Goudsche Courant, zondag 11 juli 1869

Sceiiftg van hst der geheele eu daarljde D gereed heeft Kelder beeft uiti hy j dea liohiingeD der levensbande oorzatiD de meest gd ten opzigte Q die dsar eren zoo voor t hg de conKeschrift heeft eft thans ook d tt het parket t toegevoegd Kieloc ir nog gedépr teerd naar uitgezouuitvoer te anderd in een t dat de rusgemaakt wemet bisschop Irbauningsplaats pschen dat het Dement en de den laatsten Ikter heeft aanhebben eeno k geestetgken ie Petersburg dreigd worden alternatief ge of iioh tegen kan wel verei ttvgfelaehtig genoemd colen alsnu ook JTD Zuid Holland 1 1 uchthuisstraf srdeeid porps der dienitjuU a eene Ini OocDA van ini honden lot lil gemeenteraad nüoorn knlrljke opkomit lij blyken burgemeester der Iran G9 nO 30 is I raad van be irgerlüke amb tcrvol ontslagen bt van financiën iyn met ingang luit ter zee de I tot luit ter 2de kl 1 M Ur 3de kl de kil Oseubruggen luden zitting van er de heer m van de ingeko Ide verzoekschrif lois Katendrecht Igcii het ontwerp llntterdam enz idam tot onder Hlc den spoorweg 1 uit Uoermond lijd voor het onl pii enz Van de en aantal wata ontwerpsn Na de zamenslelling der afdeelingen verzocht da voorzitter den leden zich naar de afafdeelingen te begeven tor benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters en voorts de voorzitters om zich in centrale afde jlingen te vereenigen tot regeling van de werkzaamheden Donderdag waren de afdeelingen vergaderd om de iogekomeu wets ontwerpen te onderzoeken In de zitting van de provinciale staten vanDonderdag stelde de voorzitter na de mededeelingvan de nader ingekomen stukken ann de orde verschillende voorstellen van gedep staten waarondersommige met de adriesen van de commissien inwier handen zg waren gesteld Zonder hoofdelgke omvraag werden achtereenvolgens goedgekeurd of vastgesteld 1 Het voorstel van gedep staten om eene eom van ƒ lOOU ter beschikking te stellen van de provinciale ruminissie in Zuidhollaud voor de te Amsterdam te houden tentoonstelling van voorwerpen voor du huishouding en het bedrijf van den handwerksman en zulks ten einde van die som naar gelang van behoefte gebruik te maken otn het bezoek van arbeiders en handwerkslieden te bevorderen £ 0 Het afwijzend praeadvies van ged staten op een adres van den rand der gemeente Hellevoetsluis om een subsidie uif de provinciale fondsen in de kosten eener te maken brug voor voetgangers langs de noordzijde van deu Oostbeer aldaar S Het voorstel van ged staten tot bepaling eeuer eendenküoi tot de oprichting waarvan te Kozenburg aan Z M den koning vergunning is verzocht door de heeren mr j W O van Dorsser en A van Driel directeuren der vereeniging tot landKerbetering gevestigd te Dordrecht i Eenige voorstellen tot wgziging der provinciale huishoudelijke begrootingen voor 18ti8 en 1869 De rfkeiiiiig wegens de enkel provinciale en huislioiidi lyke inkomsten en uitgaven over 1867 6 Voorstel tot wijziging van het bijzonder reglement voor den Kouipolder gemeente Warmond 7 Mem voor den üroolen Kleinen ei Kalkovensche puldirs 8 Idem voor den Vosse en Weerlancr polder gemeente Uillegoin Hiermede waren de werkzaamheden voor heden nfgeloopen eü erd de volgende zitting bepaald op aanstaanden Dinsdag ten 12 ure in het lokaal der tueede kamer Me leest iii een iiige ouden stuk iu het Vaderland o m over het gebeunle ter kust van Ciuinea Men schreeuwt om wraak de gehoonde vlag moet scliiHereud in bare eer hersteld worden een expeditie zegt men op het Binnenhof eu in de Witte Sociëteit is onvermgdolijk er moeten dadelijk represailles worden genomen Het is misschien niet kwaad met een piiar woorden zoo n expeditie te beschrgven Nemen wij daarom even ann dat b v de Wassenaar en nog twee of drie kleinere schepen naar de kust ga ii ter voldoeuiug dier zoolang geuite wenschen Men debarqiieert met een vijf of zeshonderd inan en werpt eenige projectielen iu Comraeudah de negers gaan na hunne geweren in de lucht afgeschoten te hebben iu hun nauwsluitende zwarte uniform onder een verschrikkelijk geschreeuw op den loop het bosch in de troepen komeu zegevierend in hei Krom en verbranden dit natuurlijk Esnige partgtjes kippen varkeus oude tabakspijpen en een legio van leege rnmflesschen met blinkende etiquelten worden als tropeeën medegevoerd Men kiin nu op enkele ehterliggende dorpen waarvan alle bewoners spoorloos verdwenen zijn dezelfde heldendaden toepassen of ze laten liggen at wensclieIgker is daar iedere granaat die men er iusciiiet duurder is dan het huis van roode klei of klipsteen dat men wil vernielen indien de negers buu huisraad hebben medegenomen dat in den regel nog wel eens de waarde van een paar gulden vertegenwoordigt Men krijgt middclerwijl eenige gekwetsten en een overgroot uanial zieken zoowel aan boord als aan den wal Er wordt besloten terug te keeren Ook de negers komen eenigen tijd daarna weder te voorschgn laten hun klei gisten drogen wat gras eu bouwen hun Krom weder op of laieu het all piiinhoüp liggen wat het niet minder comfortable doet zijn Zij hgscheu daarop de vlag die hun goeddunkt waarschgnlgk evenwel de nederlandsche niet en geven ons zoodoende weder de gelegenheid om evenals op Borneo nieuwe lauweren te gaan plukken Maar tientallen van onze beste offtoiereii en raantcbappen slachtoffers van het doodende klimaat vinden bun graf daar onder die hooge palmboomeii en vergrooten het aantal ongelukkigen die er bun leven reeds gelaten hebben Wat moet er nu evenwel werkelijk verricht wor den Vooreerst tegenstand bigven bitdeo aan Hen aandrang aan deu minister van koloniën is dit uitmuutsud toevertrouwd en waehlen totdat ei zekere tijdingen van den gouverneur Nagtglas over het gebeurde en zijne voorstellen en plannen mtvangeii zgn Het zal dan misschien voldoende zijn een schip van eenige meerdere grootte ter aflossitg of hulp van de Amstel nit te zenden di r i deze wei wat klein is en waarsc gniijk ir dn victualie genoeg zal hehlien voor een dertigtal mariniers en mairoi ei die men met de mail zou kunnen opsturen Een scliip dut een zestig man met acbterladers op deu wul bail metten kan gehulpeu door de negersoldaten eu tapoeiers van KImina hetzelfde uitvoeren als de 60U man waarover zoo even gesproken is en beeft nutuurlgk maar een tiende gedeelte der doodeu en zieken De negers van Commendah moeten zooals de minister van marine h t zoo juist heeft uitgedrukt een pak hebben zooals men dit aan een kwajongen geeft als dan ous prestige hersteld is doet men zeker goed met den boel gaande te houden tot tijd en wijle zich de gelegenheid voordoet om lielzg in overeenstemming met Engeland hetzij alleen het allerbeste te doen dat is die verwenschte met goudsigk gestoffeerde rumkust aan hare zwarte bevolking over te laten Meu legt hun dan zeker de zwaarste straf op Daar het aanhoudend trappen met de voetentot het iu beweging brengen van naaimachinesgroote nadeelen voor de gezondheid oplevert enstoomkracht alleen voor groote inrichtingen kanworden aangewend hebben de dames Amulie en Carolina Garciu te Colmar een kombinatie van horlogeveeren en trommel en tandraderen bedacht die opgewonden eene machine i uren in beweginghoudt Ueeds zyn verscheidene WheelerWilsonnaaimachines van deze motoren voorzien uit Engeland aangevoerd en worden iu Frankrijk afgezettegen ii i franks Met ditzelfde doel is Cazal teParijs bezig electrieke motoren uit te denkeu diegeschikt moeten zgn voor eene enkele naaimachine Bg de aanzienlgke veilingen van vaste goederen te Heerde in deze maand gehouden bleek d it de prgzeu der landerijen aan de rivier denIJsel gelegen tot eene ongekende hoogte werdenupgevoenl de opbrengst van wei en hooilaudbedroeg van 25UI tot ƒ 3000 per bunder terwgl ook nog een gunstig gelegen stukje bouwlandvan eenige roeden tegen dtn eiiormen prys van ƒ 10 000 per bunder erdl verkocht De reis von Boston i lar San Francisco langsde onlangs geopende Paciuc baau kost 860 gulden Om des nachts gebruik te kunnen maken van eenrijtuig dat tot slaapvertrek is ingericht moet men ƒ 36 bijpassen terwijl voor elk middagmaal ƒ 6Ü betaald wordt Op alle tusschen stations kan men den trein verlaten en eerst met volgende treinen doorreizen aangezien de plaatskaartjes voor eeu geheel jaar geldig zijn De grootste veemarkt der wereld vindt menniet meer te Landen maar aan geene zijde van denAllantijchen Oceaan Uit Nieuw Yorksohe bladenbiykt dat deze markt te Chicogo bestaat Hareinriidning is zoo voortreffelijk dat eenige bijzonderheden i enaangaande zeker niet onwelkom zullen zijn Zij is aangelegd op de vlakke prairie vier mijlenzuidwaarts van de stad twee voet onder het pijl Ier rivier De aanleg van deze beroemde StockYards van Chicago heeft twee miljoen ilollars gekost De veestallen beslaan eene oppervlakte van 315 akkers 126 bunders van welke meer dan 800 met hout zgn bevloerd In Maart 1867 was erstalling voor 20 000 stuks rundvee 75 000 varkensen 20 600 schapen en sedert de openstelling dezerstallen ging er geen Do iderdag voorbij dat zij nielallen beiet waieii want h t grootste gedeelte vanhet vee uit de prairicn wordt naar Chicago gebracht om van dailr naar de westelgke staten te wordengevoerd Terwijl het vee hier van de vermoeienissen van den tocht uitrust vinden de eigenaars ofgeleiders een bij uitstek goed onderkomen in een hotel dat 200 slaapkamers bevat Dit hotel beetHoghhouse Eenige schreden verder staat de veebeurs waar koopers en verkoopers bijeenkomen indit gruote prachtige gebouw vindt men ook debatik Deze verbazende ontwikkeling van een kolossaal verkeer is het werk van weinige jaren Chicago heeft slechts 40 jaren noodig gehad om totdezen hoogen trap van ontwikkeling te geraken want in het jaar IBöO telde het op de drassi een aan menigvuldige overstroomingen blootgesteldeprairie slechts 70 bewoners in blokhuizen terwijlblijkens de lelling in hel vorige jaar gehouden Chicago ceiie bevolking had van 270 000 inwonencii groote sleenen kuizen berat nr LAATSTE BERICHTEN Parijs 8 Juli In de zitting van het wetgevend lichaam zgn de geloofsbrieven vun zeven afgevaardigden goedgekeurd De Uecr Tules Favre zeide dat de kamer zich behoort te conslitueeren ten einde groote politieke quaestien te kunnen behandelen Elk uitstel waarop wordt aangedrong n be ft geen ander doei dan bet ministerie in de t elegenheid te stelleu zich te oonstitueeren De beer Bouher antwoordde dat het gouvernement bertid is alle openbare aangelegenheden te bespreken De groote uaestien uaarop men gezinspeeld heeft betreffen met eenige personen maar on e instellingen de toekuinsi liei inaaischappg Er moet een dijk woideu opgeworpen tegen ds revolutie Ik weet niet wanneer zei tie minister en eveumiu door wien deze vraagstukken zullen worden opgelost maar wel weet ik elk middelen men te b iat zal nemen om de maatschappg in bescherming te nemen Parijs 9 Juli De Public ïegt dal de regeering een belangrijk besluit heeft geiuuneu dat heden aan de kamer zou worden medegedeeld Volgeus de Patrie iieeft er tu ulieii dt regeeriug en de voornaamste leden der kamer eene bijeenkomst plaats gehad die tot eene entente heeft geleid De regeering zou zich voorbehouden hebben zelve de iioodige hervormingen in te voeren en de senaat zon eerstdaags bgeeugerocpeu worden om een senaatsbesluit iu overweging te nemen waarbg al wat gewichtig is in het programma der tiers parti verwezenlgkt wordt Londen 9 Jnli De heer Olway heeft in het lagerhuis verklaard dat de Isrneliten iu de DonauVorstendommen ook thans nog mishandeld worden De cngelsche consul heeft deswege vertoogen tot de regeering van prins Karel gericht en haar onder bet oog gebracht dat het een slechten indruk moet maken wanneer het beoogde resultaat thans nog nitt bereikt is Het is te hopen zeide de he r Otway ten slotte dat de regeering van prins Karel thans eene andere staatkunde zal invoeren Londen 9 Juli In hel hoogerhuis heeft lord Kussell de derde lezing voorgesteld van zgu bill betrellende het benoemen van niel serveigke pairs Lord Alal ucsbury drong op haro verwerping aan Bij stemming hebbeu zicli 77 leden voor en 1Q6 tegen de bill verklaard zoudat zij verworpen is Belgrado 9 Juli De Skupisehiua heeft de ontworpen cunsiitutie bestaandu uit 133 artikelen aangenomen Pai ijS 9 Juli In het wetgevend lichaam is bg gelegenheid der voorle ing van het proces verbaal der zitling op gisteren de heer Montpayroux terug gekomen op de uitdrukking vau den beer Kouher dat men een dam tegen de revolutie moet opwerpen e heer Rouher verklaarde daarop die uitdrukking te handhaven De President deelde mede dat hg morgen de Kamer zal voorstellen om zich te conslitueeren Ër heeft voorts weer eene discussie plaats gehad over hel stelsel van olficieele candidaturen dat door den heer Ferry levendig bestreden werd xcnieii de Berichten De ismolitieclto synode te Lci beeft zich verklaard voor de nciiirttle school De genernal Diilce is bij rijoe toragkotnst tbd Cubs teer oDguustig dour bet vulk outvaugeu Ècii llüUuuder iu Araeriks uoemt het dngUad van Zuid Holland het orgaan van de couscrvatieve orthodoxe ultra katholiekariittocratischo hiBtortarlie riJkclulB ndelpnrty Van 1 april 1 juiiï 1S70 zal te Napels nurden gehoudeu reiie intenintionale tentooDstcUing san voorwerpen dienende voor df schff vaart eh den scheepsbouw In Ooêt Fi uisen is deheerschcndetypliubzcer aanhct afnemen De driigundcrs on VValcbcran zuUra daar nog riir niaandcn gestat ion neerd blijven Du gcmLUDturaad van Amtirsroort beeft besloten tot de oprichting eener hoogere burgerschool met 6 jarigen knrsus Men hcL ft velocipedes met muziek en men beraamt io Frankrijk eciie jachtpartij op die machim s De koetsiers te Madrid hebben hot werk ge8taak omdat men hen dwingen wilde behoorlijk gekleed te zyn In Japun xiju weder franscbe ea eugclsche ouderdiuru mishaadetd In 28 jaar is de bevolking verdrievoudigd nn Canada en verdubbeld van de vereenigda staten Op het eiland Saehahn ann deu mond vrq Jfa Amour ml ieiie rnsdischc strafkolonie opgericht vtonicn De kei er van Rusland heeft 452 puuWhe steden anugeuezen uin veranderd te worden in dorpm Wocuadag middag zijn te Zegwaard drie buieen aftfebrnnd In de laiiUtc 21 dagen ware i v u ti5 dit f jl te Parijs 25 dagbladen correctïonneel veroordeeld gczammlijk tot 78 mi udeu gevangenis en 43370 frs geldboete werkstaking to St Ktienns ko tlo dagelijVt niit d Mijftrhfid 40 000 frs