Goudsche Courant, zondag 4 juli 1869

In k fiii 10 0 tff i idftrtiw ll t vl Cii l l v iu iluji Im liht wuiill als anloiKk llcnt hM T iuirilt pcnlFriiil owr lu l v H r c li ilr vnn ilnl Iir l l iir ii loi U lil Jiiivr i t gtbrncht lu t duor litii Iir Kib uwn l lJ d i tui i liiiiiruimto vnn 5 cl en gconelamcii mirili j i i dui w liu l Uit orilt uaugononiuu iiict nlBpmociio btcmniiu IK Iir If = i l t ooi è te cuclion om do ündirutuicrj luvt to hcinocilijkOTi Na Mlli o diiLUBiio is daarover mistomd cii mot grooto inccrdcrlroid m doii na vnn dit ndvic licblist liinJcliilc wordt het vor oi k ondrr do gostcldo vüorwnarden i t alKomuuo tcnimc U ingc lliKd li CD W vrcgeu voor de uuodbrug ann oen kleinug aan een a odii i i B si bestemd voor voctgnni ria tn iiersoncn rijtuigcn Do hr Hnchner betuigt zijno tevredenheid over dit voorStel dut luel algeuicecc steminfii vonlt aangenomen Nu wnrd overpcgiian tot Iict benoemen van bet steraburoau ter vcrkicüiig van leden van den gemeenteraad en tturdin durloL Ijciioiiuddc lih Droogluever l rince braggnar en vim btiualen rindclük ordci de lin van Gennep Viruly en Weaterbn m a inge cMii om du vcruietigiiig te doon bewerkstellmpci der stomblljettm van vroegere jareu Hierna eindigt do veigadering B urgerlijke Stand JtBOitnN 1 Juli fierardua Jacobus oudera A Verbij tn W vou lïijD Jöcobiis ouders J Kieuweuhuij cn os M Siravcr OvüRiiEOiN 30 Juni S Verboom huisvr van A Goed Lort 73 j GfcUVffD 2 Juli 11 3 Kerikcn ea S C Schouten 25 JARIGE VVN V BERLIJN L VAN WAAS GoüDA 3 Juli 1869 ADVEBTENTIEN Gelroutt d HERMAN JACOB BENKEN van Amsterdam met SOI UIA CHAULOTTA SCHOUTEN GoïüA 2 Juli 1869 Ondertrouwd PETHl S FRANClShUS vjn MAAKSEVEEN van Amtterdam met JOHANNA WILHELMINA BOKHOVEN GouoA 3 Juli 1869 Receptie te Gouda Zondag 4 Juli Jaagpad II te Amsterdam Zondag 11 Juli f liokin A 413 IS Eenige kennuigeving Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ons betoond bij het voltrekken vnn ons huwelijk betuigen nij onzen hartelijken dank F H A WOLFF II A WOLFF QUINTIBNE Gouda 3 Juli 1869 PETROLEUM te verkrijgen op de Oosthaven B 201 bij VcrweH en Röpcke a Z cents ile Kan Bij groo cr iwtóvecllicld nilnder Ol ENBAUE VRIJWILLKjIE VERKOOPINC I vnn ruim 36 Bundors uitmuntend goed te veld staande Haver Tarwe Gersf en Rogge vu 111 ACHTING van ETQROEN of N A W E I D E wasaendein den Zuidplnspolder onder tW a rfmïtf Sroek Zevmhuizen en Moordrecht op VRIJDAG 9 JULI 369 des voorniiddags len 10 UUE aan do Bouwmanswouing van wijlen deo heer JAN VISSER in de gemeente Sroek Nadere inlichtingen zgn te bekomen by Notaris A N MOLENAAR te Zvid Ü addinxveen jen P M MONTIJN te Gouda i Ter GOUEANTDRÜKKEIUJ van A BRINKMAN worden één a twee LEERLINGEN gevraagd Prijscourant van Fruitsappen BIJ V00HUITBE8TELL1NG van Apotheker en Droogist to Gouda a contanv ROOnii BESSENSAP per 11 ƒ 20 WITTE 20 ZWAKli 30 FHAvlUOZEN AZIJN 1 SAP 60 HALF BliSöEN en FRAMBOZENSAP 40 MOEUBEZIEN SAP LIMONADE SIROOP 1 Verzoeke manden ea ledige flcsschen ter vulling franco vooruit te zenden Aan Winkeliers of Verkoopers wordt rabat gegeven By de STADS FABRICAGE te Gouda worden gevraagd 4 METSELAARS Inlichtingen te be omen bij den GemeenleArchilect Uit de hand te koop Een HECHT en ST iRK HUIS met PAKHUIS daarncven GROOTE TUIN en ËRF met eeu Schuur gelegen aan de W ichterstraat bijzonder geschikt voor eenc fabriek Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Door te grooten Voorraad is de Ondergcleckeude voornemens van heden af nl de in het Magazijn voorhanden zijnde Goederen als BEIIANGSELPAPIER RANDEN SCHOORSTEENSTUKKEN ordinaire TAPIJTEN LOOPERS KARPETTEN WAS en ZEILDOEK wollen TAFELKLEEDEN GALLERIES HOUTORNAMENTEN voor MEUBELüORDlJNEN FRANJES gccouleurde AÜREMENTEN EMBRASSES etc etc tegen liontant Geld beneden Fiibrioksprij eii uit zijn Magazijn op te ruimen Ook zijn in het Beddevak zeer voordcelige aaukoopcn te doen UEd Dw Dienaar G van der LAAR Jr Omida 3 Juli 1869 Korte Tiendewei D n 4 In de maivnd JÜLIJ 1869 zal in het lokaal der Soeiteit VREDEBEaT nan de markt te Gouda de BIBLIOTHEEK nagelaten door den Heer A BOS in het openbaar worden verkocht Zij die bfl die vorkooping BOEKEN willen voegen worden verzocht ze aldaar te bezorgen en zich vóór 10 JULIJ 1869 aan te melden bjj den Boekhandelaar P van 0UD8H00RN aan den Kleiweg to Gouda OeJOBANN UOFF sclie BO STl IALZBO BOl S worden donr de Geneeskundigen aauLovolon lis de besto geneesmiddelen om den huoat te verdrijven Zij zijn bij borstpijnen U longontsteking zóó heilzaam dat zg bij voorkeur zelfs aan de Hoven van verschillende Vorsten gebruikt worden l rijs per pakje 30 et MALZ ZEEP JOH ANN HOFF geeft eene echitterendc tint aan de huid en uivert haar van alle onreinheden haar gebruik verfrischt en versterkt de zenuwen en ij is daarom ook bijzonder tegen zeuuwzwaktc aan te bevelen Gebruiksaanwijzing zie men verder op de nloin verspreide circulaires Pnj en per stuk ITVa C ks 35 O Fijuere soorten SS Ct 50 Ct 70 Ct JOHANN HOFF j Coninal Di pót Bloeramr kt bij de Stilsteeg F 154 Ie Anitlerdmn Mede echt te verkrijgen Ie Gkw m bij J C VAN VuEUMiNOEN eu te iroerdm bij Henhi J VAN TEN BeKGII Het nieuw verbeterde Anatherin Mondwater van den hr dr J G Popp praktiso Tandheelkundige li Jf eenen CBogiier itriiat 11 2 heeft zijne werking bij mij zoo zeer getoond dat ik mijne ziekelijke kies dio ik reeds had basloten te laten trekkon door het gebruik van dit heerlijk Water heb behouden waarom ik ieder die aan kiespijn Hjdl dit reddingmiddel aanbeveel MARTIN HOFFMAN m p Znaim Boekdrukker Te verkrijgen te Goiida bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Roticrdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippercijn C blaauwe porceleinwinkcl te a H ige by J L F C Snabilic apoth te Leyden bij E Noordijk Ie Utrecht bij F Allena apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuisj te Oudewatcr bij T J vnn Vrei mingen te Schoonhoven bij A Wolff PrcyniM FlGIlKllDAlM Uaar Kxtract Dit bovengenoemde Evtract geheel gpgrond op de regelen der wetenschap en geïjuterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamcnstelling geheel afwijkend an alle andere tot nog toe uilgevoudeiie haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding vnn liet haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde ea vcrflensde haren weder langzamerhand opklcuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarExtract buiten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmcngselen zorgvuldig vermeden zyn die wel voor het oogenblik eenige glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met ccne volledige gebruiksaanwijzing a 40 018 por lacon verkrygbaar bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I 11 KELLER Sotlerdam F A BOR UNIE GnuuA Druk van A Bnnkman lial aillJelWo ii ii i tmim i 4iffl l a Wiet WW lil ittol f teil 1 nsit liii iwmli Min lit metón i ftÜ i htilln M ia Uiti mmp É i i èwp ntilniltnde leiplip i ipi tixl f Éi b iltlttllit iiilltaMliiiéiiiÉyi urt If Imji rji MISElSm iwiiÉi lékliltwliMt liMti g il L tei g m Tl 1 J N