Goudsche Courant, zondag 25 juli 1869

lf1 1ti fWI1ffll jl l i i t w i tronw ii l l l l i nii i iiiaar ili aifJU vanv IffU A ziillrii iiii t tofiifr V lcn iJ iiMcli limine liiMijko M licn iiii l o i rnv ii Iclii niiiiy is t i cindc lid vcrliiii i ii iiiiiir vi hi is ontwaakt oil do koizor zal ouwilllf voortgostuwd wordon p 0011 iiad ilat in strijd is mot zijn innigste wezen tonzji hij het nltornatief aangrijpt on do wufte Franscliou verlokt om plorie na te jagen iu buiteulandsche expeditien Maar ook dit middel raakt versleten Mexico ligt nog versoh in het geheugen en do toestand van Europn is z to dat hij wel een vreesolijken oorlog kan doen ontbranden maar gansch niet zeker is dat hg lauweren plukken zal on ongeschonden den luister van zijn naam handhaven Het is uit met de geusurpeerde grootheid de dagen der beproeving naderen voor den geweldenaar en de hoop van het verdrukte volk zal niet worden beschaamd BUITENLAND ENGELAND Het hoogcrliuis heeft een bil die door de pemeoiiten aangenomen wns raet Dl egen 5 sleramen yerivorpen Het gold hier de vraag of dissidenten aan de lands universitpilen tot professoren kpnnen benoemd worden In weerwil van de redevoeringen van de lords Camperdown Morley eu I ytlcllon is die ontkennend beantwoord Het lagerhuis heeft aan de rcgeering het gevraagde ctediet tot ondersteuning en bevordering van het lager onderwgs bewilligd Dit bedrag is £ 49 000 hooger dan verleden jaar Maandag jongstleden had eene monster meeting plaats vau leden der voormalige reform league Er werd besloten om ingeval de lords hunne amendementen betreffende de lersehe kerkwet handhaafden zoodat dan het wetsontwerp in gevaar werd gebracht tegen aanstaanden Maandag den klisten een groote demonstratie in Ilydepark ten gnnste van het ontwerp te houden De ondenvijs statisliek levert con gunstig resultaat op zegt de Globe De kosten zijn aanzienlijk toegenomen maar daar tegenover slaat dat het aantol kinderen dat onderwijs ontvangt aanzienlijk is vermeerderd 1279S scholen ontvnjren thans subsidie In die gebonwen is ruimte voor i WöO OU0 kinderen terwijl de scholen gemiddeld door 1 033 000 kinderen worden bcj ucht De kosten tot onderhoud dier scholen bedragen £ 1 30S 3 J2 dat is iels meer dan £ 1 5 per hoofd in het jaar Die kosten worden bestreden door dotalicn en contributen £ 472 750 schoolgelden 420 742 en rijkssnbsidiün £ 414 900 Het aantal der sclioolgaande kindereu is in het afge oopen jaar met T a vermeerderd terwijl de bevolking slechts 1 percent toenam Treurig blijft inmiddels de toestand waarii de kin eren van den werkenden stand ten opzichte van het onderwijs verkceren Slechts een vierde dezer kinderen var 6 tot 10 jaren een vijfde viin 10 lot 12 Jaren oatvanjen eonig onderricht Het debat in de jongste ziuiiip vau het hoogerhuis was uiterst vinnig en getuigde vnii de grootste verbittering Het publiek was hierop voorbereid althans het was in giooten getale opgekomen Ouk de hceren Ghdstone en Disraeli verschenen evenna de opeiii g va i t ct debat op de galerij Nadat cenigc zaken van ondergeschikt belang waren behandeld stond de minister graaf Granville op rn deed het voo stel dat de lords ue re amendementen van het lagerhuis zouden goedkeuren Hij liet daarbij uitdrukkelyk uitkomon dat van de 02 amendementen der lords er niet minder dan o i door de leden van het lagerhuls waren g edgckeiird op U amendemcnten waren re amrndemciilen ingcdirnd terwijl er 13 posititl waren verworpen heigeeii hij d n ook ten krachtigste verdedigde Lord Cairns beioogde op waardige wijze dat het hoogerhuis ichtic zijn nlicht te hebben gedaan en ra Hlde aan oui te bl jren handhaven helgecu men had volbracht Graaf Grey iniinueerde daarop dat hel t kabinet er niiuuer om te doen was om do kcrkbill tol wet te zien verheffen dan we het hoogerhuis te degradeeren Hij verweet den leden van het lagerhuis dat do amendementen der lords niet rijpelijk w iren overwogen ei dat er althans poene leupdrlijke motieven waren gegu en om ze te verHcrpcn Hij inceude dan ook lat de hardnekkigheid der regcoriiig er nllpcn schuld aan wa d it de Uill m cvaar as gcliiMcht Zooucl lurd Il ilir i aU lui rt l inric irdc trachtten d inriip p irlijen tol een romproraistebewegen lird Uussc ll verdedig Ic ryn geliefkoosd beginsel uelijkmiiiigesnbsidieoriiig Hierop stond de minister de hertog v iii Argyll op om graaf Grey te tiichligcn over de insinuatie die hij zich had veroorloofd door der regeering te verwijten dat hg het er op toelegde om eoue schenriug tusschen beide huizen in het leven te roepen Ucze tuchtiging maakte de verbolgenheid van lord Salisbury gaande ook hy beweerde dat do regeering geen ander doel had dan het hoogerhuis een slag in het aangezicht te geven voorts betoogde hij dat de Bill niet de meening van het lagerhuis uitdrukte maar dat zij den wil van een arroganten man vertegenwoordigde Vuorls gaf hij te kennen dat als hel hoogerhuis thans toegaf men het voortaan als esn luchtbal zou behandelen Graaf Granville wat zeer geraakt over de aanvallen die men zich jegens zijn collega deu Premier had veroorloofd hg waarschuw e de lords voor een besluit dat ouvermjjdelijk zeer ernstige en groote gevolgen hebben moest Na eene bittere woordenwisseling tussehen graaf Deiby graaf Granville en lord Cairns stond de lordkanselier op die met eeae van woede bevende slem de oppositie verweet ho schandelijk zg zich gedroeg tegenover een man als aladstone getoond had te zgn Een verwarde scène volgde zoodat men een oogenblik beducht was voor eeo opschudding Met moeite werd de orde hersteld en ging men tot stemming over die ten uitslag had dal de amendementen met 173 tegen 78 stemmen werden gehandhaafd Lords Cairns heeft Donderdag in het hoogerhuis verklaard dat hij met lord Granviile eene conferentie heeft gehad waarin beiden het volgende compromis betreffende de bill tot fschafflng der staaUkerk in Ierland hebben aangenomen de bepaling nopens het surplus zal veranderd worden ten einde het parlement in de gelegenheid te stellen om een gedeelte der fondsen aan te wenden tot lediging van nood Het hoogerhuis heeft vervolgens het compromis goedgekeurd eu de discussie alstoen geëindigd B iS23 ir s fi FRANKRIJK De France insinueert dat men weinig vertrouwen kan stellen in net liberalisme van het nieuwe kabinet maar dat men gelukkiglgk op de groote staatslichamen kan rekenen om het succes der hervormingen te verzekeren Wij vragen de France nu of da senatorea wier staatkundige richting genoen bekend is of de meerderheid der afgevaardigden door de Prefecten gekozen betere waarboigen opleveren dan de ministers iu in well e het blad zoo weinig vertiroQwen stelt De waarheid is dat het land by de Iratste verkiezingen in zoover de ofRc eele pressie maar lodiet zich tegen hst persoonigk gouvernement vcklaard heeft bepaaldel k tegen de militaire organisatie en tegen den oorlog die in de richting van di uvernement ligt en tegen de officieele candidutu welke er het voornaamste werktuig van zgn Wa ziet men nu P De maarschalk Niel aan wien t vooral de militaire organisatie te danken hebben de maarschalk Niel die naar men zegt de er80onlijke uitdrukking is van deu oorlog blijfl in bet kabinet even als de heer Forcade de orgnnisateur van de officieele canditlatnren in 1869 Ziedaar in de namen van twee personen al de eoncessicn geresumeerd welke tot dusver aan de openbare opinie gedaan zijn En hieruit kan men afleiden wat de hervoriniiigeu zullen beteekenen die eene uulbiudiug lier Kamer en vrije verkiezingen niet tot uitgangspunt hebben De France cii deConstitutionnel hebben het ministerie ForcadeBourbeau een ministerie van liquidatie genoemd Wij nemen dien naam aan Het ministerie ga aan het werk Hetontbindede kamer De ïemps behelst een tweede artikel over de wijziging van het ministerie t Is zegt de schrijver eene zonderlinge manier waarop het keizerrijk het parlcmentarisme willende invoeren debuteert Het kiest een ministerie een kabinet dat gezamenlijk met het hoofd des staats over s lands aangelerjenlieden zal raadplegen Hoe is dat ministerie nu samengesteld Zoodanig dat niemand kan zeggen welk gevoelen het vertegenwoordigt welk progr imma het heeft Lees de Pairie zij zal u zeggen het nieuwe kabinet vertegenwoordigt de liberale meerderheid die in de interpellatie van de 116 afgevaardigden harejuiste uitdrukking vindt De Palrie voegt er bij dat het ministerie zich te verdedigen al hebben en legen de uiterste linker en tegen den wrok van de nilerale rechterzijde De Pays zegt dat het kabinet Forcade Bourbeau de meerderheid der IBO afgevaardigden vertegenwoordigt welke de hceren Peyrusse en Bcauch imps lot secretarissen der Kamer benoemd en de keizerlijke boodschap niet gevraagd hebben Men iiet dus er is gekibbeld over Iict bcsclicnnlicerscliup van het eerste p irlemtntaiic ministerie Het ontslag van den heer Baroche wordt van clericale rijde nog al betreurd De hissclioppen zageu met genoegen dat de minister van eercdienst te huis was in het kerkrecht vooral bg gelegenheid van het concilie waarop hij aan Frankrijk een overwegeuden invloed loa hebban kunnen verschaffen Het is evenwel niet onmogelgk dat hg daar Frankrijk zal vertegenwoordigen De oommissie uit den senaat die belast zal worden met de redactie vau het nieowc Senatusoon solt tal bestaan uit de hh Delangle rapporteur Boudet Devienne Bonjean de Maupas Eouland Persil en Boiuvilliers Men zegt dat de meerderheid van den senaat niet geneigd is om veel hervormingen toe te staan De leden der tiers parti hebben op hunne l tate bijeenkomst besloten dat zg bij de gevoelens in de interpellatie uitgedrukt zouden blijven en hunne bijeenkomsten verdagen tot de aanstaande zitting van het wetg lichaam Indien dus de regeering van plan is slechts in schgn concessien te joen of de verantwoordelijkheid der ministers weigert zalzijeens meerderheid tegenover zich vinden altijd indien het haar niet gelukt eenige leden tot andere inzichten te brengen De Temps doet opmerken dat hel nieuwe ministerie neer of min een clericale kleur heeft Deprins de Latour was als gezant te Bome bij de curie zeer gezien en beeft nu deu heer Armand gezantschapssecretaris te Rome tot chef van zgn Habinet benoemd wiens ultramontaansche beginselen bekend zijn De heer Duruy de béte noire der clericalen is afgetreden maar daar staat tegenover dat ook Rouher de verdediger der wereldigke macht van het bestunr verwgderd is De keizer heeft op het oogenblik het groot ongeluk behalve Rouher geen man naast zich te hebben van genoegzaam talent en ondervinding om als minister eene kamer te leiden in welke eene krachtige minderheid gebruik zal gaan maken van de uie iw verleende concessies Dit zou zelfs een Richelieu Ue handen vol werk geven Het noodlottige van etnc eenhoofdige regeering is dat de mannen dte zich lan het cpenbare leven wgden de tucht en opleiding missen welke alleen door het parlementaire leven kunnen worden gegeven zoodat wanneer de lijdgeest den parlementairen regeringsvorm onveruiijuelijk maakt het hout ontbreekt waaruit men verautwoonlelijke parlementaire ministers snijden kan ministers die eene wezenlijke volksvertegenwoordiging weten te leiden Keizer Napoleon heeft letterlgk geen enkelen man die hem in deze moeielgke orisis kan Ir r zijde staan hij heeft al de uitstekeiide maonea van Frankrijk de redenaars en journalisten ds Gambetta s en Olliviers de PrevostParadols en de Berryer s tegen zich in het ha Bas gejaagd en het ministerie dat bij na eene week toevens beeft benoemd om zijne plannen uit te voeren toont hoe arm aan intellectueele krachtenhet Caesarisme is terwijl het alle oplettende toeschouwers eonigzins beaifgst moet maken dat geene werkclij e verautwoordelgke ministers van groote kunde ervaring en beleid in d kamer de regering zullen vertegeuwooruigen om eene zeker hevige en eenif zi i3 overmoedige oppositie te matigen te be 8ti Jen of te bevredigen De Moniteur zegt dat de bgeenkomst der linkerzijde Woensdag geen resultaat heeft opgeleverd CU dat deze vereeniging er slechts toe heeft geleid om de scheuring grooter te maken tusschen de leden die het parlcmentarisme voorstaan en die welke de democratioche beginselen huldigen De beweging ten gunste der inachtneming van de zondags rust breidt zich te Pargs moer en meer uit De Magasius de Nouveautés zijn aldaar tegenwoordig des zondags schier zonder uitzondering gesloten de patroons en bedienden beiden verklaren zich daarbij wèl te bevinden Thans wordcu door de kruideniers bedienden en de vleeschhouwersknechts nadrukkelijke pogingen gedaan om dezelfde gunstals de bedienden der galanterie wiukels te verwerven In eene dezer dagen gehoudeu talrijke bijeenkomst van vleeschhottwers bedienden is door een der patroons die haar bijwoonden te kannen gegeven dat eene sluiting der winkels io dat vak gedurende den geheelen zondag vooreerst onmogelijkmoest worden geacht maar dat de patroons bereid waren om eene sluiting tegen twee ure des namiddags te bewilligen Dat voorstel is met erkentelijkheid aangenomen en het denkbeeld om den arbeid te staken ten einde tol het gewenschle doel te geraken daarentegen algemeen afgekeurd De clericale dagbladen geven met aandrang den wensch te kennen dat de zondagsrust wat de maatschappelgke bedrijven aangaat weldra zoo algemeen in Frankrijk moge worden io acht genomen dat ook de fransche courantiers even als die in de meeste andere landen tot het luiten hunner drukkerijen op den zoni g kunnen overgaan Naar men verzekert is do bekende pater Hyaciuthe naar Rome ontboden om opheldering te geven over de redi vergadering van do ii Ilerz heeft gehouden gesproken over de godsdiensten s t DUIT De bondskansclil lijn heeft bg publica treffende de invocriiiL telegrammen te frankoi king treedt Zulke naar alle landen belii reichischc Telegrophi Duitsche staten en N den verzonden alleni wegen zullen zij voori bezigd De telegraafz groschen zullen onmii krijgbaar zijn die va voorloopig alleen in hl 30 grosschen enkel ad ITl Men zal zich het Parma onlusten hebb ring der belasting op tal personen te dier proces dezer lieden i bank heeft hen allen Ook ie Milaan bee neo die bg de jongi hechtenis waren genoi rara is een politie agi da ongeregeldheden in sonen had gearresteerd bank op arbitraire wg SP Er houden zich tegen il in de noordelijke protj schijnlijk is dit een ge don Carlos op Spanje Vnlladolid Cordova ei hoofdofficieren in verzeK de genenuil majoar Veg en Oiona de kolonels arrestatie staat misschii samenzwering tegen dei den heer Rivcro Het besluit van treden ainiitet ran ju waariu de reohterlgke ontslagen is docr een den heer Zorilla buiten binn 00tID Naar wg vernemen id van dan gemeenteraad volgend nummer zal ol laagsten inschrgver Steej slag verleend van zgne bouw der dtaaibrug aa verzoek had ingediend Donderdag morgaJ ODtstaau in de weikplad oever en C in de LoJ Igk is ontstaan omdat waarmede bg zijn pgp heeft geworpen de scht J 1600 de werkplai schade verzekerd Naer men verncs het voornemen met zgn sche kermis weder te bi te geven voorstellingen l hebben de juiste dag eJblad worden bekend ge Aan den heer D generaal bg het depart pensioen verleend van In een hoofdartikel de opvoeding der ned Voor het hnisgezi i aJ opgevoed n het huiij In het h isgezin niet der moet de opvoedster do schooljufvrouw I De bet eigenbelang De mo i die nooit moeder is gew n S