Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1869

k A VAN DANTZI6 JZ nni de Soiioteit UE UÉIJNIK OOSTllAVEN Wijk b u 37 lu elt de Pi i zijnen geëerdcn Begunstigers te beneliteu diit hij van ai heden zijnen WINKEL 1 M A N L FA C T U K E N heeft geopend zich vlcieudo het A lfde vertrouwen te zullen geuieleii wat hij reeds sinds oenige jaren mogt onderviudeu belovende te trachten zich bij voortduring dit ardig te maken fiRA l TIIEATIIE CIIOSSO onder Directie van PROFESSOR eiSBTSHStSf f uit LONDEN staande de kolossale Tent op de GROOTE MARKT te Gouda Koninklijk Dames en Heeren Personeel 35 Artisten in Hoogere Gymnastiek Komieke Intermcdcs Engelsche Pantomimes Tableaux Antiques Zwevende Groepen en Marmeren Standbeelden opgeluisterd door Electrisch en llydrioo Gaslicht De wereldberoemde Wandelof NEVELBEELDEN fel pr jifilSi SfiMji ïi firiï of DE KRISTALGROT DER NAYADEN DE DUIZENDELEURIGE WATERVALLEN en l dHariii voorkomende WATEfiNYMPllEN en IJSllKGEN Aanvang s avonds 8 uur Schouwburg Lokual NUT en VERMAAK op de Oosthaven te Gouoa ÜIUIKNOEWONE ToONBELVOOllSTELLINC te geven door het Vlaamsch Katiotiaal Tooncelgezelseliap liN ANTWERPEN onder Diredie van den Heer EL Y LEMAIRB met medewerking van Mw BEERSMANS De groote bijval welke dit Gezelschap steeds bjj het kunstminnend Publiek van Gouda genoten heeft Accd liet Bestuur besluiten oiu gedurende de KERMIS eenige Voorstellingen te geven in de hoop dat deze met denzelfUen bjjval als de vorigen zullen vereerd worden De beste stukken van het Repertorium zullen beurtelings worden opgevoerd Eerste Voorstelling Zondag 1 Augustus of DE VROUW UIT DE VOLKSKLASSE Drama in 6 Bcdrijieu Aanvang ten A HT URE I IIIJZEN ÜEll rLAATSEN h Rang f 1 25 2 Rang f 1 3 Rang 50 et Plaatsen te bespreken van des morgens 10 tot des namiddags 3 uur L J FLORIJN DlSTlLLATEtTU en L 1 K E UKSTOKKU Gouwe wijk n 172 te Golda heeft de eer t bengten dat hjj door aankoop eigenaar is gtworden van do Distillecrderij van Mej de Wed P KORVER dat hy voornemens is die op ruimer schfial uit te oefenen iarvoor hij wch op het vriendelijkst bj zijne M idgenooten en verdere Begunstigers van de i i firma aanbeveelt onder belnlte van eene lil ii l piompte eu civiele bediening Viiu boden af i ijne sljiti ri Inj luiii t ft ll fc 0 1 11 1 20 luiii iMi t j ocTETEiT Ons pENornr N HOELEKADE ri lOUDA Zondag 1 Augustus 1869 ten 1 üro lyiATI ÉE MÜSICALE en des avonds ten S a ure BUITENGEWOON GROOT lONSTER GONCERT EN BAL te geven door het geheele Personeel THEATRE COW ERT INTERNATIONAL bestaande uit 50 Personen waaronder 12 Dames onder directie van den Heer AUGUST ue BOER van Brussel De beste stukken van het repertoire zullen zoowel in den Tuin als in de Zaal worden uitgevoerd Zondag middernacht groot prachtig WfGSVllS ENTREE voor de Matinee 30 en voor de Soiree 99 Conts Een LID met eene DAME of een zjjner KINDEREN heeft altijd vrijen toe ri ng KINDEREN onder 18 jaren do helft Maandag 2 Augustus 1869 GROOT AFSCHEIDS CONCERT Bal en Matinee T0 1B0LA eii ROZE GALOP OM pinjzEN ALS SURPRISE vooii DB Dames Aan ELKE DAME zal daarvan bjj de Entreeeen nummer worden uitgereikt Entree 30 Cts voor Matinee Aanvang 1 ure 49 Soiree S a HH LEDEN der Sociteit betalen halve Entre o mits hun diploma aan het Bureau vertooneude SALON DES VARIÉTÉS OvnER DIllECTIE VAN P BOAS fill M JU DELS staande op de U TE MARKT te Gouda ZONDAG 1 AUGUSTUS l c KI BEIIE dei 19 Eeuw Nieuw Tooneelspol in 5 Bedrjjven naar t Fransch door den Vertaler aan den Heer JUDELS opgedragen zijnde het schoonst geschreven stuk tooneelproduct van den laatston tjjd op hot Theatre de la Gaitcs te Parijs scilert de maand December alsook te Amsterdam en elders in bot Ncderduitsch met algemeencn biival opgevoerd Aaiivang 8 uur MAANDAG 2 AUGUSTUS tot zekoro sluiting PI Wlilli ¥ AN s Oravonhago Nieuw Toonei ls iel ii grand Spectacle in 5 Bedrijven naar t fransch nut nieuwe decoratien en Costumes elk stik te Parijs meer dan 200 malen nc htereenvi Igend uet groot succes is opg voerd Nooit op eenig toonoel alhier opgevoerd Aanhang 8 uur 270 Staats Loterij k rclilïliiu dei l crslc klasse begiiii la ui lagO Aui iislus j 800 6R00TE MENAGERIE van den Heer K R E U T Z B E R i vroeger Van AKEN heden avond eu de volgende dagen des avonds ten 8 ure groote VOORSTELLING nieuwe WERKZAAMHEDEN mot de WILDE DIEREN de kunstverrigtingen van den gedresseerdeii WITTEN OLIPHANT Tot slot Voeding van al de dieren PRIJZEN DEK PLAATSEN 1 Rang 99 et 2 Rang 50 et 3 Rang 25 et Gedurende 4en dag 1 Rang 50 et 2 Rang 25 et 3 Rang 15 et F S Aanstaande Dingsdag 3 Augustus zeker de laatste Voorstelling Theatre Maritime Mécanlqiie VAN DE Voorstellende meer dan 5000 stuks Mocaniques waarin uitmunt de GROOTE WERELD15ER0EMDE TENTOONSTELLING te Parijs 1807 dat voorgesteld wordt hg dag en bjj avond Met medewerking van den Heer Loins PiacHBU beroemdste Artist van het Hypodróme te Parijs PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Bang 60 Cts 2e Rang 30 Cts 30 Bang 15 Cts Aanvang ten 7 en 9 Uur Berigt van Inzet De Landerijen op den 27 JULIJ 1809 ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR geveild zijn in bod gesteld Het Land onder Brofk op 2 560 Het Land onder Boikoop ni Combinatie op 11 250 T O E W IJ Z I N G op DINGSDAG den 3 AUGUSTUS 1869 des middags ten 12 ure Gelegenheid tot verhooging be staat ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinreeen C P LOHMEIJER te Amsterdam Agent der Heeren R J FULLWOOD en Comp te Lomion heeft de eer te bericbk n dat hij de AWllAtt © van de Heeren R J FULLWOOD en Comp to Lomlon vroeger FULLWOOD en BLAND heeft verkrijgbaar gestt ld bij R JESSE winkelier in koloniale waien comestibles enz in de HOOFDSTKKG W 123 en op den GOUPSCHEN WEG n 511 te ROTTERDAM HaderstoonilMMJt d IJSSEL V iii Gouda MtKDiihig cii Diiif tJaf s morgens fi 111 11 dl ovcui oTMlagen sniurgciis 7 urtii Zuiiil ii s 11101 geus i uur iii Rotterdam o jidykc datrcn siiiimidil ijia iiii ii iiiiil i b i oijila 5 uron Dii lijU lif niiiiaorfeti Ciuil i i ri i I llntdwun 1869 GO Nieuwi De uitgave dezer CourJ WOENSDAG en geschiedt de uitga DINSDAG DONI DAG De prfls perl franco per post ƒ De ineend De belasting Klein was het getalj verkiezing voor leden hun stem uitbrachten ren de laatste verkiez tweede kamer had iets Rekende men bepaald tredende leden en wil i TOO de trage opkomsij wel mogen bedenken eenig bew s van symj kiezers hadden nogenl men beter bew s geve door getrouw ter sten Het is niet geschied I verschillig getoond mea didaten gesteld maar moeite niet gegeven Van waar die onversd weinige belangstelling betreffende De discusil vereeniging gevoerd schien het antwoord De vflf aftredende 1 raad genieten aller hen als rechtschapen gen der gemeente teri volle een plaats in del dienen nog veel goedsl en toch een bezwaar bus verwijderd gehoud op het gemaal een d lasting ontneemt aaiiil sympathie Door het geheele lij dwenen alle gemeei levensbehoeften zjjn i gemeenten die zoo bron vm inkomsten verlof gekregen om lasting te mogen bi behoort Gouda Onze behoevende gemeenti vreemdeling die on i alom i elvaart en 1 openbare gebouwen i ven Belasting op Behoeft het verkeer belasting nfg aange lil i