Goudsche Courant, woensdag 7 april 1869

imSiAém r A r 1 a 4aia a B iMfc JL M 734 A 1860 Zondag 11 April ifvevUnüen GOÜDSCHE COUBAÏÏT Iri Getrouwd J J A ANDKEOLI Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n go De OPENBARE VEEKOOPING van eene KLEIN GARENS AAN en eenige HUIZEN en EEVEN te Gouda door Notaris Mr KIST aangekondigd tegen MAANDAG 12 APEIL 1869 zal niet plaats hebben als zijnde gedeeltelijk uit de hand verkocht Ten kantore van genoemden Notaris zijn dispoaiiel eenige kapitalen tegen eerste hypotheek op Huizen in Gouda of Landerijen 209 Staats Loterij De trekking der eeeste klasse BEGINT OP MAANDAG DEN 12 APEIL 1869 Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingtdag smorgeni 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen a namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks JteUmrkaarten Heden overleed mijn geliefde echtgenoot CONKADUS KESIME in den ouderdom van 60 jaar Gouda T E V KEMME 5 April 1S69 Wellek Eenige en algemtene ktanisgering zomcel linnen als luiten it dad Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDERAK aan de bounmanswoning bep oond door i JAfOB PK HOED op VEUDAG 23 APRIL l t i es voormiddags ten 9 ore i vaii 22 KOI FKX i guste VAARZEN 6 PIXKEN 1 ze j irige bruine MERRIE 1 tweejarige dito 1 ZEUG met BIGGEN eene partij goed gewonnen HOOI en diverseBOUWen MELKGEREEPSCHAPPEN AIEUBELEN HUISRAAD en INBOEDEL Nadere informatien teu tantore van den Notaris G J SPEC UT te OuderTierh aa den IJ id Brieven franco DL Vr rLIiLEROEiii x IaIz üorst Bonl OflS JOHANN HOFP te Berhjn over welker gunstige werkin dagelijks nieuwe dankschr jreii outvaugea en openbaar gemaakt worden ziju alleen ceht verkrijgbaar a 30 Ct iu iskjec BLAA r r 1 AF IER voordien vau de bandteekening au Jo l tIIl Sofi Meo gelieve hierop ne te letten dnar geen ander gel jksoori fabrielaat zicli op zulke heerlijke resultaten kan tc s c a DepóisderHofrsr helIalz Pr par ten § Alleen echt verkrijgbaar in Z ikjes blaauw papier vnn 30 s in JOHAN HOEP aCH Centraal Dt pot Oude Bloemmarkt bij de Siilstee F 154 te Amfiprdaro alsmede ie Gouda bij J C TAN VREUMINGEN te Woer I den bij HENKI J van de i r C 9 HollaDdsclie Sociëteit vao LeveDSverzekeringen opgerigt in dec Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IILLIOEN GULDEN VOL GEFOURNEERD Directeur P Laivgerhüizen KANTOOR Eegnliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOOSI OOPENDE Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFBENTE BfilEVEN zoo dadelijk ingaande aU uitgestelde BELEGGING van GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar NSTELLING TOT VEEKKIJGING VAN OPLOOFENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAIJER Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Zlid Koliand Delft de Hr M C E Oveegaacw Penms Dordrecht de Hr H Vkiesesdoep Gorinchem de Hr C KL Gijselaab Gouda de Hr W J Fobtcijn Deoog leeveb Nolaris s Gravenltage de Hr P J LaNBRIJ Leiden de Heeren LiZT iJN EiGEMAS Oudeicater de Heer E W Haenues Dekkeb Burgemeester Botterdam de Heeren Jan van der hoop Zoon Schiedam de Heeren P Loopuijt C Vlaardiiigen de Hr Pailus Kikkeet Woerden de Hr G Gboeneveld Alie fabrikaten worden uit de beste grondstoSén zonder iedere vreemde bgvoeging bereid De Tafelchocoladeo dragen bovenst fafa rie k m e rk waarop de koopcrs acht gelieven te geven Men vindt de meest courante soorten in het magazgn van J J van dbe SANDEN Banketbakker op de markt te Gouda Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan dm IJssel op WOENSDAG den 21 iPttIL lS i9 des voormiddags ten 10 ure ten huize van Gebeit vaN Dam herbergier te StolKijl van Eene BOUWMANSWONING en aanbehOOren met diverse percelen nrL H001 B0UW en GRILNDLAND staande en g Ies a ir Jt gemeente Sioliciji te zamen groot circa 91 2 bunder j bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden e i bouwmanswoning en aanbehooren d n 1 Mei 1869 en de orerige onroerende goederen dadelijk na ds toewijzing Betaling der kooppenningen 15 Jnnij 1869 Kad e mformatien ten kantore van ge nnemden Notaris T r n franco Deze Courant verschijnt des Dop erdagB en Zondags lü de Stad geschiedt de uitgave des Pvonds te voren I epriji perdnemaaüdeiiis 2 franco p pcst ii i5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór iO ure ingezonden zijn Overzigt GoüDA 10 April De fransche disoussien wekken slechts geringe belangstelling omdat zij geen zigtbaar resultaat opleveren De overgroota meerderheid der vertegenwoordigers eerbiedigt steeds met slaafsche onderworpenheid den wil des gebieders Het woord II ontwapening is vernomen maar het werd met minachting een droombeeld genoemd en deze versmading geeft den maatstaf aan van den toestand van Europa De uitputtende verderfelijke wapening is de wijsheid dezer dagen vrede en geen gevaar is de leugenroep en alles kwijnt door de onverdragelijkste krijgslasten In Spauje alleen gaat een licht op daar alleen verheft de volksgeest zich tegen den verfoeijelijksten dwang die ooit ter wereld is uitgedacht Men zwetst zooveel van gemoedsbezwaren die dikwijls slechts voorgewend en veelal van geringe beteekenis zijn en niemand deukt aan het gewetensbezwaar van hem die het bedrijf van den krijgsman o jbestaaubaar acht met den pligt van elk wier godsdienst geen ivoord roaar bet leven is Toch nadeit het tijdstip der oulwapeiiing hoe dieper vij verzinken in den nacht des te meer naderen wij tot het komende licht De ontwikkeling an den mensch op stoifeiijk gebied is de grond van hooger streven en al letten wij weinig op de teekeiien der tijden toch nadert i eeuw der vrijheid en des vredes Hoe hooger de onzin stijgt des te nader is het ontwaken tot gezonder zin Wat wij overigens uit Spanje vernemen is niet zeer bemoedigend de discussie over üc grondwet is aangevangen en al nadert de dag der verkieLing de onzekerheid en oneeuigheid wordt des te grooter g en verstandig mensch zou ooit zulk een kroon begeeren maar de heerschzucht is blind en loopt in het eigen verderf De agitatie zal in Engeland voortduren tot op de eindelijke beslissing en dan zuilen allen eerbiedig zich onderw3rpen aan het gezag der wet De onnatuurlijke iersche staatskerk zal vergeten worden en Engeland rij en ia de schatting van allen die vrijwillige harvorming hoogschatten boven gewelddadige omwenteling De Alabama k vestit duurt te lang zij is een treurig overblijfsel uit den verderfelijken bnrgerkrijg en het geschil tusschen Engeland en Amerika zal niet ten einde gebragt worden door den rederijken en zoetsappigen Reverdy Johnson hoe wel meenend ook gezind maar wij zouden meer vertrouwen stellen in den edelen en voortreifelijken geschiedschrijver Lothrop Motley dien men als zijn opvolger noemt In Rumenie zegeviert de meer gematigde ministeriele partij bij de verkiezingen op die van den hevigen volksleider Bratiano Nederland mag roemen op het tot stand brtngen van een voortreifelijken maatregel Eer aan allen die daartoe medewerkten Eene vernederende belasting is afgeschaft De weg is geopend voor meerdere staatkundige verlichting des volks waara in wij nog altijd groote behoefte hebben De volgen van deze opheffing van den tol der gedachte zullen niet gering zijn vooral ook omdat wij nu in een hevigen strijd gewikkeld zijn Het vorig ministerie had verderfelijken invloed geoefend op de gezindheid des volks de stil voortwoekerende sohoolagitatie wekte onrust en bezorgdheid Maar alles keert zich ten gpede en de eeuwenhengeade nederlandsche vrijzinnigheid herleeft tot nieuwe kracht Den bisschoppen komt de eer toe den stoot gegeven te hebben Dat openbaar en ruiterlijk verwerpen der volksschool heeft de slapenden wakker gemaakt en nu do confessionelen zamenspannen met de ultramontaneu kan een kind de ware bedoeling doorgronden Zij hebben de duisternis lief en willen ons in onkunde en bijgeloof tot slaven maken van het vreeselijke priestergezag Dat is in Nederland het onmogelijke willen Wij zijn dankbaar voor de onbewim De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven iO Cent Buitenge cue letters worden berekend naar Plaatsruimte leven en zij hereenigt de verschillende nuancen der liberale partij tot een krachtvol geheel Zoo gaven reeds de enkel voorkomende verkiezingen grond tcs go de verwachting tegen junij en de jongste keuze vooral is een verblgdend teeken De zuidhornsche kiezers zijn niet alleen liberaal maar ook verheven boven bekrompen provineialismus en bovenal zien wij in de keuze van den hoogstbekwamen en xht liberalen Olivier een treffend getuigenis van de opregte en welverdiende hoogachting die onze eerste staatsman zoo algemeen geniet in het noorden des rijks Zijne eenvoudige aanbeveling geldt daar meer dan het ontzind partijgeschreeuw en d woelingen der partijzucht De afgunst knaagt Je tanden sto jip op den onbezoedeldeu luister van ziju groolen naam öuttenlanïï Parijs S April Volgens de laatste berigten uit Spanje heerscht onder de leden na het provi ioneel b tuur zoo groote verwarring ilat men opeutlijk verhaalt dat Serrano en Topete zich zullen terugtrekken Het ijue dat men t eerst heeft gekoesterd om namelijk een directorium van vijf leden te benoemen schijnt w der iu aanmerking te komen Jammer is t evenwel dat te midden van al J ze troebelen de wanorde toeneemt de ellende vermeerdert en d meeningen verbitterd raken Een particulie e brief meldde zelfs dat te Xeres de winkels gesloten zijn en de aanzienlijke ingezetenen gereed staan om naar Gibraltar te vlugten Men verhaalt dat Italië en Pruissen gunstig gestemd rijn voor eene pass iire door de Alpen OTCr den St G thard Deze nieuwe weg zoi een geduchte concurrent wezen voor de lijn over den Siraplon di in handen is van ee e fransche maatschappij NatuurlijS begrijpt Pruisen dat deze verbinding een nieuwen handeisueg a r Puitschland zou verschaffen welke vooral voor de maildienst van belang zou zijn In de zitting van het wetgevend ligchaam van gisteren werd de discussie over het budget voortgezet en wel over de supplementaire credieteu van IStlS en 1S6S De twee eerste artikelen werden aangenomen j op het derde artikel werden verscheidene amendementen voorgesteld die allen het doel hadden om het geheim der stemmen bij verkiezingen te verzekeren Hiertoe verlangde Pican gelijke stembussen in alle gemeenten wat reeds een voorschrift bleek te zijn van een circu aire in 1865 uitgevaardigd De minister verklaarde daaraan de hand te zullen houden Mak zieux wilde vooral dezelfde enveloppen om de stembriefjes hebben Picard wenschte dat de lijsten der kandidaten u de gemeenten werden bekend gemaakt op s land kosten Bethmont verlangde dat de agenten der administratie geen andere stukken uitdeelden dan de stembriefjes De eerste amendementen werden verworpen Bij het laatste verklaarde Barotiie dat de regering de maires niet tot gehoorzaamheid dwingen wilde maar hen in staat wilde stellen om hunne goede gezindheid te toonen Brussel 7 April De heer Frère Orban heeft aan de regering berigt gezonden omtrent den staat der onderhandelingen met Erankrijk Hij meldt dat hij van de fransche regering voortdurend zulke gunstige indrukken heeft ontvangen dat eene overstemming tusschcn de beide regeringen op de reeds vastgestelde grondslagen te verwachten is Het gonvernement van het groothertogdom Luxemburg heeft den wenseh te kennen gegeven om bij de gemengde Ov mmissie tusschen beide te komen ten einde het tot stand komen der overeenkomst tusschen de oostelijke spoorweg maat ihappij en de luik limburgsche maatschappij te bevorderen daar die ovti eenkomst eene directie gemeenschap tuschen Lasemburg en Nederland zou verzekeren Berlijn 8 April Het schijnt dat de pruisischc regering de hanoversche beweging krachtiger zal gaan bestrijden daa tot nu toe h t geval was Even als n het voritr jiir ir n tz jet r Jrer h 1