Goudsche Courant, donderdag 22 april 1869

ïfcferï W 737 Donderdag 22 April fiS69 OUDSCHE COUEAüfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 SóSire Verkoopingen P E T R ot k UM LAMPEN SPi£eK SIOABENPIJPEN GALANTERIE 1 EENE PAïTU w sr en eene nitmnntende K E R F B A N K En op DONDEEDAG 22 APKIL 1869 des voormiddags ten elf ure voor den sta van den Heer Doctor BiicHKEE aan de Nienwehaven van eenige B IJT T r I G E f Iti i3 TUIGEN STALGEKEEPSCHAPPEN ENZ Kadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTüIJX DROOGLEEVER te Gouda Magazijn vanlmiTEN MElJBELSTOFFE enz L P K I N S Hofleverancier van Z M den Koning UTRECHT Lijnmarkt E 40 AMSTERDAM Warmoesstraat I 65 bericht dat hij zijn MAGAZIJN met Mei e k te utrecht openen zal en zulks even ais te Anuterdam ruimschoots voorzien zal zijn van nlle de tot het ameublement eens huizes vereischt wordende artikelen Hij beveelt zich beleefdelijk inde aandacht van he t geachte publiek zeer geachte Begunstigers te berich en MODES heeft overgedaan aan De ondergeteekende heeft de eer aan z ten dat hij zijne zaak in MA fUFACTL de Heeren BAHLMANN Cie Hij acht het een aangenamen plicht zijnen geaohten Begunstigers hartelijk dank te zeggen voor het vertrouwen hem gedurende eene reeks van twintig jaren zoo ruimschoots geschonken en beveelt minzaamst zijne opvolgers in Uwe voortdurende gunst en protectie aan Gouda April 1 69 E MEIJER PS De nog te liquideeren zaken kunnen aan genoemde Heeren geschieden Ons refererende aan bovenstaande advertentie hebben wij de eer UEd kennis te geven dat wij de zaak van den Heer E MEIJER blijven voortzetten onder de firma B i HLMANN Cie Wij znllen alles aanwenden ons hetzelfde vertrouwen waardig te maken zoo ruimschoots aan onzen voorganger ten deel gevallen en bevelen on minzaamst in Uwe gunst aan GoL Di April 1869 BAHLMANN fe Cie De ouder eteekenden hebben de eer te berichten dat zij ontvangen hebben eene groote sorteering der nieuwste artikelen voor dit saisoen als MantelS MaU tilles Ctostumes Bedouïnes Doeken Kleedjesstoffen Meubelneteldoeken Lakens Buskins en verder alle nouveautés tot het vak behoorend Aanbevelend hebben zij de eer te zijn GooDi April 1869 BAHLMANN Cie Zg die iets te vorderen hebben van of versehaldigd zijn aan den Heer ABRAHAM BOS gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór den 1 MEI 1869 opgaaf of heialing te doen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER tp VERVOLG der OPENBARE VERKOOPING op MAANDAG 19 APRIL des voormiddags ten 9 ore op 3 maanden Crediet ten huize van den Heer BUZAED in de Paacw te Gouda van eene groote partij op nieuw ontvangen VOORJAARS en ZOMEE MAyi Af C W GIESEN METSELAAB Spieringstraat F5 6 Bovengenoemde zich alhier gevestigd hebbende beveelt zieh beleefdelijk aan tot alles wat tot het vak behoort ImdelanTTE ROOP te ÜOVnM Wetens verandering van betrekking Een KAPITAAL HUIS en ERVE vóór breed 10 en achter IIV el met een uitgang aan het water en een in de straat daarnevens taande op de Groote Markt te Gouda ingerigt tot KOFFIJHUIS en LOGEMENT genaamd DB Paaüw welke zaken daarin sedert onheugelijke jaren met het beste gevolg zijn en nog worden uitgeoefend tevens geschikt voor alle mogelijke affaires of oprigting ecner fabriek te aanvaarden met 1 Julij a s of vroeger Adres met franco Brieven bij den eigenaar en bewoner J P BÜZARU te Gouda ÖPÊNBAHBVRUWILLIGE VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRÜIJT residerende te Ouderkerk aan den IJasel in het hierna te melden huis op MAANDAG 26 APRIL 1869 des ïQormiddags ten 10 ure van Een HUIS SCHÜÜB BOOMGAARD en ERF staande en gelegen in de gemeente Serkenwouie in het dorp thans ingerigt tot Herberg f uitspanning doeh ook zeer geschikt roo Boerderij zijnde het huis waarin oowel het gemeente als het polder bestuur van Berkenmoude zijne vergaderingen heeft bekend onder den naam van Het Ba4D of Gemeekiehüis Te aanvaarden 1 Mei 1869 Betaling der kooppenningen 15 Junij 1869 Nadere informatien ten kantore van genoemden Notaris Brieven franco De Ondergeteekende betuigt bartelijken dank ain de Begunstigers zijner nu sedert vijftien jaren bestaande leesiorigting terw l bij in al dien tijd nimmer een ander beeft onderkropen dat hij nu zelf moest ondervinden Daarom verzoekt hij vriendelijk de gunst zijner lezers te mogen behouden Ook het nieuwe dagblad HET VADEELAND geeft hij ter lezing J V WELLER CourantenLeesinrMinp Geoeeskiindig Getuigschrift De werking der StoUwei k sCte BorstBonbons is prikkeling verzachtend naar omstandigheden krampstillead voornamelijk echter zacht oplossend eo kalmerend van d ar ie aeowendiog der7 e ven in alle catarrhalichs keel en borstkwalen en daaruit voortspruitende heescliheid als diatisch middel met regt ka worden aanbevolen Dr Kopp koningkl kreis geregts en policie Arts Men vindt de SloIIwerk sche Borst Bonbons echt in verzegelde pakjes met gebruiks aanwijzing a 30 cent te Gouda bij den Apotheker J H BOEES ia Oudewater bij T J TüEI yiNGEV c iD S hoc Deze Courant verschijnt des Donderdags e ZondagsIn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags tea 12 ure grootere moeten vóur 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris dea Kcningi in de Provincie Zuid Holland op den 12 April 1869 is executoir verklaard het kohier vau het patent regt over het dienstjaar 18 S 69 3 kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames behooreu Ie wordeu ingediend Gouda den ZO April 1869 De Burgemeester voornoemd V 1N BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr IiOnden 17 April Het lagerhuis heeft het amendement van den heer Disraeli om in hel ontwerp belrefTende de iersche kerk artikel 2 te doen vervallen verworpen met 34i tegen 221 stemmen Paiijs 18 April Bij de behandeling van de begrootiog voor handel en nijverheid hebben de hh Geliot Auffet KolbBernard en Brame gewaagd van den nadeeligen invloed van het handelsverdrag met Engeland op de nijverheid in de noordelijke departementen Gressier antn oordde dat eene commissie zich onledig houdt met de vraag of het stelsel van tijdelijke toelating de oorzaak is van bet kwaad Ingeval deze vraag bevestigend wordt beantwoord zal de regering aan dit stelsel een einde maken Thiers verlangt dat deze zaak het onderwerp worde eener parlementaire enquête Pouyer Quertier verlangt dat de natie wederom het regt verkrijge om tarieven vast te stellen en dat het stelsel handelsverdragen worde afgekeurd De Patrie zegt dat in de laatste conferentie betreffendehet franschbelgisch incident de fransche gevolraagtigden aanden belgischen minister Erère Orban hebben verklaard datFrankrijk zich op een ander standpunt plaatste dan hij en datFrankrijks belangen in deze zaak verboden dit te wijzigen Brussel 17 April In de kamer van afgevaardigden heeft de minister van buitenlandsche zaken ten aanzien der afdamming van de Schelde verklaard dat door herhaalde peilingen is gebleken dat die rivier in een zeer goeden toestand is 19 Maart De Etoile Beige zegt dat het waarschijnlijkis dat de onderhandelingen tusschen Frankrijk en België gevoerd althans voor dit oogenblik niet ten einde zullen loopen JPlOrence ll April De Opinione zegt dat de minister van financiën gisteren met de nationale bank eene overeenkomst heeft gesloten ten b ihoeve van de dienst der schatkist m et w aarborg van een depot van 100 millioen Weenen 18 April De wiener Zeitung deelt eene missive des keizers roede krachtens welke graaf Taaffe uit zijne betrekking van minister van oorlog en openbare veiligheid wordt ontslagen en benoemd wordt tot minister president Yolgens genoemd blad is de benoeming voorafgegaan door eene beraadslaging over de aanhangige politieke kwestien in welke bijeenkomst de overeenstemming tusschen de gezamentlijke leden van het kabinet is gebleken Gisteren is eene overeenkomst geteekend tusschen DacudPacha de zuid oostenrijksche spoorweg maatschappij en den baronHirsch waarbij aan laatstgeboemde concessie wordt verleendtot aanleg van een spoorwegnet in Turkije terwijl de exploitatie daarvan wordt opgedragen aan de zuidoostenrijkschespoorweg maatschappij Madrid 7 pri P fp ibükciKjcIie ft auraigae De prijs der Vdverteutien an één tot ze regels met inbegrip van het zegel is SO Cett voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengevtone letters worden berekend naar plaatsruimte van het oatholicisme aldus Gelooft senor Manterola inderdaad aan dat vreeselijke dogma dat kinderen verantwoonlelijk zijn voor de zonden der vaderen Gelooft hij dat de joden van den huldigen dag nog zijn als die den Christus kruisigden Ik geloof het niet Ik ben te zeer christen Groot is de godsdienst van het gezag maar grooier de godsdienst der liefde groot is de godsdienst van de onverbiddelijke regtvaardigheid maar grooter de godsdienst van vergiffenis en genade en Ik sta hier in naam van die godsdienst om u te bezweren aan het hoofd van uwe grondwet te schrijven Vrijheid van godsdienst dat is voor allen vrijheid gelijkheid en broederschap i3tnnenland GOUDA 2 April De minisier van binnen zaken heeft bepaald dat deverkiezing an een lid van de tweede kamer in het hoofdkiesdistrict Boxmerr ter vervulling der vacature ontslaan doorbet aannemen der benoeming tot griffier bij het kanlopgeregtte Boxmeer door den heer H C F Kerstens zal geschieden opdingsdag 4 mei aanst en liat zoo eene he Iemroicg noodig is deze zal plaats hebben op dingsilag 18 mei daaraanvolgende In de zitting van de tweede kamer van maiiidag beeftde heer Olivier de bij de grondwet gevorderde telen afgelegden als afgevaardigde voor het kiesdistrict Zuidliom fitting genomen tn nam de behandeling een aanr ing van het wetsontwerp tot herziening van de tabel bedoeld in art 99 derkieswet Vooraf deelde de voorzitter mede dat de heer Heemskerk Az een amendement bad irigedieiui ondersteund doorde heeren v Foreest Begram Wassenaar Catwijck ZinnicqBergmnnn Sijpestein en Nierstrasz dat strekt tot uitbreidingvan het kiesregt De verkiezingen in junij zouden volgensdac voorstel nog naar de bestaande wet plaats hebben Met 1 Januarij 1870 zou echter de census voor 23 gemeenten wordenverlaagd en o a bepaald voor Gouda en Delft op f 30 enLeyden op 40 Aan het debat over het wets ontwerp namendeel de heeren J K van Golstein van Houten SaaijmansVader de minister van binnenlandsche zaken Zinnici Bergmann Dullert Insinger hetzij in bestrijdenden of verdedigeuden zin De algemeene beraadslagingen zijn gesloten Ia de zitting van gisteren zijn de beraadslagingen voortgezet Nadat de heer Heemskerk zijn amendement had toegelicht stelde de heer Fokker zijne ontijdigheid in het licht enook de onmogelijkheid om het te behandelen als geheel gelegenbuilen de grenzen van het tegenwoordig wets oiit erp Hieropdeed de lieer Thorbecke wat z i de vorige spreker had verzuimd het voorstellen van eene motie van orde die de kamerzou doen overgaan tot behandeling van art 1 van het regeringsvoorstel op grond van haar oordeel dat de behandeling van bet amendement thans onvoorbereid en ontijdig is en deinvoering eener herziene kieslabel door de regering voorgedragen zou doen verschuiven Hieraan wenscljte de hr v Kuyktegemoet te komen duor het voorsteilen van eene motie vauorde om het bewust amendement en alle andere amendementenop de kiestabel naar de afdeelingen te verzenden Nu ontstondeene langdurige discussie waarvan de slotsom was d it de molievan den heer Thorbecke met 39 tegen 30 st werd aangenomen Het prov geregtsbof in Zuid Holland heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak ier rotterdamsohe ongeregeldheden Bosman Vranken Boelaars Wolters van Krimpen de Weerd Lohmau van Klaveren Kemp en Ferwerda zijn schuldig verklaard aan feitelijkea en gewelddadigen wederstand door gewapende vereeniging van meer dan twintig personen jegenspoiiciebeambten Ferwerda is veroordeeld tot correctionele gevangenis van drie jaar de overigen tot confinement in eentuchthuis van vijfjaren St Nicolaas en Buys zijn vrijgesproken Door den heer Groen van Prinsterer is onder den tile Cl hl is I reg nsjl eid in tree lOri tig a I i te heu aaa