Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1869

1869 ZMutag 1 Angnstns N 770 GOUDSCHE COURAITT Nienws m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant gescliie lt ZONDAG WüENSnA G en VlUJDAG In de Stad geschiedt de nitgavc in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEKDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer ip Centen GROOTE LETTERS worden berekend n iar plaatsruimte Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Vin Java heeft feest gevierd Een heerlijk feest voorwaar Het vijfde halve eeuwfeest der komst van den man die op Java de heerschappij der Nederlanders vestigde en de onderdrukking begon die wü na twee honderd jf ron zoo schitterend in hot cultuurstelsel wisten ten top to voeren Het is moeilyk om te spreken over Java eèn rijk en vruchtbaar eiland met eeno talrijke bevolking overheerscht en uitgezogen door baatzuchtige vreemdelingen die elk gevoel van menschelijkheid hebben uitgeschud die bül kheid en godsdienstigheid verloochenen Het is moeili k om de schande aan te roeren de schuld van geheel het volk dat niet zoo geringe uitzondering de knieën buigt en het batig slot aanbidt Wij mogen wel schimpen op den Yankee die den dollar als zjjn opperheer eerbiedigt hij werkt zelf voor zijn doel maar wü wfl laten den Javaan in het verre Oosten voor ons werken en werpen hem een schamele aalmoes toe voor zijn afgedwongen vlijt Al dat spreken orer Java is onaangenaam en hatelijk zwflgen is boter de naakte waarheid springt te veel in de oogen Ontkennen is onmogelijk het onregt en de gruwelijke onderdrukking zijn openbaar maar wiJ kunnen niets daai tegen want wij kunnen het batig slot niet missen wjj moeten onze geldverspillingen dekken onze spoorwegen en wat al nit t meer betalen uit do indische baten d i uit het wel verdiende loon dat wiJ den arbeider onthouden Is het niet ondragelijk dat men daarover telkens weder begint en het in zoo zoeten sluimer bevangen geweten ualcker maakt Men ziet met medelijdcu neer op zoo velen die te goeder tromv jannuercn over de gruwelen bij voortduring op Java gejileegd en die zonder kennis van zaken oordeelen over de toestanden op Java Tal van ervaren niauu ii schrijven een reeks van wijze boeken Hcliruiidore geesten outwerpeu lieerlijKe pliuincn om Java nog gelukkiger te maken ondci liet ge cgeiid bestuur der Nederlamlcvs uiaiii uilen gniiu van hot fH le Iwgiusel uit luva moei productief zijn Java moet allcrccist vooiv irn in de bebocftou van NedcrLiud Zeurt liberalen d ii en dil op iIimi Mioi nind stellen Zij willen den iiiihuoc licn wi den Javaan toewerpen een klein weinig verhoogen zij willen den Javaan oen minimum vnn onvervreemdbaar regt verzekeren zg willen bet beheer eenigzins verbeteren pn dan verzekeren zjj zal Java oneindig meer dan ooit afwerpen De conservatieven wille alles biJ het oude It ton uitzuigen en afstroopen zoo als wiJ tot nu deden het cultuurstelsci handhaven en uitbreiden De bevolking Bioge verarmd en uitgemergeld worden eerst koffie en suiker voor ons en dan rijst voor den hongerigen Javaan eerst het batig slot en dan voeding voor don arbeider Eerst het zegenende Ne Ierland en dan het beweldadigde Javji Het walgelijkst zjjn de confessionoelen met hunne zendelingen Java is 250 jaar uitgeplunderd door gierige geldduivels die in vroeger dagen verzadigd terugkeerdon naar Holland en by hun sterven groote gaven offerden aan kerken en godshuizen om de hellestraffen van hunne Indische grawclcn af te koopen maar onze tegenwoordige suikerlordf ziJn zoo onnoozel niet meer z hebben geen schaduw van geweten wontdat wordt afgelegd als men gaat naar Indie en bjj den terugkeer worden slechte do vormen niet het wezen teruggevonden Deze brave menschen godsdienstig als zij ïijn ontveinzen wel niet geheel het onregt en den roof dien wij plegen aan Java maar zij brengen h t grootere en betere in rekening dat wij diwr aanbrengen Onzen schat meer dan goud eu zilver beter dan koffie en suiker brengen wij den Javaan Hij zal christen zijn en zalig worden Is het niet de bitter ste satire De rooversbcnde die geen ingewand bezit die onderdrukt eu uitmergelt die geen geweton heeft en slechts baatzucht liukligt l rengt het woord der waarheid en der vrijheid der zeli verloocliening en der liefde Kan het uit iilKc bezoedelde handen aangenomen worden en ingang vinden Zijn de Javanen niet onbaatzuclitiger eu godsdieustigcr dan de meeste Euro eanen die zij leeren kennen ¥ Welk een vergeelsüh werk oor den edelen zendeling wfltv ecu verfoeilijk werk nis hij een goed vaderliinder is en ook lieui het batig slot boven alles guat Dan is hij de vos die de passie pi eek D ni iat fliu i ii tot lli aii den Javaiui stelt zuli ten loei lii t verstokt ï ewi teu v iii lu t gedemoraliseerde volk van Nederland te wekken uit den sluimer die het ten schande maakt van geheel de beschaafde wereld Algciiiceii Overzicht Gouda 30 Juli De mededeclingen van de Figaro worden vrjj algemeen beschouwd als vermoedens betreffende de voorgenomen wijzigingen Zij zijn opgemaakt uit de woorden dos keizers en de verspreide geruchten De nieuwsgierigheid is groot daarom zijn de geruchten zoo veelzijdig De senaat zou vorm erdord worden met 89 Itdch oju gelegenheid te geven aan elk disf departementale raden een senator te benoemen De verkiezingen der gedeputeerden zouden by arrondissement plaats hebben Napoleon zou zeer liberaal gesproken hebben in den kabinetsraad Wij kunnen weinig vertrouwen stellen in al die onzekere on dikwcri tegenstrijdige beweringen Maandag zal waarschjinlijli het ontwerp roods inkomen dus zal men niet lang meer wachten Er wordt eene vermindering aangekondigd van de in dienst zijnde troepen cer st 50 toen 36 en nu eindelijk van 18 duizend man en wel do lichtingen van 1863 en 64 om ook hen reeds to doen deeloii in den verkorten diensttijd en dan wordt do maatregel al zee onbeduidend In Kngeland noemt kaliuto de plaats in der agitatie Ook scliijneude Engelschente willen bewijzen dat zij luie liberaal ook toch nog zeer hechten aan bekrompen vooroordeel en treurige lettevkneclitLii zijn Dit blijkt uit do sniiulolijke verwerping van een voorstel tot atscliaffing der geheel onchristelijke doodstraf het lagerhuis is na den kerkstrijd zeer gedund er waren bij zoo gewielitigo discussie slechts 17 5 leden aanwijzig en de tweede lezing wordt met eeno moerderlieiil van 01 leden afgewezen Het is een zonderling mengsel van vooruitgang en stilstand dat bleuk nog daareiibu eii uit do voculiarigi vrees tegen de at scliiitliiig der octrooien die men duelilte dat weldra zou worih n oiirei sfeid De delegatien in Oo tenriik L