Goudsche Courant, zondag 25 april 1869

ADVERTENTIEN 18 9 Zondag 25 April m 738 GOUDSCHE COURAJUT Een g ezonde Slaap eeii gfezond Leven O kon ik maar Slapen zucht menig lijder na nachten pijnlijk en slapeloos doorgebragt te hebben Hij heeft gelijk want zoodra de zieke goed geslapen heeft is de terugkeer der gezondheid nabij Onder de vele middelen welke men tegen slap oosheid aanwendt hebben volgens verklarigen van Geneeskundigen zich als het best en krachtigst werkende doen kennen de MALZ GENEESKRACHTIGE VOEDIXGSMIDDELKN van JOHANN HOFF uit de Malz Extract Brouwerij Neue VViihelmstrasse N 1 te Berlijn Uulerg 20 October 1869 Uwe MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE werktTOorlrefFelijk Ik drink s morgens en s avonds en slaap na het gebruik daarvan zeer goed een groote zegen dien ik vroeger toen ik versohrilikelijk aanZenuwpijn leed gedurende vijf maanden moest ontberen Uwe Chocoiaiie geeftmij met den slaap een goede luim en maakt mij geschikt tot het stellen vanstukken GUNTHER Keiz Kon Kapitein Z Doorl de Prins v vN OETINGEN WALLENSTEIX zegt het is de menscbenpli de lijdenden opmerkzaam Ie maken op de zoo bij uitstek heilzame werking der HOFF sohe MALZ FABRIEKATEN Centraal depot te Atiisterdam Oude Bloemmarkt bij de Slilsteeg F 15i NB Hoe ouder het MALZ EXTRACT wordt te aangenamer is de smaak Mede echt Ie verkrijgen te OuvOa bij J C van VREUMINGEN eu te Woerden bij HENRI J yas des BERGH Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n ® 60 Geirou d F KEMrEK i Hl ifi lil § 85 van Gottda weduw van J C Terbeek en J WENXEKERS wed = B Vi ExsiNGH EoTTiKUiM 21 April 1869 Algejneene Kmnisgevittg Heden overleed tot diepe droef heid van hare Kinderen Behuwd en Klein kinderen ilejufvrouw HEILTJE BCIJTEWEG nedane van den Heer NICOLAAS BRINKMAN in den ouderdom van yo jaren en ruim 3 maanden Uit aller naam M BE IN KM AN GoiD 1 9 April 1 S69 Openbare Vrijwillige VERKOOPING om conlant geld op VRIJDAG den 30 APRIL 1869 en zoo noodig ook den volgenden dag telkens te beginnen des morgens ten 8 ure aan de bouwmacswoning bewoond door WILLE M DE BRUIN te Berkemtoude van 21 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 2 VAARKOEIJEN 5 PINKEN 2 KUISCH KALVEKEN 1 PAARD 9jarig v s merrie Voorts eene partij BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD etc Nadere iiiformatien ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJtsel Openbare Vrijwillige Verkooping OOUDE ï A K aan de bouumanswoniug bewoond door JACOB DEN HOED op Kaderstoomboot d MJfssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 nre i Zondag s morgens 6 o uur Van Rotterdam op gehjke dagen s na I 2 iir 7 w avc i 1 Opei bare Verkooping Op DINGSDAG 27 APRIL 1S69 s morgens 9 URE te Gouda ten huize van den Heer BRIE DÉ aan den kleiweg E 24 ten overstaan van den 4 aris MONÏIJN aldaar van Eene groote partij GAREN BAND 8AJETTEN 3APHIER V0L NAAI en KOORDZUDE BRODERIES ZIJDEN DASSEN en dito ZAKDOEKEN eene partij G ALONS en AGREMENT Wollen en Katoenen Gebreide GOEI EREN zooals BOESTROKKENen PANTALONS Dames en Kinder negligé pakjes BLOUSES OVERHEMDEN MANCHETTEN KRAGEN alle soorten van KOUSEN en HANDSCHOENEN eene zeer uitgebreide Sortering gemaakt EIINDERGOED EAU de COLOGNE HaAROLIE ZEEP enz Daags te voren en op verzoek s ZONDAGS Ie bezigtigen De PLAATSELIJKE COMMISSIE van Gouda en omstreken voor de tentoonstelling van voornerpen voor de huishoudingen het bedrijf van den handwerksman teuonden in het paleis van volksvlijt te Amsterdam bericht aan belanghebbenden dathij haar gratis verkrijgbaar zijn reglementen inschrijving billetten eo adressen De Commissie voornoemd Van ITEHSON Secretaris GARA TIE voor zuivere Cacao en Suiker De voortreffelijke Chocoladen van het huis Franz Stollwerck t Keulen ijn verkrM b bil T T A van den Oudenlioven INSTRUMENT MESSENMAKER op de ll nm nijk O n 457 maakt slijpt en repareert alle soorten van snijwerk snijmachinen slagers messen en stalen gereedschappen voor stukadoors ploegen tongen voor boekbinders en drukkers scharen en messen voor kappers en barbiers ook repareert en scherpt hij kofiijmolens Aan den Heer Dr J G POPP Tandheelkundige Bognergasse N 2 te Ween en LEIPZIG 2 November 1866 WeiEde Heer Ik neem de vrijheid UEd mijn innigen dank toe te brengen voor de voortreffelijke ANATHERINMOND SPOELING door UEd vervaardigd Sedert vele jaren was mijn ïandvleesch derwijze aangedaan dat het voortdurend bloedde Niettegenstaande ik den raad der bekwaamste Geneesheeren en Tandartsen bleef inroepen leed ik voortdurend vreeselijke pijnen Naauwelijks had ik gedurende eenige weken Uwe ANATHERIN m O N D S P O ELING gebruikt of ik was geheel hersteld Tot heil der raeuschheid verzoek ik UEd mijn brief openbaar te maken Er zijn zoo vele lijders aan de kwaal die mij heeft geteisterd en thans kan hun een geneesmiddel worden aanbevolen dat voortreffelijk is namelijk uwe Mondspoeling Met de meeste hoogachting noem ik mij L MORI BoEKHouDEB Bruhl N 26 Ie verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoih en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te a Hage bij J L F C Snabihé apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vw rr rgci o uui Ljvcn uija oiü Deze Coorsnt verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescMedt de uitgave des avonds te voren De prijjj per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt Gouda 24 April De spaansohe konings kwestie rust voorloopig tot aan het einde der discussie over de grondwet en hoewel men nog spreekt over een uitvoerend bewind directoire verzekert men dat er een pretendent is De beraadslagingen worden intusschen voortgezet de woelingen en oploopen verminderen niet en de geheime bedrijvigheid van clericalen carlisten en andere vijanden van licht en vrijheid is steeds in vollen gang De belgische onderhandelingen ie Parijs die zoo rooskleurig werden voorgesteld schijnen niet te willen vlotten Men beweert dat Engeland zijne bemiddeling heeft aangeboden maar in allen gevalle is het zeker dat de betrekking met dat land de eenige waarborg is voor België om niet blindelings te moeten bukken voor de keizerlijke willekeur De duitsche liberalen hebben eene sobere overwinning behaald Met grooten ijver hebben zij gestreden voor een noordduitsch bondsministerie maar Bismarck zal nn zijnen onderdanig n secretarissen den titel van minister toekennen en hun doen gelden als zijne dienaren Het zal nog langen tijd aanhouden voor dat de vrije instellingen daar waarheid en werkelijkheid worden De pauselijke amnestie is zeer beperkt daar is bet altijd niet kunnen omdat men niet wil Italië blijft in onrust de mazzinisten steken bet hoofd weer op Ook Italië zoekt zijn heil in een ontzettend groot leger dat nergens tce dient en het vindt een ontzettend groot deficit dat ten verderve voert Als men het leger afschafte en een goede administratie invoerde zon het land tot rust komen en zoo magtig worden dat hel allen eerbied zou inboezemen Aan het einde van dit jaar zal het deScit 614 millioen bereiken De beij van Tunis verbreekt willekeurig zijne financiële verbintenissen hij is de voorganger op een pad waarop anderen weldra volgen zullen Italië en Oostenrijk verbinden zich in een vredeverbond dat bij gelegenheid van den oorlog hen ook zamen zal doen gaan De napoleontische teederheid voor de oudsoldaten vindt weinig sympathie in Frankrijk maar de wil des gebieders is daar nog wet De uitkomst der aanstaande verkiezingen moge misschien van eeuig meerder verzet getuigen de tijd is nog niet rijp voor afdoende verbetering In Beijeren ontstaat een conflict over den invloed der geestelijkheid op de school de eerste kamer is nog geheel vervreemd van liberalen zin De tweede kamer en de regering zijn den priesterdwang moede In Bumenie zijn de verkiezingen op fransche wijze gedirigeerd en met fransche uitkomst De gekozenen zijn ministerieel en antinatiouóal Bratiano is ter naanwemood met enkele volgers gekozen en nu zal de vorst rustig zijn weg kunnen gaan De engelsche minister Gladstone bevestigt zijne zegepraal De oppositie is magteloos Al de inspanning van Disraeli is vergeefs en de bepalingen der iersche kerkbill worden aangenomen Na bet groote werk der zegelafschaffing het kleirg sestig geschil over verdeeiing van kiesdistricien Men redeneert te lang over nietigheden Sene radelooze oppositie wil vertragen Terwarren eu belemmeren Zij is groot in het kleingeestige en de uederlandsche zin is traag en mist alle voortvarendheid £ r blijft zooveel ernstigs te doen bet is geen tijd voor chicaneren men moet tot de wezentlijke kwestie komen Intusschen komen toch bij al dat ijdel gepraat van tijd tot tijd de innerlijke gevoelens aan den dag en wij weten du dat de afgevaardigden naar kerk afdeelingen moeten gekozen worden en de altijd verdraagzame oude gereformeerden moeten belpen om het getal der katholieke afgevaardigden te brengen van het halve op het vereisohte volle getal van dertig De prijs der Advertentien van één tot zet regels met inbegrip va bet zegel is SO Cent voos eiken regel daarboven 10 Cent BnitengeKone letters worden berekend naar plaatsruimte buitenland Londen 20 April De prins en de prinses van Wallis zijn te Konstantinopel door den Sultan op zul eene vorstelijke eu prachtige wijze ontvangen dat de Times i e feesten welke met ooslersche gastvrijheid door den sultan ter eere zijner gasten worden gegeven slechts kan vergelijken bij die welke in de arabische dnizend en een nachtvertellingcn ziju beschreven De Times vestigt echter de aandacht van tet britsche publiek minder op de aziatische weelde van deze ontvangst dan wel op de groote verandering in turksche zeden en gewoonten van welke deze feesten een bewijs geveu Het opperhoofd der geloovigen beeft een diner en bal gegeven heti een aan het turksche hof nog nooit had plaats gehad en de oude voorschriften van geloof en traditionele etikette zijn allen opgegeven Eene groote verandering heeft in Turkge plaats geha l eu het otlomanoische gouvernement is niet langer ten achteren bij het overige Europa De turksche infanterie is met chterladers gewapend de artillerie heeft de beste armstrongkaionneu zware gepantserde schepen liggen in den Bosporus m men beweert dat de sultan 800 000 man in de wapenen kan roepen 21 April Niettegenstaaiide de pogingen der tones omde welsvoordragt tot opliefUng der ersche staatskerk op tehouden en te wijzigen door het voorstellen van outetb tre amendementen worden de verschillende art kelen der voordragt aangenomen telkens met eene meerderheid van 110 a 120 st Bghet bespreken van ieder afzonderlijk artikel keeren de conservatieve redenaars telkens tot de a gemeene kwestie terug entrachten uit statistieke tabellen uit de kerkvaders en de grondwet te bewijzen dat het voorgesteide ontwerp heiligschennisen diefstal is De taal door de oppositie gevoerd i zeerweinig parlementair de beer Hoi ard noomde deu br Gladstone een verrader van zgne koningin zijn vaderland en zijnGod en de vervloekingen doo andere ijverige aanhangersvan deu heer Disraeli geslingerd orden slechts geëvenaard inde excommunicatiebul welke Urel Tobie a verontwaardigingin Trislam Shandy zoo zeer gaai Je maakte Parijs 21 April DeConstiutionnel zegt ten aanzien van bet belgische spoorwegincident Je fransche regering zal ae ingevingen niet volgen van hen lie elk incident in de algemeene politiek zouden willen misbi uilfen onf den europeschei vrede te verstoren De kwestie betreffende de belgische spoorwegen is geen staatkundige kwestie en zij zal dit karakter niet aannemen wat sommige Maden ook mogen zeggen Van beide kanten discuteert men k ilm en met den wenscb om tot eene overeenstemming te geraken Dit zij voldoende voor het publiek dat niet genoeg op zijne hoede kan zijn tegen de onrustbarende geruchten die door een deel der dagbladpers verspreid worden Bij de discussie over bet budget van het ministerie voorhandel landbouw en openbare werken in het wetgevend ligchaam eindigde de heer Thiers zijne redevoering met de volgende tot de regering gerigie woorden Uwe handelsvrijheidis even als uwe politieke vrijheid niet anders dan eene tooneelvertooning Dit gezegd bragt de vergadering in opschudding en de voorzitter zeide dat de spreker verdinnde tot deorde te worden ger epen 22 Apnl ci wetgevend ligchaam heeft de discnssieover het budget voortgezet Het blijkt nu duidelijk dat deafgevaardigden op heete kolen zitten De drie laatste scctien vanhet ministerie van landbonw koophandel eu openbare werken de drie sectien van het ministerie van t keizerigk huis enfraaije kunsten de zeven laatste sectien van het ministerie vanfinanciën zijn besproken en aangenomen Het gewoon budgetvoor 1S70 werd zoodoende gisteren aangenomen Daarna werden de amendementen welke aditionele artikels voorstelden behandeld Onverbiddelijk zijn ze allen verwo ped fietsene datder C ns op bc zout wilde affc affen iDonel als de andv