Goudsche Courant, zondag 25 juli 1869

1869 N 767 ijnl OLIE alië Ib door hare uit inder aanbcvoelt smaak zonder eenis per flesch ivAMPHUlZEN Zondag Zi Jiili GOUDSCHE COURAÜTT Nieuws en AdvcrlcnlicWad veor Gouda en Omstreken Do inzonding van advertentien kan geschieden tot óéto uur des namiddags op den dag der uitgave VERKOOPINQ VERHOUDEN UIS Prderen GROND HEEK gelegen op W0EN8 Idcs Voormiddaga len Logementhou adelök te nan ïrepen de opstand leek en de voor idere infonnatien SNEL Advo btaris A N MO lillSli DERE Kinderen lie ONKOSTEN Linnen dien ten lit zooveel kaarten mts zich uiterlflk Bceld met de door 15 Jaar G FÜRSTNER i e O ortst niosdijften ® IIANTEIV iile is 9 It plaats van ten 4 ons ton S s r lur I uur aurbiljctten van alle één maand O 2 kajuit f l IllEOTIE Bnrkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BÜEQEMEESTERen WETHOUDERS vnn Gouda brengen ter openbare kennis dal ter voldoening aan artikel 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad II 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van vijf leden van den Gemeententad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet i a aangeplakt en zulks ann den ingang fau den tangen Grocnondaal bij de Gouwe nan het gebouw der Lnthersche kerk alsmede dat gelijke afschrilüen op de Secretarie der Gemeeule zijn nedergelegd alwaar daarvan in ige kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda 21 Julg 1869 Burjpenwester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOÜLEEVEB I ORTUfJN DE GltAVE W l B Raadsverkiezing Het resultaat der verkiezing van vijf leden voor den raad dezer gemeente is geheel overee komstig met den wensch en de algemeene verwachting Kunnen wij dan nu volstaan met do spreuk Einde goed alles goed Is het onverschillig op welke wijze die uitkomst verkregen werd of is er in den loop der zaak meer dat opmerking verdient WiJ meenen daarop toestemmend te kunnen antwoorden het zijn woorden van lof en blaam het zijn wenschen voor het vervolg Het derde gedeelte van den raad dat dit jnnr aan de beurt van aftreding was is herkozen zonder oppositie De aftredende leden werden aanbevolen door drie kiesvereenigingen Er Zfln geen manoeuvres beproefd er is niet gewerkt De leden zijn herkozen uit eigen vrije beweging der kiezers Zij verdienden die eervolle vernieuwing van hun mandaat en dit werk doet den kiezers gelijkelijk eer aan als getuigenis gevende dat partijzucht de gemoederen niet ontroerde en dat men in Gouda gonioonschappelijk kan handelen met bedaard overleg en wtjzo matiging Dit is de goede zjjde maar er is oeno droevige keerzijde Honderd zeventien geldige stommen nitgobracht door nagenoeg 700 kiezers vjjf zosdcii dor kiezers vorzuimdon hun burgerplicht Welk eone laakbare onverscliilligboid Hoe sclinndolijk goinih mui lic In l ui tolling Mag men zieli oo llauwliaili onKrckkou on = zoo weinig de waarde op p ffls stellen van hen die onze belangen in den gemeenteraad behartigen Al wie dit belangeloos en ijverig doet zjjne kr ichtou en zjjn tjjd wijdt aan de bevordering van het algemeen wdzjjn heeft aanspraak op onderscheiding en eer en de kiezers zjj zjjn te traag om hun stem I e gaan uitbrengen Dat is lomp en bolcedigaid Zijn wij dan slechts vatbaar voor haat Mi partijzucht moeton wij worden opgezweept door rondloopers door strooibiljetten hebban wij slechts lust elkandertogen te staan on zijn wjj gevoelloos voor het besef dat w rechtmatige hulde moeten brengen aan verdienstelijke medeburgers Zal het als verontschuldiging mogen gelden dat do uitkomst te oon en was Waartoe zou deze zorgeloosheid kunnen leiden Hoe geringe samenspamiing zou de bitterste teleurstelling kunnen beverken Do kiezers hebben zich geen eerzuil gesticht door hunnen ijver en wij hopen dat zoo koude vertooning hier nimmer weder opgevoerd moge worden Die hoop rust op eeiiigen grond Men klaagde sedert lang on terecht over de zielloosheid onzer liberalen zij waren traag en moedeloos Wij hebben togonovcr ons listige en bedrijvige tegenstanders In den laatsten tijd is er verandering gekoinou in de doodo massa een nieuw leven ontwaakte eciio libor ilo kiosvoreoniging is in het aanzijn geroopou het lioufdkiesdisi riet Gouda deed van zich spreken men verkreeg een half resultaat do grondslagen zijn gelegd van veroeniging on sanienworking er word een Do atdooling Gondii dier liberale kiesvereoniging lioolt 00110 vorg ideriiig gelioudeu tor bespreking der ra idsvürkie ingcn Ook dez amonkcnust konnierkto zich even als de algcmeono vergadoriugou dozer kiesvcreeniging door ri o godaolitoiuvissoling Men was lioreid tor liorkiozing an al do aftrcdcndo lodoii moii was mot poitij uditig genoog om ml dnitoiid to liandolon naar alHijkondo go Uldlioid Il II dooi l il n in ojnloi i lioiilil ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar ploatsraimte Afeonderyjke Nonuners VUF CENTEN men sprak openlijk de bedenkingen uit tegen de algemeene gezindheid van den raad en het bleek ten duidolgkste dat men lusten moed gevoelde om in het vervolg krachtig op te komen tegen bekrompenheid en vooroordeel die meermalen niet ontbreken en sommige handelingen van onzen gemeenteraad ontsieren Algemeen Overzicht Gouda 24 Juli De lords brengen eigenlyk niets te weeg dan dat zij den doodstrijd verzwaren van de iersche staatskerk De instelling heeft zich zelve owrleefd en is een spot en oen schande geworden in onzen tijd Men moest met beide handen de gslège licid hebben aangegrepen om zm lm te maken van dit struikelblok dat onmogel k is te handhaven en waarvan al de ongunst kwam op Gladstone en op het volk dat den maatregel toejuichte Er hebben hevige discusaitin plaats gehad en het onverstand heeft nog eena gezegevierd Eindelijk is men gekomen tot onderlinge schikking waarmede men had moeten beginnen Lord Cairns heeft met lord Granville geconfereerd en men is overeengekomen om een gedeelte van het surplus te bezigen tot leniging van nood Nu men dezen weg van toegeven inslaat kan waarschijnlijk eeue crisis voorkomen worden die altijd ten nadeele der oristccratio moest ejndigeu In Frankrijk zijn de vooruitzichten minder gunstig de verwachtingen worden al lager gestemd Napoleon heeft toegegeven aan eene opwelling van schrik hij beloofde eenige onvoldoende wijzigingen maar hem ontbrak de lust en de wil om door te tasten Hj denkt er niet ernstig aan om af te staan van zyne willekeurige hoorschappij en nu beproeft hjj zachtkens weder goed te maken wat hjj in een oogonblik van moedeloosheid Ixidierf Iljj benoemde iiionwe ministors die zich weinig onderscheiden van de ontslagene Hij gaf don ondragelijken Ilouher op om hem naar den senaat te verplaatsen maar liet Forcade oji den pint waar hij het grootste kwaad gebrouwen hooft en jirorogoorde do kamer die nog nietbolioorlijk IS goioiistitnoord on nu zal de licrvonning door don senaat oiidor Roulicr om ilirovon uoukn loon wonder dat hot vor i V