald dat hetzelve verzeg l I was mci eijf lachttien m lak afgedrukt met de letters J M L voorle ters vanden n mm van den afzender en dat die cachetten volAoiuen gaaf en ongesekunden icaren toen het pakje door hem m ontvang is genomen len einde de iii de e zaak betrokken imbtenaren ten poatkintoren Rotterd ini et Gouda te vrijwaren voor verdenking die door het bedoelde artikel zou kunnen ontstaan meen ik de pldilsing vin het bovenst lande m uwe eerstvolgende Courant te mogen verzoeken De Inspecteur der posterijen in de s Gewesh gf provincie Zuid Holland 6 Miirt 181 9 VER DE Volgens de AniUse van den beroemdti chemist M Pajjen behoort de Cicio Plint tot de voedzairasie produdlej der aarde Deze geleerde Le dat een goede kop boiiiUoA van rundvleesch 28 nigljes voedmgsstof bevat terwijl zich in een kop met melk toebereide zuivere chocolade Ï8S vv ichtjes voedende beatanddeelen be zinden olgens en engelsch blad heeft een gegeiieeskundig onderzoek vin de choco aje vm 30 verschiiiende fabrieken te Londen en Panj éene vervils hing van dit artikel m 39 dier fabrieken an het licht gebricht zeker een treurig resultaat Diar ook iii ons land onver ilschte choco lide eene zeldzaamheid is gevorlui zoo verlieni vooril ver meld te worden dat ille CacaO Preparaten van het huis Frans StOUwerCk te Keulen ais geheel vnj vm ledere bijvoeg ng zijii gegi aiideerd en negens deze eigenschap door de gei eesheeren veelvuldig vvorden aanbevolen In de voorna imsie magazijuen van ons land zijn deze Chocoladen voorhinden Gemengde Berigten Tn euezaela zal wegens het overlijilen van den president Monagas door het coiitcs ueii tijdelijk bewindvoerder tot oclobei btnoemd worden Len Dederlaodsch eskader an gepantserde schepen zal in deu loop an dzt jaar eenipe baiteulandsche havens be oikeu De italiaai che afge vaardigden hebben het badget van oorlog n t drie n ten half nitUioen verhootij De brusselsche vertegenwooid f rs helficp het ontwerp tot afschaffing van dea hjfsdwang aapgenoraen De carlisten in Spanje maken zich gereed om den burgeroorlog sjjoedig te begiuneu De we dawe Liucoln Hoont te leipzig en leeft op grooten oet Lopez heeft kans vogelvrij verklaard te worden Het eng parlement heeft een voorstel verworoen ter invoering van geheime stemming by de verkie zingen Te Karcelona ia eene demonstratie veor Espartero mislukt De abyssinis he expeditie kost aan England 120 miUioeQ gulden In België gaat men papier fabncercB vao hopsteog la H t gneksche deficit zal meer dan 15 miilioeo drachmeQ bedragen De Teloripedes ZIJD te Brussel zoo lastig en gevaarlijk dat 21J reeds gereglementeerd worden Id oovember 1S6S hebbes drie uitbarstingen vanden vulkaan op Ternate plaats gehad Te Saraarang heerscUen bg voortduring ge vaarlykfi koortsen De stad Pesth heeft eene leeqmg gesloten ran dne miilioeo golden In Beyereo en baden vtil men de gemengde school invoeren De Times heeft m het parlement 17 stenografen Seme wil zelf handelsverdragen sintten met de earopesche staten De componist Berlioz is overleden Op Cuba 7ijn 40 J insurgenten verslagen bij Puerto Principe De par ische predikant M F i ehoud is op