Goudsche Courant, zondag 21 maart 1869

IS69 W 728 oii lag 21 Maart iBEKROOND f a 1867 1 P A 11 IJ s i GOUDSCHE COURANT BI10 SZf lED ULLF g B e 1 a n g r ij k B e r i g t Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeveg D n 60 n lke het gebruik der Schmidtsche Anti Eheu r j j ct het pak Deuneunaalden Olie ii S5 eu e 3 van Jicht eu Rheuraatielc heeft opgeleverd r tojiüdeiea te vergeefs beproefd waren de bijzon r rrs undigen geven voldoende bewijzen der deng i it ande depots alsook de zoo alom beroemde Me i bekend Is behoed en geneearaiddel tegen iLd emngen ruESTBONBONS a 30 ct de doos z Hoest Verkoudheid Asthma l enaauivde Borst enz IL POMADE a BÜ ct de flacon n i el tegen Kheumalische hoofdpijn zwakheid der het Eïaar en het vroeg grijs worden Artikelen volgens pnjseoiirant r Nederland M J l JIA M l trecht Mej de n li K L c re Mf IS VEKMAAK I BEKROOND g I 1 S 6 5 Ü O U D A EepresEEUtio i doni t e par li Socit iie5Ar = esue PrincipaiixThéatres SoPORTO S de Paeis SOU i i ilirectiüD i e Mr DEPaY Vesdredi e 19 MiRs Ivjy i k j t Lücm Dioma De v r r r Ci c 3 i c = dt L Ba a et Jsime Fils E N S U I T E mati Tl et je r Jk z n e ej=L f e = dere r c C V Le Sermeot d Iloraee Li ti e e 1 4 par lixbcii Th bou l w PKIX Eiï PLACES 1 = Rans O f J 2 = Kang ƒ 0 50 Bureau juvert i = eures du scir CoinrL r 3 heLre g Le P re M ponr re ctiue Jes pl ice a 10 t UIT VER Iv OOP AgüFAGTDREN i riE tot zeer lage Prijzen V L EN 1 A en iT =MA i T en TO jc r a 2fi i aaroLiier ee e 0T £ rAr T J Manlt Is en Kk lje s st ff Mi X Tx ïc ri nuvert é 0Lr I lie 1 eures KEN G ARAATIE ee C r Il t I 10 rr V r u s Panz Stollwerck y e j e Keulen ve ir zz t i J J i j u V ANLEN Banke o Uier te A Ipenlwro erK i i ing te HAASTRECHT Tegen kwa leii reuk van lijdende raonddeelen en lOt diarvaii s mcrop den vol cp r y j var Vi p r ïao 19K0ELIEN i L V SLÜ r KN l PAAPlD en verüer LEVL N E HAVE BCEllEV WA lN LHaI = SC hou U en en BOr en MELKijEREL S HAPPEN es ee ea geheeien MEUBLLAlKLN INEOErEL a ronder VIJF BEDi EN en tEtf en ovcfït ii v Jen No aris J G PROL u r a n t e u iMtncht Geëerde Heer Doctor POPP I IXiar i £ het iiieim verbeterde Aüfl therinMondwater gebruikt en eene icii Uiterste uei i u i e ANNA FUNK on SENFTENAL echtgenooie van ueii KK Üpper Luiteuant EZNEN Haderstoomboot V Ijsscl Vai Gouda I S e i doi n orgens t c cL ue ovcr jte wers fn s n urg ns ur Z J morijri ur n Rotterdam c ïc e L ge r r 2c ui Te erkr gen te Gouda bij L Schenk winKelier op de Hoogstraat nijk 123 te Eol erdam bij F E van S inten KollT apo li en Sehippereijn Je C iblaau poreeleuiwiuke te s iL ge bij J L F C Siidbilic apoih te Ledden by E Noordi ie Utrecht b F Alieiia apoih te msierdatn b j F va inüheia L O verkoophuia te Ouuenater bij T J van reumingen te schoonhoven bij A Wolff oorloopige DIEXSTFÈcJËLIxTT tusschen LEYDEN GOJDA vv met ue il A A N D A G Van L r Y i E N s morgens t n 5 uur 3u minuien uam J gs 1 3U s nan a gs 4 gg voo baot VOLHAKUINGn0 3 4 aanvang e endeop il A A B T 1 S5 9 P i Vr jdags ran Gocda morgens ten 4 ure Zond g eu diensU Op Dc Jerdag den 1 Van G o r D A s morgens ten 5 uur 30 tninnten smorgcLs 9 43 snamiJ lags 1 30 BOSMAN 7 Jl r 11 NADERMAN ne P DE KOSTER i Wed WOLFE en OOX Geb PFENNING A D £ WILDE J B MOLLE Sli inh en Maagpiiicn Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sÜjm en als maagversterkend eebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeerbevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zijn zijn tegen S2V2 cent het doosje met berigt van het gebruik lerkrijiTbi ir bij de heeren Jurhiinlentfii J F AUart Jiiistcrda i V de Haan en Zoon apothekers Kalïcrstraat n 255 Bomuiel Zalt J v d Vegte iJtlJt E Wilschut Ddfshavtn J Kocfa Dnenter Gebroed Timao Dir ihu fl n de Vries Dordrnfit H J Giitay Guiiila L Schenk op de Hoogstr ui llarie Visser in de Spuistraat Marihrr r j A Greidanus Uaasirtclil K Oosterling Ltijden J T Terburgh Haarlemmerstr ilcvrdrecht G H Post Oudtirater H J Knijper Rutlirdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schitdahi v d Hoeven en Xumaa hot ihomi X De SLIJ M en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recep zijn door mij te Gouda alleen eii uiiiluitend verkrijgbaar gesteUl bij den l eer L SCHENK op Hoogstraat Oit elk doosje der echte en s nts onheugelijke jaren gebruikte SUjlQ Maagpillen is een biljet voorzien net de haudteekei ing van J J SCHEEUDER apotheker welke baudt£ekeuing zieh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Hen geiieve daar wel attent op le zijn eu zich te wachten voor het gebruik van eer nainaaksel dat men tracht Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad e u9chiedt de uitgave des avoada te voren De prijs per drie maanden is £ franco p post ƒ 2 25 Advertentien vao 1 6 regels tot des iniddags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iugfzonden zijn Overzigt GOUDA 20 Maart 1869 De zaak van de iersche staatskerk is reeds ia het vorige jaar beslist die beslissing is bekrachtigd door de verkiezingen die het kabinet noopten tot aftreding en den voorsteller tot let bewind riepen Bij bet lagerhuis bestaat derhalve geen gevaar maar het hoogerhuis had z Jne medewerking onthouden en een beroep wenschelijk geacht op het volk Dit is geschied en nu mag men verwachten dat de aristocratie het hoofd buigen zal voor den uitgesproken wi des volks en een maatregel billijken sedert lang door het waar belang van Ierland gebiedend voorgeschreven Het is geen gunstbetoon maar de eisch der billijkheid en alzoo een vaste grondslag ter verbetering van een onnaiuurlijken toestand De hoogstgebrekkige toestand van lietengelscheschooiwezen wekt vrij wat verwondering omdat men doorgaans meer verneemt van enkele gunstige uitzonderingen dan van den ouden vermolmden iiljiemepnen loettand Eenzijdig kerkelijk onderwijs is altijd e allerwegen slecht geweest staalsloezigt alleen waarborgt den vooruitgang dien de tijd eischt eu wanneer den legen woord igen bewindslieden de tijd gela u wordt zal veel goeds tot tand kunnen komen ter regeling van dit hoog belang des volks De fransche verkiezingen zullen het bewijs moeien ieveren of het ernst is met het ontwaken vau den volkszin en of ïiei raogeiijk zal zijn den weg te betre ien van gedurigen en gematigden vooruitgang Het zou een nieuw verschijnsel zijn in Frankrijk d it tot nu geec midde i wist te ouden tussehea slaafeche onderwerphijf en teegeltnrzen overmoed Nog altijd keuvelt men over de beiïischc spoorwegschikkingen en nu zou het schijnen als of Nederland daarmede in aanraking kon komen De spaansche zaken worden niet helderder en de uitzigten niet vrolijker De onmogelijk geachte en zeer enkele republikeinen hebben nog altijd meer kans dan rneu wel wil bekennen Waarom toch dif angstvallige bekommering tegen eene oplossing die zoo geheel voor de h ind ligt Zuu Montpensier vreedzaam kunnen regeren Wie ook tol het bewind mogt komen strijd hevige slrijd zal gevoerd vonlen en zou lie ij eren kracht van een revoluiionair republikeiiiscti bewind niet het meest geschikt zijn om den radeloozen toestand het spoedigst tot beslissing te brengen De Cortes waren niet zeer ingenomen met de conscriptie maar te Xeres en in de omstreken ging men veel verder en hevig oproer is daar met geweld gestild Dil opentlijk verze tegen gedwongen ligiing is een n euw verschijnsel De volken hebben zich nu reeds zoolang onder vorpen aan dis vreeselijke belasting en geloofden in de onvermijdelijke noodzakelijkheid En nu ontwaakt te midden ecner revoinlie het bes f der ondragelijkheid dezer moderne inventie Tijdens het vuistregt was elk krijgsman Men noemde dat vaderlandsliefde mar toen er staande legers kwamen met gehuurde loonkiiechteii verviel toch de liefde die wel iMct kan orden gehuurd a betaald Toch was het nog altijd eene soort van vrijwilige overeenkomst Maar nu is men log eene schrede verd r gegaan Men verpligt allen tot de hezoldisde krijgsdienst m men onderstelt gratis dat onze soldaten uit vaderlandslii rie vechten l e liefde tot zijn land is ieder aangeboren zoig tondel liefde is eene vrije opwelling en kan niet voorpschreveü worden en toch zij ontstaat op commando De agerijmdheid springt in het oog als men niet vrijwillig fet vaderland v rdedigen wil dan behoeft men geen vaderlarj Men spreekt zooveel van gemoedsbezwaren en men bespot fet geweten van den weerloozen christen Men moet of terg tot het Tuisregt of tot den huorling of vooruit tot de afzrering van het geweld De afschaffing der belasting op de dagbladen is eene ha De prijs der Advrrtentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte aan de stoffelijke ontwikkeling des volks OfscBoon het voors el doorging is de ger iige meerderheid die het mogt verwerven een trt i ig bewijs van den uitgedoofden zin De eerste kamer zal hopen wij beter volgen d n zij is voorgegaan De zaak schijnt toch in e k geval ten einde te spoeden Die zegelwet wordt zeer gibrekkig toegepast en de minister is verpligt zoo zij blijven moet bij hare handhaving zonder oogluiking te werk te gaan En dit alleen zon een storm doen ontstaan als dt tijdschriften enz onder dien onzedelijken druk moesten bezwijken Kennen de wetten des lands aan het voik grjote burgerlijke vrijheden toe en invloed op de aangelegenheden des lands dan mag ook de staalkundige verlichting des volks niet belemmerd worden door eene drukkende belasting Door de bevordering van zulke echt vrijzinnige maatregelen verwerft het ministerie zich duurzame aanspraak op de dankbare erkentejis van alle oorstanders der vrijheid öuitcnlttttïi Londen U Maan De P dl Mali Gazette noemt de afschaffing der zegelbel istiug i i Nelerlan i jen zeer belangrijken = = p J e r ar ch j lijk cm weKiadigen invloed zal hebben op de herziening der postverdnijpn tusschen Nederland en andere ataicn I a gew g te netiOeii gemaakt van de onderstelde weigering der nederlandsehe regt riiig om de overeenkomst te bekrachtigen tnsscheu de fransche ooster spoorw eg maatschappij en eene der nederlandsehe spoorweg maatscheppijen egt bet blad flat Nederland meer oamiddelijke reden tot ongerustheid heeft met betrekking tot zijne koloniën vaut het nieuws van de westkust van Vfrika wordt steeds angunsüger Een brief uit Elmina ged igteekend 7 febr iieschrijft den stand van zaken als grenzende aan reseringloosheid De inboorlingen hebbeu hunnen koning verd even en de nederlandsche overheid gedaongen eene commissie naar Nederland te ze iden teneinde het verdrag tusscïien de inboorlingen en kolonisten aan eem herziening te onderwerpen Men is bevreesd dat de negers stout geworden door hunnen vojrspoed de Nederlanders van de kust zullen verdrijven tenzij kiachtige maatregelen worden genomen l de politieke dazbladen van Vlhene en twintigtal hebben bij een eensluidend manifest de griek ehe natie opgeroepen om niet te rusten alvorens wraak over de laatst ondergane vernedering te hebben genomen en ten einile hierioe cgeraken geven zij den raad om de volgende punien e behartigen en ook bij het gouvernement te bevorderen 1 sirikie spaarzaamheid in de nationale uiigaven 2 eik Helleen dragebij Voor eeu fonds tot het aankoopeu eener natio ale vloot 3 invoering eener pan riellenische belasting voor mihiaire toerustingen 4 elk Helleen oefene zich voor de krijg lieust leland of ter zee 5 het noodige krijgsmaterieei worde zoospoedig taogelijk gekocht Men schrijft uit Washington van dei 16 Maart Het voorstel betreffende de erkenning der onafhankelijkheid van Cuba is bij den senaat ingekomen en aan het comité van buitenlandsciie zaken gerenvoijeerd Het ministerie van marine heeft het zenden van een groot eskader naar de wesl iudische wateren aanbevolen IS Maart De verklaring der iersche leeken betreffendede staatskerk is openbaar gemaakt Vijftig pairs en een duizendtal andere personen bestrijden daarin de zedelijke bevoegdheid van het parlement tot opheffing der iersr ie kerk Volgeus tijdingen uit Madrid zijn de le Xeres opgerigte barricaden door d troepen mei de bajonei rei omeii Te Riterna bevindt zich de carlistisehe kolonei Mercaraoit aau het hoofd van 700 raan In de andere proi ncien is het rustig In het lagerhuis heeft heden de h er Disraeli voorgesteld de bill betreffende de afschaffing der sMatskerk in Ierlandt V r f ppn Tf ze ï T fa iv I