Goudsche Courant, woensdag 7 april 1869

De eer tc kamer der sialen generaal hee maandag alleaan de orde gestelde ontwerpen aangenomen waa cider datcp de raatea en gewiglen üe discussie over de oatwt pen betr e iJ de zegd afschaffing en ioii samaraogsehen spuor cg is op wcosdaa len 11 ure bepaald Jii het verslag van de sectieu van de eerste kamer der tateu generaal nopeas de afschaffing rsn het zegel op de gedrukte stukken en blijkt dat een groot getal leder voor en veien legeu ier maatregel zijn ingenomen terwijl anderen ivensehen te berusten en eenigeu hunne slem nog voorbehouden De hoofuoeüenkingen betreffen de financiële kwestie en worden door voorstanders der afschaffing weersproke die niet de financiële maar ook de staatkundige en sociale zijde van het vraagstuk voortipsteldc Op Je vraaj van vele leden of htt squivaient voldoende zoude z Ji beeft de minister van Bosse met vertrouwen bevestigend geantwoord Het hoofdbestuur van het Antidagblad zegelverbondheeft zich tot de eerste kamer der staten generaal gewend methet volgende adres Meermalen reeds werden aan de Staten Generaal voorstellen gedaan tot vermindering of tot afschaffing van het zsgelregt op dagbladen en andere dnikwtiken maar geen daarvan is tot dusver bij uwe vergadering in beraadslaging gekomen Thans zal di anders zijn Het door de tegenwoordige regering ingediende wetsontwerp heeft de goedkeuring van den anderen tak der vertegenwoordiging mogen verwerven en van iwe beslissing hangt het dus thans af of de vrije drukpers in Nederland eindeiyk tot een waarheid zal worden In dezen stand der zaak acht het hoofdbestuur van het Anii dagblad zegelverboud zich verpiigt uit naam van de leden dier vereenigiug tot u te komen met het eerbiedig doch dringend ver oek dat het u behage aan het aanhangig wetsvoorstel uive goedkenriiig te verieenen Wij zullen thans niet op nieuw dt reueneu ontvouwen op grond waarvan de aanneming der regeriiigsvoordragt ons voorkomt in het algemeen belang noodzakelijk te zijn In groote trekken hebbeu wij die redenen uiteengezet in een adres door ons tot de Tweede Kamer gerigt waarvan wij de vrijheid nemen hiernevens als eerste bjlage een afschrift over te Icfiger Bovendien is thans de werking van het dagbladzegel genoegzaam toegelicht het grondig deiiat inzonderheid waartoe het ontwerp ia de Tweede Kamer beeft aanleiding gegeven heeft alls daarmede in verband staand vragei inderdaad uitgeput zoodat het van onze zijde een 3ven aanmatigend als nutteloos pogen zijn zoude zoo wij thans nog beproefden nieuwe gezigtspunten daarover te openen Dit eene zij het ons eehter nog geoorloofd op te merken Is het buiten twijfel waar dat eene belasting welke door de openbare meenieg veroordeeld is op den duur onmogelijk wordt dan schijnt ds tijd gekomen om aan de heffing dezer belasting een einde te meten want op de meest ondubbelzinnige jze heeft zich thans de publieke opinie tegen haar verklaard Tot staving dezer uitspraak beroepen wij ons vooreerst op de discassien der Tweede Kamet Niel slechts heeft de meerderheid zich voor de afscbatfing verklaard maar en dit is een verschijnsel waarvan de hoogst gewigtige beteekenis uwe aandacht niet zal ontgaan het daïbladzegel heeft daar geen enkelen verdediger doch wel hevige bestrijders gevonden Mogen de opportuniteit van den voorgestelden maatregel en de resultaten die men er van vernacht al door sommigen in twijfel getrokken zijn en de fiiiaatieele zijde der questie tot verschil van meening mnleidir g gegeven hebben de belasting als zoodanig heeft bij den anderen tak der vertegenwoordiging geen enkelen voorstander gevonnen In de tweede plaats op het groot aantal verzoekschriften waarbij uit alle deelen des lands de aanneming van het wetsontwerp gevraagd is Eindelijk op het besUan van ons Verbond dat met geen ander doel is opgerigt dan om met alle wettige middelen de afschaffing van het Dagbladzegel te bevorderen waurtce velen ais leden zijn toegetreden en dat terstond a om ïprlakkingen gekregen heeft Men heeft de kracht van de7ruiting der openbare meening willen breken door te zeggen datwy belanghebbenden zijn die slechts materieele voordJlen voorons zelve beoogen Het onverdiende dezer aantijging zal umet beter kunnen blijken dan door de inzage der tweede aandit verzoekschrift toegevoegde bijlage houdende een overzigtvan de verschillende besturen en correspondenten onzer vereenigmg Belanghebbenden neen maar belangstellenden zijn WIJ die de feitelijke belemmering der drukpers eene anomalieachten in het zamenslel onzer staatsinrichting en de opheffin dier fetteipe belemmering als een eerste voorwaarde beschouwenvoor de verdere ontwikkeling van ons politiek en maatschappelijk leven En als men van dynastieke en national belangen gewaagtdie d r dp = ez den gebragt dan vergeet men dat de grootste kracht eener natie gelegen is in hare gehechtheid aan hare instellingen en vrijheden en dat een goede en ruim verspreide dagbladpers het voornaamste middel is om de kennis dier instellingen en aac mede de waardering barer weldadige gevolgen te doen doordrii jren tot alle deelen des volks De vrijheid kan in Nederland üiet gevaarlijk zijn dat verkondigt de ervaring Reeds op zoo menig ander gebied is het Europa voorgegaan met losmaking van kluisters en boeijen die eene bekrompen staatkunde weleer voor i de en welvaart onmisbaar achtte en de ondervinding heeft geieerJ dat deze er slechts bij gewonnen hebben Slogen dan nu ook de laatste kluisters der vrije gedachte wegvallen in het land waar het recht der vrije gedachte het allereerst is erkend Voorzeker de belangen der schatkist zullei door u niet ligt worden gesteld maar gij zult bedenken dav de meerdere opbrengst der posterijen in alle landen het gevolg is geweest van soortgelijken maatregel En nu u een equivalent wordt voorgedragen dat het eerst door de vertegenwoordiging zelve aan de hand gedaan door de overgroote meerderheid der Tweede Kamer voldoende is geacht durven wij de hoop koesteren dat ook uwe vergadering redenen zal vinden om aan het wetsvoorstel haar zegel te hechten en mede te werken tot eindelijke vervulling van een reeds lang diep gevoelde behoefte Geinen de BerMeü Ia een koïeumiju bij Wigan heeft eene gasontploffing plaats gehad waarin zich 00 uerklieden bevondeo waarvau vekn zijn orogekomen Het geschil tusschen Turkije en Perzie komt tot schikkiüg De aenaat der republiek Columbia heeft de overeenkomst verworpen ter doorgraviog der landengte ju l unama In de concept oQ5titutie voor het kanton Zurich is het oLdervvijs vcrpligtend en kosteloos gesteld Al ie katholieke bissc vippen in de pruisiscbe monarchie hebbeu zich geadresseerd aan den küuiiig geu de god ditnstlooze school Te Weenen kan men telegraferen a allerlei talen zelfs in het armeaisch hebreeuwsch eu turkseh De i 1 april is te Xijmegen gevierd bet S25 jarig bestaan van het tedthjk gymnasium Benjamiu Iliggs bediende van de Great eiitral Gas Couipany heeft de lugt genomen en laat een deficit achter van zes ton Êen zware aardbeving in Indie beeft te Banjoemaas groote schade veroorzaakt Een groot gedeelte der vestingwerken te Keulen zal afgebroken Horden In Zweden is men woelig en oproerig vooral over de verhooging ran somjiige beiastingeu Men meldt uit Konstautiiiopel dat drie schismatieke grieksche biaschoppen zich gereed maken het concilie bij te vsonsn Het grootste tijdvak der amerikaansche geschiedenis wordt ingenomen door een houtvlotter een kleermaker en een leerlooijer Lincoln Johnson Grant Te Kairo heeft men den ondcrkoDXug illcn ermoürden door het plaatsen eener helsche machine in zijue öchuuuburgioge Op eenige dorpen in de omstreken van Madrid zijn isabellistische woeliueen voorgekomen In Australië heeft even als aan de Kaap langdurige droogte groote schade aangerigt In Oostenrijk komt het ongehoorde feit voor dat de btlaetiugen m de twee eerste maanden dtits jaars de raming overtrotfen met ruim twee millioen gulden De werkstaking te Geneve krijgt dreigender aanzien daar men de drukkerijen geceel tot stilstand wil brengen In Frankrijk zijn in 13 maanden 118 drukpersprocessen gevoerd M q beweert Z i de belgtsche regering aan de luik che hoogeschool een leerstoel wil opngten voor de nederduitsche taal Üe beijersche tweede kamer heeft voor de kosten van het militair iu plaats v n 4 765 000 slechts toegestaan 1 100 000 gulden De geoctroyeerde kieswet wekt ia Portugal de grootste ontevredenheid De rederijke amerikaansche gezant te Louden Reverdy Johnson zal vervangen worden door Motley In Pruisen zijn vier dorpen zamengesmolten tot een Bismarckdorf Onder de 51 pruisische veldmaarschalken en generaals jijn 28 pri en en 23 adellijken In de laatste tien jaren zijn in Litbauen meer dan 100 katholieke kerken gesloten en het herstellen van geene enkele toegestaan De bekende parijoche dameskleermaKer heeft onder zijne uitgegeven nieuwjaarsrelreningen die meer dan honderdduizend gulden beloopeu Met de iraaschdagen ia in de bergachtige streken van Frankrijk zoo veel sneeuw gevallen dat de gemeenschap op verschillende plaatsen was gestremd Het getal zelfmoorden bedraagt jaa rlijks te Paiijs gemiddeld 8Ü0 Varia A Blijkens een verslag over het armwezen in Engeland bevonden zich den laatsten september 1866 in Engeland 842 860 armen in 1867 was dit getal 872 620 en in 1868 bedroeg het 927 239 Dus een voortdurende vermeerdering van armenvoorzeker een treurig verschijnsel dat ten volle de aandacht der regering verdient Het is dan ook zeer te prijzen dat zich een vereeniging gevormd heeft om de werkeloo e epi nners in de fabriekstreken kosteloos naar die koloniën te vervoeren waar gebrek is aan handen Zoo werkt men dubbel nuttis men outlast het moederland en helpt de koloniën die slechts handen be hoeven o m zieli krachtig te ontwikkelen Te Parijs vindt t ïiTrüiS SiXoG koffijhuizenTnz die vanomstreeks 30 000 biljarten voorzien zijn De gemiddelde oobrengst per dag van ieder biljart wordt op ƒ 5 gerekend datdus per da ongeveer 150 000 bedraagt vuQ ndsrzc Têhl kit Het toenemeiid arbruil l nde plaatsen De minst diepe zeeën zijn in de nabijheid van het vaste land vooral als het land langzaam afneemt De Oostzee tnsschen Duitschland en Zweden is slechts 120 voet diep de adri itische zee tnsschen Venetië en Triest beeft 130 voet diepte de grootste diepte van het kanaal tusschen Frankrijk en Engeland is 300 voet Aan de spaansche kust is de diepte 6000 voet In de zuidelijke zeeën vindt men de grootste diepte Ten westen van de Kaap de Goede Hoop heeft men meer dan 50 000 voet diepte gevonden en ten westen van St Helena was die meer dan 20 000 voet De gemiddelde diepte van den atlantischen oceaan is op 25 000 voet berekend zoodat het volstrekt geen onverschillige zaak is waar de telegraafkabels gelegd worden die Europa met Amerika moeten Terbindeu In Eushind wordt de bosohgrond op 16 millioen bunders begroot die voor het grootste deel aan de regering behoort en slechts voor een klein gedeelte in het bezit is der gemeenten of van bijzondere personen Eerst kort geleden heeft men daar het oog op dien hontrijkdom gevestigd en door het graven van kanalen en het aanleggen van wegen heeft men die bosschen toegankelijk gemaakt De oprigting van s oomhoutzaagmclens op verschillende plaatsen heeft de bewerking van het hout gemakkelijk gemaakt en een nieuwe bron van irijkdom voor het russische rijk geopend Uit het verslag door den heer Steijn Parvé omtrent de hoogere burgersebole in de Economist medegedeeld blijkt dat op 31 dec 11 bestonden 37 hoogere burger scholen waaronder 15 rijksscholen an de gesubsidieerde gemeentescholen werd 155 750 subsidie verleend K t getal leerlingen bedroeg 2741 Op 35 scholen werd onderwijs in de gymnastiek gegeven op 18 ook in de exercitie Onder üc 410 werkzame leeraren waren 162 doctoren en 22 kandidaten Het gemiddelde bedrag der jaarwedden van de leeraren was aan e rijks iurigtingen ƒ 1690 aan de gemeeute inrigtingen ƒ 1403 gemiddeld 1508 Vermeerdert men de jaarwedden met hetgene vot het onderwijs aan de burger avondscholen verstrekt wordt di n worden die cijfers ƒ 1731 voor de rijks inrigtingen 1574 vaor de gemeente inrigtingen gemiddeld ƒ 1635 Door den heer dr Gori is de aandacht gevestigd op een hoogst belangrijke zaak de kwestie der gasthuizen Door onwederlegbare oijf ïrs heeft hij aangewezen dat het getal operatien met ongunstigen afloop veel meer is in groote ziekenhuizen dan in kleinere eu dat vooral de Jigging van jiekenhuizen in bet midden der groote steden hoogst nadeelig is Maar zoo iets was onder de geneeskundigen immers reeds lang bekend reeds herhaaldelijk was op dit feit gewezen en toch bouwt men groote ziekenhuizen op verkeerde plaatsen als of de wetenschap nog nooit haar slem had doen hooren Gelden worden dikwijls verknoeid om slechte oude gasthuizen te rbeieren en de inrigting zoo genaamd op de hoogte der welenscliap e breugen maar aan de plaats wordt niet gedacht en stelde somtijds iemand voor om een oud gasthuis voor afbraak te verkoopen en in de plaats daarvan twee of meer kleine luchtige gestichten buiten de stad te bouwen dan zoude zeker zulk een plan door veleu als een onzinuigheid worden uitgekreten Hoe consequent zijn toch die conservatieven De afschaffing van het zegel op de dagbladen kon moeijelijk bestreden worden en daarom moest het equivalent het misgelden en nu de zaak beslist is betreurt men de afschaffing omdat zooveel andere zaken ontheffing van belasting noodig hebben De afschaffing van de accijnsen op vleesch bier en azijnen zeep en wat niet al meer waren vrij wat noodiger en irjltiger dan de afschaffing van het dagbladzegel Wij hebben dus spoedig van conservatieve zijde zeer radicale maatregelen ten op gte der belastingen te wachten Wie weet of de voordragt van een incometax niet van iie zijde aangeboden wordt Een ware belasting agitatie staat ten minste voor de deur Nog een iDcoose Deiiti De agitateurs hebben reeds lang geklaagd over de groote verdrukking waaraan het bijzonder onderwijs ten doel stond Vroeg men feiten die werden niet opgegeven alsof dit niet eens noodig was Men redeneerde voort olsof ieder volkomen van de zaak overtuigd was De minister vaardigt nu een circulair uit waarin alle bijzondere onderwijzers verzocht worden om klagten die zij tegen schoolt oezigt of besturen mogten hebbeD hem op te geven zonder iemand te sparen of iets te verzwijgen en wat is nu daarvan iet £ eïo g De Tijd en der vo Tvechters op het gebied der er geen klagten zijn Tensklaps zijn dus nu alle klagten verdweaeu en men neemt het den minister hoogst kwalijk dat hij naar zaken wil zoeken die niet beslaan Die eerlijke agitatie Frankrijk gaat een groote verkiezings agitatie te gemoet en daar oppositie voor een vaderlijke regering hoogst onaaangenaam is worden nu reeds alle pogingen aangewend om alleen welgezinde vertegenwoordigers te doen kiezen Het getal van dia lastige tegensprekers was wel niet groot maar hun redevoeringen weerklonken door het geheele land en vonden zoo waar nog bewonderaars misschien nog meer dan die van den zoo welsprekenden ministreorateur en medekeizer Zoo zullen de werklieden ontslagen worden van het livretten stelsel dat zeer gehaat was waardoor men de hoop koestert in Parijs van eenige lastige afgevaardigden ontslagen te worden De werklieden zullen toch immers wel dankbaar zijn en nu opregte vrienden der regering verkiezen In weerwil van alle geschenken kon dit wel eens tegenvallen of Napoleon moest kunnen besluiten dal te geven wat geheel Frankrijk vraagt de vrijheid en dan was geen slaafsch wetgevend ligehaaro meer noudig Maar wanneer zal dat gebeuren Koerend zijn na de opgewonden stemming de vriendschaps betuigingen tusschen i rankrijk en België Wat is eencfficieuse pers toch een nuttige uitvinding zij roert de turkschetrom en houdt op op commando en de regering behoeft zichniet eens te verontschuldigen zij kan toch niet instaan vooralles wat de dagbladen willen schrijven Een confereulie zalnu al de geschillen op de vriendscbappelijkste wijze regelen voor haar genie zullen alle donkere stippen verdwijnen en devrede van Europa is weder gered Als deze conferentie nu afgeloopen is waarover zal er dan een volgen Misschien welover een alg leene ontwapening want o Europa is zuo vredelievend TooneelnieuAvs De dingsdag gegevene vcorstelling ten voordeele van het centraal verplegingsgesticat voor isr weezen had ons reeds lang in spanning gehouden VVij doorliepen het affiche en de namen lezende vraagt men al ligt zich zelven af hoe zal die of die het er afbrengen Het is ons een waar genoegen niet alleen fe knnnen zeggen dat ALLEN onze verivachting overtroffen maar dat eenige ons zelfs deden vergeten dat men liefhebbers en geen lieden van het vak voor zich had Het zou meer dan dwaas zijn hier aanmerkingen te maken daar wij wel weten dat een volgende maal men zich zelf zoude verbeteren alleen willen wij aanstippen dat var de zang nog al eens iets verloren ging misschien h d de muziek be geleiding en de hoestende verkouden toehoorders daar de meeste schuld aan Even als men FlageoUe zag onderzoeken of hij zich gedurende een jaar goed in de dienst zoude houden w ldeu wij het publiei bij het binnenkomen aan een onderzoek onderwerpen alle hoestende eu verkouden menschen konden dan wegblijven en men zou er niets bij verliezen maar veel meer door hooren en verstaan Wij hopen Ie vernemen dat het gezelschap niet even als een vuurpijl die na de schitterendste kleuren verspreid en ons oog verblind te hebben eensklaps zal zijn uitgegaan zonder eenig teeken van leven meer te geven Integendeel wij zouden raeenen d t nog eene voorstelling voor hetzelfde doel welligt niet geheel het publiek onverschillig zoude laten te meer daar men nu weet dat een genotvolle avond bet wacht Nath BÜEGEBLIJKE STAND GOUDA GKaoREN 1 2 April leendert ouders J Lagrouw eo A raa Tt ijk Neeltje Johaooa ouders G IJs elstiJQ en P C van Eeuwen Arnoldus Jacobus ouders A J van £ rp eo M M C Ëphraiae 3 Bartholameus ouders B Snaterse eu A KunseL i Leeoder ouders J Rietveld en G Messer Naatje ooders M A Trijbits en van il Aaic OvEELtDE 2 April W Soest 76 j M N DooselaRr echtgen van P van Rijk 70 j 4 G Dirks echtgen van C van den Houdel 7y j J C Morie 4 w 5 A Blok 3 w C Keinrae 60 j WQ 7 ïï w