Goudsche Courant, zondag 16 mei 1869

In het Volksblad leest men Naar onze overtuiging mag onder ile heerschappij onzer grondwet bet verschil van gods dienstig geloof niet in aanmerking genomen worden bij verkiezingen wanneer de kandidaat slechts een eerlijk bekwaam en onafhankelijk man is en aan onze grondwet is gehecht Door klerikalen te kiezen die zich onderworpen hebben aan de Syllabus het pauselijk manifest ook tegen het staatkundig liberzüsme zou een nederlandsch staatsburger zijne beginselen ve loochenen Men kan geen twee heeren dienen ilen paus die de liberale beginselen in zijn encykliek veroordeeld en den constiiutionelen koning van Xederiaud die de grondwet bezworen heeft Zij die een vrij onafhankelijk degelijk onderwijs voor het geheele volk op prijs stellen kunnen zonder beginselloosheid geen mannen kiezen die het openbaar onderwijs willen opheffen door uitbreiding der bijzondere scholen In de Prov Drentsche en Asser Courant van dingsdag 11 mei wordt in een ingezonden stuk de aandacht gevestigd op de doelmatige in het laatste 10 tal jaren aangewende middelen om de nilgestrekle heide en zandgronden van het noorden en westen van ons land in vrunhtba e weiden en akkers te veranderen De schrijver drukt den wensch uil dat het prijzenswaardige en met uitstekend gevolg bekroonde voorbeeld van een drietal heeren mr P v d Veen te Smilde C Hoekwater en mr H Hartogh Heijs van Zoutevcen te Delft die door aankweking van dennen en kaphout reeds een 800 tai bunders productief voor den landbou v hebben gemaakt velen mag aansporen om door onderlinge krachten deze zoo slecht door de natuur bedeelde streek van onzen vaderlandschen grond te ontginnen en vruchtbaar te maken Gemengde Bcrjgtcn lil Kiigeland zijn een millioen armcB d i 1 op de 30 iowoaers i c Hutharept is de kaïtier gtopeiid Te Teheran heeft eeu hevig gevecht phiats n fhad tor zake van godsdienstige geschillen de orde is hcrst ld door het dooden van eenige honderd menschen De PruiseD hebben thans gev eren waiirnjede zij ÜQ schoten in een minaut doen Voor dr verschilltnde vakkc U van onderwijs zijn bij het laatste eiamea te Haarl ra afgewezen 2 Ji van de 372 kandidaten Kossoth il nog altijd nic terugkcercn naar üongarije Iq Kngeland denkt men er o er oro de bru venpaketten te doen vervoeren door Ttlocipèdfs De stad Charleroi in België dreigt weg te zinken door de steenkolenmijoen Arragon h zeer carÜstisch gezind Te Kcukn is zondag jl weder eea schouwburg afgebrarid De spoorweg gemeenst hap is tot stand gekoraco tüsschen XcwYork en Han PrBQCLSco In het russische gouverneoient Suwalki waar hongersnood en Ij phus heerschte beeft de regeriag 20ÜO0O zilveren roebels geschonken om granen te koopen De spaaosche Cortes hebben een amendement verworpen gerigt tegen de erfelijke troon op volging Jn het grootheriogdora Hessen is de financiële toestand zoo verachterd sedert ISfiti dat de bevolking thajis een derde meer belasting betalen moet De landverhuizing uit Ierland naar de vereenigde staten blijft steeds voortduren De koningin van Mfidrgascar is met eenige h nrer staatsdieoareo gedoopt en overgegaan tot de anglicnausche kerk Hij een adres aan de rortes hebbeo 360 inwoners van Ren s Catalonit vi rklaard de dwalingen van het cat olicisme te hebben afgezworen De discussie over den regeringsvorm is begonnen in de spajusche cortes De beijersche verkiezingen vallen gunstig nit voor de libe alen M A K K T B E R I G T E N GrOUda 1 Mei Tarwe bragt ruim vorige prijzen op de overige artikelen ongeveer als in de vorige week Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 300 u 310 Roode KI 310 Zeeuwsche per mud ƒ 9 25 a 10 10 Rogge 7 n f S OO Gerst 5 60 a 7 25 Haver korte 3 40 a 4 60 lange 3 25 a 3 90 Boekweit Fransche per 2100 kilo 195 a f 210 Noordbr 250 a 255 Bruine boeren 9 00 a 11 00 Witte 12 00 a 15 00 Paardebooiien 6 90 a 7 85 Duiveboonen ƒ 8 50 a 9 75 De veemarkt met gewonen aanvoer en vluggen handel Varkens en biggen werdeu tot enorm hooge prijzen gretigverkocht Kaas aangevoerd 35 partijen 29 a 30 50 Goeboter 1 06 a 1 16 Weiboter 0 86 a 0 96 BURGERLIJKE STAND GOUDA Geboren 12 Mei Xeeltje ouders C van den Oever en S Ix kain Elizabeth ouders V Jansen en J M iran Blokland Maria ouders L Kieveld en J Wilschut 13 Grietje ouders S ïan Boureo eo H an den Berg Maria Cornelia ouders A van Es en J P van der Ree OvEKLKDEN 11 Mei J M Herstel 23 j 12 A J Leembroek 3 i 13 C C van VUet 10 m J C Metz wed W van der lerK oa j l erscüe 4 w GfHTWD 12 Mei F Sluijter ed M Visser A C C Verzijl er E J Jaspers A J van Loon en T M Krx D J Stoopendaal en W Stolk J Hoogendoorn en A Koster G J Greij en J Hazebroek P Peeters en M E Hoijïenaar A Broere en N Meivogel A erburg e K Verkaik G Verboog en P KorenvPar pjcle st iil r triJ5 iiict ill ceue opgewoudenhciJ als bij de tegeiiuoordige leeuing des heerea riaussraauu De leeuing bedraagi gelijk men weet 260 miUioen maar er is voor meer da 13 milliards ingeschreven De gelegenheid was aangeboden om per brief in te schrijven en men ontving aangeieekende brieven voor een bedrag van 100 millioen Verseheiden beambten werden aangesteld om deze brieven te opene i De bankiers zijn reeds gemagiigd om 9 10 hunner inschrijvingen terug te nemen Ter beurze werden gisteren de 20 fr bonds met 23 a 2 + fr premie be lald Over het geheel was de stemming ter beurze eerst vast maar later iels flaauwer op het gerucht dat de bank van Engeland haar disconto op 5 pCt zou verhoogen In brieven nit Rome wordt ten stelligste het berigt tegeogesprukeu dat het ffeumeiiiseh eoucilie zal worden uitgesteM De bisschoppen die Rome hadden verlaten om naarhunne diocesen terug te keeren zullen vóór S sept weder teRome aanwezig zijn Nosr men verneemt is de fransche geestelijkheid voornemens mandemeuten uit e vaardigen ter uitschrijving van een jubileum naar aanleiding van liet concilie Volgens beriglen uil Spanje blijft de toestand van weinigbevredigenden aard en duren de carlistisclie woelingen voort met name in Asturie Catalonie en Cistilie in laatstgenoemdeprovincie vooral onder de jonge lieden die zich ohet jongeSpanje noemen In Navarra is eeue nieuwe oproeping geschied om zich onder de leus weg met de tyrannen rondomkoning Karel VII te scharen 14 Mei De Palrie en de Public melden dat de kiesvergadering in het 5de kiesdistrict belangrijke opeenhoopingenvan menschen heeft veroorzaakt op den boulevard Beaumarchais Het aantal menschen wordt begroot op 20 000 Ouder liielieden werd de Marseille aangeheven De politiebeambten versterkt met 500 man municipale garde t oet en 100 tepaard hebben de menigte doen wijken Een jfïïcier der politieis ernstig gekwetst Om middernacht waren allen uit elkandergedreven Ue vergadering in het 7de kiesdistrict waar Rochefort kandidaat gesteld is had op den boulevard St Michel plaats en werd mede door manifestatien gevolgd waaraan meerdan duizend persr jen deelnamen die de Marseillaise zongenen leve Rochefoit riepen Zij werden door de politieag Tteuuiteen gedreven Berlijn 12 Mei uit Hanover wordt medegeileeld dat van de brochure van professor Ewatd wLob des Köiiigs und des Volkes an die Preussen wegens welke de schrijver van majesteitsbeleediging aangeklaagd maar vrijgesproken werd thans bij het op handen zijn eener verkiezing voor den noordduit schen rijksdag te Hanover waarvoor Ewald als candidaat is gesteld eene vijfde uitgaaf het licht heeft gezien vermeerderd met de stukken van gemeld proces In Hanover koaen overigens nog zeer veel aanklagten wegens majesteitsbeleediging voor en ook in de andere geannexeerde landen behooreu zij niet tot de zeldzaamheden Uit een in den noord duitschen rijksdag uitgebragt verslag blijkt dat de goiUdienstige verdraagzaamheid in verscheidene tot het noord duitsch verbond behoorende landen nog veelte wenschen overlaat In Anhalt zijn de Israëlieten van hetlidraaatsshap van den senaat en van de reglerlijke magt uitgesloten en zijn de lidmaten der vrije christelijke gezindtenvan het uitoefenen der burgerschaps regten verstoken ïe Bremen zijn de senaat en de balie insgelijks voor de Israëlieten gesloten en in Lauenburg Lippe Dettmold Altenburg de Schwarzburgen en Mecklenburg mogen de Israëlieten geenerlei openbaar ambt hckleeden De beriglen nopens de te velde staande gewassen luidenvan alle zijden voortdurend gunstig Alleen over den standvan raapzaad en klaver wordt veel geklaagd De vruchtboomcnbeloven overal een rijken oogst Het gevaar der koude dagenvan de maand mei de schrik der landbouwers schijnt reedsvoorbij t zijn Op ile znid dnitsche markten vooral op deoudbeijersche waren in de vorige week de aanvoeren slechtsgering de prijzen stegen of daalden naar de hoegrootheid dervraag voor consumtie of van de aanbiedingen Te Regensburgwerd tegen het einde der week tarwe met 13 a 17 fl rog remet 13 a 147 fl garst met 12 i IS s fl haver met TVA10 fl naar kwaliteit betaald In de zitting van den rijksdag is het voorstel om aande afgevaardigden reis en verblijfkosten toe te kennen met 110 tegen 100 st mmen verworpen Weenen 12 Mei Het comité voor de zaken van eeredienst in het huis van afgevaardigden van den oostenrijkschen rijksdag heeft op voorstel van den heer Figuly besloten aan het huis voor te stellen een besluit te nemen strekkende om het ministerie uit te noodigen in de eerstvolgende zitting een wets ontwerp aan te bieden tot opheffing van het concordaat De minister voo Beust heeft aan de vertegenwoordiger van Oostenrijk in het buitenland eeue circulaire gezonden totsullige verklaring dat liet departement van buiieulandsche za ken geen deelheeft aan de openbaarmaking der bekende dépiSche van graaf Bismarck aan den pruisischen gezant te Parijs De rijksraad heeft het ontwerp tot hervorming der grondbelasting aangenomen zooals het door het buis van afgevaardigden was goedgekeurd 13 Mei De commissie voor zaken van nijverheid inhet huis van afgevaardigden heeft hare voordragt vastgesteldtot aanbeveling van een besluit om over te gaan tot opheffingvan de paragraphen 479 481 der strafwet volgens welke hetregt van onderlinge aaneensluiting zoowel aan arbeiders alsaan arbeidgevers verboden is Er wordt dus spoediger danmen welligt dacht gevolg gegeven aan den wensch die dezerdagen van de zijde der arbeiders werd te kennen gegeven Jammer slechts dat de zaak toch in de tegenwoordige zitting nietafgedaan zal kunnen worden Het is alsof de exceptionnelc toestand van Praag dieeerst onlaugs is opgeheven weer zal moeten ingevoerd worden De houding der Czeohen en der czechische organen krijgt opnieuw een zeer vijandig aanzien Dagelijks ziet men er oproerige strooibilletlen en plakkaten De aldaar woonachtige duitBchers zien met bezorgdheid de pinksterdagen te gemoet daarer redenen bestaan tot de verwachting dat er alsdan wanordelijkheden zullen plaats hebben In Bessarabie hadden zich in de drie laatste jaren veleIsraëlitische familieu nedergezet die aldaar handelszaken iledenen grondeigeiulommen hebben aangekocht Iti de vorige maandzijn die allen op last van den gouverneur generaal over de grenzen gebragt terwijl er een onderzoek werd ingesteld omtrentde wettige geldigheid hunner aangegane koopcontracten Depolitie heeft thans in last ontvangen om voortaan de nederzettingvan isiaëlieten te keer te gaan in aan buitenlandsohe Israëlieten voor handelszaken aldaar op reis zijnde geen langer verblijfdan voor zes weken toe te slaan 14 Mei In het lagerhuis heeft de president Kaisersfeldin zijne sluitingsrede eeu terugblik geslagen op dé resultatenvan de afgeloopeu zitting De hooge vlugt die Oostenrijksedert twee jaren genomen heeft is naast het behoud van deneuropeschen vrede te dankeu aan den hervormings arbeid vanden rijksraad De president dankte de regering voor de doorhaar gevolgde vredespolitiek en herinnerde aan verschillende tot stand gebragte wetten en maatregelen Deze rede wü i luidtoegejuicht en met een driemaal herhaald leve de keizer ging het huis uiteen Madrid U Mei De minister van justitie heeft in de corles op eene interpellatie geantwoord dat bij een priester heeft gevangen latet zetten omdat hij aan het einde zijner predikatiegeroepen bad dood aan de protestanten en aan de ketters die voor de vrijheid van godsdienst stemmen In de Cortes is door een der republiketosche leden aande regeing gevraagd wat zij dacht omtrent het toekomstig lot van Gibraltar en of zij hoople de spaansche vlag ook overdie plek van den spaanschen bodera te zullen zien wapperen De minister van buitenl zaken zeide dat Spanje zich in de eersteplaats eeuen vasten regeringsvorm en goede flnancien diendete geven dat het daardoor in staat zou worden gesteld pir atsonder Europa s groote mogendheden te nemen en dat het daneerst met vrucht onderhandelingen zou kunnen aanknoopen omweder in het bezit van Gibraltar te komen PloreneC 13 Mei Men verzekert dat het nieuw ministerie aldus zal zijn zamengesleld Menabrea minister president en buiieulandsche zaken Ferraris binnenlandsche zaken Digny financiën Filippo justitie Bertole Viale oorlog Ribotti marine Minghetti landbouw Mordini openbare werken Burgoni onderwijs ömnenlanö GOUDA 13 Mei Woensdag jl hield de afdeeling Gouda der liberale kiesvereeniging voor dit hoofdkiesdistrict eene vergadering waartoe 62 leden waren opgekomen van de 107 waaruit de afdeeling thans bestaat In deze vergadering is na eenige mededeelingen overgegaan tot de vaststelling van het huishoudelijk reglement Daarna zijn twee vacaturen in het bestuur aangevuld Zij waren veroorzaakt door het bedanken der hh v Iierson en ror Fortuijn Droogleever die gekozen tot leden van het algemeen bestuur zieh daarbij wenschten te bepalen Tot bestuursleden der afdeeling werden alsnu met overgroote meerderheid benoemd de hh K Jonker en P Goedewaagen Eindelijk kwam men tot de bespreking der twee kandidaten di volgens het algem reglement in elke afdeeling gesteld moeten worden om uit al de in de verschillende afdeelingen gestelde kandidaten in eene algemeene vergadering een kandidaat te stellen voor het lidmaatschap der tweede kamer bij de verkiezing op 8 Jnnij a s Verschillende kandidaten werden voorgesteld en besproken als de hh Bosscha Jr Lindo Gevers Deynoot enz De discassien gesloten zijnde werden door dekie ers de meeste stemmen uitgebragt op en als kandidaten voor deze afdeeling geproclameerd de heeren J BOSSCHA jr en P M LINDO Aanstaanden woensdag zal in de algemeene vergadering de definitieve kandidaat gesteld worden De keuze dezer afdeeling mag allezins gelukkig geacht worden als eene treffende demonstratie van den geest der kiesvereeniging die de handhaving der volksschool in de eerste plaats bedoelt De heer Lindo inspecteur van het lager onderwijs in deze provincie is bij allen bekend als een even bekwaam als helderdenkend man van vrijzinnigen geest en van den inspecteur van het middelbaar onderwijs is het genoeg op te merken dat bij op dit tijdstip geroepen wordt lot de leiding der algemeene vergadering van de Maatschappij wier schoousie eerkroon het volksonderwijs is In den loop der discussien werdendoor het lid de hr Bonte particuliere brieven medegedeeld waaruit overtuigend bleek van de edele gezindheden der beide voorgestelde personen die zich niet ongenegen verklaarden c q de kandidatuur op zich te nemen Mag men het dan teregt betreuren dat algemeen geachte en bekwame personen in ons district gevestigd voortdurend weigerachtig blijven om de kandidatuur op zich te nemen toch is het een gunstig tceken dat de keuze gevallen is op twee voortreffelijke mannen van wie wij zeker zijn dat elk hunner ons district met eere zou vertegenwoordigen Wij vernemen dat de inleg in de spaarbank alhier gedurende I8ii8 heeft bedragen 2fi 573 97 de terugbetaling ƒ 20 290 55 il dat jaar werden 14S nieuwe boekjes uitgegeven en is aan rente toegekend ƒ 108S 84 Op 31 dec 1868 beliep hel halig slot der bank ƒ 1796 35 Woensdag namiddag tusschen 7 en 8 ure is de roelselaarsbaas S door een steiger op den korten tiendewcg alhier heeii gezakt en met zijn hoofd up de straat nedergekomen terwijl hij overigens nog deerlijk werd gekwetst door een ophem vallenden kalkbak Na spoedig verleende geneeskundigehulp verkeerde hij echter in bewusteioozen toestand doch schijntmen thans hoop te mogen voeden op beterschap In de zitting der tweede kamer van donderdag is na eenige discussie en met verwerping van een amendement des heeren Fokker aangenomen met 54 tegen 3 st het wets ontwerp betreffende de regeling der grensscheiding tusschen de proï Znid Holland en Zeeland Voorts zijn verschillende andere wets ontwerpen aangenomen als tot beschikbaarstelling van sommen voor oorlog en marine het verbeteren van eene schrijffeil in de wet nopens de maten gewigten enz Ook is aangevangen de discussie over de wet nopens de stoomtoeBtellen na afstemming eener motie van den heer van Delden om wegens het belang van het onderwerp de behandeling nit te stellen tot na het reces De discussie is gevorderd tol art 3 In de zitting der tweede kamer van gisteren is de behandeling der artikelen van het wets ontwerp houdende toezigt op het gebruik van sloomloestellen voortgezet en ton einde gebragt en wel van af art 3 tot en roet art 34 waarvan sommigen tot discussie aanleiding gaven en de meeste anderen zonder beraadslaging werden aangenomen Het belang der nijverheid en de minst mogelijke belemmering van de industrie stond bij allen op den voorgrond ofschoon men daarbij tevens het publiek belang en de zorg voor de openbare veiligheid niet uit het oog verloor aan welk vereischie de minisier ook de voorgestelde wijzigingen toetste Diep ingrijpende amendementen zijn niet aangenomen wel ettelijke verbeteringen ook wat de redactie betreft waarna het ontwerp in zijn geheel is aangenomen met 48 stemmen tegen 1 die van den heer Casembroot De vergadering is vervolgens op reces gescheiden Blijkens de memorie van antwoord van den heer van Kuyk op het verslag der tweede kamer betreffende zijn voorstel tot wijziging der armenwet blijft die heer in weerwil van het slecht onthaal dat het heeft gevonden zijn voorstel handhaven Ter tegemoetkoming aan gerezen bedenkingen brengt hij er echter eene wijziging in strekkende om in art 48 der armenwet uitdrukkelijk de bepaling op te nemen dat onder geneeskundige hulp die niet verhaalbaar wordt verklaard in den ruimsten zin moet worden verstaan alle genees heel en verloskundige hulp en levering van inslru uenten en meJicijneu zoo aan huiszitlende armen als in gast of ziekenhuizen verstrekt alsmede alle verdere kosten roet de ziekte in verband staande Te Arnhem is door de arnh kiesvereeniging het aftredendkamerlid mr W H Dullert weder kandidaat gesteld Te Heerenveen zijn kandidaat gesteld het aftredend lidmr Wijbenga en de voormalige afgevaardigde voor Leeuwaroendr Ttlzerda