Goudsche Courant, donderdag 6 mei 1869

1809 W 41 DoDderdag 6 Mei Hoek MABKT es H O O G S T B A AT De Ondergeteekende beveelt zich bij het aanstaande saizoea beleefdelijk aan tot het leveren an verschilllende PUIKE B I E E E N tot onderstaande prijzen Neêrlandsch Beijerscb per fiesch g 20 0 20 ff 0 16 0 16 u 0 14 ff O U ff ff 0 12 H J BACKEBS BeitelHogen worden op den Raam hoek Vlamingstraat meile aangenomen Uitgave van A Lange Tiendex e Heden overleed in den aanralligen leeftijd ai roioi 15 maanden onze jongste lierelin HETERNELLA ADftIAN ot diepe droefheid Tsn ons en onze overige kinderen üoc A TIMMERS 2S Apn 369 V TIMMERS vjln Dijk Heden overleed mijn Echtgenoot LEENDERT JOHANNES LFN E N B U B G in den ouderdom van ruim Veertig Jarec GoiDA Wed I LUNENBÜEG 29 April 1869 ▼ Vlaabdingek jilgemeene kejmitgecwg GOÜDSCHE WEEBBAAEHEIÜS VEBEENIGTNG aUBGEEPLIGT Be LEDEN norden herinnerd aan deJaarlijksche CoCDA 1 Mei 1869 Wordt gevraagd eene JUFVRC JW genegen aan een meisje van f Jaren eenige uren daagt ooderwijsi te geven en bezig te honden Acres Letter M bij den Uitgever dezer Conrant De ondergeteekende geeft hiermede te kennen dat hij van af heden ophoudt ïiiae KAPPERSAFFAIRE voort te zetten Dankbaar voor de zoo vele jaren genoten begunstiging hoopt hij aller achting en vertrouwen waardig te blijven M J OGIEE GoCDA 1 Mei 1869 Openbare Vrijwillige Verkooping van een hecht sterke en goed onderhouden Bouwmanswoning VERDEfiE GETIMMERTE V E EVE TUIN en GROND alsmede 16 Bunders en circa 50 Boeden nitmun end goede e3 weltoegemaakte WEI CB HOOILANDEN alles aaneen staande en geleden ie den polder Reijenkoop binnen de gemeente Butkoop De Veiling op Donderdag 13 MEI 69 De Afslag op ir 20 V beiden des M ddags ten 12 URE in het Logeiuent DE Zalm op de markt te Gouda Ter bekoming van nadere informatien kan m ïn zich vervoegen ten kantore van Notaris MOLENAAR te ZuidJfaddinxveen alwaar ter inzage en lezing gereed liggen het Kadastrale Plan het Hnnr Contract de Eigendoms Bewijzen en de Condiiien van den Verkoop Bij vonnis van de De Curator in geaeld Teülusement Mü H J KBANENBÜBG BoniAdi Beijersch Faro Lambiek Maastrichts Oud Bosch Bier De ondergeteekende geeft bij deze kennisaan zijne geachte Begunstigers dat hij zijnenhandel in STEENKOLEN BOUV MATEEiiLEN alsmede zija Koren Moat en Trasmolen heeft overgedaan aan zijneSchoonzonen de Heeren LAFEBEE enIJSSELSTIJN welke voor hunne rekeningonder de firma A JONKER ZONENde zaken van nn af aan zullen voortzetten d ink zeggende voor het genoten vertrouwen beveelt hij zijne opvolgers in de gunst die hij altyd heeft mogen genieten welwillend aan A Jonkor In verband met bovenstaande advertentie hebbeu de ondergeteekenden de eer te berigten dat zij bovecgenoemae zaken voor hunne rekening onder de firma A lONKER ZONEN von nu af zullen voortzetten Door eene soliede behandeling hopen zij het vertrouwen dat hunnen voorganger is ten deel gevallen zich waardig te maken waartoe zg zich door deze beleefdelijk aanbevelen C Laföber C IJsselstijn Gouda 1 Mei 1869 LET VTTEÏL ENGELSCHE KREEFTEN per blik ƒ 0 65 SARDINES a l hnile per blikje 0 45 Puike Chin GEMBER ƒ 4 de pot Jap SOIJA beste GENUA OLIE KRUIDEN en BORDEAUX AZIJN Eng SAUCEN TAFELMOSTEED en ZUEEN alle oorten van MINEEAXE WATEEEN en LIMONADE N B De THEE a 1 25 de 5 ons blijft steeds voor dagelyksch gebruik bijzonder aanbevolen BROCHURES omtrent het nuttig en versterkend gebmik van het VLEESCHEXTEACT zijn steeds gratis verkrijgbaar P J MELKEET Haven By vonnis van de Begtbauk te Rotterdam van 38 April 1869 is DATJE EU MEES huisvrouw van JOHANNES GODEFRIDUS BRIEDÉ Handelaarster in gemaakt en ongemaakt KIndergoed te Gouda verklaard in STA iT VAN FAILLISSEMENT ingegaan op dien dag Tot Eegter Commissari is benoemd de E A Heer M A A WEVE en tot Curator de Ondergeteekende De Schuldeischers worden Opgeroepen om op Dingsdag den Elfden Mei 1869 des namiddags ten twee Ure in het Geregtsgebouw aan het Haagsohe Veer te Botierdam hunne vorderingen te doen verifiëren M P P p KIST Gowda 30 April 1869 De ondergeteekende heeft de eer zijnen Begunstigers te berigten dat hij jne betrekking als Kleingarenfabrlekant onder de firma F LAFEBLE ïn ZOON onafgebroken blijft voortzetten en met denmeeslen ijver voortdurend zal trachten aanhet in hem gesielde vertrouwen te beantwoorden C LAFEBEB Gouda 30 April 1869 Om spoedig in betrekking te komen verlangt men een JongmonSCh P G voor winkel werkzaam beden Zij die eenige administratieve kennis bezitten en een goede hand schrijven genieten de voorkeur Franco brieven werden ingewacht onder het motto TABAK bij da Boekhandelaren G B TAU GOOE ZONEN te Govba Openbare Verkooplog te OUDBWATBB Op DINGSÜAG i MEI 1869 middags 12 ure in het te verkoopen huis Het Wapen van Veiesland aan de Markt aldaar van Een WOON WINKEL en KOPPLTHUIS met TUIN en PAKHUIS daarachter N 51 aan de oostzijde van de Markt te Oudewater groot 4 Eoeden 61 Ellen In het woonhuis staande op den besten stand en waarin sedert eene hnge reeks van jaren de aifaire in TABAK KOFPIJ K EUIDENIERSWAREN enz met sncce is en nog wordt uitgeoefend bevindt r ich behalve verschillende BOVEN en BENEDENKAMEES KEUKEN KELDEE en verder Commoditeiteu eene ruime BENEDENZAAL gebezigd wordende voor Kofyhuia Sociëteit de Vergaderingen tan het departement tot Nut ro t Algemeen de voorttellingen der Rederijkerskamer enz Te aanvaarden 1 Julij 1869 Zijnde UIT DE HAND te koop te bevragen en informatiën te bekomen bij Notans MONTIJN te Gouda Kaderstoombot i d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag a morgens eV nnr yan Botterdam op gelijke dagen snsmiddags 2 uren Zondag s avond 5 nien Dagelijks R elourkaarte Boekdrutkerij van A BRI KMA Deze CoaraDt verschijnt de Donderdags en Zondags In de Stad gi Bchiedt de uitgave des avonds te voren I p prijs per drie maandenis 2 franco p post 2 25 Advertefltien van 1 6 regeU tot des uuddtiys ten 12 ure grootere moeten vóór IC ure ingezoadea zijn By deto Conrant behoort een a£zonderlijk blad houdende 3 plaatselijke afkondigingen öuttenlanï IiOnden 2 Mei Pe discussie in het huis der gemeenten over het wets ontwerp op de iersche staa skerk is gevorderd tot art 9 Op dit artikel houdende regeling v n de vooiwaarden waaronder particuliere schenkingen sedct bet jaar 1660 aan de protestantsehe staatskerk in Ierland ten goede gekomen haar zullen worden overgegeven was door den beer Uisraeli een amendement voorgesteld houdende dat de kerk alle particuliere schenkingen zonder bepaling van tijd in eigendom zou ontvangen De discussie daarover was zeer belangrijk Cüaar eindigde met de verwerping van het amendement met eene meerderheid van 86 stemmen In het lagerhuis heeft de heer Graves de regering gein lerpelleerd over de onfreregeldheden in Ierland en beweertdit de land kwestie de oorank is van al die rnsfersloringen 13 or lord Stanley werd de invrijheidstelling der fenians afgekeurd De heer Hardy eischle de afzetting van oen burgemeester vi o Cork De heer Forlescue antwoordde aan al diesprekers dat de regering den toestand van Ierland in overweging heeft 3 Mei Er heeft heden alhier eene meeting van leekenplaats gehad Eene resolutie om te protesteren tegen de bill tot opheffing der staatskerk in Ierland werd met geestdrift aan Keuomen Er is zegt de Economist veel duisters in de versolijnselen die zich op de geldmarkt voordoen maar er zijn drie punten duidelijk In de eerste plaats zijn wij gekomen aan het einde van hetgeen men zou kunnen noemen het volbloeds tijdvak Sedert het einde van 1886 tot voor eenige weken bekommerde zich niemand om de geldmarkt of dacht er zelfs aan Er was volgens het gevoelen van hen die geld konden leenen te veel geld en de waarde er van was zoo gering dat men er niet veel om gaf Thans heeft die periode een einde genomen Het k= pitaal dat uitgezet kan worden 13 volstrekt niet te groot voor onze behoeften Ten tweede neemt de handel aanzienlijk toe In de laatste week lan apn verd voor i 64 678 OOO uitgevoerd In dezelfde week van het vorig jaar bedroeg de uitvoer £ 7 000 000 minder Deze vermeerdering was het geheele jaar op te merken Ten derde de buitenli ndsche mogendheden melden zich aan om geld aangi zien zij het krijgen kunnen Men ziet in dat men aan bet einde is gekomen van een vet tijdperl en men is niet zeker dat eene magere periode niet zal aanbreken Men maakt dus gebruik van de gelegenhpid Brussel l Mei De Moniteur Beige maakt het protocol openbaar dat den 27 april jl te Parijs door de hh de Lavalette en Frère Orban onderteekend is en ten doel heeft den toestand duidelijk aan te toonen 3 Mei De Echo du Parlement be e9tigt dat de heerBara minister van justitie bij den koning zijn ontslag heeftingediend Berlijn 3 Mei Bij den duitschen bondsraad is het aangekondigde wetsontwcrp tot belasting van het bier ingediend De ontworpen suikerbelasting is niet ongunstig ontvangen De bandelaars in koloniale suiker zijn zeer tevreden daar hetvoorstel hun meer voordeelen geeft dan in het tolparlementgevorderd was de fabriekanten van beetwortelsniker echterzijn veel minder tevreden Zij willen vooral niet dat de bepaling van de restitutie aan den bondsraad overgelaten zal worden De timmermanakneehts te Berlijn waren laatstleden woensdag alleu bijeen tot tonnisneming van den uitslag der onderhandelingen tusschen hnnne gemagtigdtn en die der patroons over het werkloon Het berigt luidde dat de gemengde commissie het nog niet eens was geworden doordien de werkbazenverklaarden voor een werkdag v n s morgens 6 tot s avonds l HiC 1 T r Ie Vii npn geven D BRINKMAN D nö 60 De prijs der Advertentien van één tot zeg regels met inbegrip van het zegel is 30 Cent voofclken regel daarbo en 10 Cent Buitengewone letters wt len berekend naar pliat ruinite werklieden hebben alsnu besloten nog eeni dagen in afwachting te blijven Nu de patroons gedeeltelijk aan het verlangen zijn teïeraoet gekomen hoopt men het door verdere onderhandelingen tot eene goede schikking te brengen W eenen 3 Mei Naar men zegt zal na de ophelüng van den staat van beleg in Bohemen nu ook eerlang eene amnestie voor drukpers en andere staatkundige misdrijven worden verleend Te Bulja ia nabij Görï is in de laatste dagen van April ♦ en tabor volksvergadering ia de open luchlj der Slovenen gehouden waarin o a de volgende resolutie is aangenomen ien wenstd kenbaar te maken da alle Slavonische hnden hings writelijken weg tot n enkel kroonland met een enkele landdag vereeoigd worden dat in alle openbare bureaux lu Slovenië de slovenische taal gebruikt worde dat op alle alovenische scholen hel onderwijs in de slovenische taal gegeven worde en dat te Laibach eene regiskondige school worde opfferigt Florence 3 Mei Bij de discussie in de kamer over het budgft van ontvangsten heefi de heer Eerraris het stelsel van radicale hervormingen in het 6nanciesl beheer verdedigd ten einde al oo tot bezuiniging te gerak n Hij voegde er bij dat men aan geene conversie der openbare ohuld denken moest evenffiiii ils aan eene andere verLorting van de regien d r houders v lands schuldbrieven Hij gaf ten slotte zijne goedkeuring te kennen eer he laatste financiële exposé en noodigde den ministe uit om op dei door hem ingeslagen weg voort te gaan 6tnnenlan i GOUDA 5 Mei De eerste kamer heeft tegen heden ten elf ure de discussie over negen wels ontwerpen aan de orde gesteld waaronder in de eerste plaats de herziening der k estabel Maandag is verschenen het se3lie verslag der eerste kamernopens het wets ontwe p tot herziening van de tabel der kieswet Volgens dat verslag kon de meerderheid zich vereeaigenmet iet beginsel van dubbele districten als regel terwijl anderen over de ongelijkmatige toepassing daarvan bezwaar opperden voor al met het oog op Sueek in tegenstelling vanMoC tricht Groningen en Zuidhorn In drie secticn werd gewezen op de niei overlegging van de adviezen der gedeputeerdastaten waartegen echter van andere zijde geen bezwaar werdgemaakt De minister van koloniën heeft in de zitting der tweedekamer van maandag breedvoerige mededeelingen gedaan terbeantwoording der interpellatie van den heer van Sypesteyn nopens den toestand van de kust van Guinea en zulks zoowel wat de vroegere als de latere handelingen en maatregelenbetreft deels regtstreeks deels langs den diplomatieken weg het niuenden van versterkingen tm De regering heeft geenplan eene militaire expeditie te ondernemen Na eenige discussie is daarmede de interpellatie afgeluopen Daarna is debehandeling der begrooting van Suriname aangevangen In de zitting van gisteren is de algemeeue discussie overde WestIndische begrooting afgeloopen Ee minister van koloniën heeft verklaard gezind te zija de immigratie te bevorderen hetzij bij wetsvoordragt of anderen maatregel Dan zoude kwestie tan zelf bepaald ter sprake komen en de zaak inernstige overweging kunnen worden genomen Ook Engelandwas bereid een tractaat te slniten omtrent dea sanvoer vanimmigranten uit Britsch Indie De discussie over de onderdeelen is aangevangen Heden voortzettiug en beëindiging De afd der maatschappij tot Nnt vanden Javaai hield vrijdag avond teLeyden weder eene openbare vergadering in het gebouw der maatschappij tot Nut van t Algemeen waarin als spreker optrad de heer H de Bruyn directeur der open h n fiD TiVT en eere voo itter der maa chappi vau