Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1869

m MwMltAii tWfMBt0 K iSi jJ 5Jg wf® f P WP gelijke üudiriicraing van don Carlos liceft daartuc aanleiding gegeven Do lioofJ bepaling dier wei is dat alle personen die do openbare orde en viiligheid n inrnndcn en met de wapenen in de linnd worden gegrepen voor den krygsraad gebracht en naar bet militaire regt gevonniad zullen W n De repr blikeincn beschouwen het land daardoor ceds ii BINNENLAND Maandag avond werd alhier gearresteerd in de woning zijner ouders J J v d V oud 12 jaar die zich aan twee diefstallen van geld had schuldig gemaakt en hetzelve had verborgen onder een schep op de Lage Vest alwaar het door de politie 8 opgespoord Bij onderscheidene veehouders in den omtrek van Gouda is sedert een geruimeu tijd eene zeer ane zich veibreidende ziekte onder het rundvee ontstaan Het is te wenschcn met het oog op de verspreiding de er ziekte dat men spoedig omtrent li ireu aard een onderzoek doe instellen In het verslag der directie van de Ned Rijnspoorwegmaatschappij den 29sten Juni jl uitgebracht komt het volgende voor A lle maatregelen worden genomen ten einde met den weg Harmeien en Breukeleii in tijds gereed te zijn om ei bij het begin an de wiutordieust op 1 Oct aanst het volle gebruik van fc mnkcn De weg Gouda s Ilnge is voor meer dan de helft gereed alles wordt iu het werk gesteld om de en weg met den aanvang der volgende zomerdienst op 1 Mei 1870 voor het verkeer te openen Te Oudewater werden bij de raadsverkiezing 127 stemmen uitgebracht Herkozen zijn de hh A C van Aelst met 88 G n der Lee roet 79 en dr H 1 van Praag met 74 stemmen l c tegen candidateu waren de hh Tliier met 50 v d Pnvoordt met 18 en Verheul met 31 stemmen Z M heeft uen heer J baron Sloet op zijnverzoek eervol ontslagen als directeur der registratie en doxeiueu in Overijsel behoudens aanspraakop pensioen en met dankbetuiging voor de veeljarige getrouwe en goede dte isten door hem aan denlande bewezen Voorts is de directie der registratie CU doTieinen voor Overijssel opgeheven en v r cnif d met die voor Friesland en lot directeur lenocmd met standplaats te Leeuwarden de heer H Beekkcrk thans directeur voor Frieiland Nog zijnopgeheven de ontvangkantoren der directe belaitingen en accijnsen te Nieuwpoort en Bleskensgra f eningesteld een nieuw ontvangkantoor der directe helastingc i te Groot Ammers Ook do kantoren Gorinche 0 Meerkerk Alblasserdam en Donlrccht hebben eenige verandering ondergaan onder voortdurend beheer van de tegenwoordige ontvanger Totontvanger Ie Geldrop is benoemd de heer Modderman llians te Bleskrnsgraaf Terivgl hier over de emancipatie der vrouwennog sleühts getwist wordt schijnt die in Djitschhind reeds tot daden over te gaan de algemeoneduitsche vrouwenvereeniging zal den 3 tot den O October een c gres houden te Kassei Onderworpen van bespreking zijn in de eerste plaats het onderwijs en de positie der onderwijzeressen Ook hetph losopbeucougres te Frankfort zal druk bezochtworden Op een artikel van mr de Pinlo omtrent de afschalfing van de doodstraf die hier te lande sinds 1860 feitelijk reeds niet meer bestaat heeft prof Goudsmit geantwoord dat het wijs beleid toonde niet dadelijk tot de afscluiffing over te gaan maar door terzijdestelling van do uilerslo straf gedurende ecnigeu tijd de overtuiging die bij de welcuschap nog niet geheel eenstemmig is te vestigen dat ze niet meer noodig is men wordt dan gewaarborgd dat men niet aan een volkswaan van den dag toegeeft en later genocpt wordt op de afschaffing terug te komen De leer do Pinto bestrijdt die zienswijze I e principiëclc vraag behoeft hij niet e bchamlelcM daar de heer Goudsmit ook vooralander is der afBcbafling De wetciischup zal uie licht iiiislcmiuig op dit p int worden evenmin zal de ovcTliiigiiig dat ie oodstraf niet mee nuodig is lot beveiliging van de icriilen on belangen der maatschappij algemeen orden oulang bijbeltcksteii voor t behoud kunhen nordon ingeroepen maar dat de rtaatschappij tot Nut van t Algemeen het prov Utrcchtach iciiootüchap en htt Zccuwsch Genoot schap zich voor de afschaUlng hebben verklaard zijn toch belangrijke verschijnselen bewijzende dat de volksovertuiging ten voordcele dor afschaffing veel VL d wint Dat overigens op te jgeprecipiteerdc afschaiiuig gelijk in ei kelc stalen van Duitschland in ISIS en 1849 geschicülc wederinvoering zou kunnen volgen behoeft men van het bedaarde rustige aan wet en orde gehechte Nederlandsoh volk dat dan toch nimmer van sympathie voor de doodstraf deed blijken niet te duchten L lnd Beige berigt dat de overeenkomst omtrent de gemengde dienst op de Belgische spoorwegen waarvan de grondslagen door de l ranschBelgische commissie zijn aangewezen Donderdag jl tusschen het bejtnur ven den Belgischen staatsspoorweg en dat der Fransche Oosler maatschappij is geredigeerd en dat de Nedcrlandsche regeering hare goedkeuring heeft geschonken aan de door gemelde commissie ontworpen overeenkomst tot regeling der belrekkingen tusschen laatstgenoemde maatschappij en die tot exploitatie der Nederlandsche staatsspuorwegen Den 20 september zal te Gent eene l emcencVergadering worden gehouden ter besprekin vanbelangrijke punten over onderwijs en opvoeding naartoe door het redactie comitó der vetcenigin zijndeeen te Gent verschijnend paedagogisch blad eeneoproeping is gedaan aan al de onderwij ers vanBelgië en ook van het buitenland Bij gelegenheid lezer vergadering zal er eene tentoonstelling vy ordcn gehouden van schoolgerief en schoolboeken ook vuur prijsui tdcelingen bibliotheken of onderwijzers dienstig De nederlandsche boekhandelaren zijn uitgenoodipd op deze tentoonstelling ook de lloUandsclie werken te doen kennen De tentoonstelling zal den H september geopend en den 21 gesloten worden Uit Amsterdam schrijft men aan de Am C t t Is een merkwaardig teeken des tijds dai de hoofdstad zich zoo sterk gaat emancipoeren Heeft Amsterdam bij de laatste verkiezing voor leden iler tweede kamer getoond dat de kie ers de vnj iiinigu beginselen meer en meer tüegedaan werden dc e week hebben de burgers in niet minder liberalen geest gestemd voor de leden van den amstcrdamsrhen gemeenteraad t Is een belangrijk feit d it mr Corver Hooft wethouder voor de financiën en mr J J ïcding van Berkhout oud wethoudcr voer de publieke werken en tot heden lid van den ra id niet herko cn zyn terwijl al de eaudidaten door Grondwet en Burgerplicht aanbevolen meteen fiksche meerderheid zijn gekozen Amsterdam is wakker geschud Niet alleen blijft het ontwaakt maar het toont allengs meer en nicer dat het van geenc slaapmutserij gediend belieft De val der heeren Corver Hooft en Berkhout mag gerust toegeschreven worden aan hunne houding bij de discussieu in den gemeenteraad over do kanaal maatschappij en het open havenfrout Vooruit zegt hel tegenwoordige Amsterdam geen stilstand Niet meer op de geldkisten met ell uctcn zitten maar woekeren met kapitaal on arbeiden om handel en industrie kunsten en wetenschappen te bevorderen Den 23 dezer heeft do trein van 5 38 van lleercnveeu naar Leeuwarden bij hol station Wmlum gestooten op oen allaar aanwe igcii met kolen geladen wagen met ilit gevolg dal de locoraotif van voren geheel is vciUrijzeld oven als zuU s ock het geval is met den koleiywagen welke bovendien na nog meer dan fiO ellen te zijn voortgeduwd onderse luven van de rails iu hot water is geworpen Ue macliiiiist en de stoker zijn beiden van de locomotief geslagen en ec i der passagiers is uit een wagon gesp Jiigcii Gelukkig zijn de e drie personen er met lichte kiioiizingen afgekomen de overige passiigiirs hebben geen letsel gekregen Na oponllioud van ruim een uur lieoft de trein zijne reis kunnen voortzfilcu mei eene locomnticf die uit Leeuwarden was oii boden en waarmede de directeur en ander personeel was aangckorai n De oorzaak van dit ongeval moet a in het verkeerd pl iatbon der wissels worden t ogesehreveii LAATSTE BERICHTEN Brussel 2S Juli De prins on prinses van Wallis ziju gisleieu alhier nangckomea en door ilen koning onlvaupcn die de vorstelijke personen naar het paleis heeft begeleid Suez iJ Juli De Fransche mailboot uit Jav China 011 Mauritius is alhier heden morgen aangekomen Madrid 2S Juli Kr zijn gcruslstclicni o boricliten uit la Maneha ontvangen De beulen zijn uit elk iudcrj althans de talrijktlc is sle hls vijftig man sterk De beweging wordt als tolial nnslukl besehonwd Hongkong 2 Juli olgcns beritlitoii uit Japan verkeeren de financiën in een ccr verwarden toestand De regeering is gedwongen papieren gold uit te geven De handel slaat geheel stil Parijs 28 Juli Heden is de m nisterraad vergaderd geweest met den bijzondcren raad des keizers De keizer heeft heden het eerste telegram per Fransche transattaulische telegraaf aan den president Grant gezonden Petersburg 28 Juli De vorst van Ilumcnie wordt tegen den Hen Augustus te Livadia Krim verwacht Invloedrijke Joden to l etersburg overhandigden aan den minister van binncnlandselie zaken petities welke het verzoek behelsden om aan Joden van eene zekereontwikkelingmeerdcre rechten te geven Geniensidc Berichten AI do mijtiHerkers htblicu te St Eticiiuo ilcn nrbpid ervat ïe Wcencn is een congres van apoorwcg dircciien ver Qjer l Men v i to 1 rnokfort het plan om de btad van ceii vol iig rioolstelsti te voorzien aaraau men reeds jaren bc jg ii inct kracht düorzctten Tc I arija heeft ecno felle brand gewoed iu de magazijnen vaa de compagnie dos petitcs voiturcB 200 rijtuigen ïijn nut de work ïaat30D vernield do scbado bedraagt meer daii ren inillioen De mevicnansche obligatiehouders hebben de laatste afrckrnuig gehad een rciitepronieasc van 42 centimes on fr 1 90 in khiikciide munt De L uro K8clie bcvolkicg van N Zeeland bedraagt 280 000 personen dio ch moeilijk staande houden tegen de mishandelde iuwonirs De bevolking van Hamburg btdrnagt than ruim 300 dui eiul hielen Uo vrodpkci2c zal den Napoleouadag iu ecu ander element te Chnlona doorbrengen iïoiid ig nntht is te Nijmegen een pas oangebouwd gedeelte der Waal kade ingestort Men ducht in Chiun nieuwe o rocrighcden Tr KouBtuiitinopel verachijnc etu in het tuiksch geschreven damosjouruiil dat do dames roept tot gcesthcscliaviug cuItzon leereu Iu 1870 cd te I oiukn plaats hcbbcu ecno teutoonatcinng van vooivicipm veriaardigd donr handwerkslieden De rng indisclte inkomsten ziju sedert het ciudc vau ten opstand der bcpojs viin 33 tot 4S en een holf m lüoLn poud steil Igcstcgcü dat is een vooruitgang van XSG miUiocn guldeiifa Na Sne goat do Txsaepa naar Corintho nan het Rome De onlangs overledeu professor Hongs euberg heeft SGOOO vhr gel gateerd aan de evang vcreeuigmg te Hcrliju Tc Vampeluua is eeuo zamenzweriug ontdekt om de citadel den carlistcn iu handeu te leveren M A 11 K T B E U I G iï ï E N Gouda 21 Juli Tarwe tot iets raiiuler prijs verkocht Poolschc per 2400 kilo ƒ 325 Iloode KI ƒ 335 Xecuwbche per mud 10 a lO ÖO Poldertarwe ƒ Ü 4Ü n ƒ 10 25 Uogge kon nioeieiijk vorige prijzen opbrengen ƒ 7 Ö0 k 9 70 Gerst vooral beste soorten eer weinig aniiigeboden da irdoor rnini pryshoudend wintw ƒ 6 50 a ƒ 7 65 zomer ƒ 6 a ƒ 7 30 Buitenlandsülie eenigzins beschidigd vond lot ƒ 4 a ƒ 5 20 weinig koopers Haver ÏO cis minder verkocht Korte 4 20 a 5 u0 Lange 3 35 a 4 50 Boekweit onveranderd Fransche per 2100 kilo 21Ü a 230 Noordbr ƒ 2 55 a 280 Bruine en witta boonen zonder handel Paardeboonen ƒ 7 60 a ƒ 8 40 Duiveboonen 9 a 10 Hennepzaad 7 80 a ƒ 8 10 De aanvoer ter veemarkt was mei meer dangewoon n ofs hoon de prijzen hoog waren wasechicr de hande trang Varkens eu biggen medemoeijclijk te verkoopen doch schapen vlug Kaas aangevoerd 50 parlijen 20 a ƒ 25 Goeholer 1 30 u ƒ 1 40 Weiboter 1 a 1 10 Burgerlijke Stand GmoiibN 2 1 Juli Jühuuiies Fredrik Chiibtiatin oudtis A Vciblaauw en N van Vliet 27 Heudriea Johanna ouders G J van der Kind eu A M E van Vlaasidaur ï iLtcr Ouders P Tempelman en A vau Dam Eli abeth üuilcrp T Tcrlouw eu M Vonk Teunis oudi rs 1 Tuk til T A Ouwel OvKKi hi hN 27 Juli J B Pectors 47 j U Dlo 12 w B J Ilerman 8 j IJfiiTWi 28 Juli J Everliug pn II C IltciKtiis J viui Dam en A I Buch W IJuogee en P UciiiiL i II V van Kcrsher cn en M im iiii K heliiu ktl Ml M il Jong C de Ronde tu d CijUiid A r bmunt ni C W bchiiek 29 I KuloM eu J H Komen M Spiuijt en J M Buthuu