Goudsche Courant, zondag 21 maart 1869

rIiomi biirf i oi t tl jlutfuünm i ik op de OOSTHAVE V te GOUDA Buitengewone Voorstelling op MAA VDVG T MAART ISiiO te geven door het VL V MSC11 NATIONAAL toon i elg£zi lschap V3I1 ANTU Enri oniler Directie van den Heer ELOIJ LEMAIRE j mei medenerkiiig en Ier beneficie van Mej BEERSMANS MISS HCLTON Het groot succes van den dag Comeiiie io 3 Bedrijven n i ir het fransch i Tan EiG NL S en Ad BELOT vertaling van M H VAN OTFEL Dit stuk is meer dau 100 malen met het beste iucces te Parijs opgevoerd PO lPIEUeu RIFLEMAN Our pronk k IJlijspel met zang in ééo Bedrijf door Tu VaLCKEXAERE Aanvang der Voorstelling Vi uur Bureau geopend tj o unr 1 Rang 99 Cents 2 Rang 5U Cents Bij den Kastelein der Sociëteit ligt een lijst ter inleckeiiing De loting der plaatsen znl M ianlag den 22 Maart vour liU inteekenaren pl ats hebben des morgens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 uren UITVEKKOOP MANDFAGTUREN WEGE NS LIQUIDATIE tot zeer lage Prijzen van af ZATURDAti den 20 = MAART en volgende dagen waaronder eene GROOTE PARTIJ Mantels en Rleedjesstolfen E MEIJER StT Men ordt opmerkzaam gemaakt dat jedurenje tleze dage gtene stalen of stukken ter bezigtigiug kiii m geven uonlen Getuigschrift De StoUwerck sche Borst Bonbons heo ik aan een nader onderzoekonder urpeu en nadat ik mij van hunnevoorirelfelijke zamensielling heb overtuigdaiet geaarzeld dezelve mijnen patiënten aante bevelen Ik betuig hiermede opentlyk dat ik de gunstige werking dezer Bonbons zelfs bij langdurige verkoudheden in tet bijzonder bg hoestprikkeling velemalen in de gelegenheid nas waar tenemen Dr WaLLOTH Dislrictarts In verzegelde pakjes met gebruiksaanwijzing n 311 Centen steeds voorhanden bij den Apotheker J H BOERS te Gouda T J VAN VREU MINGEN te Oudewater en A WOLFE te Schoonhoven De DIRECTEUR van het Rijkstelegraaf Kantoor te Gouda verlangt tegen 1 Aprl Ondergeteekende bericht zijnen geëerden Bfgunsiigers dat hij voorloopig vnnrt blijft gaan met het opruimen van eene grooie pariij GEKLEURDE en WITTE GOEDEREN tot veel Verminderde Prijzen V W D SCHENK EE HÜLPBESTELLER aan voornoemd kantoor Yereischteu goed lezen en schrijven bewijzen van eerlijkheid en goed gedrag ouderdom tusscheu 20 en 30 jaren Nadere inlichtingen te verkrijgen aan gemeld kantoor op werkdagen tnsschen 1 en 4 ure Een BENEDENWONING voor EEN i TWEE PERSONEN een genoegelijk uitzigt hebbende nabij het Spoor alhier te bevragen bij den Uilgever dezer TE HUUR Een ruim en van alle gemakken voorzien BOVENHUIS met vrijen opgang op den Tiendeweg boven D KAPTIJN mr smid bij wien het te bevragen is Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen door de e ter kennis van de ingelanden dat op Donderdag den 1 A ri 3a istaande op de na te melden plaatsen en uren iillen plaats hebbende volgende verkiP ingen te weten in het S district Hoofdpl ials de Cruqniusj van eenen Hoofdingeland ter vervanging van den Heer D W P VVISBOO M en van eenen Hoofdingelandplaalsiervanger in plaats van den Heer A VV JIUiJSKEN die beide met 1 Junij a s moeten aftreden in he T district fHoofdplaats de Leeghwater van enen Hoofdingeland ter vervanging van den Heer G G SNELLEN en van eenen Hoofdingelaudplaats vervaiiger in plaats van den Heer J KITS NIEUWENK ilP die beide raet 1 Junij a s moeten aftreden in het 10ii = distriet Hoofdolaats MpJien van eenen Hoofdingeland plaatsvervanger in plaats van den Heer J C P EEFTJNCK SCHAÏTENKERK die in 1S68 lot Hüofdingeland benoemd is De Stembussen zullen geopend zijn lu het 3 = district Voor ingelanden in dat district van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure in de Opzigterswoning aan het Stoomgemaalwerktuig de Cruquius hl het 1 district Voor ingelanden in dat district van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure in het Logement de Hoop In het 10 = district a Op het Raadhuis te Alphen voor ingelanden in die Gemeente van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure b Op het Raadhuis Ie Oudshoorn voor ingeland n in die Gemeente van desvoormiddags tien tot des namiddags een ure c Ter Poldersecretarie te Zicanimerdain voor ingelanden in die Gemeente Tandes voormiddags tien tot des namiddags een ure Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf LIYUE N 13 Maart 1S69 W G DE BRUIJN KOPS Secretaris De ondergeteekende berigt haren begunstigers dat zij ontvangen heeft eene ruime keuze van HOEDEN VORMEN LINTEN BLOEMEN VEEREN KRIPen STROO GARNITUREN Vertrouwende door eene soliede behandeling op veler gunst en recommandatie J M O U C H O N Openbare Verkooping te HAASTRECHT Ilcdi ii ütrcctti iii roor J irafL Afd GOUDA hoopt zoo de Heer wil a s Woensdag 24 Maart openbare bidstond oor Israel te houden in het Lokaal tot Heil des volks des avonds 7 u our Voorganger 0 RAMAN te Waddingsveen Toegang vrij De Israëliten worden biertoe driügend uitgeDoo ligd NAMENS t BESTUUR op DINGSDAG 6 APRIL 1869 s morgens 9 uur en zoo noodig op den volgenden dag ten sterfhuize van WILLEM VERBOOM op het dorp van 19K0EIJEN G PINKEN 6 SCHAPEN 1 PAARD en verdere LEVENDE HAVE BOEBBNWAGENS CHAIS SCHOUWEN en BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en eenen geheelen MEUBELAIREN INBOEDEL waaronder VIJF BEDDEN en meer ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Te HUlJRonelKOOP Eene in volle werking zynde BROODen BESCHUITB VKKERIJ aan de Kortmourd onder NiEUWEEKBKK a d IJSSEL Adrfjs rrt rf br I m v te 1 09 11 y 9 Donderdag 25 Maart GrOüDSCHËCOURAWT Deze Courart verE hynt des Donderdags en Zondags Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D qO 60 In de Stad gugchiedt de uitgave de £ avoada te voren De r der Adyertentieo van éen fa sê regels met inbegrip ran het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewooe letters ordea berekend naar pLataruimte I e prijs per drie maandeu i 2 franco p post 2 25 Adverteutien van 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn zelfs van vervoermiddelen gereedschappen enz 4 desiufectie van gebouwen transportmiddelen en elfs van personea die met ziek of verJacht vee in aani iing zijn geweest 5 onteigening van grond benoodigd tot het begraven vso gedoo l vee en besmettelijke voorwerpen Bij i dcodiug en vernietiging zal de eigenaar volgens eeae onpartijdige taxatie uit de bondskas vergoeding ontvangen Deze sahadeloosstelling wordt evenwel niet toegekend voor vee hetwelk binnei tien dagen na dan invoer binnen de hondsgrenzen ziek is ge jrden leder die met voldoende zekerheid verneemt dat een rund of anuer stut vee ziek of aan de ziekte gestorven of vau besmetting verdacht is heeft onmiddellijk daarvan kennis te geven aan de politie Bij verzuim van onverwijlde keoniageving van wege den eigenaar verliest deze alle regt op schadevergoeding De ingezetenen eeuer plaats alwaar zich de besmetting vertoont zijn verpligt persoonlijk of aniiers dcor daartoe geschikte personen de uitvoering der daarop betrekking hpbbende politiemaatrei elen te ondersteunen De beperking an invoer in een bondsstaat uit een anderen bondsstaat zal eerst dan gelibn wanneer in laatstgenoemde de ziekte weikelijk uitbreekt Tot de bovenbedoelde afsluitingen zal militaire hulp verstrekt worden De overige bepalingen betrelfen het loezigt op de desinfeetie an spoorwegen de instructien tot uitvoering euz Madrid is Maart De ditcussie over den aan te nemen regeringsvorm en de nieuwe constitutie zal naar thans gemeld wordt bij de Cortes eerst na den paaschtijd aanvangen Al de diplomatieke vertegenwoordigers van Spanje in betbuitenland zijn tot leden der Cortes gekozen en bebbeo sedert ontslag uit hunne diplomatieke belrekking bekomen of gevraagd tec einde zitting io de kamer te kunnen nemen 22 Maa t Gisteren heeft te Barcelona eene manifestatievan proteotionislen plaats gehad Te Malaga en te Grenadahebben ma ifestalien tegen de conscriptie plaats gcbad Nergens is du c de gestoord Öuttenlon Londen 20 Maart Men meidt nit New York van gisteren In de staten Zuid Carolina en Arkansas is het amendement tot toekenning van het stemregt aan de negers aangenomen doch in Georgië en Delaware is het verworpen Parijs 22 Maart De Constitutionnei zegt dat de officiële bladen te Parijs en Brussel dingsdag de officiële verklaringen betreffende de belgische spoorwegz ak zullen mededeelen Men berigt uit Athene dat de hr Bhangabe als gezantvertrekt naar Konstantinopel De wet tot vaststelling van het leger contingent is inhaar geheel aangenomen met 18S tegen 13 stemmen De kpmeris verdaagd tot 31 Maart en zal alsdan eerst de interpellatiënTan de heeren David en Picard en vervolgens het budget behandelen Brussel 2I Maart Eenige dagbladen drijv n den spot met de veronlening waarbij aan sommige officieren van h j nederlandsche leger eene nieuwe kleeding wordt voorgeschreven en aan de generaals ouder anderen de kolbak wordt gegever Zij voegen r bij dat er sprake eou ijn c uaréchausces in Jvederland op nieuw met soortgelijk hoofdtooisel te versieren üniformsverandering n zijn echte in België niet minder in zwang en met meer grond zou men elligt eene boertige kritiek kunnen maken op de kleederdragt van sommige belgische militairen die meer af een hausworstenpak of eeu koorddanters costuura dan op een krijgsmanstenue gelijkt en door alle kleuren van den regenboog uitblinkt ötnnenlanJr GOLDA 24 Maart Naar wij met zekerheid vernemen ziin tot h i i l ruim zeventig leden toegetreden tot de ou n s hie liberale kiesvereeniging VVii zouden d h Pgerigie dat het vermoeden nift geh elT ge r nd da s r f van het leesgezelschap voor polit eke b o hure df I n rde kLstLSi S dJ g J c tt e ii4f Vtf r afzonderlijk en op zich zelven s aanf f = Het leesgezelschap is geheel onzijdig de kiesvereen V een bepaald beginsel voorop lesverïenigmg stelt Van Moordrecht en Gouderat vernppmt j l 30 leden zijn toegetreden die tot b sTuur h b en ek T heeren mr C v Vollenhoven R Tt I ii gekozen de allen te Moordrecht en n e Blht iT Goïd erfk Te Stolwijk traden aanvankelijk 15 leden toe H 71 bestaat aldaar uit de hh L A de Vreu t vóorz e veld secr C de Vreugt penningm Nog 18 berigt ingekomen dat zioh gisteren avond te Alnl eene afdeehng heeft geconstitueerd waartoe aanvlL P leden zijn opgekomen en vele andere door toevaUir vj i f nng afwezig bleven Het bestuur bestaat Ttdehh J rewijn Jz te Aarlanderveen als voorziuer mr ïf t Verhoeven kantonregter van Woubru é TJ ondervoorz mr L V Ix leboer kf nJnrler e AlT p r iptn l an oelangstelling in de vereeniginj getuigen er WT ie bij Onlangs is in de kamer van vertegenwoordigers verslag nitgebragt over het ontwerp van een nieuw ontwerp mililiewet hetwelk sedert lang bij de k imer aanbangig is A an verschillende zijde wordt op de spoedige behandeling van dit wetsontwerp aangedrongen doch de regering schijnt voor alsnog niet geneigd daartoe over te gaan en de openbare beraadslaging tot eene zomerzittiug te willen uitstellen Inlusschen wordt dat onderwerp steeds druk n de dagbladen en volksvergaderingen besproken en gaan er krachtige steramen op tegen de conscriptie Ten blijke hoe weinig inheemsch de militaire geest in België is en hoezeer men voor de krijgsdienst beducht is kan dienen dat bij de laatstelijk alhier plaats gehad heb bende loting twee jongelingen die een ongelukKig nummer hadden getrokken eene poging tot zelfmoord hebben gedaan 22 Maart Morgen zal eene officiële verklaring worden bekend ger isakt te Parijs en te Brussel die gisteren door onzen min ster van der Siichelen en la Guéronnière definitief is vastgesteld Deze verklaring getuigt van loyale en vriendschappelijke gezindheid icondigt aan dat onderhandelingen zullen geopend wor en en de economische kwestie i onderzoeken over spoor vegovereenkomsten en oia m ddelen op te sporen waardoor beide landen in hunne belangen naauwer aan elkan der verbonden zullen worden De commissie zal niet alleen uit specialiteiten bestaan maar er zullen ook siaatkundige i en diplomaten aan deelnemen De ministers Bouher en ïrère zullen insgelijks zitting hebben in die commissie De laatste gaat deze week naar Parijs Berlijn 23 Maart Oe maatregelen tegen de runderpest die in den noord duitschen rijksdag bij de derde lezing zijn aangenomen komen voornamelijk hierop neder 1 Wanneer de runderpest in een der bondsstaten of daaraangrenzend land uitbreekt zijn de autoriteiten verpligt en gemagtigd alle geschikte maatregelen te nemen om de besmetting en verspreiding der ziekte tegen te gaan en die bestaan in de navolgende 1 beperking en verbod van invoer vervoer en handel in levend of dood rundvee schapen en geiten alsook van haar verschen of edroogden afval stalen andere gereedschappen lompen gebruikte klee deren enz enz 2 instelling eener controle op het rundvee in de grensplaatsen afsluiting van boeren plaatsen lokale omtrekken en districten S doodiug zelfs van gezonde dieren venaeti vin iie roptt n i v nlerp 1 v rj