Goudsche Courant, zondag 25 april 1869

1§69 Donderdag 29 April W 739 Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 3 MEI 1869 des voormiddags ten elf ure in het logement De Zalm van een KAPITAAL Koetshuis en Paardenstal met een stuk GROND daarachter slaande en liggenJe aau de Nieuwe Haven te Gouda wijk N n 78 kadaster sectie B n 254 groot 2 roeden 62 ellen Nadere inlichtingen zijn ie bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETU JN DEOOGLEEVER te Gouda 3J tiertcntten OUDSCHE COURANT Ondertrouwd ëjg i TIELEMAN ALBERTUS OTTO i DE BIDDER Fz PI en Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D ii 60 m ANNA AGATHA DIJXHOOSN igf GOCDA 23 April 1869 BeceptU 25 April 1869 IJzeren Ledikanten WIEGEN VUUEMANDEN HAARDEN KAÜCHELS FOUENUIZEN enz bij D KAPTIJN Mr Smid op den Tiendeweg Mevrouw WILLEMSZ Kleiweg E 27 vraagt ten spoedigste eene ZINDELIJKE DIENSTBODE voor keuken en huiswerk bekwaam Loon 60 en goed voldoende vooruitzicht op eenige verhoüging Men vraagt tegen 1 Mei eene geschikte DIENSTBODE ALS MEID ALLEEN adres tobco onder lett L G of iu persoon aan het bureau dezer Conrant HtDeJohannHorscheUl StBorstMalz Bönbonsg i H worden door de Geneeskundigen l aanbevolen als de beSte ge t neesnüddelen om de hoest H te verdrijven Zij zijn bij i borstpijnen en long ontstekin J 4 gen zóó heilzaam dat zij bii J W 4 4 4 voorkeur zelfs can de Hoven 4 4 l + AA verschillende Vo teu ge 1t ♦ bruikt worden Hoofd Depo M 4 Oude Bloemmarkt bij de Stil i m steeg F 154 te Armterdam j Mede echt te verkrijgen te h Gouda bij J C v Vebdmingen t l J en te Woerden bij Henki J van j M t DEN BeBGH ftt StollAVe2 Ck sche Borst Bonbons Tegen heeschheid en hoesten i er geen beter middel Echt te bekomen a 30 ets per pakje te Gouda bij den Apotheker J H l OF T S = o o l A Ondertrouwd W KROMHOUT f i 15 van Gouda § S3 C E TOBRE ife VussiNGEN 22 April 1869 gjg j Voorspoedig bevallen van eenedochter J C BECSEKAMP Gabbij G0C3A 24 April 1869 Voor de vele bewijzen van deelnemingbij ons VIJF en TWINTIG i JABIG HUWELIJK ondervonden I betuigen wij aan allen ook namens onze kinderen on en hartelijken dank GoiDA P IJPELAAE ii April ise CE IJPELAAE Messeb Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij de geboorte buDoer dochter betuigen de ondergeteekmden hunnen dank L BURGEBSDIJK en Echtgenoot OpeRbare Verkooping Op DINGSDAG 27 APBIL 1869 s morgens 9 UKE te Gouda ten huize van den Heer BEIEÜÉ aan den kleiweg E 24 ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van Eene groote partij GAREN BAND SAJETl EN SaPHIERWOL NAAI en KOORDZIJDE BRODERIES ZIJDEN DASSEN en dito ZAKDOEKEN eene partij GALONS en AGKEMENT Wollen en Katoenen Gebreide GOEDEREN zooals BOBSTBOKKEN en PANTALONS Dames en Kinder negligé pak jes BLOLSES OVERHEMDEN MANCHETTEN KRAGEN alle soorten van KOUSEN en HANDSCHOENEN eene zeer uitgebreide Sortering gemaakt KINOSRGOED E U de COLOGNE HaABOLIE ZEEP enz Daags te voren en op verzoek s ZONDAGS te bezigtigen gdïrt ttïtmgittg i oor Jsi ael Afd GOUDA Hoopt zoo de Heer wil op aanstaanden WOENSDAG 28 APBIL openbare Bidstond voor Israël te houden in het lokaal op de Peperstraat ded avonds Toegang vrij M Dr VL te T i Dor Voorga j r Ds OpeDbare Verkooping te OÜDEWATER Op DINGSDAG 4 MEI 1869 s middags 12 are iu het te verkoopen huis HtT Wapen van Veiesland aan deMarkt aldaar van Ean WOON WTNEffiL en KOPFUHÜIS net TÜIN en PAKHUIS daarachter N 51 aan de oostzijde van de Markt te Oudewater groot 4 Bfteden 61 Ellen In het woonhuis staande op den besten stand en waarin sedert eene lange reeks van jaren de affaire in TABAK KOFFIJ KRUIDEXIEBSWAEEN enz met sneces is en nog wordt uitgeoefend bevindt zich be halve verschillende BOVEN en BENEDEN KAllEES KEUKEN KELDER en verdere Commodileiten eene ruime BENEDENZAAL gebezigd wordende voor KoJijhuU Sociëteit de Vergaderingen van het dtpartement tot Kut tan t Algemeen de marstellingen der Rederijkerskamer enz Te aanvaarden 1 Julij 1869 Zijnde VIT DE HAND te koop te bevragen en informatiën te bekomen bij Notaris MONTIJN te Gouda Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPR T1JT residerende te Ouderkerk aan den IJssel in het hierna te melden huis op MAANDAG 20 APRIL 1SC9 des voormiddags ten 10 ure van Een HUIS SCHUUR BOOMGAARD en EKF staande en gelegen in de gemeente Berkenwonde it het dorp thans ingerigt tot Herberg en Uitspanning doch ook zeer geschikt voor Boerderij zijnde het huis waarin zoowel bet gemeejite ais het polder bestuur van Der kemcoude zijne vergaderingen heeft bekend onder den naam van Het Eaad of Gemeentehuis Te aanvaarden 1 Mei 1869 Betaling der kooppenningen 15 Junij 1869 Nadere informatiën en kantore van genoemden Notaris Brieven franco DBIE NIEUWE SCHUIP EAMEN mfj GLAS hoog 3 El 37 Duim breed 1 32 Te bevragen bij F VAN GENT Hooge Gouwe De Verkooping van levende Have Bouwen Melkgereedschappen enz aan de Bouw manswoning bewoond ddoj WILLEM DE BRUIN te Berkenwoude door den Notaris G J SPRUJT te Ouderkerk a d Ussel aangekondigd tegen Vrijdag den 30 April 1869 Deze Courant verschijnt des Dopderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien vaq 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn öuttenlonïr Londen 25 April De Weekly Register zegt op gezag van een particulieren brief uit Rome dat door het oecumeniseh concilie wanneer het in dpcember zal bijeenkomen slechts een politiek vraagpunt zal orden behandeld De heilige vader namelijk zal eene poging doen om ais hoofd der kerk de verschillende volken van Europa te bewegen hunne kostbare legers en vloten te ontwapenen en de geschillen door eene scheidsregterlijke uitspraak Ie doen beslissen De katholieke mogendheden zullen even als de niet katholiek worden aangespoord om den vrede niet te verbreken en de hoofden der staten zullen eene gelofte in dien geest moeten afleggen 27 April In de zitting van het lagerhuis zijn de artikelen 24 25 en 26 der iersch kerkwet aangenomen Parijs 26 April Het wetgevend ligohaam heeft het buitengewoon budget met 226 tegen 14 stemmen aaugtTomen Daarna is ook het ontwerp op de militaire pensioenen aangenomen en wel met 218 tegen i sieminen De heer Schneider heeft vervolgens eene rede gehouden waarin hij lof toebragt aan de vaderlandslievende en ijverige medewerking der kamer die het liberaal initiatief des keizers heeft onder steund en den duurzamen vooruitgang van Frankrijks zedelijken en stoffelijken voorspoed heeft helpen verwezenilijken Hij hoopte dat in de volgende zitting dezelfde gevoelens zich zonden openbaren Nadat hij vervolgens het decreet tot sluiting der zitting had voorgelezen is de vergadering onder den kreet Leve de Keizer uitee gcgaan 27 April De Public zegt de keizer heeft heden hetdecreet geteekend tot ontbinding van het wetgevend ligchaam jde verkiezingen zijn vastgesteld op 23 en 24 roei Berlijn 24 April Op den rijksdag is het budget van den noord duitschen bond voor 1870 ten tweeden male gelezen De ontvangsten zijn geraamd op 75 958 459 th de gewone uitgaven 71 752 106 en de buitengewone op 4 20G 389 W eenen 24 April Het huis van afgevaardigden heeft de schoolwet aangenomen De Polen Slavouiers en ook de clericalen hebben vóór den aanvang der dtb itten over de afzonderlijke artikelen verklaard dat zij aan de verdere beraadslaging geen deel illen nemen Zij hebben daarop de zaai verlaten 25 April De discussie in de iweci kamer van denrijksraad over de nieuwe schoolwet geeft de Debatte aanleiding tot een artikel waaraan het volgende ontleend wordt Met het schoolwezen en vooral met dat gedeelte hetwelk bestemd is de algemeene volksbeschaving te bevorderen is het iu Oostenrijk slecht gesteld Het staat ver beneden het peil dat het in Duitschland en Zwitserland reeds tal van jaren bereikt heeft Doch kennis is magt Treurige ervaringen hebben ons geleerd hoe aar deze spreuk is De vooruitgang der industrie van den rijkdom van den bloei der natiën haar welzijn en haar magt ze zijn afhankelijk van de mate der dlgemeene volksbeschaving Wij hebben veel in te halen want veel is op schoolgebied bij ons verzuimd De bureaucratie en geestelijkheid hadden jaren lang de heerschappij over de school De sohoolregeling van 180 en het concordaat dat eene halve eeuw later verschenen is waren tot nu toe voor onze volksschool toongevend Voornamelijk het concordaat heeft de school tot dienares der kerk vernederd niet van de gezindheden in het algemeen maar van de katholieke kerk bij uitsluiting De staatsscholen tot wier onderhoud de belijders van alle gezindheden bijdroegen nam de katholipke kerk voor zich alleen in beslag De volksschool hing bij het sluiten van het concordaat af van de genade der bisschoppen en der katholieke geestelijkheid De onderwijzers op de volksschool moesten katholiek zijn op de school mogt slechts datgeen onderwezen worden wat de bisschop had goedgekeurd De onder ÜZUIa arcit aiauia uuULi vui um iU u oo n PP I i De prys der Advertentien aD één tot zei regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte staan Stelselmatig werd de wetenschap door het geloof ver drongen of juister de katholieke hiërarchie mishandelde en vervormde de wetenschap tot egoïstische doeleinden Het geloof hpsft zijne regtmatige eischen maar de wetenschap niet minder Voor het geloof zorgt het godsdienst onderwijs op de school voor de wetenschap het onderrigt in de andere leervakken Gelijk de godsdienstige leiding en opvoeding uitsluitend tot de competentie behoort van de verschiU lende kerkgenootschappen zoo moet het oud rwijs in alle andere leervakken geheel vrij zijn van kerkelijken invloed Zonder dit kan het zijne taak niet vervullen Hiermede is het verlangen naar de onzijdige school geregtvaardigd De iiitolerantie het vooroordeel het bijgeloof de onwetendheid zij konden zich tot dus rerre voortplanten door hun gezag in de volksschool Nu is het de beurt aan den geest van verdraagzaamheid en der wetenschap om er binnen te komen Pesth 24 April De troonrede constateert dat ofs hoon de vorig rijksdag de staatsregterlijke verhoudingen geregeld heeft deze alleen geen voldoenden waarborg aanbied n De rijksdag wordt daarom uitgeuoodigd om inneudige hervormingen ter h ind ie nemen Wetsontwerpen worden toegezegd betrekkelijk de regtspleging het strafregt de hervorming van de gemeentelijke lurigtinp de zamensteiling van een hoogerhuis de herziening der kieswet en drukpersw t het regt van vereeniging en vergadering booger en midilelbaar onderwijs internationale traclaten het industrie wezen de maatschappijen op aundeelen den aanleg van nieuwe spoor egcii enz terwijl al verder önanoicie hervormingen worden beloofd De vriendschappelijke betreklaiigcn tusschen de mogendheden zegt de troonrede verder gevf ii régt om op het behoud van den vrede te hopen onmisbaar voor bet werk van hervorming Madrid 24 Lissabon 26 April De Cortes zijn heden geopend in de troonrede wordt gezegd da er geen evenwigt 15 tusschen de ontvangsten en uiigaven Dit maakt eene ernstige overweging bij de regering uit Zij zal maatregelen voorstellen tot delging der vlottende schuld tot vermindering van het deficit en eene billijker verdeeling der belastingen binnenland GOCDA 28 April Na eenige dagen van pijnlijke onzekerheid is het vermoeden bevestigd en het lijk van onzen stadgenoot J Kramers Jz drijvende gevonden in de nabijheid zijner woning Hy had zich een welverdienden naam van bekwaamheid verworven door de zameusteliing van een aantal taalkundige enandere woordenboeken die getuigen van groote zorgvuldigheiden ijverige werkzaamheid Bijzonderheden ontbreken van hetongeval dat hem in den laten avond huiswaarts keerende heeft getroffen Maandag avond gevonden is het lijk reedsdingsdag oormiddag door de bedroefde familie ter narde besteld Heden morgen ten vijf ure heeft een militair J P inde kazerne alhier zich door een geweerschot van het levenberoofd Men schrijft deze wanhopige daad toe aan tegenzinin de dienst De eerste kamer der staten generaal is ter hervattingharer werkzaamheden bijeengeroepen tegen aanstaanden vrijdag