Goudsche Courant, donderdag 27 mei 1869

flS69 Doiiderdag 27 Mei W 74f 2iverUnüen GOUDSCHECOURAlirT si ai H L OOSTVEEN I den 19 Mei 1869 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendewegy D n 60 Voorspoedig bevallen van een Zoon C BEAXD TAN STBAATEN TAK DEB LEEL n Goiwfa 22 Mei 1869 Eer Ljc Senxugning Heden overleed in deu ouderdom Tan ruim 60 jaren mijne geliefde eehtge noote BAEBARa LANS W BLOK Waidinxreen 21 Mei 1869 Eenige en algememe kennUgmng De ondergeteekende betuigt bij dezeharen hartelijken dank aan allen voor devele bewijzen van deelneming bij hetOTcrlijden van haren echtgenoot ondervonden J LUNFABURG TA VlaABDINGEN GouJa 22 Mei 1S69 De ondergetekende erkentelijk voor de vele blijken van belangstelling ondervonden gedurende zijne ziekte betuigt daarvoor bij deze aan allen die daartoe hebben bijgedragen zijnen hartelijken dank F HEKMAN Fz GoiDA 23Mei 1869 Gouwe C 151 Openbare Verkooplng op DINGSDAG 25 MEI 1S69 des voormiddags ten 9 nre ten overstaan van deNotarissen MONTIJN en KIST in hetverkoophnis Meuwsteeg E n 16 17 teGoarfff van MEUBELEN HUISRAAD KLEEEEN eene partij OMSLAGDOEKEN BEHANGSELPAPIEEEN LIKEUKEN en AFBRAAK De Ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank aan zijne vele Begunstigers die hem gedurende 40 jaren hun vertrou ren hebben geschonken en beveelt zijnen opvolger den Heer A OÜWELEEN minzaamst iu hunne genegenheid aan L SCH UILENBURG Gouda 22 Mei 1869 De Ondergeteekende d iJrtlide nierszaken van den HeerL SCHUILFNBURG overgenomen hebbende hoopt hetzelfde vertrounen te znlleu genieten ais aan jijnen voorganger mogt te beurt vallen en uelooft alles te zullen aanwenden zich hetzelve waardig te maken A OÜWELEEN Gouda 22 Mei 1S69 IEMAND bekend met ADMINISTRATIE en BOEKHOUDEN biedt zich als zoodanig aan voor eenige uren daags of wel voor heele of halve dagen nader te bepalen Belanghebbenden vervoegen zich met franco brieven onder letter B bii den Uitgever dezer De ondergeteekende heeft de eer hiermede te berigten dat hij door aankoop eji eniki is geworden van het jarer Ling bekende Logement Het boode Heet Jiij beveelt dit bij voortduring aan onder belofte van eeue prompte en allezius civiele behandeling J H GROTTENDIJK Gocui 18 Mei 1869 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk ajd ƒƒ op WOENSDAG den 3 Junij 1869 en zoo uoodig ook op V EIJDAG en ZATUBDAG den 4 en 5 Junij daaraanvolgende telkens Ie beginnen des voormiddags ten 9 nre aan het sterfhuis van Mejufvrouw de wed C PUTS te Gouderak van een aanzienlijken zeer net onderhouden INBOEDEL bestaande o a in een KABINET SECRETAIRE CHIFFONIÈRE BUREAUS LINNENen andere KASTEN CANAPES EET SPEEL PENANT WASCH en BEDDETAFELS STOELEN LEDEKANÏEN en BEHANGSEL SPIEGELS SCHILDERIJEN PENDULES BEDDEN en toebehooren DEKENS BEDLINNEN TAFELGOED POKCELEINENen andere ONTBIJT EET en THEESERVIESEN AARDE GLAS TIN VERLAKT LAKTen KOPERWERK VLOEEKLEEDEN enz eaz Alles te bezigligen op MAANDAG den 31 MEI en DINüSDAG den 1 JUNIJ 1869 van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure Nadere informatica ten kantore van genoemden Notaris Verscb FACHNER en SELTSER WATER vulling ISbi heele en halve kruiken alsook NIZZA en TAFEL OLIE per flesch en maat te bekomen bij HESS C alhier en G J de MOOU te bodegraven Openbare Verkoopiiig ten overstaan vau de Notarissen MOLENAAR te Zuid Fa U inxveen en MONTIJN te Gouda de veiling op DONDERDAG 27 MEI 1869 de toewijzing op DONDERDAG 3 JUNIJ 1869 beide s namiddags 1 ure in het logement De Zalm aan de Markt te Gouda van Eeme BOUWMANSWONING te Broek E n 10 en aanbehooren be l r fl A 28 Bunders uitmuntend WM HOOI BOUW en WA KMO EZIERSLAND gelegen in den 7 Iplag polder van Schleland onder Broek e Zuid0 addtnxveen in percelen Breeder bij biUetten omschreven Te aanvaarden De bouwmanswonine 15 Augustus 1869 de bouwlanden met het ontblooten der schoof de weilanden 25 December 1869 en het warmoeziersland 1 December 1869 de kooppenningen 20 Julij 1869 Informatien ten kantoren van genoemde Notanssen Brieven franco Attentie Voor billijken prijs worden TE KOOP aangeboden 2 Cylinder £ o£Bjspit ten lang 0 68 el in doorsnede 0 45 beiden in goeden staat het eene zoo goed als nieuw Franco te bevragen onder letter H Postkantoor te Woerdev ANAUNE VERWEN tot het verwen van ZIJDEN WOLLEN en KATOENEN STOFFEN Gemaakte OLIE VEEWEN LAKKEN en VERNISSEN Supra fijne GENUA OLIE direct uit Aï o aangevoerd EAU de COLOGNE bij de maat en per flacon tegen billijke prijzen yerkrijgbaar bij J C ZELDENEIJK Droogist Markt In een druk gezin buiten Gmda n ordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden eeuebekname TWTiTm of weduwe zonder kinderen gewoon te koken en huiswerk te verrigten Loon naar bekwaamheid Adres in persoon of met franco brieven bij den uitgever dezer Courant Er wordt gevraagd tegen Augustus eene goed kunnende werken en met de wasch omgaan tegen GOED LOON en VEEL VERVAL Men adressere zich in persoon of mA franco brieven onder letter K bij den Uitge ver dezer Coarant Prof PERGRERD ALION Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap ea gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het i car en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rem van roos en andere oitvasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zootslfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleureo zonder dat het Extract eeni e kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit KaarExtract buiten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengseleo zorgvuldig vermeden zyn die wel voor het oogenblik eenige glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vnil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebraiksaanvijziiiga 40 ets per flacon verkrijgbaar biiT A O TAN DETH Gouda Mej de Wed BOSMAN J J GROENHÜIZEN C Vtrecht Gez TAATS Boekdriikkery vaa A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags In de itad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 rsgels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn HOOFDKIESDISTRICT GOUDA Tot kandidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer van de Staten Generaal is g e t ld door de liberale kiesvereeniging J BOSSCHA Jr Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het primitief Kohier der plaatselijke directe belasting in deze Gemeente voor het dienstjaar 1869 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd en ter invordering san den Heer Ontvanger dezer gemeente is toegezonden De Burgemeester BEEGEN IJZENDOORN GouD i den 22 Mei 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris i aOOGLEEVEE FOETUIJN KENNISGEVING De BURGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis Tan de belanghebbenden dat dooi den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland op den 10 Mei I86S is executoir verklaard Een kohier voor de belasting op het personeel i kwartaal dienst 18i38 69 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop oorkomendu verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN binnen welke de reclames beliooren te worden ingediend Gouda den 22 Mei 1869 De Burgemeester voornoemd Van BEEGEN IJZENDOOEN Öuttenlonïr Londen 23 Mei Volgens de Times is de onderkoning Tan Egypte ér in geslaagd om de overeenkomst door hem in der tijd met de Suez kanaalmaatschappij gesloten volgens welke a le koopwaren en grondstoffen die in Egypte zouden worden ingevoera vrij van belasting zonden zijn te vernietigen door aan de maatschappy eene som van 30 millioen francs uit te keeren wssrvoor tevens alie voo egten welke de msiatsohappij tbans op het zoetwaterkanaal bezit worden afgestaan en waardoor aan de ïgyptisone regering de post en telegraafdienst benevens het regt van visscherij in de kanalen en meren worden overgelaten en zij alle uoor de maatschappij opgerigte gebouwen in eigendom ontvangt In berigten uit de Kaapkolonie van 19 april wordtgemeld dat de Basuto s krachtens de eind uitspraak v i dengonvernenr der Kaapkolonie het meerendeel van hun grondgebied aan de vrijstaatschen moetende inruimen vergunning vandien gouverneur hadden ontvangen om zich op de oostelijkehelling van den Drakenberg tnsschen het gebergte en de zeeneder te zetten Het iersche genootschap tot bescherming van het protestantisme heeft besloten eene deputatie naar Londen af te vaardigen ten einde bij onderscheidene leden van het hoogerhaisaan ts dringen op de verwerping der voorstellen belrefl ende destaatskerk in Ierland waartoe de vereeniging hoopt dat Oij detweede iezing eene geschikte gelegenheid is te vinden De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent £ iiitenge f one letters uordea berekend naar plaatsruimte Te Cork beeft vrijdag fle verkiezing van een mayor plaatsgehad ter vervanging van O Sullivan Toen de stemmi igdaarover zou aanvangen heersehte er zulk eene wanorde datmen besloot hieraan een einde te maken door bet stembureaunaar een ander gebouw over te brengen Dit gedaan zijnde werd de keus uitgebragt op den heer William Hegarthy opwien O Sullivan roede zijne stem beeft uitgebragt Parijs 24 Mei Overal in Frankrijk is het aantal stemmenden belangrijk Gisteren avond hebben te Marseille eenige benden leve de republiek geroepen iie winkels sloten maar de rust is spoedig hersteld Gambetta Picard en Bancel zijn gekozen Bancel had 22 751 OUivier 12 430 stemmen De verkiezing van Simon en Pelletan is waarschijnlijk In de andere distrieten zal geballoteerd moeten worden Te Lvon zijn Easpail en Bancelgekozen Te Lille Brame en Derotours Te Eouaan Corneille 25 Mei Bij de verkiezingen heeft Gambetta 21734 st op zich vereenigd tegen Carnot 9142 in het vijfde districtverkreeg Easpail 14639 st tegen Garni r Pages 14133 inhet zesde Ferry 12916 tegen Cochin 12470 en Gueroult 4851 in het zevende erlangde Jules Favre 12028 tegen Henry Sochefort 10033 en Canta Crel 7437 Savart 4583 In het achuteJules Simon 30305 La iaud 8743 in het negende verkreegPelletan 13410 si tegen Bouley 9816 De berigten omtrent de resultaten der verkiezingen inde departementen luiden gunstig voor het gouvernement JulesSimon is te Bordeau doch niet in de andere departementenverkozen De hh Thiers en Jules Favre zijn nog niet verkozen De uitslag der verkiezingen mag geacht worden te zijnals volgt i Van de regeringskandidaten zijn er ongeveer 200 verkozen van de radicale kandidaten 26 en der Thiers partij 10 59 Herstemmingen moeten er plaats hebben Verscheiden bladen constateeren dat de voornsamstekaraktertrek der verkiezingen is het in de plaat stellen derradicale oppositie voor de gematigde oppositie en voorts betéchec der orleanistiscba en gematigd republikeinsehe kandidaten De France zegt dat het keizerrijk niet tot reactie moet vervallen zooals met voorgaande regeringen geschied i Hetliberale keizerrijk moet zich schrap zetten tegenover de revolutie die bij de stembus te Parijs heeft ge egev crd maar dooreene overgroote meerderheid bij de verkiezingen in het overigeFrankrijk is gedesavoueerd Berlijn 24 Mei De Staatsanzeiger maakt de verordening des konings beken door welke het tolparlement tegen den 3 junij wordt bijeengeroepen Men schrijft uit Petersburg De gonverneur generaal van Turkestan Kaufmann zeide in eene redevoering bij een banket de periode van Kuslands veroveringen in Centraal Azie is geëindigd de oorlog tegen Bucha ije strijdt met deze beweringniet Hij werd door Eusland niet gezocht maar was onvermijdelijk als eene verdediging tegen de vijandelijkheid der emir Weenen 22 Mei Naar aanleiding van een berigt dat de weigering van den bisschop van Liuz om voor de regtbank te verschijnen berust op een aan hem gerigten lastbrief van den paus verklaart de olericale Volksfrennd dat de pans den bisschop niets heeft gelast Laatstgenoemde ontving eene eenvoudige mededeeline van den paus Jat deze met den bisschop van meening is dat de wereldlijke regter jiet bevoegd U om hem stratregterlijk te vervolgen Geen oostenrijksch bissch3p zegt de Volksfrennd denkt er overigens aan om tegen bet staatsgezag op te komen Volgens de Neue Freie Presse beeft kardinaal Bansscher dezer dagen aan het hof van Rome te kennen gegeven dat het voor de katholieke kerk zelve gevaarlijk kan worden wanneer de 1 stoei volhardt in zijne bonding tegenover de confessionele wetten in Oostenrijk daar alsdan de oostenrijkscbe regering gedrongen kan worden tot handelingen die in de gevolgen een ongunstigen invloed op de kerk zelve moeten hebben Volgens genoemd blad blijkt evenwel niet dat mee te Eoae geneigd zou zijn daaraan gehoor te geven