Goudsche Courant, donderdag 13 mei 1869

afhajikelijkheiJ van Beijeren derhalve geeiie nieuwe olfers ten bate van het pruisisohe particularisrans geene opneming in het noord daitseh verbond noch thans noch later maar liever eene federatieve vereeniging van al de duitsche volkstammen 2 eene naauwe aaneensluiting der zuid duitsche staten ter bescherming hunner vrijheid en onafhankelijkheid 3 geen verbond met het buitenland met het doel om een duitsohen staat aan te vallen en gezamentlijke afwering aller aanvallen van buiten Een sedert jaren bestaand geschil over de unie tusschenZweden en Noorwegen staat op het punt van vereffend te worden Kadat in 1860 een besluit van de noorweegsche Storthing om de betrekking van stadhouder op te heffen welke betrekking waartoe een Zweed of een Noor kan worden benoemd sedert 1S29 onvervuld was gebleven nadat die achtereenvolgensdoor 2 Zweden was waargenomen toen dit geschil een ernstigaanzien had gekregen werd in 1S65 een comm benoemd uitZweden en Noren bestaande die in 1S67 eene nieuwe actevan unie ontworpen had welke de goedkeuring van beiderijksraden heeft weggedragen Deze acte moet nu echter degrondslag zijn voor eene grondwets herziening waartoe thanszal worden overgegaan 11 Mei De rijksraad heeft de begrooting van uitgavenvoor den noorJ duitschen bond bij derde lezing vastgesteld Daarna werd besloten onj de discussie over het budget derontvangsten uit te stellen tot na de afdoening der belastingontwerpen Hel postverdrag met den kerkdijken staat is goedgekeurd Weenen 8 Mei De confessionneele commissie uit den rijksraad heeft eene motie aangenomen strekkende om de regering te verzoeken om naar aanleiding van de opheffing van het concordaat in de aanstaande zitting een wets ontwerp in te dienen tot verdere regeling der daardoor noodzakelijk geworden wijzigingen in de wetgeving De commissie uit het Heerenhuis voor het onderwijs beveelt in haar rapport de aanneming aan van de wet tot regeling der volksschool zooals die door de afgevaardigden is goedgekeurd 10 Mei Het huis van afgevaardigden heeft de wetbetreffende het contingent van recrntering voor 1S69 aangenomen alsook de wet betreffende de huwelijken van dezulkendie tot geene der erkende kerkgenootschappen behooren Hetheerenhuis heeft ook de wet op de volksscholen aangenomen Onlangs heeft alhier eene volksvergadering plaats gehad waarin meer dan 4000 personen voor verreweg het grootstegedeelte uit de arbeidende klasse aanwezig waren In diebijeenkomst werd besloten tot de verklaring dat het wenschelijkwordi geacht dat de wettige regeling van het regt van onderlinge aansluiting voor arbeiders nog in de tegenwoordigezitting van den rijksraad wordt vastgesteld De e verklaringwas een gevolg van het berigt dat in het huis van afgevaardigden door de com issie tot onderzoek dezer aangelegenheidwas voorgesteld vooreerst enkel eene beslissing te nemen omtrenthet beginsel der zaak en alzoo de eigenllijke regeling voor eenonbepaalden tijd uit te stellen Welligt zouden de arbeidersdaarmede nog tevreden ijn geweest wanneer het hurbij nietaan het licht was gekomen dat het in de bedoeling der commissie lag om het daarheen te leiden dat het regt wel in beginsel toegekend maar voor t overige zooveel mogelijk beperkt zou worden 11 Hei De kamer van afgevaardigden hetft de voordragt tot uitvoering der wet betreffende de conversie der staatsschuld aangenomen alsook het ontwerp betreffende het slaanvan nieuwe gouden munt ter waarde van heele en halve goudenNapoleons In de eerste kamer is de beraadslaging begonnen overhet ontwerp tot herziening der grondbelasting Madrid S Mei in de Cortes heeft Prim op eene interpellatie met nadruk het verwijt van zich af geworpen dat hij naar de dictatuur of het koningschap zou streven Mijn eenig streven zeide hij is om de veroveringen der revolutie te bevestigen Hij verklaarde verder dat de regering den waren staat van zaken in fatalonie kent Hij kan verzekeren dat er geen gevaar voor een burireroorlog bestaat 11 Mei In de zittii ï der cortes is het amendementvan den heer Garrido waarbij de algeheele afschaffing der slavernij werd voorgesteld verworpen Florence ll Mei Men verzekert dat de heer Ferraris de portefeuille van binnenlandsche zaken zal aanvaarden De heeren Mingheiti en Mordiui zullen mede deel uitmaken van het ministerie dat heden den eed zal afleggen en zich aan de kamers zal presenteren In eene algemeene vergadering van aandeelhouders der nationale bank is de basis van de conventie met het gonvercement goedgekeurd iJmnenlonJ GOUDA 13 Mei Zaturdag had in de zitting van de tweede kamer derstateugeneraal de interpellatie plaats van den tr van Beyma thoeKingma over de aansluiting van den noorder spoorweg aan depruisisohe weslbaan Hij vroeg inlichtingen ook met het oogop voorstellen van Pruisen betreffende deze zaak De ministervan binnenl zaken gaf daarop te kennen dat aan de regeringgeene voorstellen waren gedaan omdat zij niet in onderhandeling is met de prnisische regering Er bestaat eene commissie die op zioh heeft genomen ijverig te werken om dezaak tot stand te brengen Hare pogingen moeten afgewachtworden Vervolgens had de interpellatie plaats van den heervan Goltstein omtrent de wijze van uitgifte der leening voorden aanleg van den spoorweg Samarang Vorstenlaiiden Hijvroeg of er bij de regering bezwaar bestond om het contractvan de maatschappij met het syndicaat van bankiers over teleggen of in dat stuk al de voorwaarden waren opgenomenwaarop de leening gesloten is en of de suppletoire overeenkomst tnsschen de maatschappij en de regering niet aan debekrachtiging der wetgevende magt moest worden onderworpen De minister van financiën heeft daarop geantwoord entegengesproken dat het kapitaal ad 89 4 uitgegeven zooals men had uitgestrooid Nog verscheiden leden voerden hetwoord waarna de interpellatie werd gesloten Daarna werdde behandeling der successie wet voortgezet en ten einde gebragt en die voordragt met 51 tegen 2 stemmen aangenomen Tot de toelating van den heer Kerstens werd besloten In de gisteren gehouden zitting van de tweede kamerheeft de heer Kerstens na het afleggen der gevorderde eeden zitting genomen Ingekomen is een vvetsontwerp tot verhoogingvan hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1SÖ9 Tegen donderdag zijn een zestal wets ontwerpen aan de orde gesteld debehandeling van het laatste ontwerp toczigt op het gebruikvan stoomtoestellen zal indien de tijd op dien dag het nietmeer toelaat uitgesteld worden Na de openbare zitting hebbende afdeelingen hare werkzaamheden voortgezet Ingevolge art 81 der grondwet en art 114 der kieswet zullen op diiigsdag 8 junij aanstaande de verkiezingen plaatshebben voor de grootste helft 3S der leden van de tweedekamer der stateu generaal alsmede voor de vijf nieuwe ledendier kamer die gekozen moeten worden ten gevolge van deuitbreiding van het getal leden dier vergadering van 75 tot 80 Dit jaar moeten aftreden te Zttidliorn mr N Olivier iJTtuferdam mT M J Pijnappel Appmgadam dr E Westerlioff Wimchoten dr ff J A Jonck bloet Asien mr L Oldenhuis Gra I tama Leeuwarden S Hingst Sneek mr S Wybenga Boklmn jhr mr S W H A v j Beyma thoe Kingma Zicolle mr J V Gefken Almelo mr G M v d Linden Deventer mr G Dumbar Zutphen mr L E Lenting Arnhem mr V H Dullert Nijrnegeti mr C J A Heyden ryek Tiel mr VV F G van Lidth de Jende Amersfoort mr J K baron van Goltstein Vtrecht mr E du Jlarchie van Voorthnysen Boorn jhr mr J de Bosch Kemper Alt naar jhr mr C v Foreest Eaarlthi mr C J F Mirandolle J J Rochussen mr J Heemskerk Bz lei den P H baron Taets van Amerongen Gouda jhr mr W M de Erauw Delft J L Nierstrasi Cz Rotterdau X A irulj Terbrugge F W C Blom j s Gravaihatje jhr C A van Svpesieiii Dordrecht mr P Blussé van Oud Alblas Pijpers Tilburg iT mT J B A J M Verheijen Eindhoren mr J B Bots iMaastrichi jhr mr P T v d Maesen de Sombreff ÈoerMond mr J H L Haffmans Soech mr F J E van Zinnicq Bergmann Ten gevolge van de herziening der kiestabel en het brengen van het getal leden der tweede kamer van 75 op 80 zuilen er nog vjjf nieuwe leden moeten worden benoemd als te S tot een drievoudig district is gevormd 1 t dubbel 1 Haar emmermeer enkel l Briell Boxmeer enkel dubbel 1 Derhalve moeten er dit jaar aftreden 38 leden I T verkiezingen plaats hebben 5 Te zamen alzoo 43 leden Nog dient vermeld te orden dat drie leden die dit jaar moeten aftreden verzocht hebben buiten aanmerking te blijven zoodat voor dezen zeker nieuwe keuzen moeten worden gedaan Het zijn de beeren mr W F C van Lidth de Jeude zitting hebbende voor Tiel jhr mr J de Bosch Kemper voor Hoorn en J J Bochussen voor Amsterdam Als tweede afgevaardigde voor het kiesdistrict Boxmeerzal mr J M L H Clerx notaris te Blerick tegenover mr L Haffmans aftredend lid voor Eoermond worden gesteld Uit Sneek wordt gemeld Het gerucht verspreidt zich hier dat mr A F Jongstra bepaaldelijk heeft besloten om geene kandidatuur voor de tweede kamer aan te nemen Men noemt nu als kandidaten van de liberale partij de heeren A van Assen te Amsterdam dr D D Breuning te Wolvega dr W H Idzerda te Akkmm en mr B Brouwer te Heerenveen De orthodoxen zullen voorzeker den heer W M Oppedijk van IJlst en de conservatieven den heer du Tour van Bellinchave tot kandidaat stellen De heer de Bosch Kemper beveelt in de FurmerenderCourant den heer mr E H s Jacob aan de kiezers in hetdistrict Hoorn aan ter verkiezing als lid der tweede kamer Voor bet kiesdistrict Haarlemmermeer komt naar menverneemt van liberale zijde de heer mr M J de Lange advokaat te Amsterdam bijzonder in aanmerking als eandidaat voor de tweede kamer De minister van financiën heeft bepaald dat een naauwkeurig onderzoek zal worden ingesteld omtrent de natuurlijkehistorie der zalm en verwante vischsoorten alsmede omtrentde daarop betrekking hebbende visscherijen ten einde dezeniet onbelangrijke bron van volkswelvaart in ons land in standte houden en ruimer te doen vloeijen Het is ons aangenaamte knnneu vermelden dat de minister de vervulling van dezemoeijelijke en veel omvattende laak heeft opgedragen aan den zoogunstig bekenden natnnronderzoeker Francois P L Pollen honorair assistent bij s rijks museun van natuurlijke historie te Leyden wonende te Scheveniugen en opdat dit onderzoek naar behooren zon kunnen geschieden heeft de minister den hr Pollengemagtigd tot het doen van binnen en buitenlandsche reizenop kosten van den staat en wel volgens de eerste klasse vanhet tarief vastgesteld bij art 2 van het kon besluit van 15dec 1849 Staatshl n 62 De verschillende pachters dersfaatsvisscherijen zijn dan ook naar aanleiding van de op denheer Pollen verstrekte opdragt nitgenoodigd hem in zijn tedoen onderzoek zooveel mogelijk te ondersteunen behulpzaamte zijn en de vereischte inlichtingen te verschaffen Het is inhet belang van een zoo voornamen tak van nijverheid als dezalravisscherij en in dat van de natuurkundige kennis onzerkostbare waterbewoners allezins te wenschen dat de pachtersen visschers van particuliere zalm en andere visscherijen nietalleen vrijen toegang tol hunne wateren te verleenen maar hemook hun hulp en raad niet zullen ontbonden om zijn hoogstgewigtig onderzoek gemakkelijk te maken Immers zoodanigealgemeene voorlichting en medewerki ig zijn noodig wil detaak die onze ijverige natuuronderzoeker op zich heeft genomen met een gunstigen uitslag worden bekroond Men verneemt dat bij de regering het plan bestaat orahen die wenschen te worden aangesteld lot leerlingtelegrafisten voorlaan geen afzonderlijk examen meer af te nemen maaralleen die jongelingen tot telegrafisten op te leiden waarvanblijkt dat zij met goed gevolg het eind examen der hoogereburgerscholen met 5 jarigen cursus voor eene der prov commissien hebben afgelegd De commissaris des konings in Friesland heeft de ge meentebesturen in die provincie verzocht tot medewerking om alle wreedaardige volksspelen als katkuuppelen palingtrekken haanof gans sabeleu enz waar die nog bestaan tekeer te gaan Sommige gemeente besturen hebben daarop eenart in gewenschten zin in de politie verordeniugen opgenomen waarbij die spelen verboden worden Het Handelsblad berigt dat het van af 1 julij in het formaat van de Indépendance Beige zal verschijnen ook deszondags De abonnementsprijs per S maanden zal bedragen ƒ 6 voor de stad ƒ 7 voor buiten Afzonderlijke nommerszullen voor 10 cents verkrijgbaar zijn Door de firma H Begenboog te Amsterdam is het prospectus verzonden van een Algemeen Dagblad van Nederland Het zal aan staatkunde en wetenschap zijn gewijd 30 vierkante palmen oppervlakte beslaan voor 2500 abonnementen voor elke 2500 meer met de helft worden vergroot 4 50 franco p p in de drie maanden kosten De politieke rigting van bet blad is niet juist aangegeven Alleen zegt het prospectus dat het een zelfstandig onafhankelijk orgaan zal vormen Uit het Westland sohrijft men Sedert eene week zijnde verzendingen der aspergies met goed gevolg begonnen Deaardappelen staan gunstig te veld en eerlang zijn er nieuwete wachten De temperatuur is zeer afwisselend geweest daartefffii i p helfl van anril reiisklans ccnc zomerwarmte is ont staan die even spoedig weder door koude en nachtvorsten is vervangen Daar de aardappelen reeds tamelijk ver in het loof zijn gevorderd hebben die nachtvorsten minder schade gedaan dan men zich had voorgesteld Toch zal de vruchtzetting der verschillende soorten in rijken bloei staande ooftboomen er waarschijnlijk onder hebben geleden Als eene bijzonderheid is opgeteekend dat op 5 febr 7 uur s morgens de thermometer 45 fahr teekende op 5 mei 11 7 uur stond hij daarentegen 40 De wijnstok staat goed en z il naar hel zivu vertoouende bloeibeginsel te oordeelen weder eene menigte vruchten voortbrengen Van een bestendigen warmen zomer hangt echter alles af Ook de aalbessen beloven een ruimen pluk Men sohrijft nit Zwolle dd 6 Mei De g Mslai den staan in deze streek uitmuntend en oieest alle boeren hebben het vee in de weide Die nog stallen maaijen reeds liunne buitenlanden om aan hunne beesten het groene voer toe te brengen Door een en ander is de prijs van het hooi aanzienlijk gedaald Het staphorsier is we voor 10 per voer te koop De bloei der vruchtboomen is allerprachiigst vooral van peren en kersenboomen Veel minder is hij van appelen en van abrikozen en perzikken zal weinig of niets komen want het ongunstige maartvteer heeft voor de fijne steenvruchten te lang aangehouden De moestuinen leveren wel reeds veel joiiga groenten aan de markt maar de nachtvorsten en de oostenof noordoostenwinden der laatste dagen hebben eenigen stilstand in den groei veroorzaakt en droogte te weeg gebragt De zachte regen die heden middag en avond valt zal eene heerlijke uitwerking hebben Men schryft uit Boskoop De aflevering van boomen is in het afgeloopen voorjaar zeer belangrijk geweest Vooral bontbladige hulsten zijn met groote partijen naar EngeLind verzonden waardoor de prijs daarvan aanmerkelijk is verhoogd In de kweekenjen is liet ihaiis weder regt schoon alles ontwikkelt voordeelig en de nieuwere soorten van rliododendra waarvan er vele nu in bloei staan bieden een prachtig ge igl aan Bei g Ambaoht De gevallen regen en de daarop gevolgde warmte hebben aan de landerijen in deze streek veel goed gedaan Niettegenstaande de strenge nachtvorsten van de atseloopene week staan de vruchtboomen no allen in vollen bloei en hebben zij weinig of nipts van de koude geleden De hennep is bijna overal reeds ge taid ofschuon minder dan in vorige jaren aaiitjezien de landbouwers door de iioogere prijzen die zij voor hun vee boter en kaas bedingen meer voordeel er in zien de heuncpakkers tot wei of hooiland te veranderen Over het algemeen is er nog veel hooi van den vorigen oogst over zoodat vele landlieden van plan zijn de tot liooijing bestemde stukken lands nog eerst te doen afweiden Gemengde Bcrlgten De vccnwerkers te Beets ia Frieslautl zijn weder tot rust gpknmrn maar die te Terwispel bebben nu het werk gcsiaakt De nd n i Ml heeft aangenomen het ten derden male ingedicode voorstel om a de leden reisen verbhjfkoEten toe te kennen Dr Pierson beeft nadat de Badensche regering haar verzet had o cgeven te Heidelberg met grooten bijval eene eerste voorlezing geboudeu De hoiiEaarÈche opjK sitie wil de scheiding van kerk en staat volledig doorzetten Italië wil de Mazziiiisten uit bet zuiden van Zwitserland verwijderd houden Te Hareclona zijn retds meer dan 100 personen gearresteerd als veidatiit van deelg nootschai aan de carlistische zameiuwering Ia Xoortl amex Vi is door het hoog geregtshof voor bijzondere gevallen de nadruk geoorloofd verklaard Het transatlantisch telegram van 10 ftoorden zal met 1 juöij verlaagd worden tot 24 gulden Een hevige brand te öehrent bij Dantzig beeft binnen twee uren 6 + gebeuren vernield ook is veel vee omgekonieQ Op de Chincha eilanden is bijna geen goaDo meer Op den St Gotbard ligt nog zooveel sneeuw dat de kosten ter opruiming te groot geaeht w crden om daartoe nog over te gaan De hoofdonderwijztr ÏI Scbolten te Kotterdam heeft op het feest zijner vijftigjarige dienst aan eeue der gtadscholen van de regering ten geschenke ontvangt a een bankbtUet van daizend guldea Het amerikaaosche weIboiir gstLlBel is te s Hage toegepast met aanvankelijk goede uitkomst en wil na a daarmede voortgaan De Sijn is te Ëiebenwies by Oberried door den westen wind en de regen zoo gewassen dat eene nieu e overstroomiug heeft plaats gehad De A labama kwestie geeft in Amerika op uituw aanleiding tot opruijng tegen Engeland en tot belagcbelijk overdrevene eischen De koning van Beijeren heeft op nieuw voor de voitooijiag van den bouw der torens van den dom te Kegensbnrg 8000 golden gegeven De zetel der maatschappij tot eiploiutie van etaatsspoorwegea zal uiterlijk mei 1870 verplaatst worden van s Hage naar Utrecht De keizer eo de keizerin bebben de landbouw tentoonstelling te Chartres bezocht n het zuiden van Frankrijk beerscht een gevaarlijke ziekte ondtr den wijtiHok In Baden dringende katholieken aan op scheiding tusschen kerk en aat De politie te Dresden beeft al de op de Altmarkt to koop aangeboden zangvogels behalve de kanaries in beslag genomen en in vrijheid gesteld In Zuid Afrika zijn stokken rijk looderts geTondcn