Goudsche Courant, zondag 18 april 1869

1869 Zondag 18 April H 736 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tiendeweg D n 60 a A 1 ü 2 aj lï VAN Manafacturen en Modes On J rgetepkende heeft de eer de ontvangst te berigteB der nieuwste Modellen van VOOBJAARSMANTELS en MANTILLES KLEEDJESSTOFFEN CHALES DOEKEN BRODEBIES en CRINOLINES benevens eene groote partij fiOHDIJH 1 ETSL30ESEN LAKENS BUCKSKINS VESTEN de HA D3CH0EXE enz euï Mij gunstig aanbevelende heb ik er hoogachtend te zijn UEd Dw Dienaar GOLDA V W D SCHENK Heden Donderdags 15 APRIL des nemiJdags ten 2 ure en MAAXUAG 19 APEIL des voormid drgs trn 10 ure VERVOLG der OPENBARE VERKOOPING op i maanden crediet door den Notaris A N MOLENAAE ten huize van den H r BUZAED in de Paaltv te Gouda van eene groote partij op nieuw ontvangen TOOKJAAES en ZOJIEEMANUFAC TCREN bestaande in fijne LAKENS SATIN LAINE CUIELAIXE TRlüO eng en franschePANTAlSIE BUKSKINS een groote partij C0CP0N3 voor PANTALONS een groot assortiment SIIAWLLONGS OMSLAGÜOEKEN ZIJDE LINNEN NLTELDOEK KATOEN JAPONSTOFFEN en audere MANUFACTUREN A ooraf te ziea eu Stalen te bekomen OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRCIJT residerende te Ouderkerk aan den IJsstl in het hierna te melden huis op MAANDAG 26 APEIL 18C9 des voormiddags ten 10 ure an Een HUIS SCHUUR BOOMGAARD en ERF staande en gelegen in de gemeente Berleiiicotidi in het dorp thans ingerigt tot Herberg eu Uitspanning doch ook 7cer geschikt voor Boerderij zijnde het huis waarin zoowel het gemeente ale het polder bestuur van Berketticoude zij s vergaderingen heeft bekend onder den n m van Het Eaad of Gemeen EHCis Te aanvaarden 1 Mei 1869 Betaling i er kooppeaningeu 15 Jnnij 1869 Nadere informatien ten kantore van ge Openbare Vrijwillige Verkooping aOUDEKAK aan de bonwmanswoning bewoond door JACOB DEN HOED op VEIJDAG 23 APEIL 1S69 des voormiddags ten 9 ure van 22 KOEIJEN 4 guste VAAEZEN 6 PINKEN 1 zesjarige bruine MEKEIE 1 tweejarige dito 1 ZEUG met BIGGEN eene partij goed gewonnen HOOI en diverse BOUW en MELKGEEEEDSCHAPPÉN MEUBELEN HUISEAAü en INBOEDELNadere informatien ten kantore van den Notaris G J SPEÜIJT te Ouderkerk aan deii IJisel Brieven franco Consumenten en kenners van zuivere Chocolade geven aan het fabricaat van den hofleverancier FranZ StOUwerCk te K6Ul6Il wegens zorgvuldige benerking en voortreffelijke kwalitel bepaald de voorkeur It beveel mijn magazijn van de geliefdste Kooken Eet Chocolade van deze gerenommeerde fabriek tot fabrieksprijzen en wel Kruid van bS cent Gezondheidsvan 90 cent eu A auille Chocolade van 1 fl 10 cent per 5 ons minzaam aan Te verkrijgen bij J J v d SANDEN banketbakker op de markt te Gouda Geen zekerder heilzamer en goedkuoper middel ter genezing van de meest ingeworielde Eumatiek Eumatische Hoofdkiesof Taodpiju Pijn in de Gewrichten Armen of Beenen door koude ontstaan bestaat er dan de krachtig werkende ABSHAlJBBI S of Anti Rumatische Watten die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelijk aangewend te kunnen worden en niet de geringste schadelijke uitwerking kmtiieti te weeg brengen bij lijders die te gelijk met intlere kwalen bezocht zijn De uiterst goedkoope prijs van slechts 30 CENTS per pakje behoeft niemand tegen te houden om het middel te bezigen wanneer men slechts zorgt zich va u de echte te bedienen kenbaar iian de onderteekening der blaaune omslagen door den Bereider en Hüofddepothouder A BREETVELT As te Delft die deze WATTEN o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN UETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS foerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KEI LEE Rotterdam W este wagenstr A EEIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelleald IJssel Eaderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag m Dmgtdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens e j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Siym en Maagpillen Deze FIUiEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sUjni en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal er zeer zacht laxerend zijn zijn tegeL 32Y2 cent het doosje met berigt vaa het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderveen 3 F AUavt Amiterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bodegraven B Versloot Bommel Zalt J v d Vegte Delft E Wilschut Delfihaven J Koch Berenter Gebroed Timan Birkdmid D de Vries Dordrecht H J Giltay Gmida L Scheuk op de Hoogstraat s Haye Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Moordrecht G H Post Oudeicater H J Kuijper Botlsrdam v Santen Kolf korte Hoofdlteeg Schiedam v d Hoeven en Nnman Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M LagerwerfiF Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte reCept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluiteHd verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slïjna enMaagpillen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEÜDEE apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor hel gebruik van een namaaksei dat men trachtin omloop te brengen 29 Onfeilbaar Middel TEGEN WANDGEDIERTi Gevestigd als Dépothooder van boTengenoemd middel der Gebrs L J Tï HALL te Ouderkerk ajd Ustel heb ik de eer mij door de e gelegenheid aan te bevelen tot het zuiveren van panden meobelen enz Ingeval men ook zelf iets dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebroiksaanwijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder het motto SECRET bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Fan de stipste geheimhoutUng h men verzekerd zijn Deze Couraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden 18 2 franco p post 2 2 5 Advertentien vbq 1 6 regels tot des middags ten 13 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zyn Overzigt GoüDA 17 April De politiek ia een treffelijke kunst en de Fra ischen zijn hel volk dat daarmede het best weet om te gaan Geheel Europa is verrokt over de liefelijke vredewoorden die Lavalette verkondigile en het is slechts een luttel corrigens als Niel zonder erg of list zoetelijk gewaagt van de 400 duiiend man die ten allen tijde binnen acht dagen gereed kunnen zijn Zoo voldoet men aan aller wensoh er zijn gloriezuohlige Franschen die nog altijd de natuurlijke greuzen van bet eerste keizerrijk terug wenschen maar de meerderheid des volks is genezen van dien waan daarom klinkt het vredewoord zoo luid het buitenland rooet gerust blijven en in het binnenland moeten de kiezers getuigen van hunne blinde aanbidding van den viedekeizer die den vrede zoo verzekert door zijne majestueuze wapeningen en die zulk een teeder en vol gemoed bezit voor de oude krijgslieden De Fransohen houden van mooije woorden en worden gaarne gedoekt eu verblijden zich als kinderen in tegengestelde voorspiegelingen Die raadselaohtige keiier is hun man hij weet te zwygen maar ook te spreken naar hunne grillige wuftbeid De spaansche omwenteling begint tegen te vallen groot was eerst de ingenomenheid met het ontwaken van Spanje alles was eensgezind allerlei vrijheid werd beloofd onder het rnstig beheer van een constitutioneel koning welvaart en ontwikkeling van het vreedzame volk Die zich nu tevreden mogt stellen met zulke dwaze illusien getuigde wel niet van veel inzigt Hij kende den toestand niet en vergat de lesseu der geschiedenis Eerst scheen men het bijna eens te zijn over den te kiezen koning en nn is het of men met volle zeilen aangaat op de republiek die zeker een beter zuiveringsproces zou zijn dan een krachtelooze moderne monarchie Het fanatieke Spanje zon op eens verdraagzaam en onverschillig worden en dan nog de ingebeelde buren zij zouden in Spanje een toestand bevorderen van vrijheid die geen volk in Europa geniet De zaken beginnen nu in natuurlijken gang te komen twist en oproer zijn nabij de partijen zullen zich doen gelden de strijd zal losbreken het bloed zal stroomen en de herschepping der maatschappij zal ook daar met zware offers betaald worden Dom Fernando wil volstrekt niets weten van het spaansche koningschap en Moutpensier ziet zijne kans verloopen Hij zou wel willen maar de fransche intriges bederven zijn spel hg althans gaat niet open te werk Men is in Oostenrijk niet gunstig gestemd voor de gallioische eischen want waar zou het heen Aan Hongarije is zooveel toegegeven en Bohemen zal met kleine concessen niet tevreden worden gesteld Die naijverige nationaliteiten doemen Oostenrijk tot voortdurende krachteloosheid In België in Engeland te Geneve werkstaking dit telkens terugkeerend verschijnsel is verontrustend bet is niet de goede weg ter verbetering maar loopt meestal uit op verergering van den toestand der werklieden j en toch de droeve ondervinding maakt de ongelukkigen niet wijzer omdat het de uitwerking is van eene werkelijk bestaande wanverhouding en het verbeteren van het onderwijs der volksklassen zal zonder sterker tinctuur blijken een ongenoegzaam en te langzaam werkend geneesmiddel te zgn De engelsche conservatieven spannen zamen om na het verliezen van dsn slag het kostbare resultaat te verminken maar zij hopen vraohteloos op de versohalking honner verlichte tegenstanders De radeloosheid onzer conservatieve partij is kenbaar in het weerstreven van het stellige voorschrift der vijfjarige herziening van de kiestabel en in hel ellendig gevit op de bepalingen van het ingediende ontwerp Die kleingeestigheid verraadt den angst onzer behouders hoe dikwerf bluffen zij op hunne ingebeelde t octJ fiiciu en hoe veinlri tfirouiicn y op J ieicr De pr js der Advertentien van één tot zet regels met inbegrip van het zegel i 8C Cent voor eiken regel daurboven 10 Cept Buitengewone letters worden berekend naar plaatsriiimtt het volksonderwijs moet het doel hunner pogingen zijn Eome en Geneve in onnatuurlijk verbond moeten onze maatschappij die op verlicht volksonderwijs rust aanvallen en zij beginnen dan ook een programma te stellen dat weinig beteekenende wijziging ia de wet wil om vervolgens door verandering der grondwet bun werk te bekroonen Maar Nederland zal het liobt en de vrijheid niet verloochenen om het juk van deu gewetensdwang ooit te vernieuwen öuttenlttnïr Londen 13 April inde katoendistricten heeft zich eene nieuwe beweging geopenbaard De wevers en spinners namelijk betoogen dat het gouvernement hun te hulp moet komen om eeuige verbetering te erlangen voor hunnen betreurenswaardigen toestand en wel door de afschaffing der regten die thans geheven worden van katoenen goederen bestemd voor uilvoer naar Indie De nieuwe russische spoorwegleening van £ 11 100 000 welke door de heeren Baring Brothers 8r Co aan de markt isgebrjigt maakt een zeer ongunsiigen indruk Men voorspeltdat hierdoor eene aanzienlijke rijzing van het bankdisconto zalbevorderd worden Tevens vreest men dat er spoedig veelgeld in Europa zal worden aangevraagd ten behoeve vanAmerika zoodat men bet hoogst waarschgnlijk acht dat hetgeld weldra eenige percenten duurder zal zijn Brieven uit NewYork maken gewag van eene aanstaande financiële er ris De senaat Wft de overeenkomst met Engeland betreffendede Alabamakwestie verworpen met 54 stemmen tegen 1 16 April In het huis der gemeenten heeft de heerNewdegdte de verwerping voorgesteiJ van het wetsontwerp betreffende de staatskerk in Ierland De heer Aytton valt hetontwerp hevig aan De heer Gladstone zegt dat het ontwerpbeter in comité kan worden behanaeia Indien de katholiekegeeslelgkheid invloed in leriand uitoefent dan is dit te wijtenaan de politiek van Engeland Nadat nog de heer Disraeli het woord heeft gevoerd is bet voorstel Newdegate verworpenmet 355 tegen 229 stemmen FariJB 14 April De senaat heeft de overeenkomst tosschen de stad Parijs en het Credit Foncier goedgekeurd met 116 stemmen tegen 1 na eene rede van den heer Haussmann waaraan veel toejuiching ten deel viel 15 April De gouvernementele bladen beschouwen devoorstellen van den heer Frère Orlan onaannemelijk De Patrie constateert dat de verstandhouding tusschen het franschegouvernement en den heer Orban uitmuntend is ondanks hetverschil van gevoelen Brussel 15 April De orde is te Seraing hersteld Maar onder de mijnwerkers in de omstreken van Bergen Framerie en Jemmappes heeft eene grève op groote schaal plaats en te Frameries is het reeds tot eene botsing gekomeu tusschen de troepen en de arbeiders waarby zeven personen gedood en een groot aantal gekwetst werden Het garnizoen van Doornik is naar Bergen vertrokken ïe Borinage hebben de mijnwerkers den arbeid gestaakt Zij hebben een steenkolenmijn verwoest waarop er een botsingontstond tusschen de troepen en de arbeiders Een groot aantalder oproerlingen is gekwetst eo er zijn er 7 g dood Antwerpen is April Volgens particuliere mededeejingen is oe greve onder de werklieden op weg om gestild te worden Eene tslegralisohe depêche uit Bergen meldt her volgende De nacht is zeer kalm geweest Er is ontspanning in den toestand In onderscheiden putten is de arbeid hervat Elders duurt de grève voort maar zonder wanordelijkheden te veroorzaken en beperkt tot de plaatsen waar zij uitgebroken is Berlijn l April De Proï Corresp begroei de rede van den heer de Lavalette als een feit hetwelk een hoogst gnn