Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1869

o w N 766 ADVERTENT lEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Imatiscbe Waldwoliiu duizendc lydera liddelen te vergeefs loi nde bewijieo der VValdwolGezond Gezondche aaodoeningea Borst eozt hoofdzenuwon het IMAN U EK ZOON 1869 Vrijdag 23 Jgü GOUDSCHE COURANT Nicnvvs en AdverlcntieWad voor fiouda en Omstreken De nitguve dozer Courant geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VliUDAiJ Li do Stud geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prijs per drie maanden is 1 7 fVsnoo per post 2 Tte inzending van advertentien kan geschieden tot ééa uur dea namiddags op den dag der uitgave Loterij TSle Klasse i ustiisl86 9 FIJNE lE OLIE TALIE Izich door hareuitIjzonder aanbeveelt nrt smaak zonder 5 cents per fleach r KAMPHUIZEN bic Watten ncn van vele zijden ei listige llhumatiscbe pr VVnUen hebben II spoedige verznchi nangebragt maar Ipiocr opgewekt dnar iilielf van geest zijn Iglicid uit het bloed en tvekt deu geest innt zioh zeer goed tukten uitslag roos lor zwiinrbloedigheid Bchondcn vil blijven r ikcn de pijn van l lir CU waarborgen k voor alle andere perfect goed Zij de hr iiidcrige en ii dnnrom in elk ge 0 Cents per blad Il of ld pöt bij A In verder by Gouda 1 Zevenhuiien Jf oerden SchcHmhoven Al f hen Bühkuop Kuiter lani tl Ciijiel ea dl Bfc Kennisgeving De BUUGBMEESTER van joudn brengt bij de7e ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de ProviDoio i uidHolIaud op den 8 Juig IbfiU is executoir verklaard Hel Kohier voor do belasting op het personeel dienst 1869 70 N 2 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den llpcr Outvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen nnnslug op den bij de Wet bepaalden vod te voldoen o üat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 20 Juljj 1869 De Burgc neester vovrnoenid DE GRAVE W l B VI De laatste verkiezingen hebben het bowjjs geleverd dat de volkssohool in Nederland tolrjjke en opregto vrienden bezit Ben goede ijver was ontwaakt en het onmiddellijk gevaar is geweken Maar de strjjd is niet geëindigd do toekomst dor school is niet verzekerd De vijand is onverzoenlijk en de beide heterogene partijen clericalen en orthodoxen bljjven samenspannen om de staatsschool door vereenigdo kra ht te vernietigen en op hare puinhoopen den onderlingen strjjd aau te vangen of Nederland bukken zal voor Rome of Geneve Wjj weten dut do duisterlingeu niet zullen overwinnen maar wjj zijn t vons overtuigd dat zjj de ontwikkeling des volks grooteL jkx kunnen belemmeren twist on haat bevorderen en de waarachtige veredeling en verbroedering des volks voor langen tiJd onmogelijk miikeu Daarom mogen de vrienden der gemengde school jiiot vertragen in hunnen ijver WiJ verwachten wol veel goeds van hot nieuwe leven in de volksm iatschappij gewekt maar vurige belangstelling moet voortdurend waken tegen do moer en meer om zich grjjpende pogingen der fanatieke bestrijders Wenschen wjj goede vrucht van onze togiugon te plukken dan mogen wj slechts strijden met edele wapenen Wij moeten Ix drog eii misleiding schuwen rimd uitkomen voor ou e meeniag en zachtmoedig tu iTdrang aam zjpi al IS het dat onze gezindlieiil met siiiimil en lastering wordt begroet On e tegenstandcr s dwalen uit onkunde en vooroordeel i i ii zwak en bezitten niet de kracht ener redelijke overtuiging daarom grijpen zjj aaar andere wapenen die het ons niet geoorloofd is te bezigen wjj gelooven in de kracht der zachtmoedige waarheid wij moettiu tegenover hateljjk smaden schandelijk verdoemen en verraderlijke lastering billijke zachtmoedigheid en Terschoouende goedheid stellen Open en rond moet onze strgd zjjn met de wapenen des lichts on der liefde wjj moeten overtuigen uit den grond onzer zekerheid Die zekerheid is de volksschool is de beste grondslag der volksontwikkeling Als wiJ vasthouden aan dit beginsel dan bevorderen wjj elk in zijn kring in de betrekkingen der maatschappij de grootst mogelijke algeuieenheid van het volkhouderwijs wij werken ijverig mede tot de opheffing dor beletselen welke die algemeenheid belemmeren Hier is nog voel te doen om voor alle Irinderen des volks de toegang tot de school open te stellen on aangenaam te maken Het onderwijs moet hoogst eenvoudig en regt degelijk zijn Dan zal niet alleen het kind het onderwijs liefhebbon maar ook de ouders zullen het meer leeren waardoeron en het goheele volk zal goede vrachten erkennen van de weldaad allen aangeboden Wjj roepen allen naar de school muur dwingen niemand Dwang is tegenstrijdig mei outwilJielmg Dwang wekt afkeer overtuiging is ons doel De Nederlander is vijj gelwren lijj kan veel dulden maar pruisische schoolpliehtigheid zou hiei onmogelijk zijn Ons schoolwezen heeft zich onder tegenstand en beletsel lot grooteu en ulgemeenen bloei erboven en betere vruchten opgeleverd dan ooit onder onvrijheid zouden zijn verkregen Die bloei moet bewaard blijven door aanmoediging en medewerking vau alle welgczinden Het onderwijs moet zich zelf aanbeveien maar allen luoeteu het helpen en steunen Wjj hebben een afkeer van bluffende on partijdige examens wjj schromen d vruchten van ijilelc inijsuitdcelingen maar do kinderen des De voorstand van het onderwas is geen hotelijke strjjd maar eene gemeenschappelgko samenwerking tot het goode doel Wy zouden dus allen die de waarde van het openbasr onderwijs niet erkennen en die het roekeloos smaden rustig hun eigen weg knnnen laten gaan indien zij die instelling niet moedwillig aanr Qiidden en samon iiaudcn om de hoogste wet des lands te verbreken den staat wilden berooven i eene instelling die de eer is en het sieraad van Nederland in de geheele beschaafde wereld Over de hondhimng onzer wettelijke instellingen spreken wg ia een v d geud nummer Aigenieen Overzicht iouDA 22 Juli Drie quaestien houden de opmerkzaamheid gaande De o vermoed der versleten cngelscjie aristocratie het coniediespel van een keizer en de droomen der hiërarchie Do lords volharden in hun verzet tegen deu stelligeu wil van het lagerhuis dat in overeenstemming handelt met de overgroote meerderheid des volks Het is jammerlijk de dwaasheid te aanschouwen van de eersten des voIks die door blind vooroordeel bewogen zich zelven ill