Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1869

4 I i t 1 oiil iiilK li il o Iicl luph V iimw 111 Noi i il Diiilicl 1 lu PniisiMi is rn porcoiit dor bevolking wcrkelijk soldaat ou de koslcii van zulk on leger zijn genoeg om geheel het volk te belemmeren ia zijne outwikkeliii Volgens de gewone berichten mocht men inojnen dat do carlistische opstand geheel is mislukt maar nu komen dépêchos aan den gezant te Parijs veder onrus lcon Het is alles nog zoo onzeker en woelig in Spanje dat die kwade geruchten lichtelijk ingang vinden Nog lang zal de toestand daar zoo blijven voordat de vrijheid en do rust op stevige grondslagen zvjn gevestigd BUITENLAND ENGELAND Het huis der geniecnten paf manndag met 123 Ipgcn 27 stemmen volmacht om al de eiipflsche telegraaflijucn aan te keepen voor twintigmaal de jiarlijksche nclloopbrengst Al de telegraaf ijnen zullen nu voor den staat gccvploitcerd worden door de beambten der posterijen terwijl liet port der telegrammen verlaagd is tot een gelijk bedrag van 1 shilling onverschillig welke de afstand ook zij Zoudra do nieuwe administratie geheel op de hoogle 7al zijn harer plichten en zij cenigzins juiste gegevens heeft om te beoordeelen of liet raadzaam is zal het port verlaagd worden tot 6 stuivers per telegram De Times vesligt Je aandacht op de juistheid der opmerking van een der iersche volksvertegenwoordigers dat de iersche kerknet de Koomseheiitot conservatieven de Protestanten tol liberalen zalmaken e natuurlijke sympathien van de Uoomschen meent het blad zyn bij uitnemendheid conservatief Zonder ieder lid der rooinsche kerk tewillen verdenken van de aanneming van den syllabus voor zoover die op bet staatkundige betrekkingheeft is het echter ontegensprekelijk dal het roomschegeloof geheel berust op gezag in tegenoverstellingvan vrij onderzoek Dankbaarheid voor de ierschekerkivel en voor de gunsten die waarsch nlijk nugvolgen zullen zal de vertegenwoordigers der roomsche Ieren eker nog gedurende geruiinen tijd getrouw doen blijven aan den heer iladstone dochwij moeten niet vergeten dat diens synipathien metde ituliaansche omwenteling hem gedurende gcruimentijd den haat op den hals hebben gehaald van deultrnmontaausche priesters van Ierland De raad van bestuurder universiteit te Edinburgh heeft besloten dat voort iaii ook vrouwenals studenten in de medicijnen aan die universiteitzullen mogen worden tuegehtten onder voorwaardedat voor haar afzonderlijke collegien zullen gegevenworden Dat besluit moet nog door den kanselierder universiteit worden bekrachtigd De Pali Mall Gazette meldt dat tusscheu Frankr k Oostenrijk cu Italië een formeel verdrag is gesloten volgens hetwelk Frankrijk Itilie met 50 000 man zal ter hulpe snellen indien laatstgenoemdestaat iu een oorlog wordt gewikkeld Italië zal dantevens gehouden zijn de provincie Viterbo te bezetten Van een anderen kant wordt verzekerd dat Pruisen den Paus indien Frankryk zijne troepen terugtrekt de beschikking over 12 000 mantroepen heeft aangeboden De pauselijke regeeringrekent echter nog altijd op de hulp van Frankrijk daar er thans werklieden betig zijn om de barricadenweg te Tuimen die vroeger legen de Garibaldianenwerden opgeworpen De krachtige houding besprekende welke de president Grant aannam tegenover de amerikaaaschevrijwilligers die de opstandelingen op Cuba wcnschten ter hulpe te komen zegt de Daily Telegraph president liront heeft voor Spanje gedaan wat president Johnson geweigerd heeft voor Engeland tedoen Indien men tegenover do Fenians gelijkemaatregelen genomen had als thans tegenover deAnierikaanscl e vrijwilligers worden genomen danzou aun beide zijden van den Oceaan veel geld enen bloed zijn gespaard geworden Sommige bladen komen in verzet tegen hetbeweren van de Daily News dat de hooge kosten £ 10 000 000 benoodigd voor het leggen van eentunnel tuasclien Dover en Calais do zaak onmogelijkmaken Men berekent thans dat tot dekking derku lru Blei hH cpii vervoer van 20 000 personen per ï SiliUln g furhuufanur digzou njii Waimccrmni dag nu nagait dat iogenwoordig bijna de helft van dat aantal eiken dag gcmidileld het kanaal met de vcrsehillendc stoomboolen passeert dan mag men veilig aannemen dat een eventueel vervoer van 20 00 per dag door den tunnel niet overdreven is Dit zou dus een totaal geven per jaar de week gerekend op zes dagen van 0 240 000 passagiers ii 5 shillings por hoofd £ 1 500 000 De kosten der cxplotalie der lijn zouden ongeveer £ 024 000 beloopen zoodat het vervoer van passagiers alken een netto saldo van t 930 000 zou opleveren dat is een dividend van l j piocent Het batig saldo zou natuurlijk nog aanzienlijk verhoogd worden door het vervoer van goederen mails vee enz nz Middelerwijl is het rapport verschenen dat kapitein Tyler ingevolge eene opdracht van den Board of Trade heeft uitgebracht over de middelen tot verbetering der passage over bet kanaal Daarin wordt het hoogst noodzakelijk geacht dat de kanaalbooten beter worden ingericht en van grooter afmeting zijn terwijl eenP verbetering en vergrooting van de havens van Dover en Boulogne tot de noodzakelijkste vcreischten behooren Hiermede zon slechts eene uitgave van ongeveer £ 600 000 gemoeid zijn De heer Tyler beveelt overigens aan om in ernstige overweging te nemen het pla van den ingenieur Fower om te Dover en Andresselles speciale havens aan te leggen voor speciaal te bouwen booten Dit zou ene uitgave vereischen v u 2 nillioen pond sterling De afsl md tusscheu de twee genoemde havens is twee mylcn korter d u lie tusschen Dover en Calais F R A N K R IJ K Uit een ofUciulen staat omtrent het aantal kinderen die in het jaar 1807 te Parijs gebaren v ijn blijkt dat hel aantal wettige kinderen 39 572 bedroeg tegen l 472 onwettige Do verhouding van crstgemelden tut de l ialstgeuoemden is dus als van 2 r 6 lot 1 lu bet geheels land z jn i 1 65 geboren 928 749 wettige en 7 004 oawsttige kinderen Hierdoor krijgt men eene verhouding van de eersten tot de l i itsten als van 12 tot Men wil welen dat verscheidene Senatoren de Arcadicrs novolgende toen de hervormingen van 19 Janu iri zouden ingevoerd worden zic i gisterennaar St Cloud hebben begev n ou den keizer hunnevrees over de voorgenomen verandering iii het regeeringsslelscl mede t dcelen De heer Tourangin die reeds eenige starttkundige evointien heeft meegemaakt hij heeft m t denzelfden ijver de Julimonarohie als het twectle keizerrijk gediend wasbij die gclegenlieid de tolk fijner beangste collega sin icn Senaat Sire aldus moet hij gesprokenhebben de vrijheden die th ins aan de liberale afgevaardigden beloofd zijn zullen voor hon een wapenzijn tegen uwe dynasliij De Public slaat den elfdentoon aan Met volte zeden wordt het schip vanslaat naar het parlementaire icgime gevoerd heeftde Cüustilutionnel gezegd Ja antwoordt hieropde Public maar dat is eene gioote staatkundige fout De onweerswolken die hoven het hoofd vanden onderkoning van Bgyptc samenpakten schijnenweggedreven Ie zijn en het was niet Ie verwonderen zoo hij berouw had van zijn overhaast vertrekuit Ëaux Bonnes Langs tclcgra6schen weg tochwordt gemeld dat de Egyptische prinsen door Ilalilbey op een diner genoodigd ijn en de Turquic het Gciiige dagblad ie Konstanlinopel dat ziju aanvallen tegen den onderkoning riehlle is door denGrootvizier gedesavoueerd Volgens den Figaro zal het senaals besluit deonvereeuigliaarlieid tusscheu de betrekking van minister en het mandaat van afgevu irdigde ophelfen De minislerieele verantwoordelijkheid jegens hetwetgevend lichaam zal ingevoerd worden door welkehervorming solidariteit tusscheu de ministers zilzijn Het recht van adres wordt hersteld en hetrecht van initiatief ingevoerd Het recht van amendement zal volledig zijn zonder tusscheukomst vanden staatsraad De afdeelingen der kamer zulleuniet meer beslissen over de inlerpellatien De kamer kan beslissen over gemotiveerde orden van den d g Het overschrijven van het eene hoofdstuk der begrootiug op het andere zal niet meer plaats hebben er zal over elk hoofdstuk van het budget afzonderlijk gestemd worden De kamer benoemt zelve haar president vice presidenten en secretarissen Het mandaat van afgevaardigde is vereenigbaar met de betrekking van secretaris cu di recteurgeneraal bij du ministericn met die van generaal viceadmirai l president van het hofvanappul procureur generaal en lid van hol hof van eassalie De bezoldiging van senator mag niet s iinengaan mei andere bezoldigiugcn die op bel budget voorkomen Als eene reotificatio der berichten van denConstitutionnel wordt gemeld dat na de logeriu spcctie welke weldra zal gci iudigu zijn als naargewoonte een halfjairs verlof il worden verleend zoodat ongeveer ISOOO man naar huis ui len worden gc ondrn bovendien al 1 10 der lichting van ISÖ3 mede oiifevccr ISOOO man bij anlicipalie aar hunne haardatcden rrugkccrcn Inoiricicele kringen betwijfelt men de juistheidvan de mededceliugcii van de li igaro belredendc hetscnaatobcsluit zy zijn gemaakt naar aanleiding vaudes keizers boodschap waarschijnlijk min of meervolgens daaruit afgeleide gevolgtrekkingen Sedert cinigen tijd ziet te Parijs een weekbladhet lieht getileld l Avenir Catholiquc hetwelk metgroole gulccrilheid geschreven het geloof aan deonfeilbaarheid van den paus cu andere leerstellingenvan sommige katholieke godgeleerden bestrijdt Katholieke belgischc bladen als Ie Blen public en hetJournal de Bruxelics waarschuwen tegen het lezenvan dat blad zij geven te kennen dat het vanwege het fransche hof met hel oog op het belegdeconcilie wordt ondersteund maar dat eene verklaring van fransche bisschoppen wordt verwacht waarinzjj de strekking van het blad afkeuren DÜITSCHLAND Volgens een der Carlaruhcr dagbladen bestaat bij de badensche rcgeering bet plan den gewiclitigen stap te doen welken bet westelp Europa reeds een zestigtal jaren geleden deed de invoering namelijk van registers van den burgerlijken stand In verbaad d iarmede wordt het burgerlijk huwelijk verplichtend gesteld de kerkelijke inzegening natuurlijk geheel o crgehtlen aan den wil der partijen terwijl kerkelijke plechtigheden niet zullen mogen plaats bebbcu voordat het huwelijk burgerlijk voltrokken is Van 31 Augustus tot 3 September zal te Slullgartde Duitsche kerkendug vergaderen eu op den2den en 3deD September zal in genoemde stad tevenshet congres voor inwendige zending worden gehouden De kleine twisten tusschen graaf von Beuaten de pruisische regeering duren steeds voort Inde bonganrscbe delegatie heelt von Beust zich vertrouwelijk en zeer open over lijnc positie tegenoverPruisen uitgelaten en heeft hij verzekerd dat hijeene goeile verstandhouding en vrede met Pruisenwenscht maar dat Pruisen daaraan niet tegemoetkomt Men weet niet of de leden der delegatie doordeze verklaringen bevredigd zijn te Berlijn hebben zijhoegenaamd geen indruk gemaakt evenmin als deholklinkende phrasen op het journalisten eongres geuit Doder gewone omstandighcileu zou geen bcrlijnsche journalist naar Weenen zijn gegaan menbesloot dus iets buitengewoons te doeu De spoorwegmaatschappijen werden overgehaald vrüeii overtogt aan de cougres leden te verleenen terwyl deuecner gem enteraad 6000 gulden voor een feestmaal bestemde vrijen toegang tot de theaters verleende enz Het was zoo uitlokkend dat een aantal journalisten van den tweeden rang zich naarWeenen hebben begeven De redacteurs der groolebladen hebben uvenwel gemeend geen deel aan defeesten te moeten nemen Men schijnt in Pruisen tot Ale overtuiging tekomen dat de zaak van bet onderwijs niet zoospoedig geregeld zal kunnen worden als velen wellicht meenden Zelfs wanneer terstond bij den aanvang der zitting van den laiiddag een volledig wetsontwerp wordt ingediend dan kan het niet andersof het is met al z jn onderdcelen van zoodanigenomvang dat het toch moeielijk zal zijn om het indie zitting nog geheel af te doen Vooreerst moethet ontwerp ook dan wanneer men zeker was datde leden der tweede kamer er mede instemden inhanden worden gesteld van eene commissie van onderzoek Deze zal onmogelijk spoedig een volledigrapport kunnen indienen Doch ai ware dit zoo dan komt later nog de grootste zwarigheid wantde beide kamers taan ten opzichte van het onderwerp in gevoelen lijnrecht tegenover elkander Detweede kamer is zeker tegen eeue wet die van denminister von Miihler afkomstig is En gesteld datde kamer zijn wets ontwerp aannam dab ziet mentegemoet dat de eerste kamer er zich niet medezal kunnen verevnigcu juist omdat het door de tweedekamer wordt goedgekeurd Op die wijze kan degeheelc zaak gelgk men verwacht slechts nutteloosveel tijd en veel papier kosten Uetiis eenigen tijd geleden is van wege de stadHamburg ceu voorstel gedaan tot vaststelling eenerverordening iu zaken van stranding enz langs hetgeheele Duitsche kustgebied Wel is waar reeds vóóreenige jaren had men in Pr iissen hetzelfde denkbeeldopgevat doch dit was door de gebeurtenissen van 1860 in het vergeetboek geraakt Nu echter Ue zaakdoor de uitbreiding van het Pruisische kustgebied gemakkelijker wordt gemaakt hesft men hetiioodig geacht zuo spoedig mogelijk in die behoeftete voor iou Dieiilengevolgc wordt nu reeds langsoiricieusi u eg medegedeeld dat de hieibij betrokkenzeeocveislalon er over geraadpleegd zijn en dat dezaak weldra van wege don boud zal geregc d worden ielijk eei orreapoiident der Augsburgci Algi mcmc Zoitung uit Berliju mededeelt bustaul bij de iiationaHl liücraJFi li i gende zitting van dei deren van de gelden komsten der verdreven politieke doeleinden te kanselier gesteld De worden gezocht in de i vnn biniienlandschc z van politie te Berlijn uit deze gelden hcrfti bondskanselier bet roi erkennen wordt door Voor zoover bij zich Bismarck zich bij de neming der goederen j laten ontvallen omtrfl gelden voor het bou in Keuthessen zonde tingen op zich Ie ncd weinig toe en het kaa liberalen niet zeer geJ voor het nmbt van coj gewone inschikkelijklu blanche hebben gegovel derheid hunner parti l digdcn ook gelijk bek over voor het inneii som vau 500 000 thal neu de nationaal lib vinden het onbillgk met uitsluiting all vilegien toe te kennel beeren al zeer zonda staan zy alles toe en dit geeft den bonds krachtig wapen in d te gebruiken men ka Volgens de N Freil in Oostenryk in sept De bijeenkomst van d plaats hebben Op de feesten die gelegenheid van het si duitsche journalisten braken aan toasten wl dat de grenzen van r ophielden De pruisisi hun wrevel over die pathie lüi Nooiér ou3t Hrijk iilie broeden SPI De Imparcial bcriob die geneigd waren do dit plan hebben laten zij van hare hoofden nederlaag by Ciudad vooralsnog niet weer BINN Z M heeft van Zuid Holland ciilonderzoek van het pliin Bynlnnd m chti heden na de 8luitiiig te zetten Z M beeftvan Ned Indie benqhuijzen lid van diiming by besluit v irjin afwachting vanziening roet de wanJ Hel Staatsbladloden Juli 1869 tWet van den Istenhoudende bepalingeivervoer van landveiljden 15den Juli ISMleeneo vau uitsluileui verbeteringen van vlijt j u 129 dlhoudende goadkeuriii eenkomst door Ncdnsarisses op 15 Mn i grensscheiding tussrhan 131 de wet van 1 goedkeuring ecner lulPoortvliet te Middelgrensscheiding van uelde gemeente St Aunl Do ministeraau ccne daarooili i tmt ÊÊÊÊÊKhH U