Goudsche Courant, donderdag 29 april 1869

j is zaterrlag het ami nJemcnt ran den heer van KiiyK nop ns Sneek n aarover Je stemmen vrijdag hadden go 33 stemmen Het amende bet disiriei Slaakt veruorpen met 34 tegen ment Btgram tot verandering van het district Arnnem en vete anderen is verworpen met 38 tegen 29 steramen u aardoor ook vervdlt het amendement van den heer Niersir is nopens Brielle Dordrecht en Zeeland Het amendement van den heer van Eek tot combinatie van Goes mei Zierikzee is venvorpen met 61 te en O stemmen daarna is de geheele tabel aangenomen met 40 tegen 27 steramen Bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging ier patentwet ten aanzien van bijzondere sch julonderwijzers heeft de minister van Büsse tegen de volgende begrooting uitigt gegeven op nadere mededeelingen nopens eeue herziening van het belastingstelsel De heer Jonckbloet heeft een amendement voorgesteld om den vrijüom van patentregt uit te strekken tot alle onderwijzers op allerlei inrigtingen In de zitting van de twee e kamer der stalen generaal van maandag is de beraadslaging voortgezet over de arlt 1 2 en 3 van het ueis ontwerp tot wijziging der wettelijke verordeningen op het regt van patent betrekkelijk het geven van schoolonderwijs Xa eenige discU3sie wordt het nieuwe amendement op art 2 van den heer Jonckbloet in beginsel aangenomen met 34 tegen 20 stemmen De minister neemt daarna al de andere amendementen van dien afgevaardigde over en ten gevolge van de aanneming van het amendement op art 2 is dat van den heer Fokker vervallen De wet zelve wordt f met 51 tegen 4 stemmen aangenomen De beraadslagingen worden alsnu hervat over art 2 vau het wets ontwerp tot herziening der wet op de zeehrieven en turksche paspoorten In de zitting van gisteren is de discussie over art 2 van het wets ontwerp betreffende de zeebrieven voortgezet maar niet afgeluopen De op dit art voorgestelde amendementen uerden door de ministers van buileni zaken en van financiën bestreden Heden voortzetting Ook zal heden de regering antwoorden op de interpellatie van den heer V vanGolstein over de plaatsing van de leening der indischespoorwegmaatschappij Ten gevolge van de aanneming der kiestabel is het getalafgevaardigden voor de tweede kamer der staten generaal thansgetloramen lot tachtig Twee nieuwe enkele kiesdistricten zijngevormd den Briel en Haarlemmer neer terwijl een vertegenwoordiger meer zal worden gekozen in de districten Sueek Tiel en Boxmeer Bij de tweede k nmer is ingediend een wets ontwerp totregeling van het oniierwijs van rijkswege in de beeldendekunsten Het beveelt de oprigting aan eener rijksacademie waar door hooglecraren onlerwijs wordt gegeven in de beelhou kunst schilderkunst grave rkunst schoonheidsleer kunstgeschiedenis teekenen naar het menscbenbeeld ontleedkundevan den mensch en doorzigtkunde Een der hoogleeraren isdirecteur Voor bijwoning der lessen wordt f 110 s j iarsbetaald voor enkele lessen minder Het toezigt wordt aaneene coacmissie van vijf leden opgedragen onder den ministervan binnen Kaken Jaarlijks is examen waartoe wordentoegelaten zij die in vakken van middelbaar onderwijs metgoeden uitslag zijn geëxamineerd Wie dit examen met succes aflegt wordt tot een wedstrijd toegelaten voor de drieeerste vakken voor elk dezer worden twee eerepenningen uitgeloofd De talentvolste bekroonden kunnen gedurende hoogstens 4 jaren een jaargeld van 1200 gulden ontvangen omkuiistreizen te doen Door het prov geregtshof in Zuid Holland verder uitspraak doende in zake de ongeregeldheden te Eotterdam zijnde vier beschuldigden vrijgesproken van de hun ts last gelegdefeiten maar schuldig verklaard Aart van den Berg en Pietervan Galen aan wederspannigheid feitelijk en gewelddadig jegensbedienende beambten Willem Anthony Hansen aan bele ediging met gebaren en dreigemduten jegens bedienende beambten en Coruelis Vos aan beleediging met woorden gebaren en dreigementen aan een bedienend beambt veroordeeld van den Berg en van Galen lot correctionele gevangenis van 6 maanden Hansen en Vos iot eene geldboete van ƒ 100 De gemeente s Gravenhage is met de gemeentebesturenvan Amsterdam Leyden Dordrecht en Delft bij onderlingeschikking overeengekomen de kosten der geneesmiddelen voorgeneeskundigen onderstand van behoeftigen in eene van diesteden armlastig weóerkeerig elkander niet in rekening te brengen ofschoon voor verpleging in gasthuizen restitutie wordtverleend Volgens de Xed Fin zijn de inschrijvingen op de 41 pCt nederl mdische spoorweg obligatien ten volle toegewezenen IS een gedeelte daarvan door een syndicaat van buiten enbinnenlanilsche bankiers omfn Ti i 1 waardoor zij den best mogelijken waarborg van soliditeit aanbiedt ten anderen dewijl haar ten opzigte van het voordeelige ongetwijfeld eene eerste plaats onder de zekere geldbeleg gingen toekomt Naar wij vernemen zal het Cafó Concert G ezelschap zie noemende Theatre Concert International onder directie van den heer August Deboer van Brussel ook dit jaar weder de voornaamste plaatsen vau ons vaderland bezoeken en zich het eerst gedurende de s gravenhaagsche kermis in het tnet smaak gedecoreerde zuidhollandsche koffijhnis van den hr Hartmanu doen hooren en daarna gedurende het zomer saizoeu zich holjfdzakelijk vestigen in h t gunstig bekende établissement Place des Vays Ba van den heer J Boon te Rotterdam De zamenstelling van dit gezelschap dat zich gedurende weinige jaren reeds eenen gevestigden naam verwierf beeft ditmaal eene aanzienlijke uitbreiding ondergaan Reeds bij tijds een groot aantal engagementen met de voornaamste sociëteiten afgesloten hebbende werd de directeur de Boer daardoor in staat gesteld de beste elementen aan iioh te verbinden en de verschillende emploijeu met groote zorgvuldigheid te bezetten In de keuze van sehoone talentvolle chanteuseS gerenommeerde engelsehe fiansohe en duitsche komieken bet beroemde mannen quartott van het koninklijk hoftheater te Wiesbaden goed orchest waarby solisten van reputatie enz gelooft de diiecteur bij uitstek gelukkig geslaagd te zijn zoodat hij meer nog dan in vroegere jar n op een volmaakt succes ir Nederland vermeent te mogen rekenen Volgens de Analyse van den beroemden chemiat Iff Paijen behoort de Cacao Plant tot de voedzaamste producten der aarde Deze geleerde zegt dat een goede kop bouillon van rundvleesch 28 wigtjes voedingsstof bevat terwijl zich in een kop met melk toebereide zuivere chocolade 188 wigtjes voedende bestanddeelen bevinden Volgens een engelsch blad heeft een geneeskundig onderzoek van de chocolade van 80 verschillende fabrieken te Londen en Parijs eene vervalsching van dit art in 39 dier fabrieken aan het licht gebragt zeker een treurig resultaat Paar ook in ons land onvervaUcbte chocolade eene zeldzaamheid is geworden zoo verdient vooral vermeld te worden dat alle Cacao Prepataten van het huis Fraas Stollwerck te Keulen ais geheel vrij van iedere bijvoeging zijn gegarandeerd en wegens deze eigenschap door de geueesheeren veelvuldij worden aanbevolen In de voornaamste magazijnen van ons land zijn deze Chocoladen voorhanden Gemengde Bcrigten De kv aker Brigüt noemt priesters en clericalen met de woorden van Coleridge de ergste ramp die ous leven op aarde verbittert en een verschrikkelijker geesel voor de meoschheid dan krijgslieden en feudsle overheerschers Zes Eygptepaars ijn te Weenen aangekomen om zich aan de staa sdrukkerij te bekwamen Pruisen h eft van de japansche regering ergunning tot het vestigen te Yokohama aü een hospitaal voor de europesche zeelieden Met 223 tegen 25 stemmen hebben de italiaansche afgevaardigden de jonge lieden die tot geestelijken worden opgeleid ook aan de krijgsdiecst ondernorpec De lessen aan de medische akademie en aan het technologische iostitnut te Petrrsburg zijn gesloten ten gevolge van woelingen onder de studenten naarvan een dertigtal naar den Kankasus is gezonden om ingedeeld bij het leger dienst te doen als heelkundigen Te Milaan geschieden nog arrestatien van personen die tot het mazziniitisch complot behooren De werkstaking der timmermansknegtü te Berlijn behoudt een rustig karakter lu Frankrijk ko t elk soldaat jaarlijks 132 in Duitschland 120 en in Engeland 384 gulden Het congres te Mexico beraadslaagt over eene amnestie te verleenea aan de aanhangers vaa Maximiliaan De koning der Hellenen ie over Corfu vertrokken naar Londen Bij koa besluit is de invoering bepaald van 1 3 cents postzegels Zatardag jl hebben de afgevaardigden te Weenen de schoolwet aangenomen Te Londen waar jaarlijks meer dan 90 millioen gulden bedeeld wordt is de last der bedelarij ondragelijk Gotha is tegenwoordig het brandpunt eener bewegiag onder de werklieden die niet alleen den arbeid staken maar ook geweldenarijen plegen Bij het in de lucht springen der stoombooi Uselda op de Missouri zijn 50 soldaien omgekomen Bij Gilly in Henegonwen hebben de mynwerkers den arbeid gestaakt De socialistisch democratische beweging breidt zich ook uit in Hongarije Bij Middelbnrg hebben botsingen plaats gehad tusschen nederl en belgische polderwerkers Te Luyksgestel in N B zijn dezer dagen zeven woningen afgebrand waarbij 42 stuks vee omgekomen en 53 pesonen van huisvesting beroofd zijn £ en gebrekkig teiëgFam van Point de Galle spreekt van onlusten op Java 32 mijlen van Batavia waarbij eenige Europeanen zooden gedood zijn Varia A In Oostenrijk rekent men op S j millioen bunders staats bosschen die niet nieer dan f i t t Kt cnbreu f r Men voor 10 Slecht beheer schijnt in Oostenrijk de oorzaak ie zijn der weinige opbrengst Dit is daar geen vreemd verschijnsel want op het gebied van landbouw en nijverheid is daar nog vecj te doen Het leger van den noord dait chen bond telt 800 000 msn buiten de offlcieren van den trein en ver lerpn nasleep Pruisen levert daarvan alleen ruim 700 000 man de andere landen het overige Een indrukwekkende legermagt die der fransche regering eec nitmuntende gelegenheid schenkt om een even groot aantal manschappen te wapenen en toch is de vrede van Europa volstrekt niet bedreigd en heerscht de beste verstandhouding tusschen de verschillende groote mogendheden Groot is het verschil tnsschen den prijs vroeger door het gouvernement besteed voor de équipement stukken van het leger en de prijzen nu bij openbare mededinging bedongen Een onderbroek waarvan de magazijnprijs vroeger was ƒ 1 50 is nu gecontracteerd voor ƒ O 98 een werkbroek vroeger ƒ 1 55 nu ƒ 0 92 voeringbaai ƒ 0 73 nu 0 47 schouder passanten vroeger ƒ 0 68 nu 34 = kleerborstel vroeger 25 nu 20 ets eetketel vroeger 60 uu 49 een schakot vroeger 2 50 nu ƒ 1 64 De vermindering is zoo belangrijk dat het wel te wenschen is dat de minister op den ingeslagen weg voortgaat Men moge bezwaar hebben dat de kwaliteit minder zal worden daartegen kan door streng toezigt gewaakt worden De kamer van koophandel heeft aan de engelsehe regering voorgesteld om de meeste artikelen van inkomend regt vrij te stellen en dit alleen te beffen van koffij thee suiker tabak wijn en gedistilleerd Deze zes artikelen bragten in 1867 alleen bijna 254 millioen op terwijl de opbrengst voor de overige artikelen te zamen slechts 20 millioen bedroeg Voor de schatkist zoude dus die maatregel geen groot bezwaar z n en de handel werd daarmede zeer bevoordeeld Belangrijk is de nijverheid in Frankrijk gedurende de tegenwoordige regering vooruitgegaan Bedroeg de invoer van katoen in 1851 een waarde van 91 millioen francs in 1865 is die gestegen tot 420 millioen die van wol van 34 millioen tot 265 millioen van zijde van 93 millioen tot 297 millioen van vlas en bennip van 29 tot 116 millioen De invoer van steenkolen is verdriedubbeld en tot 21 millioen tonnen gestegen De strijd op het gebied der nijverheid gestreden geeft der menschheid zegen het slagveld geeft slechts ramp en ellende De afgevaardigde van Wassenaer Catwyck heeft gedreigd met een belasting op het inkomen waarover nog geen minister gesproken heeft Waarschijnlijk heeft hij daarvan het ontwerp reeds en portefeuille om de regering daarme le op den een of anderen dag te verrassen Curieus zijn de discussien over de verkiezings tabel Ue heeren conservatieven ove treSen in vele opzigten de liberaalste liberalen Een inkomen belasting een groote vermindering van den census een diep ingrijpend amendement dat volstrekt niet binnen de grenzen bleef maar daar ver buiten giug ziedaar eenige staaltjes van conservatieve politiek Waar men niet al toe komt als de verkiezingsstrijd nadert I Langzamerhand wordt de verkiezingsstrijd georganiseerd De anti revolutionnaire partij zal naar het schijnt zelfstandig optreden en nogmaals den strijd tegen de modernen wagen Zullen de conservatieve afgevaardigden andermaal geroepen worden het schibboleth ter elfde ure uit te spreken Ingezonden DE VEEORDENING VAN POLITIE voor de gemeente Gouda Dezer dagen dacht schrijver dezes aan het gezegde Hoe meer verordeningen hoe meer artikelen als onderdeden hoe meer er op wordt gefraudeerd De politie verordening voor Gouda van de massa andere verordeningen zal hier nog geen sprake zijn bestaat dechis uit 70 zegge zeventig artikelen Wanneer men zoo al eens door de stad wandelt valt ons onwillekeurig zoo een en ander in het oog tot staving van misbruiken en overtredingen dier verorden ng moge het onderstaande dienen Art 29 zegt Tot 11 uur des morgens en dan nog alleen in doelmatige bakken of potten zal asch en vuilnis op de stoep mogen worden geplaatst ter beschikking van den ophaakier Het ophalen daarvan mag alleen geschieden door de daartoe van wege de gemeente bevoegd verklaarde personen en vóór h t e s V b r loopt gevaar niet alleen door de doelmatige bakken of potten maar ook door de doelmatig ingerigte asehwagens geheel beroederd te huis te komen Wat het vuilnis en bet ophalen daarvan aanbelangt willen wij alleen aanstippen dat men nog na den middag ten half vijf are een ongelukkige kar door de stad ziet sukkelen voortgetrokken door twee debiele personen die de ingezetenen no daarenboven brutaliseren als de vuilnisbakken wat al te zwaar of te vol zijn Art 31 Volgens dit artikel zijn de ingezetenen verpligt vrijen toegang te verleenen in hunne huizen en erven tot het uitbaggeren der zijlen riolen enz en tot wegvoering der uitgebaggerde specie Dit is voorzeker eene hygiënische ra iatregel maar als diezelfde specie dagen lang op de openbare straat opgehoopt blijft liggen ten ongerief van elks reukorgaan laat de toepassing van dit artikel wel iets te wenschen over Art 32 Runderen binnen Je kom der gemeente gedreven wordende moeten met een stevig touw aan de horens gebonden zijn en voor elk tiental van een geleider voorzien zijn Die lus moge hebben om de statistiek van het tegenovergestelde op te maken heeft een fraaijen ofschoon lastigen arbeid Art 34 Het is verboden harder dan in een n aligen draf te rijden Met spoeling en molenaars wagens zal slechts stapvoets mogen gereden worden enz Diegenen welke de nakoming van dit artikel wenschen Ie betrachten wandelen bij het adoopen van den marktdag den kleiweg en tiendeweg eens langs Art 50 De eigenaars of houders van honden moeten hen steeds doen dragen een halsband voorzien op een metalen plaat van den naam des eigenaars of houders enz Men wandele vooral des middags als het diner der op de markt en in de waaistraat wonende gezinnen is geëindigd de kerk eens achterom om zich van die halsbanden te overtuigen Er zijn dan ook respectabele hondjes bij Art 55 De melkverkoopers moeten de emmers en andere vaten waarin zij de melk vervoeren of rondbrengen met een daarop sluitend houten of metalen deksel gedekt houden Overtuiging hiervan is s morgens en s avonds gemakkelijk aardig is bet dat bij regenachtig weder de deksels het minst goed sluiten Nu komen wij tot de volgende concluiie of het getal surveillerende ambtenaren is te gering of de surveillance geschiedt met een onden slentergang wairbij da van tijd tol tijd een LI zondag gaf het muziekcorps der dd schutterij alhier eene tweede uilvoering op de markt en het is ous aangenaam te kunnen zeggen dat wij vooruitgang bij dat corps bespeuren Enkele partijen zijn nog wat zwak doch over hel geheel bemerken wij goeden wil en ambitie Een mijner kennissen die ik tijdens de uitvoering op de markt ontmoette zeide mij ddt dit niet te verwonderen was want dac de muzickantcn zich moesten behelpen zonder lessenaars Om mij te overtuigen trad ik naderbij en zag dat er wezentlijk geen lessenaars geb aik werden doch in plaats daarvan eenige jongens die de jiuziek vasthielden iets dat natuurlijk gebrekkig gins Het gevolg daarvan was dat wij na afloop der uitvoering tot één der werkende leden de vraag rigtten waarom zij geeu lessenaars gebruikten dat zij veel gemakkelijker zouden werken Hierop antwoorde hij ons dat men lessenaars had aangevraagd aan t bestuur doch dat men hun verzoek had geweigerd Waarom die weigering was geschied wist hij niet en wij begrepen het ook niet doch naar mijn meening zeker niet om de kosten want een SOial lessenaars van vurenhout zouden zóó veel niet kosten Doch gesteld dat die uitgaaf te zwaar zijn zoude waarom dan niet de mu iektent die er is opgeslagen dan kunnen de muziekanten daarin hunne uitvoering geven gebruik maken van hun ne geivone lessenaars en bovendien zijn zij in staat meer op hun gemak te werken aangezien zij voor het stadhuis hun uitvoering gevende steeds worden belemmerd in hun werk door de opdringende toehoorders En dan bestaan hoogstens de onkosten in het opslaan ea afbreken der muzieklent Onzes inziens is het genoegen datmen de burgerij verschaft met de uitvoeringen en het gemak dat men den muziekanten bewijst ten minste die onkosten welwaard C Dur BUEGEELIJKE STAND GOUDA GtBoEFN £ 3 April Bemardus ouders A Groenendal en C E Pronk S4 Christiana Anna Johanna onders H J Beusekamp en J C Ga rij 26 lohannes ooders P Schouten en S P Zandijk ft